Mzdy - Legislativní změny v oblasti daňových výhod pro rodiny s dětmi

vydání: 20050121 - verze: 11

Změna zákona o dani z příjmu v oblasti daňových výhod pro rodiny s dětmi se promítne do zpracování mezd v systému Altus Vario. Pro zajištění těchto změn je nutné provést aktualizaci Varia a při prvním spuštění modulu Mzdy potvrdit dotaz na provedení nastavení nového roku. Všechny výpočty mezd od ledna 2005 musí být provedeny na aktualizované verzi Varia. 

Popis nastavení roku 2005 najdete v článku Mzdy - nastavení roku 2005. 

Změny nastanou v těchto oblastech:

 

1.       Přidání mzdových složek

Budou přidány tyto mzdové složky:

            Daňové zvýhodnění – dítě

            Daňové zvýhodnění – inv. dítě

            Daňové zvýhodnění – oprava

            Daňový bonus

            Daňový bonus roční

            Sleva na dani

            Daň po slevě

            Úhrn příjmů

 

2.       Změna stávajících mzdových složek na nové

Změna se týká stávajících mzdových složek Odpočet – dítě a Odpočet – invalidní dítě, které jsou nastaveny v agendě Personalistika v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení a nemají k 31.12.2004 ukončenu platnost. Platnost těchto složek se k tomuto datu ukončí. Ke každé takto ukončené složce se vytvoří složka Daňové zvýhodnění – dítě resp. Daňové zvýhodnění – inv. dítě s platností od 1.1.2005 a platností do podle původní složky. Částka daňového zvýhodnění bude nastavena na 500,- Kč resp. 1000,- Kč. Nárok na daňové zvýhodnění na děti je obdobný jako pro odpočty na děti.

      3.       Ukončení odpočtů na děti a vytvoření daňových zvýhodnění na děti

V dialogu Pracovník na kartě Rodina se provede ukončení odpočtů na děti k 31.12.2004 a vytvoří se nové záznamy s daňovým zvýhodněním na děti s platností od 1.1.2005.

      4.       Měsíční zpracování mezd

Změny v oblasti měsíčního zpracování mezd se týkají zaměstnanců s podepsaným prohlášením, tzn. s vyplněným polem Prohlášení.

Při měsíčním zpracování mezd se místo složek odpočtů na děti vytvářejí složky pro daňové zvýhodnění. Jejich vliv se projeví po výpočtu složky Záloha na daň. Pokud je celkové daňové zvýhodnění do výše složky Záloha na daň, vytvoří se složka Sleva na dani ve výši daňového zvýhodnění. Dále vznikne složka Daň po slevě v částce rozdílu zálohy na daň a slevy na dani. Pokud je výše daňového zvýhodnění vyšší než záloha na dani, zjišťuje se, zda bylo dosaženo měsíčního úhrnu příjmů alespoň ve výši minimální mzdy. Pokud ano, zjišťuje se výše rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a zálohou na dani. Pokud činí alespoň 50,- Kč, vznikne složka Daňový bonus s částkou ve výši tohoto rozdílu. Pokud je rozdíl větší než 2500,- Kč vznikne složka Daňový bonus ve výši 2500,-. Pokud je složka Daňový bonus vytvořena, odpovídá částka složky Sleva na dani částce složky Záloha na daň a částka složky Daň po slevě je nulová. Pokud ne (úhrn příjmů nedosahuje minimální mzdy) nebo je rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a zálohou na daň menší než 50,- Kč, složka Daňový bonus se nevytváří.

Při porovnávání úhrnu příjmů a minimální mzdy se vychází z pokynu D-274 (Finanční zpravodaj 12/2004). Posouzení výše minimální mzdy se liší pro pracovní poměry (a obdobné pracovní vztahy) a smluvní vztahy, jež nelze označit za pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah.

1. Pracovní poměry a obdobné pracovní vztahy

Za tyto jsou ve Variu považované poměry, kde v poli Poměr je HPP, VPP nebo NP. Pro tyto poměry se vychází z nařízení vlády č. 303/1995 Sb. Minimální mzda tímto nařízením stanovená se upravuje podle kategorií osob podle pole % minimální mzdy. (Pro uživatele Altus Vario 10 je toto pole zpřístupněno nově. Pokud je prázdné, předpokládá se 100% minimální mzdy. Pouze u zaměstnanců se sníženým procentem minimální mzdy (dle nařízení vlády č. 303/1995 Sb.), je nutné procento upravit.)  Dále podle délky pracovní doby v poli Pracovní doba a v případě zkráceného úvazku podle pole Plný denní pracovní úvazek (pokud je nulový, předpokládá se, že nejde o zkrácený úvazek). Takto vypočtená mimální mzda se dále přepočítá na výši odpovídající odpracované době. Pokud úhrn příjmů dosahuje výše takto vypočítané minimální mzdy, vzniká nárok na daňový bonus, pokud je odpracována alespoň jedna hodina. Pokud není a jsou zúčtovány jiné příjmy (např. náhrady mzdy, doplatky nebo jiná zdanitelné plnění, odměny ze souběžně uzavřené dohody, statutární odměny, odměny jednatelů, společníků), musí pro vznik nároku na bonus jejich úhrn dosáhnout alespoň částky 7185,- Kč (krácené na 75% této částky u příjemce částečného a 50% u plného invalidního důchodu podle pole % minimální mzdy).

