Mzdy – nastavení po převodu – kontrola uživatelem

1. Nastavení polí Prohlášení, Plátce stát a Samoživitel do intervalu od - do v dialogu Pracovník - karta Personální

Dřívější pole Prohlášení, Plátce stát a Samoživitel jsou nahrazeny záznamy s možností evidence intervalu od a do, kdy má pole nastavenu hodnotu. Do pole Od u intervalu Prohlášení se převedeno datum z pole Prohlášení. U zaškrtávacích polí Plátce stát a Samoživitel není znám datum od, kdy je nastaven. Do Vario12 je do pole Od u těchto intervalů doplněno datum 1.1.1900, které je vhodné nahradit datumem skutečného začátku platnosti daného pole. Pro získání přehledu o zaměstnancích, u kterých jsou tyto intervaly nastaveny, je možné použít tiskový formulář Další údaje se zadáním parametru Plátce stát a Samoživitel. Nastavení intervalů proveďte v dialogu Pracovník na kartě Personální výběrem zvoleného intervalu ze seznamu a zadáním datumu do pole Od a případně Do.

2. Úprava adres v dialogu Pracovník - karta Obecné

V adrese trvalého bydliště a Adrese 2 (Kontaktní adrese) je rozděleno pole Ulice na pole Ulice a Číslo. Při převodu dat je to rozdělení provedeno převážně automaticky. Vhodná je kontrola tohoto rozdělení a případná úprava v případě, že ulice obsahovala v čísle i znaky (označení bloku nebo vchodu) a správné rozdělení nemohlo být provedeno. Kontrolu proveďte v tabulce agendy Personalistika a případnou úpravu v dialogu Pracovník na kartě Obecné.

Adresa cizince v ČR a adresa cizozemského nositele pojištění jsou z dialogu Přihláška SP přesunuty do dialogu Pracovník na kartu Obecné do sekce Adresy. Pomocí rozbalovacího seznamu je možné provést výběr a kontrolu adres. Údaje Cizozemský nositel pojištění a Cizozemské číslo pojištěnce jsou přesunuty do dialogu Pracovník na kartu Personální.

3. Nastavení střediska

Vzhledem ke změně způsobu účtování na střediska ve Vario 12 je nutné správně nastavit střediska ve výchozích mzdových složkách. Při účtování na střediska má přednost středisko měsíční mzdové složky před střediskem pracovního poměru. Pokud po změně systému označování středisek nebo dříve provedenému přechodu zaměstnance mezi středisky není soulad mezi střediskem pracovního poměru a střediskem výchozích mzdových složek, je vhodné před zahájením zpracování mezd provést nastavení těchto středisek jednotně. K editaci středisek je vhodné použít dialogy Pracovní poměry|Hromadné úpravy a Výchozí složky|Hromadné úpravy. Ve výchozích mzdových složkách nemusí být středisko zadáno vůbec, pak se pro další zpracování použije středisko pracovního poměru, nebo by mělo být shodné se střediskem pracovního poměru. Rozdílné středisko ve výchozí mzdové složce způsobí při účtování na střediska zaúčtování složky na toto rozdílné středisko. Pro zaúčtování se použije středisko zadané ve složkách (nebo pracovním poměru) v době výpočtu mzdy.

4. Zadání údajů do nových polí

Dialog Pracovník

V dialogu Pracovník na kartě Personální můžete vyplnit nová pole:

Stát daňového domicilu - použití v TF Přehled souhrnných údajů – cizinci

DIČ daňového nerezidenta - použití v TF Přehled souhrnných údajů – cizinci

Cizozemský nositel pojištění - použití v TF Nemocenské pojištění - Nástup do zaměstnání

Cizozemské číslo pojištění - použití v TF Nemocenské pojištění - Nástup do zaměstnání

 

Dialog Pracovní poměr

Kód poměru - údaje pro identifikaci poměru např. při importu z docházkových systémů

Rozvrh - po převodu dat nastaveno na hodnotu Standardní. Toto pole nedoporučujeme měnit na jinou hodnotu bez školení věnovaného seznámení se způsobem práce s ostatními typy rozvrhů.

Místo výkonu činnosti - použití v TF Nemocenské pojištění - Nástup do zaměstnání

Druh práce - druh nebo rozsah práce

Místo výkonu práce - dle pracovní smlouvy

Pracovní pozice – dle organizačního členění

Poslední čtyři pole je vhodné zadat hromadně přes dialog Pracovní poměry|Hromadné úpravy.

 

Dialog Platby

Karta Zdravotní pojišťovny

ZP zaměstnavatele - předkontace pro účtování zdravotního pojištění zaměstnavatele konkrétní ZP

ZP zaměstnance - předkontace pro účtování zdravotního pojištění zaměstnance konkrétní ZP

Všechny karty

Zpráva pro příjemce - zpráva pro příjemce platby

 

Dialog Mzdová složka

Párovací znak - pro rozšíření možností párování při zaúčtování

Kód složky - kód mzdové složky pro import

 

Dialog Nastavení

Karta Obecné – pole Rozvrh - výchozí pracovní rozvrh pro nový pracovní poměr

Karta Obecné – pole Rovrh - Pracovní doba firmy - stanovená týdenní pracovní doba firmy

Karta Sociální – pole Průměrná mzda (nastaveno)

Karta Sociální – Důchodové pojištění – Sazba pracovník a Sazba zaměstnavatel 0

 

Dialog Dovolená

Základní - základní nárok dovolené v aktuálním roce (krátí se dle trvání poměru)

Úprava - individuální úprava dovolené v aktuálním roce (nekrátí se dle trvání poměru)

S tím souvisí úprava při roční uzávěrce dovolené, lze ji spustit v agendě Mzdy přes dialog Dovolená

 

Dialog Platební příkaz

Zpráva pro příjemce - zpráva pro příjemce u dobírek a záloh

Zpráva pro příkazce - zpráva pro příkazce u dobírek a záloh

 

Doporučení pro zpracování mezd ve Vario 12

1. Paralelní zpracování mezd ve Vario 11 a Vario 12

Přestože modul Mzdy ve Vario 12 prošel před uvedením do provozu testováním, doporučujeme vám provést v období převodu paralelní zpracování mezd v obou verzích pro ověření shody výsledků mezi verzemi Vario 11 a Vario 12. Vzhledem k tomu, že způsob používání modulu Mzdy je v různých oblastech značně individuální a nastavení parametrů mzdových složek je velmi variabilní, může tento postup odhalit případné nepředpokládané rozdíly a umožnit tak rychlou nápravu.

2. Školení pro seznámení s novými funkcemi Vario 12 a rozdíly ve zpracování mezd proti verzi Vario 11

Vzhledem k rozsahu změn a nových funkcí v modulu Mzdy ve Vario 12 doporučujeme všem uživatelům školení zaměřené na nové funkce a rozdíly mezi verzemi Vario 11 a Vario 12. Účastníci budou na tomto školení s předstihem seznámeni s novinkami nové verze, které jim pomohou zpracovávat mzdy efektivněji a rychleji bez nutnosti seznamování se se změnami v časové tísni v době zpracování mezd.