Mzdy - Změny v modulu Mzdy v roce 2007

vydání: 20070119 - verze: 11

Penzijní připojištění a životní pojištění

Společnost, která přispívá svým zaměstnancům na penzijní připojištění platbou vyšší než 5% z jejich vyměřovacího základu, bude od 1. ledna 2007 povinna odvádět z částky převyšující těchto 5% pojistné na sociální zabezpečení a zdravojní pojištěn, a to zaměstnance i zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel přispívá pravidelně určitou částkou, používá se běžně mzdová složka Penzijní připojištění - firma. Tuto složku je vhodné nastavit souladu s článkem  Mzdy - Penzijní připojištění firmy zadané procentem s omezením na maximálně 3% vyměřovacího základu zaměstnance. Pokud se toto nastavení neprovede, může dojít i k překročení 5% vyměřovacího základu. V tom případě se vlivem nového nastavení složky Příspěvky PP - daněné zam. zahrne do vyměřovacího základu SP a ZP částka přesahující těchto 5%. Podle vyjádření ministerstva financí podléhá zdanění částka přesahující 5% původního fiktivního vyměřovacího základu, nikoli částka přesahující 5% nového navýšeného vyměřovacího základu. Toto stanovisko bude teprve dodatečně legislativně potvrzeno. Pokud v celém období trvá např. nemoc nebo PPP, tzn. že neexistuje vyměřovací základ pro sociální pojištění, dochází takto k překrytí příjmu z titulu penzijního připojištění a vyloučené doby. Tento dopad nebyl zřejmě záměrem zákonné úpravy a MPSV na to bude dodatečně reagovat úpravou legislativy. Doporučením je v těchto případech příspěvek neposkytovat.

Ke změně dochází také v oblasti životního pojištění. Pokud společnost přispívá svým zaměstnancům na pojištění větší roční platbou než 12 000 Kč, je od 1.1.2007 povinna odvádět z částky, která převyšuje 12 000 Kč, část pojistného na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění za sebe i za zaměstnance. Tyto částky dosud podléhaly u zaměstnance pouze zdanění. Nyní je nutné pro tyto mzdové složky použít typ mzdové složky, která má nastaveno zahrnutí do základu sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Pokud firmy dosud používaly typ složky Auto odpočet 1%, je vhodné nově použít např. typ složky Nepěněžní plnění s nastavením parametrů Základ daně, Sociální pojištění pracovníka, Sociální pojištění zaměstnavatele, Zdravotní pojištění pracovníka, Zdravotní pojištění zaměstnavatele a DNP.

Obdobně lze postupovat v případě dalších např. úrazových pojištění, kde zdanění a nyní i pojištění podléhají celé částky příspěvků zaměstavatele zaměstnancům.

Zahrnutí do vyměřovacích základů sociálního a zdravotního pojištění se provádí automaticky pouze u typů poměrů, které běžně zakládají účast na těchto pojištěních.

Průměrný měsíční výdělek - hrubý a čistý

Nový zákoník práce přesněji definuje způsob výpočtu průměrného měsíčního výdělku z průměrného výdělku přes tzv. průměrný rok. Nově stanovuje, že údaje o průměrném výdělku se neuvádějí v zápočtovém listě, ale v samostatném potvrzení. Toto potvrzení se vystavuje na žádost zaměstnance pro potřeby úřadu práce a je možné ho tisknout pomocí tiskového formuláře Zápočtový list – potvrzení výdělku.

 

Srážky

Vzhledem k přijetí nového zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, bylo přijato nové nařízení vlády o nezabavitelných částkách. Podobně jako dosud, nové nařízení vlády stanoví
A) dvě složky základní nezabavitelné částky, a to:
a) na osobu povinného (dále nezabavitelná částka)
b) na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné, přičemž základní nezabavitelná částka je rovna jejich úhrnu.
B) částku, nad kterou se zbytek čisté mzdy srazí bez omezení.

