Mzdy - Nastavení roku 2007

vydání: 20070119 - verze: 11

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a zákona č. 264/2006 Sb. jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která reaguje na tyto a další legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Aktualizace zároveň zajistí nastavení všech parametrů modulu Mzdy pro rok 2007. Jednotlivé změny v modulu Mzdy v roce 2007 jsou popsány v článku Mzdy - Změny v modulu Mzdy v roce 2007.

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2007 a vzhledem k legislativním změnám je nutné provést následující činnosti:

 

1. Aktualizace Altus Vario

Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2007. Aktualizujte Altus Vario obvyklým způsobem na http://www.altusvario.cz/download/ nebo si vyžádejte aktualizační CD. Předpokladem pro aktualizaci je úhrada poplatku Maintenance na rok 2007.


Všechny výpočty mezd od ledna 2007 se musí provést na zaktualizovaném vydání Varia!


Po provedené aktualizaci a prvním spuštění modulu Mzdy potvrďte dotaz na provedení nastavení roku.
V rámci nastavení se provede:

1. Nastavení parametrů nového roku

Změny v nastavení pro rok 2007 proti roku 2006 můžete zkontrolovat podle níže uvedeného popisu nastavení. Ostatní hodnoty nastavení se přebírají z období 12 roku 2006. Dříve prováděné načtení nastavení ze souboru se vzhledem k nezbytnosti aktualizace již neprovádí. Hodnoty nastavení roku 2007 není vhodné nastavovat ručně.

2. Změna nastavení mzdových složek

V souvislosti se zákonem č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, je nutné změnit nastavení vlivu některých složek na vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění. Nastavení některých složek se provede automaticky. Nastavení ostatních složek je nutné provést podle kapitoly 3. Nastavení mzdových složek. Automaticky se změní nastavení složek Plnění - 50 let, Plnění - první skončení, Příspěvky daněné zam. Pro tyto složky se nastaví zahrnutí složky do zdravotního a sociálního pojištění. V případě zpětného výpočtu v roce 2006 nebo dřívějším je nutné při použití těchto složek provést změnu zpět. Poté je nutné pro výpočet v roce 2007 obnovit správné nastavení. 

V souvislosti novým zákoníkem práce se mění také nastavení složky Příplatek noční. Složka je nově nastavena pro výpočet 10% náhrady z průměrného hodinového výdělku. Pokud jsou na základě typu složka Příplatek noční nastaveny další mzdové složky a používají se ve stejném smyslu, je nutné zadat do těchto složek v dialogu Mzdy|Mzdové složky|Mzdová složka nulovou hodnotu do pole Sazba a Sazba 2.

3. Aktualizace tiskových formulářů

Legislativní změny jsou zapracovány do tiskových formulářů Potvrzení o zdanitelných příjmech, Výpočet daně z příjmu, Zápočtový list, ZPS. Novým tiskovým formulářem je Zápočtový list - potvrzení výdělku, který se vyhotovuje na žádost zaměstnance pro úřad práce.

2. Roční uzávěrka

V období 12/2006 volbou Mzdy|Roční uzávěrka otevřete dialog Roční uzávěrka a proveďte roční uzávěrku. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2007. Pokud systém hlásí, že uzávěrka již byla provedena, pak jste zřejmě v roce 2007 již zpracovávali nějaký pracovní poměr. Pro nastavení dovolených u všech pracovních poměrů, nejdříve klepněte na Zrušit uzávěrku a Dokončit a následně na Provést uzávěrku a Dokončit. Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete v tiskovém formuláři Rekapitulace dovolené - souhrn.

3. Nastavení mzdových složek

V souvislosti se zákonem č. 264/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce, je nutné změnit nastavení vlivu některých složek na vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění. V návaznosti na nový zákoník práce se mění nastavení dalších složek. Nastavení některých složek není možné provést automaticky a je proto nutné věnovat tomuto nastavení pozornost před prvním zpracováním mezd v roce 2007. 

1. Změna zahrnutí do základu sociálního a zdravotního pojištění

U mzdových složek založených na typech složek Zvláštní sazba, Příjem ke zdanění a Auto odpočet 1%, které se dosud pouze danily,  je nutné posoudit jednotlivě, pro jaká plnění jsou tyto složky používány. Pokud se mzdové složky založené na těchto typech mzdových složek používají z pohledu zahrnutí do pojištění pro nezahrnované i nově zahrnované typy plnění, je nutné změnit těmto mzdovým složkám typ mzdové složky tak, aby při výpočtu došlo ke správnému zahrnutí složek do základů pojištění.

