Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2008

vydání: 20080128 - verze: 11


Změny v oblasti daně z příjmu fyzických osob
 


Jednotná sazba daně

Místo dosavadní klouzavě progresivní stupnice daňové sazby ve výši 12%-32% platí od roku 2008 jednotná lineální sazba daně ve výši 15%. Změna se projeví automaticky v rámci nastavení roku.
Obdobně dochází ke sjednocení sazeb pro daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby. V rámci nastavení roku se automaticky nastaví sazba 15% také do mzdových složek založených na typu Zvláštní sazba, tzn. např. u složek pro výplatu honorářů nebo příjmů daňových nerezidentů.


Nová definice základu daně tzv. superhrubá mzda

U poplatníků s příjmy podle §6 zákona o daních z příjmů se příjem pro účely výpočtu základu daně za závislé činnosti nesnižuje o pojistné, které sice sráží zaměstnavatel, ale které je povinen platit zaměstnanec (v úhrnu 12,5% z hrubé mzdy). Zavádí se tzv. superhrubá mzda s tím, že do základu daně u poplatníků s příjmy ze závislé činnosti se zahrnuje nejen celá hrubá mzda, ale také povinné pojistné na veřejnoprávní pojištění, které je z těchto příjmů povinen platit zaměstnavatel sám za sebe.
Z tzv. superhrubé mzdy se bude základ daně vypočítávat i pro příjmy v úhrnné výši do 5 000,- Kč, z nichž se daň vybírá srážkou (§6 odst.4). Výše limitu se posuzuje před navýšením o pojistné.
Výpočet základu daně jako tzv. superhrubé mzdy je dosaženo změnou parametru Základ daně mzdových složek SP pracovníka, ZP pracovníka, SP zaměstnavatele a ZP zaměstnavatele v rámci nastavení roku.
U zaměstnanců, na které se vztahuje povinné zahraniční pojištění se pro stanovení základu daně příjmy zvýší o toto zahraniční pojistné. Pro zadání tohoto pojištění lze použít nové mzdové složky Zahraniční SP zaměstnavatele a Zahraniční ZP zaměstnavatele.


Změny zobrazení výsledných složek (neplatí pro verzi Altus Vario 10)

Pro přehlednost stále většího počtu výsledných složek je nově v dialogu Mzda na kartě Výsledné složky přidáno pole pro výběr různých skupin složek podle jejich vlivu na jednotlivé výsledné složky:
Všechny výsledné
Základní výsledné
Vstupující do hrubé mzdy
Vstupující do pojištění
Vstupující do výpočtu daně
Upravující zálohu na daň
Vstupující do čisté mzdy

Jedná se o jiné zobrazení a výběr stejných složek. Pouze v případě zobrazení Vstupující do výpočtu daně se částka u složky ZP zaměstnavatele může lišit v případě, že složka ZP zaměstnavatele zahrnuje navýšení vyměřovacího základu za dny neplaceného volna, neomluvené absence nebo navýšení do minimální mzdy. V zobrazení Vstupující do výpočtu daně je ve sloupci Základ skutečně dosažený příjem, ze které odvádí pojistné zaměstnavetel sám za sebe a ve sloupci Částka pojistné z tohoto základu. 

Změny ve způsobu zdanění

Změny ve způsobu zdanění vyplývají z předpokládaného nárůstu evidence různých typů příjmů s různými režimy zdanění. Nastavit způsob zdanění v poli Typ daně musíte u pracovních poměrů, ve kterých provádíte zdanění příjmů společníků a jednatelů s.r.o. nebo odměn členům statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob. Popis nastavení zdanění najdete v článku Mzdy - Nastavení způsobu zdanění v roce 2008.

Roční sazby slev ze zálohy daně a daňového zvýhodnění

Nové sazby slev se nastaví v rámci nastavení roku do dialogu Nastavení. Pokud jsou v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení zadány složky slev a daňového zvýhodnění s částkami z roku 2007, není nutné je přepisovat. Při vytvoření mezd do období roku 2008 se částky automaticky doplní podle aktuálního hodnot.