Částky Aa) a B) budou odvozeny ze součtu životního minima jednotlivce (§ 2 zákona č. 110/2006 Sb. – to pro rok 2007 činí 3 126 Kč) a normativních nákladů na bydlení jednotlivce, stanovených pro obec velikosti od 50.000 do 99.999 obyvatel bez ohledu na to, v jaké obci skutečně povinný žije (§ 26 odst. 1 písm. a) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 112/2006 Sb. – tato částka pro rok 2007 činí 2 659 Kč). Základní nezabavitelná částka, která slouží pro výpočet částek Aa) a B) tak činí pro příští rok 3.126 + 2.659 = 5 785 Kč.
Na rozdíl od toho částka Ab) bude odvozována z částky Aa), tj z tzv. nezabavitelné částky. Nová právní úprava požaduje, aby se základní nezabavitelná částka zaokrouhlila na celé koruny nahoru. Částku B) není nutné zaokrouhlovat, neboť je dána v celých korunách.

Nezabavitelné částky nově činí (po zaokrouhlení na haléře):
Aa) 2/3 výše uvedené základní nezabavitelné částky, tj. z 5.785   3 856,67 Kč (dosud 2 741 Kč)
Ab) 1/4 částky Aa)                                                                              964,17 Kč (dosud 1 105 Kč)
B) 100 % základní nezabavitelné částky                                         5 785,00 Kč (dosud 6 630 Kč)
z toho vypočtená maximální výše 1/3 zbytku čisté mzdy                1 928,00 Kč (dosud 2.210 Kč)
(částka 5 785 Kč není dělitelná třemi, proto se zaokrouhlí směrem dolů analogicky podle § 279 odst. 1 OSŘ).

V tomto smyslu je nyní upraven i výpočet srážek ve Variu. V rámci nastavení roku jsou částky 3 126 Kč a 2 659 Kč nastaveny v dialogu Mzdy|Nastavení.
Z těchto částek a principů by měl vycházet výpočet srážek od prosince roku 2006. §4 nařízení vlády č. 595 nově stanovuje, že zvýší-li se částky životního minima nebo normativních nákladů na bydlení uplatní se poprvé za výplatní období, do něhož připadne den, od něhož se tyto částky zvyšují.
 

DNP podle zvýšených sazeb

Od 1. ledna 2007 se budou dávky nemocenského pojištění vyplácet podle současných pravidel. Zvýší se však redukční hranice pro výpočet nemocenských dávek. Částka 510 Kč se zvýší na 550 Kč, částka 730 Kč stoupne na 790 Kč. Denní vyměřovací základ do částky 550 Kč se započítá v plné výši, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 60 % a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží. Tyto hranice jsou do dialogu Mzdy|Nastavení nastaveny v rámci automatického nastavení roku.
 

Minimální mzda

Nařízením vlády č. 567/2006 Sb. byla stanovena výše minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc. Tyto hodnoty  jsou do dialogu Mzdy|Nastavení nastaveny v rámci automatického nastavení roku.


Nastavení mzdových složek 

V souladu s legislativními změnami se mění nastavení typů mzdových složek takto:

- Plnění – 50 let – zahrnutí do základu SP a ZP
- Plnění – první skončení - zahrnutí do základu SP a ZP
- Příspěvky PP - daněné zam. – zahrnutí do základu SP a ZP
- Příplatek noční - příplatek za noční práci již není vyplácen sazbou na hodinu (v r. 2006 minimálně ve výši 6 Kč), ale  vyplácí se v minimální výši 10% průměrného hodinového výdělku. Při nastavení roku 2007 se typ složky Příplatek noční automaticky nastaví takto:
Vliv = Nahrada
Sazba = 10
Formulář = 2

V případě, že původní sazba 6,- Kč byla nastavena také přímo ve mzdové složce Příplatek noční, nastaví se:
Sazba = 0
Sazba 2 = 0

Pokud byl na typ složky Příplatek noční použit pro mzdové složky jiného typu, je nutné provést korekci těchto složek v souladu se změnou tohoto typu složky.

