Mzdy - Aktualizace k novým Oznámením o nástupu do zaměstnání

vydání: 20090102 - verze: 11

   V souvislosti s účinností zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění (dále ZNP) od 1.1.2009 je připravena aktualizace modulu Mzdy, která organizacím umožní plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům nemocenského pojištění vyplývající z tohoto zákona. 

   Nové vydání přináší v tiskovém formuláři Nemocenské pojištění možnost tisku nového formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání, které nahrazuje předchozí formulář Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška. Nový TF umožní také tisk hromadných seznamů podle §178 ZNP. Předchozí formulář Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška je možné tisknout z TF Nemocenské pojištění (do 2008).

   Sociální správou byl stanoven nový číselník činností a z dalších změn vyplynula nutnost nového členění pracovních vztahů podle pole Druh pojištění. Aby nebyl uživatel nucen provádět všechna nová nastavení ručně, bude v rámci aktualizace provedeno částečné automatické nastavení podle dále uvedeného postupu. Povinnost kontroly a ručního nastavení u netypických pracovních vztahů zůstává na uživatelích. Automatické nastavení se provede po aktualizaci na nové vydání a potvrzení dotazu při otevření agendy Mzdy. Nastavení se provede ve všech firmách aktuálního datového profilu.

   Tato aktualizace není určena pro výpočet mezd v roce  2009. Aktualizace na toto vydání je nutná, pokud potřebujete odeslat oznámení o nástupu do zaměstnání nebo ukončení zaměstnání před aktualizací, která provede kompletní nastavení pro rok 2009. Tato aktualizace bude k dispozici v druhé polovině ledna 2009.

 

Shrnutí


Před tiskem nového formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání je nutné provést následující:

1. Provést aktualizaci na nové vydání

2. Na otázku při otevření agendy Mzdy Chcete provést nastavení nemocenského pojištění pro rok 2009? klepnout na Ano.

3. V dialogu Pracovní poměr nebo Mzda nebo Personalistika|Hromadné zadávání|Pracovní poměry|Hromadné úpravy zkontrolovat, upravit a doplnit pole Druh pojištění a Činnost (resp. Pracovní činnost).

 

Popis změn

 

Změny v zadávání 


   
Ve dialogu Pracovní poměr, Mzdy a Pracovní poměry (Personalistika|Hromadné zadávání|Pracovní poměry|Hromadné úpravy) je nové pole Druh činnosti a pole Činnost (resp. Pracovní činnost) umožňuje výběr z nového číselníku pracovních činností. Tato pole se vyplňují dle dále uvedeného postupu.

Pracovní činnost

   ČSSZ zavedla od 1.1.2009 nový číselník pracovních činností. Pro tisk Oznámení o nástupu do zaměstnání, ukončení zaměstnání, opravách a změnách a pod.  a ELDP v roce 2009 se používá již nový číselník. Pro tisk ELDP za rok 2008 se používá staré označení činností. TF ELDP - roční bude upraven tak, aby i po nastavení nových činností tiskl původní pracovní činnosti.

Některé činnosti je možné převést do nového označení automaticky. Jde např. o pracovní poměry a dohody o pracovní činnosti. U některých je nutné rozhodnout, do jaké nové činnosti má být zaměstnanec zařazen. Jedná se např. o společníky, jednatele a členy družstev.


Při aktualizaci dojde k automatické změně nastavení pole Činnost u všech pracovních vztahů, které pokračují do roku 2009, takto:

Původní činnost   Nová činnost

         0                        1

         1                        2

         2                        3

         3                        A

         6                        B

         7                        R

         8                        O

         9                        L

 

Vzhledem k tomu, že původní činnost 7 - společníci a jednatelé, komanditisté se nově dělí do dvou nových činností R - jednatel, komanditista a S - společník a činnost 8 - členové družstev do nových činností O - člen družstva (§5 písm. a4) Zák.č.187/2006) a P - člen družstva (§5 odst. 1 p.x) Zák.č.155/1995), je nutné provést ruční zařazení zaměstnanců do těchto kategoríí po provedení aktualizace. Jako výchozí nastavení se u činnosti 7 použije nová činnost R a u činnosti 8 nová činnost O. Změnu nastavení je možné provést v dialogu Pracovní poměr nebo Mzda nebo Pracovní poměry|Hromadné úpravy v poli Činnost (resp. Pracovní činnost).

Pokud máte v poli Činnost jinou činnost než činnosti uvedené ve sloupci Původní činnost, musíte nastavení nové činnosti provést ručně. U dohody o provedení práce se činnost neuvádí.