Slevy na dani u daňových nerezidentů
Stav k 1. 1. 2008
Daňoví nerezidenti mohou v průběhu roku uplatnit pouze daňovou slevu na studenta. Ostatní slevy mohou uplatnit pouze v rámci daňového přiznání. Stávající složky slev a daňových zvýhodnění u daňových nerezidentů je nutné ukončit k 31.12.2007 v dialogu Pracovník - karta Rodina - tabulka Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování a v dialogu Pracovní poměr - karta Nastavení.
Při přidání ostatních složek daňových slev v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení se kontroluje pole Stát zadaný v dialogu Adresa. V případě, že stát není Česká republika nebo není prázdný, zobrazí se informativní hlášení. Obdobná kontrola probíhá při přidání složky v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování daně a při zadání složky v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky.

Stav k 7. 2. 2008
Opatřením Ministerstva financí se k 7.2.2008 tento stav mění. Viz článek Mzdy - Sleva na dani - základní u daňových nerezidentů v roce 2008 nově upravena Opatřením MF.


Sleva na dani - základní se poskytuje i starobním důchodcům
 
Slevu na dani - základní lze poskytnout bez ohledu na začátek pobírání starobního důchodu. Kontrola informující o použití této složky u starobního důchodce již neprobíhá. Složku Sleva na dani - základní je možné starobním důchodcům přidat v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování a v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení.


Penzijní připojištění a životní pojištění

Při použití mzdových složek s typem složky Penzijní připojištění - firma a Životní pojištění firma se z částek v souhrnu přesahující 24 000,- Kč provádí odvod zdravotního a sociálního pojištění na straně zaměstnance i zaměstnavatele a odvod daně na straně zaměstnance. Pokud bude při výpočtu mzdy zjištěno překročení limitu vytvoří se složka Příspěvky PP daněné zam. s částkou, o kterou je limit překročen a v rámci této složky proběhne zdanění a odvod pojištění. Předpokladem pro kontrolu překročení limitu je nastavení kontroly v dialogu Nastavení na kartě Další v řádku Použítí mzdových složek pro penzijní připojištění ve sloupci Kontrolovat. Kontrola překročení 5% vyměřovacího základu sociálního pojištění v jednotlivých obdobích se již neprovádí. Dále se neprovádí kontrola překročení 3% vyměřovacího základu sociálního pojištění ve vztahu k vytvoření složek Příspěvky PP - daňově uznat. a Příspěvky PP - daňově neuznat. Složky Příspěvky PP - daňově uznat. a Příspěvky PP - daňově neuznat. se již nevytvářejí. 
Pokud je u složky Penzijní připojištění - firma zatrženo K výplatě, je nutné ho odstranit, parametr bude nezaškrtnutý. Jedná se o dříve používané nastavení, kdy se částka této složky srážela, tedy odčítala od čisté mzdy a naopak složky Příspěvky PP - daňově uznatelné a neuznatelné se k čisté mzdě přičítaly. Konečný vliv na mzdu byl tedy nulový. Nyní se ale složky Příspěvky PP - daňově uznatelné a neuznatelné již nevytvářejí a je tedy nutné zajisit, aby se částka z čisté mzdy neodčítala. Tzn., že je nutné u složky Penzijní připojištění - firma odškrtnout parametr K výplatě.
V  této souvislosti doporučujeme revizi částek ve složkách Penzijní připojištění - firma a Životní pojištění firma. V penzijního připojištění zvláště v případě, že nebyla zadána částka příspěvku, ale pouze procento vyměřovacího základu. V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení zadejte v těchto složkách v poli Částka přesnou částku příspěvku do pole Částka a do pole Sazba zadejte 0.
Nastavení účtování a předkontaci pro účtování příspěvku firmy na penzijní připojištění je nutné nastavit u složky Penzijní připojištění - firma.
Pokud používáte typ složky Životní pojištění firma pro jiné příjmy osvobozené od daně, změňte u těchto složek typ složky na Příjmy osvobozené od daně. Tím se zajistí, že se tyto příjmy nebudou zahrnovat do limitu 24 000,-.
Problematice penzijního připojištění se detailně věnuje článek Mzdy - Penzijní připojištění a životní pojištění v roce 2008