Další změny v nastavení složek mohou vyplynout z připravované vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí.


Typy pracovně-právních vztahů

Nový zákoník práce ruší vedlejší pracovní poměr. V dialogu Pracovní poměr se typy pracovních poměrů vybírají ze seznamu v poli Poměr. Tento seznam lze upravit v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Pracovní poměry. Podle nového zákoníku práce se pracovní poměry dále nerozlišují na hlavní a veldejší pracovní poměry vzhledem k jejich shodné právní úpravě. Z důvodu zachování historické kontinuity ve stávajících datových souborech zůstává toto rozlišení pracovních poměrů v modulu Mzdy k dispozici. Pro nově zakládané pracovní poměry nadále používejte typ poměru HPP. Toto pole se nadále bude používat pro rozlišení pracovních poměrů od dohod o provedení práce a pracovní činnosti v některých tiskových výstupech. Pokud nikdy nebyl vedlejší pracovní poměr nastaven, je možné v dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Pracovní poměry definici vedlejšího pracovní poměr odstranit. V nově vytvořených firmách se tento typ pracovního poměru nebude dále uvádět. Obdobně zákoník práce neumožňuje od 1.1.2007 trvání resp. sjednání pracovní vztahu na tvz. nepravidelnou výpomoc. Nadále se tedy nebude používat ani typ poměru NV. V souvislost s tím používejte v poli Činnost kód 5 - zaměstnanci na nepravidelnou výpomoc, již pouze pro ELDP za rok 2006. Obdobně by se tento vztah zřejmě neměl objevit ani na formuláři Přehled o vyměřovacích základech za období roku 2007. Poučení k tomuto formuláři, které je k dispozici na webových stránkách ČSSZ, na tuto změnu zatím nereaguje.

 

Hranice dnů pro použití pravděpodobného výdělku

Nový zákoník práce nově stanovuje počet dní pro použití pravděpodobného výdělku. Proti původním 22 dnům nově na 21 dnů. Změna tohoto nastavení je zřejmá v dialogu Mzdy|Nastavení.

 

Zahrnování složek do čisté mzdy

Při použití některých zejména opravných složek nebylo možné provést jejich zahrnutí do čisté mzdy. Jedná se například o složky:
Záloha na daň - oprava
Oprava daně - minulý rok
ZP doplatek do MM - oprava
ZP pracovníka - Přeplatek
Pokud se u těchto složek zatrhne vlastnost Čistá mzda a odškrtne vlastnost K výplatě, budou se zahrnovat do Čisté mzdy. Tato úprava má dopat na další mzdové složky. Zatrhnutí vlastnosti Čistá mzda nesmí být v složek, které mají zatrženu vlastnost Hrubá mzda. V tom případě by se složka zahrnovala do čisté mzdy dvakrát. Nastavení vlastností můžete zkontrolovat v modulu Mzdy v sestavě Přehled vlastností typů složek. U složek, které mají ve sloupci Hrubá mzda Ano (nebo -1) nesmí být ve sloupci Čistá mzda Ano (nebo -1).

 

Další údaje ve funkci Dopis pro Word

Skupina polí, které je možné použít pro šablonu Wordu pro funkci Dopis pro Word byla rozšířena na tuto skupinu polí: Jméno, Adresa, Ulice, Město, PSC, Adresa 2, Oslovení, Oslovení příjmení, Příjmení, Křestní, Titul, E_mail, Rodné číslo, Telefon, Mobil, Zdravotní pojišťovna, Osobní číslo, Datum narození, Stav, Poměr, Pracovní činnost, Typ mzdy, Pracovniště, Funkce, Středisko, Zakázka, Datum nástupu, Uzavření smlouvy, Datum ukončení, Důvod ukončení, Zkušební doba, Pracovní doba, Pracovní den, Typ poměru, Údaj 1 (pracovníka), Údaj 2 (pracovníka), Údaj 1 (poměru), Údaj 2 (poměru), Kategorie (poměru).