Věnujte pozornost správnému nastavení pole Činnost a dále pole Druh pojištění u společníků a jednatelů. Pokud mají v organizaci uzavřen běžný pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, měla by tomu odpovídat hodnota v poli činnost (1-6 nebo A-J, nikoliv R nebo S) a Druh pojištění (Nemocenské pojištění nebo Zaměstnání malého rozsahu, nikoli Důchodové pojištění). Tyto vztahy by se neměly objevit na hromadném seznamu podle §178 odst.1 ZNP. Pokud v rámci mezd vyplácíte těmto osobám odměny za práci jednatele nebo společníka měl by být k tomuto účelu vytvořen samostatný vztah s činností R nebo S a druhem činnosti Důchodové pojištění nebo Nepojištěné zaměstnání. Tyto osoby (pokud byly před rokem 2009 přihlášeny k nemocenskému pojištění) by se měly objevit na hromadném seznamu podle §178 odst. 1 ZNP. 

Při tisku TF Přehled o vym základech a Přehled o vym základech - druhá strana zpětně z roku 2008 se vytisknou původní činnosti u nových činností 1, 2, 3, A, B, R, S, O, P a L. Pro údaje roku 2009 se tyto TF nebudou používat.


Druh pojištění

Při výpočtu sociálního pojištění se u všech pracovních vztahů, které se podle typu poměru (pole Poměr) zahrnují do výpočtu sociálního pojištění, v roce 2009 postupuje podle pole Druh pojištění.

V novém poli Druh pojištění v dialogu Pracovní poměr je nutné vybrat jednu z následujících voleb:

  • Nemocenské pojištění
  • Důchodové pojištění
  • Zaměstnání malého rozsahu
  • Nepojištěné zaměstnání

Nemocenské pojištění - používá se pro pracovní vztahy, které zakládají účast na nemocenském pojištění a nejsou zaměstnáním malého rozsahu. Jedná se o běžné pracovní poměry a dohody o pracovní činnosti, u kterých je sjednán příjem alespoň na částku rozhodnou pro účast na pojištění nebo vyšší (pro rok 2009 rozhodný příjem činí 2 000 Kč) a splňují další podmínky účasti na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. Použije se také pro smluvní zaměstnance, kteří nedoloží, že jsou povinně účastni důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo zaměstnavatel a také pro smluvní zaměstnance podle §6 odst. 4. Při výpočtu sociálního pojištění se postupuje obdobným způsobem jako v roce 2008 (zaměstnanec 6,5%, zaměstnavatel 25%).

Důchodové pojištění - používá se pro pracovní vztahy, které nezakládají účast na nemocenském pojištění, ale pouze na důchodovém pojištění. Jedná se o činnosti R a S, tedy společníky, jednatele a komanditisty, kteří z tohoto vztahu pobírají odměny za práci mimo pracovní poměr. Pokud má společník nebo jednatel uzavřen běžný pracovní poměr, měl by u této činnosti být nastaven druh činnosti Nemocenské pojištění a činnost 1-6 nebo A-J. Druh pojištění Důchodové pojištění se dále použije pro členy družstva s pracovní činností P. Při výpočtu sociálního pojištění se pojistné spočítá v případě, že započitatelný příjem dosáhne stanoveného rozhodného příjmu (v roce 2009 rozhodný příjem činí 5 900,- Kč). Pojistné se počítá sazbou důchodového pojištění (zaměstnanec 6,5%, zaměstnavatel 21,5%).

Zaměstnání malého rozsahu - používá se pro pracovní vztahy, které nesplňují podmínku §6 odst. 1 písm. c, tzn. částka započitatelného příjmu není sjednána nebo je sjednána nižší, než částka rozhodná pro účast na pojištění (pro rok 2009 rozhodný příjem činí 2 000 Kč) a splňují ostatní podmínky účasti na nemocenském pojištění. Při výpočtu sociálního pojištění s tímto druhem pojištění se pojistné spočítá v případě, že započitatelný příjem dosáhne stanoveného rozhodného příjmu.

Nepojištěné zaměstnání - používá se pro pracovní vztahy, které nezakládají účast na nemocenském pojištění. Jedná se např. o dohody o provedení práce a další vztahy, které nemají nastaven odvod sociálního pojištění. Použije se také pro smluvní zaměstnance, kteří doloží, že jsou povinně účastni důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo zaměstnavatel. 

Pokud pole Druh činnosti není u pracovního vztahu, který vstupuje do výpočtu sociálního pojištění, nastavené, provede se výpočet sociálního pojištění obdobně jako by byl nastaven druh Nemocenské pojištění a zobrazí se výzva k provedení nastavení.