 

Limit daňového osvobození hodnoty přechodného ubytování u zaměstnanců

Byl zaveden měsíční limit daňového osvobození hodnoty přechodného ubytování u zaměstnanců ve výši 3 500,- Kč. Narozdíl od příspěvků na penzijní připojištění a životní pojištění systém nekontroluje výši poskytnutého příspěvku a je tedy nutné hodnotu přechodného ubytování rozdělit na částku do limitu a přes limit a pro jejich uplatnění použít mzdové složky se správným nastavením zahrnutí do základu daně.

 

Změny v oblasti sociálního a zdravotního pojištění

Definice zúčtovaného příjmu
Vyměřovacím základem pro zdravotní i sociální pojištění je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů  a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském nebo důchodovém resp. zdravotním pojištění. Zúčtovaným příjmem se rozumí plnění, které bylo v peněžní nebo nepeněžní formě nebo formou výhody poskytnuto zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch; připsáno k jeho dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance. Do vyměřovacího základu se pak nezahrnují některé vyjmenované příjmy (náhrady škody, odstupné apod.). 
Z této definice nově vyplývá, že do vyměřovacího základu SP i ZP se bude zahrnovat 1% ze vstupní ceny motorového vozidla poskytovaného pro služební i soukromé účely zadané do složky Auto odpočet 1%. Dále se bude zahrnovat rozdíl mezi cenou obvyklou a cenou, za kterou zaměstnanec od zaměstnavatele obdržel nepeněžní plnění nebo službu. Pro tento typ příjmu použijte mzdovou složku s typem Nepeněžní plnění, ze kterého se pojištění odvádí.

Následující tabulka rekapituluje doporučené typy mzdových složek pro konkrétní typy příjmů. Je možné použít standardní mzdové složky s nastaveným typem složky nebo v dialogu Mzdové složky vytvořit libovolně nazvanou mzdovou složku a požadovaný typ vybrat z nabídky v seznamu Typ složky.

Doporučené typy mzdových složek podle druhu příjmů ve vztahu k pojištění a formě výplaty 

Druh příjmu Vztah k pojištění  Forma příjmu  Typ mzdové složky
Osvobozené  Nepojištěné  Poskytnuté mimo mzdu  Příjmy osvobozené od daně
       Životní pojištění firma
       Penzijní připojištění - firma
     Vyplacené ve mzdě  Příspěvky
       Stravenky
Daněné  Nepojištěné  Poskytnuté mimo mzdu  Příjmy ke zdanění
     Vyplacené ve mzdě  Odstupné
       Náhrada ušlého výdělku
       Náhrada za ztrátu po PN
   Pojištěné  Poskytnuté mimo mzdu  Auto odpočet 1%
        Nepeněžní plnění
       Vyšší cestovní náhrady
     Vyplacené ve mzdě   Ostatní typy vstupující do HM, SP a ZP
 

Maximální roční vyměřovací základ
Zavádí se strop na sociální a zdravotní pojištění na úrovni čtyřicetiosminásobku průměrné mzdy. Po odvodu pojištění z částky 1 034 880,- Kč se pojistné dále neodvádí. Dosažení maximálního vyměřovacího základu se projeví v dialogu Mzda na kartě Výsledné složky ve sloupci Poznámka. U malých organizací se v tiskovém formuláři Přehled o vym. základech ve sloupci Dosažení MVZ zobrazí písmeno "M". Ve sloupci Vyměřovací základ stejně jako v tiskovém formuláři Přehled o platbě pojistného a Přehled o výši pojistného se pak úvádí vyměřovací základ pouze ve výši, ze kterého se z něj odvádí pojistné. V tiskovém formuláři ELDP - roční se úvádí plná výše dosaženého vyměřovacího základu.


