Mzdy - Zahrnování DNP do příjmu pro výpočet srážek za prosinec 2008 a později

vydání: 20081218 - verze: 11

   

   Podle § 50 zákona č. 187/2006 Sb. (dále ZNP) nelze od 1. 1. 2009 uzavřít dohodu o srážkách z vyplácených dávek nemocenského pojištění (s výjimkou dohody o srážkách na úhradu na dávce nebo regresní náhrady). Ani dříve uzavřené dohody o srážkách ze mzdy se nebudou nově vztahovat na srážky z dávek nemocenského pojištění. Z dávek bude možné provádět jen srážky pro účely soudní a úřední exekuce a dohody o srážkách na úhradu na dávce nebo regresní náhrady. Podle přechodného ustanovení v §188 ZNP se srážky z dávek nemocenského pojištění, k jejichž zúčtování dojde po 31. 12. 2008, tedy ve zpracování mezd za prosinec 2008 v lednu 2009, řídí již tímto novým zákonem.

   Pro uživatele, kteří provádějí u některých zaměstnanců srážky z DNP dohodou o srážkách a budou jim za prosinec 2008 vyplácet DNP, je připravena aktualizace, která na tuto legislativní změnu reaguje. Aktualizaci je nutné provést před výpočtem mezd za prosinec 2008.

   Uživatelé, kteří neprovádějí srážky z mezd na základě dohod o srážkách nebo u těchto zaměstnanců nebudou vyplácet dávky nemocenského pojištění, nemusejí aktualizaci provádět.

   Legislativní změna se projeví v modulu Mzdy ve způsobu zadání srážek v agendě Personalistika a v agendě Mzdy při výpočtu srážek. V dialogu Srážka (dialog Pracovní poměr - karta Platby - výběr srážky - záložka Detail - tlačítko Srážka) je připraveno nové pole Způsob rozhodnutí. Pole umožňuje výběr z voleb Soudní a úřední exekuce, Dohoda o srážkách Dohoda o srážkách z DNP. U srážek, které jsou stanoveny dohodou o srážkách, je nutné tuto hodnotu nastavit před výpočtem mezd za prosinec 2008. Při výpočtu mezd se podle nastavení toho pole na hodnotu Dohoda o srážkách, neprovede zahrnutí dávek DNP do příjmu rozhodného pro výpočet srážky. Pokud se sráží více srážek, pak se v případě, že jsou všechny stanoveny dohodou o srážkách, srážka z DNP neprovádí. V ostatních případech (žádná srážka není nastavena na volbu Dohoda o srážkách nebo mají srážky různá nastavení) se srážka z DNP provádí. Pokud mají srážky různá nastavení, nelze částky DNP pro jednotlivé srážky vyloučit a uživatel je vyzván k ručnímu zadání částek srážek.

   Obdobná úprava bude platit pro srážky, které budou přecházet z roku 2008 do roku 2009. Srážky z dávek, na které vznikne nárok v roce 2009, se budou provádět ve spolupráci se správou sociálního zabezpečení, která bude tyto dávky vyplácet. V ZNP bohužel chybí podrobnější právní úprava provádění srážek z dávek i úprava vzájemného vztahu mezi zaměstnavatelem a orgánem nemocenského pojištění. Dá se přepokládat, že na tuto situaci bude reagovat některá z nejbližších novel ZNP. V současné situaci lze pouze doporučit vzájemnou dohodu zaměstnavatele se správou sociálního zabezpečení, přestože to zákon přímo nestanoví. Pokud zaměstnavatel k příloze žádosti o dávky nemocenského pojištění přiloží kopii příslušného exekučního rozhodnutí, vznikne tím správě sociálního zabezpečení povinnost provést srážky ve smyslu § 293 odst. 2 OSŘ.

   Další chystanou změnou od 1. 1. 2009 v oblasti srážek je zvýšení částek normativních nákladů na bydlení, které se promítne do zvýšení nezabavitelných částek pro srážky ze mzdy. Nové částky se uplatní poprvé ze mzdy za měsíc leden 2009. Nastavení těchto částek bude provedeno v rámci aktualizace modulu Mzdy pro rok 2009, která se připravuje na začátek ledna 2009.