Při aktualizaci se provede nastavení pole Druh pojištění automaticky u pracovních vztahů, které trvají po 31.12.2008 takto:

  • Nemocenské pojištění - typy poměrů s nastaveným odvodem sociálního pojištění (např. HPP, DPČ)
  • Nepojištěné zaměstnání - typy poměrů, kde není nastaven odvod sociálního pojištění (např. DPP) 
  • Důchodové pojištění - pracovní činnosti R - jednatel, komanditista a S - společník (dříve 7 - společníci a jednatelé, komanditisté)

Po aktualizaci je nezbytné provést kontrolu tohoto nastavení a ručně změnu automaticky provedeného nastavení např. na:

Zaměstnání malého rozsahu - u nemocensky pojištěných činností, které nemají sjednán příjem nebo je sjednán příjem nižší než rozhodný příjem (pro rok 2009 činí 2 000 Kč).
Důchodové pojištění - u původní činnosti 8 - členové družstev, kde bude nutné ručně nastavit činnost P - člen družstva (§5 odst. 1 p.x) Zák.č.155/1995). Tato činnost je pojištěna důchodově, pokud je výše odměny stanovena předem a vyšší než rozhodný příjem (pro rok 2009 činí 5 900 Kč).
Nemocenské pojištění -  V praxi se často stává, že činnost 7 - společníci a jednatelé, komanditisté je chybně nastavena i u běžného pracovního poměru, který má jednatel nebo společník v organizaci uzavřen. V tom případě se v rámci aktualizace nastaví druh pojištění na Důchodové pojištění. Jedná-li se o pracovní poměr, je nutné nastavit správně jak pole Činnost, tak také pole Druh pojištění na Nemocenské pojištění.

Pro uložení informace o druhu pojištění se použije pole Udaj_2 v tabulce Pracovni_pomery. Původní obsah pole Udaj_2 je přesunut do pole Poznamky.

 

Změny v tiskových formulářích


TF Nemocenské pojištění

   Tiskový formulář umožňuje tisk nového formuláře Oznámení o nástupu do zaměstnání, který nahrazuje dřívější formulář Přihláška k nemocenskému pojištění - odhláška. Princip práce s TF zůstává obdobný. Kromě vzhledu formuláře se změnily vykazované údaje. Nově se objevuje např. kontaktní adresa a kód zdravotní pojišťovny.

   Je rozšířena nabídka akcí, ke kterým je možné TF použít. Kromě akcí 1-10 je možné vybrat také 11 - Hromadný seznam dle § 178 odst. 1 187/2006 Sb. a 12 - Hromadný seznam dle § 178 odst. 2 187/2006 Sb. Pomocí těchto voleb je možné vytvořit hromadné seznamy, které je nutné předložit správě sociálního zabezpečení do 31.1.2009 podle přechodných ustanovení ZNP. Podle odst. 1 § 178 je nutné odhlásit formou seznamu osoby, které nebudou od 1.1.2009 nemocensky pojištěné (společníci a jednatelé s.r.o., komanditisté komanditních společností, členové družstva (§5 odst. 1 p.x) Zák.č.155/1955)) s vyznačením, zda budou nadále důchodově pojištěni. Podle odst. 2 § 178 je nutné oznámit formou seznamu zaměstnance, jejichž zaměstnání se od 1.1.2009 stalo zaměstnáním malého rozsahu.

   Před tiskem seznamů je nutné správně nastavit pole Činnost a Druh pojištění dle výše uvedeného popisu.

   Do seznamu se vztahy načtou po výběru akce a klepnutí na tlačítko Načíst. Po klepnutí na tlačítko Zobrazit je možné záznamy nezávisle editovat, přidávat nebo odstraňovat bez zásahu do samotné databáze a následně tisknout až do dalšího klepnutí na tlačítko Načíst, které dosavadní seznam přepíše.

Akce 11 - zařadí na seznam všechny k 31.12.2008 neukončené vztahy s činností R, S nebo P a podle pole Druh pojištění vyznačí, zda je vztah nadále důchodově pojištěn.

Akce 12 - zařadí na seznam všechny k 31.12.2008 neukončené vztahy s činností A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, O nebo typem poměru PZ nebo pracovní poměry s druhem pojištění Zaměstnání malého rozsahu a podle pole Druh pojištění vyznačí, zda je vztah zaměstnáním malého rozsahu.

Při tisku seznamů se tiskne při volbě Stejnopis seznamu i při volbě Do formuláře. Záznamy pro tisk seznamů se vybírají ze všech knih agendy Personalistika a není nutné v dialogu Tisk vybírat volbu Všechny záznamy.

 

TF ELDP - roční a Přehled o vym. základech

Tyto TF byly upraveny tak, aby při tisku z roku 2008 tiskly původní čísla druhů činností. TF Přehled o vym. základech se nebude dále v roce 2009 používat. TF ELPD - roční pro rok 2009 bude zařazen do následující aktualizace.

 

Mzdový list a Mzdový list - SQL

Do řádku ZP zaměstnavatele se nově nezahrnuje částka doplatku zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu, která je zahrnuta ve složce ZP zaměstnavatele a složkou Doplatek ZP do MM se stržena zaměstnanci ze mzdy. V řádku ZP zaměstnavatele je nyní pouze částka, kterou platí zaměstnavatele sám za sebe a která se zaměstnanci zahrnuje do základu daně.

 

ZPS a ZPS - SQL

Podle nového vzoru Oznámení za rok 2008 o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením byla v TF změněna částka 2,5 násobku průměrné mzdy na částku 57 355,- Kč.