2. Smluvní vztahy, jež nelze označit za pracovní poměr nebo obdobný pracovní vztah

Za tyto jsou ve Variu považované poměry, kde v poli Poměr není HPP, VPP nebo NP. Jde především DPP, DPC, příjmy za práci společníků, jednatelů, statutární odměny vyplácené mimo pracovní poměr. V těchto případech musí jejich úhrn dosáhnout alespoň částky 7185,- Kč (krácené na 75% této částky u příjemce částečného a 50% u plného invalidního důchodu podle pole % minimální mzdy).

Předpokladem pro správný výpočet zálohy daně a daňového zvýhodnění u hlavních a souběžných poměrů je zatržení pole Souběh u souběžných poměrů a jejich přednostní výpočet. V hlavním poměru (nemá zatrženo pole Souběh), kde se zadávají odpočty a daňová zvýhodnění, proběhne vypočet daně se všech zdanitelných příjmů a vyhodnocení daňového zvýhodnění podle hodnot tohoto poměru.

U poměrů bez podpisu prohlášení se nově vytváří složka Daň po slevě ve výši Zálohy na daň.

5.       Roční zúčtování daně z příjmu

Při ročním zúčtování se nejdříve nově vypočtená daň (daňová povinnost) sníží o slevu na dani. Slevou na dani je celkové daňové zvýhodnění až do výše daňové povinnosti. Takto vyčíslená daň po slevě se porovná s úhrnem daně po slevě (složka Daň po slevě). Nárok na daňový bonus vznikne, pokud je celkové daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, ve výši tohoto rozdílu. Nárok na tento bonus vzniká, pokud roční úhrn příjmů činní alespoň šestinásobku minimální mzdy a dosahuje-li alespoň 100,- Kč. Pokud přesahuje 30000,- Kč, krátí se na tuto výši. Tento daňový bonus se porovná se vyplacenými měsíčními daňovými bonusy (složka Daňový bonus). Jestliže je úhrn složek Daňový bonus vyšší než vypočtený daňový bonus, sníží se o přeplacenou částku vypočtená částka přeplatku na dani po slevě. Jestliže je úhrn složek Daňový bonus nižší než vypočtený daňový bonus, zvýší se o nevyplacenou částku částka přeplatku na dani po slevě nebo se sníží nevyplacená částka na daňovém bonusu o vypočtenou částku nedoplatku na dani po slevě. Tento doplatek ze zúčtování se vyplatí složkou Roční zúčtování daně z příjmů, pokud je vyšší než 50,- Kč.

Podle sdělení Ústředního finančního a daňového ředitelství dojde během roku k další právní úpravě v této oblasti.

      6.   Změny dialogů a formulářů

- V dialogu Pracovník na kartě Rodina je možné vybrat kromě zobrazení odpočtu ze základu daně také daňová zvýhodnění. Při zadávání nových odpočtů a zvýhodnění je nutné dbát na vybranou skupinu, protože seznam nabízí odpočty i zvýhodnění současně.

- V dialogu Jiné příjmy v dialogu Pracovník na kartě Personální je možné zadat částky o poskytnutých slevách na dani a poskytnutých daňových bonusech od jiného zaměstnavatele

- V dialogu Nastavení se na kartě Daňové zobrazují současně odpočty i daňová zvýhodnění

      7.   Tiskové formuláře

Změny v oblasti daňového zvýhodnění na děti se promítly do těchto tiskových formulářů:

Zálohy daně

Zálohová a srážková daň

Výplatní lístek

Malá rekapitulace

Mzdový list - podle novely zákona č. 586/1992 Sb. je nutné u daňových nerezidentů uvádět na mzdovém listě kód státu, jehož je rezidentem a bylo-li mu tímto státem přiděleno také daňové identifikační číslo. Tyto údaje je možné zadat do pole Údaj 1 v dialogu Pracovník

Potvrzení o zdanitelných příjmech - podle aktuálního roku vybraného v modulu Mzdy se tiskne vzor 11 (pro rok 2004 a nižší) nebo vzor 12 (od roku 2005)

Výpočet daně z příjmu - tiskne se podle aktuálního roku vybraného v modulu Mzdy