 

Výpočet denního vyměřovacího základu

Vyměřovací základ pro výpočet denního vyměřovacího základu se nyní nově počítá přímo ze složky Základ soc. pojištění. Důvodem je rozdílné zahrnování jednotlivých složek podle pole DNP v jednotlivých obdobích rozhodného období. Rozhodné období bude zahrnovat období roku 2006 i roku 2007, kdy je parametr DNP rozdílný.

 

Tiskové formuláře

Úpravy stávajících tiskových formulářů

Potvrzení o zdanitelných příjmech - TF je připraven podle vzoru 14. Nově se přeškrtávají slova bylo nebo nebylo u potvrzení provedení ročního zúčtování. Údaje pro oddíl 13-15 se zadávají v agendě Personalistika v dialogu Pracovník, na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění do posledního sloupce.

Výpočet daně z příjmu - upraven pro výpočet daně z příjmu za rok 2006

ZPS - nastavena nová výše 2,5 násobku průměrného výdělku pro oznámení za rok 2006

Zápočtový list - byla odstraněna sekce s volitelným výpočtem průměrného měsíčního výdělku

Denní vyměřovací základ - Pro vyčíslení vyměřovacího základu se nově používá souhrn složek Základ soc. pojištění za jednotlivá období rozhodného období. Změna je provedena v souvislosti se změnou výše vyměřovacího základu sociálního pojištění v roce 2006 a 2007, kdy období obou let spadají do stejného rozhodného období.

Hromadné oznámení - změna řazení záznamů v případě současné přihlášky a odhlášky v rámci jednoho hromadného oznámení tak, aby odhláška nepředcházela přihlášku. Odstranění přidaných "00" z čísla plátce pojistného.

Přehled o vyměřovacích základech - byly rozšířeny rámečky až k souhrnným údajům. Ve sloupci Druh činnosti se nově tiskne kromě čísla z pole Pracovní činnost také pole Poměr pro rozlišení typu pracovního poměru a v případě souběžného poměru navíc znak "S".  Přestože nový zákoník práce ruší vedlejší pracovní poměr, některé okresní správy sociálního pojištění vyžadují toto upřesnění typu pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnosti.

Nové tiskové formuláře

Zápočtový list - potvrzení výdělku - nový tiskový formulář je možné tisknout na žádost zaměstnance pro pracovní úřad. Obsahuje údaje o průměrném měsíčním hrubém a čistém výdělku. Je možné nastavit, zda se jedná o průměrný výdělek získaný na základě pravděpodobného výdělku.

Penzijní připojištění za období od - do - umožňuje výběr období 1 - 12 a zobrazení vyměřovacích základů sociálního pojištění a složek Penzijní připojištění firma s vyčíslením 3% vyměřovacího základu.

Výplatní lístek - štítky - umožňuje tisknout k výplatním lístkům štítky s možností výběru s adresou, s adresou 2 nebo bez adresy

Výplatní lístek - obálky -  umožňuje tisknout k výplatním lístkům obálky s možností výběru s adresou, s adresou 2 nebo bez adresy

Rekapitulace dovolené - s průměry - zobrazuje zůstatek dovolené, aktuálním průměrný hodinový výdělek a celkovou částkou nákladů (zůstatek * průměr * úvazek). Tiskový formulář je možné tisknout s volbou aktuálních, neukončených nebo všech pracovních poměrů v členění na střediska. Pro získání částky k vytvoření rezervy na konci roku je nutné
1. provést uzávěrku za období 12, aby byly k dispozici průměry
2. tisknout z období 12 požadovaného roku
3. po označení tisku v seznamu vybrat v poli Možnosti volbu Neukončené