Pokud jde o příjmy, které nově podléhají odvodu sociálního a zdravotního pojištění je nutné, aby byly založeny na typu, který má zatrhnuto v dialogu Mzdy|Mzdové složky|Mzdová složka|Složka:

pole Sociální pojištění pracovníka
pole Zdravotní pojištění pracovníka
pole Sociální pojištění zaměstnavatele
pole Zdravotní pojištění zaměstnavatel
pole DNP.

Ministerstvo práce a sociáních věcí přislíbilo v průběhu ledna 2007 vydat vyhlášku, která má přesněji specifikovat plnění, které se nově budou zahrnovat do vyměřovacích základů sociálního a zdravotního pojištění. Doporučujeme provést nastavení složek v souladu s touto vyhláškou a případně s posouzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.  V rámci nastavení roku se automaticky nastavilo zahrnutí do základu sociálního a zdravotního pojištění u složek Plnění - 50 let, Plnění - první skončení, Příspěvky daněné zam. U složky Auto odpočet 1% ke změně nastavení nedochází, protože nejde o skutečný, ale fiktivní příjem k určení částky pro zdanění a nejde o náklad ani úbytek prostředků na straně zaměstnavatele. Další složky je nutné posoudit individuálně podle jejich skutečného obsahu.

2. Pohotovost na pracovišti

V případě používání složky Pohotovost na pracovišti je vhodné zvážit, jakým způsobem se bude tato složka nadále používat. Je možné změnit typ mzdové složky na jiný nebo změnit nastavení původního typu ve smyslu nové právní úpravy.

3. Příplatek za sobotu a neděli

Zákoník práce nově stanovuje v § 118, že za dobu práce v sobotu a v neděli přísluší zaměstnanci dosažená mzda a příplatek nejméně ve výši 10 % průměrného výdělku. Typ mzdové složky Příplatek So a Ne a mzdová složka Příplatek So a Ne je v seznamu mzdových složek k dispozici. Výchozí nastavení sazby této mzdové složky bylo dosud 25%. Pokud tuto složku budete používat v nové zákonné výši nebo jiné, zadejte v dialogu Mzdy|Mzdové složky|Mzdová složka|Složka v poli Sazba požadovanou sazbu.

4. Příplatek za noční práci

Zákoník práce dále stanovuje, že příplatek za noční práci již není vyplácen sazbou na hodinu (v r. 2006 minimálně ve výši 6 Kč), ale že se vyplácí v minimální výši 10% průměrného hodinového výdělku. Při nastavení roku 2007 se typ složky Příplatek noční automaticky takto nastaví. Pokud byl typ složky Příplatek noční použit pro mzdové složky jiného charakteru, je nutné provést korekci těchto složek v souladu se změnou tohoto typu složky.

V případě zpětného výpočtu v roce 2006 nebo dřívějším je nutné při použití těchto složek provést změnu zpět. Poté je nutné pro výpočet v roce 2007 obnovit správné nastavení.

4. Kontrola provedeného nastavení

Doporučujeme také provést kontrolu provedení nastavení podle následujících údajů.


Změny nastavení roku 2007 proti roku 2006

 

1. Číselník Svátky

Ve verzi Altus Vario 11 v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Další (Ve verzi Altus Vario 10 v dialogu Nástroje|Možnosti na kartě Číselníky v číselníku Svátky) jsou nastaveny hodnoty:

Datum            Název svátku
1.1.2007        Den obnovy samostatného českého státu
9.4.2007        Velikonoční pondělí
1.5.2007        Svátek práce
8.5.2007        Státní svátek
5.7.2007        Jan Hus
6.7.2007        Cyril a Metoděj
28.9.2007      Den české státnosti
28.10.2007    Státní svátek ČR
17.11.2007    Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2007    Štědrý den
25.12.2007    1. svátek vánoční
26.12.2007    2. svátek vánoční


2. Nastavení Kalendáře

V dialogu Mzdy|Nastavení v jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty:

Období    Kalendářní dny   Pracovní dny   Svátky

1                     31                         22                 1
2                     28                         20                 0
3                     31                         22                 0
4                     30                         20                 1
5                     31                         21                 2
6                     30                         21                 0
7                     31                         20                 2
8                     31                         23                 0
9                     30                         19                 1
10                   31                         23                 0
11                   30                         22                 0
12                   31                         18                 3


3.
Minimální mzda

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Sociální je nastavena hodnota minimální mzdy měsíční 8 000,- Kč, hodnota minimální mzdy hodinové 48,10 Kč.

4. Životní minimum

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Sociální je nastavena hodnota Nezabavitelné částky pro srážky Životní minimum jednotlivce na částku 3 126,- a Normativní náklady na bydlení na částku 2 659,-.

5. Sazby dávek nemocenského pojištění

Redukční hranice pro výpočet dávek nemocenského pojištění se mění takto:
z 510 na 550 Kč
z 730 na 790 Kč.