Mzdy - Připravované změny ve mzdách v roce 2009

vydání: 20081218 - verze: 11


   Dne 2. ledna 2009 byla uvolněna aktualizace, která reaguje na některé změny platné od roku 2009 a umožní  např. tisk nového formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání pro rok 2009. Více naleznete v článku Mzdy - Aktualizace k novým Oznámením o nástupu do zaměstnání.

   V aktualizaci připravované na druhou polovinu ledna 2009 budou zapracovány další úpravy vyplývající z legislativních změn platných od 1.1.2009. O uvolnění tohoto nového vydání budete informováni prostřednictvím Vario Info nebo v sekci Novinky.


Změny se budou týkat zejména následujících oblastí:

Nemocenské pojištění

 • přechod výplaty dávek nemocenského pojištění od zaměstnavatele na správu sociálního zabezpečení;
 • nové redukční hranice pro výpočet vyměřovacího základu pro výpočet nemocenských dávek přecházejících z roku 2008 do roku 2009, které v roce 2009 doplácí zaměstnavatel;
 • změny v okruhu pojištěných osob;
 • změny v podmínkách účasti na pojištění;
 • změny ve stanovení rozhodného období a dnech omluvené nepřítomnosti;
 • změna číselníku druhu činnosti;
 • oznamovací povinnost zaměstnavatelů vůči sociální správě;
 • nové tiskopisy: Oznámení o nástupu do zaměstnání, Příloha k žádosti o dávky nemocenského pojištění, Hromadné seznamy.

Více informací na Nový zákon o nemocenském pojištění

 

Náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

 • posouzení nároku na náhradu;
 • způsob stanovení období prvních 14 dnů trvání pracovní neschopnosti;
 • způsob redukce průměrného výdělku pro náhradu mzdy;
 • výpočet náhrady mzdy;
 • snížení odvodu sociálního pojištění o polovinu vyplacené náhrady při DPN;
 • nový tiskopis Přehled o výši pojistného.

Více informací na Náhrada mzdy nebo platu v prvním období dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény od 1. ledna 2009
 

Důchodového pojištění

 • nový tiskopis ELDP.

Sociálního pojištění

 • nové předčíslí účtu pro odvod pojistného, nový desetimístný variabilní symbol;
 • rozdělení zaměstnanců na nemocensky nebo důchodově pojištěné nebo pojištěné v rámci zaměstnání malého rozsahu;
 • změna sazby sociálního pojištění placeného zaměstnancem a zaměstnavatelem;
 • změna maximálního ročního vyměřovacího základu.

Zdravotní pojištění

 • změna maximálního ročního vyměřovacího základu.

Daň z příjmu fyzických osob

 • zaokrouhlování sociálního pojištění placeného zaměstnavatelem pro účely zahrnutí do základu daně *);
 • zachování stávající sazby daně a slev na dani na úrovni roku 2008 *);
 • zvýšení limitu vlastního příjmu partnera pro uplatnění slevy na partnera *);
 • změna ve výši pojistného placeného zaměstnavatelem zahrnovaného do základu daně u zahraničních poplatníků *).

*) v závislosti na očekávaném nabytí účinnosti novely zákona o dani z příjmu

 

Ostatní změny

 • změna nezabavitelné částky na domácnost pro účely výpočtu srážky ze mzdy.