Den vstupu do zaměstnání v nemocenském pojištění a den nástupu do zaměstnání pro zdravotní pojištění
Za den vstupu do zaměstnání pro nemocenské pojištění se u zaměstnanců v pracovním poměru považuje též den před vstupem do zaměstnání, za který příslušela náhrada mzdy nebo platu nebo za který se mzda nebo plat nekrátí. Do pole Datum nástupu v těchto případech zadejte tento den.
Povinnost zaměstnavatele platit zdravotní pojištění za své zaměstnance vzniká dnem nástupu do zaměstnání. Podle dohody Ministerstva zdravotnictví se zdravotními pojišťovnami je možné pojištěnce přihlašovat stejně jako na nemocenské pojištění.

Příklad:
Zaměstnankyni podle pracovní smlouvy vznikl pracovní poměr 1. ledna 2008. Za tento den jí náleží náhrada mzdy, protože jde o státem uznaný svátek. Ve středu 2. ledna 2008 nepracuje, protože čerpá pracovní volno s náhradou mzdy kvůli pohřbu otce. Do zaměstnání vstoupí ve čtvrtek 3. ledna 2008. Účast na nemocenském pojištění však vznikne už 1. ledna 2008. Do pole Datum nástupu zadejte 1.1.2008.


Změny v oblasti zdravotního pojištění

Změna okruhu pojištěných osob
Mění se okruh osob, které jsou z hlediska zdravotního pojištění považovány za zaměstnance. Dochází k odklonu od nemocenského pojištění. Za zaměstnance se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkční požitky podle §6 zákona o dani z příjmů.

Nově se tak za zaměstnance považují například:

  • členové statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob (členové představenstva, členové správních a dozorčích rad pod.)
  • zaměstnanci činní na základě mandátních smluv dle obchodního zákoníku
  • zaměstnanci činní na základě příkazních smluv dle občanského zákoníku
  • likvidátoři
  • prokuristé

Účastni zdravotního pojištění v závislosti výši na započitatelného příjmu, který je podmínkou pro účast na nemocenském pojištění:

  • zaměstnanci na nepravidelnou výpomoc (nový zákoník práce tuto formu zaměstnání již nepřipouští)
  • členové družstev, kteří nemají pracovněprávní vztah k družstvu, ale vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni
  • DPČ
  • dobrovolní pracovníci pečovatelské služby

Z této nové definice vyplývá nutnost nastavení parametru ZP v odpovídajících typech pracovních poměrů a v mzdových složkách, které se pro výplatu těchto poměrů používají. Automaticky je tento parametr nově nastaven u mzdové složky Statutární odměny a typu poměru Statutáři. U typu poměru DPC bude nastaven parametr Doba bez ZP na 0, protože zdravotnímu pojištění podléhá příjem z DPC bez ohledu na délku trvání dohody. 

Nastavení složek
Pokud k výplatě statutárních odměn používáte mzdové složky s typem složky Zvláštní sazba nebo Příjem ke zdanění, změňte typ těchto složek na typ Statutární odměny, který od roku 2008 zakládá účast na zdravotním pojištění. Změnu proveďte v dialogu Mzdy|Mzdové složky výběrem složka a klepnutím na Upravit. V poli Typ složky zvolte Statutární odměny.

Nastavení poměrů
Standardními typy pracovních poměrů a vztahů jsou: HPP, DPC, DPP, PZ. Nastavení těchto typů není nutné uživatelsky měnit. Pokud používáte jiné typy pracovních poměrů je nutné věnovat pozornost dalšímu nastavení. 

Nestandardní typy pracovních vztahů
Pokud používáte jiné nestandardní typy pracovních poměrů např. pro výplatu statutárních odměn, odměn na základě mandátních nebo příkazních smluv, nastavte u těchto typů parametr ZP vzhledem k rozšíření okruhu zdravotně pojištěných osob. Nastavení proveďte ve dialogu Nastavení na kartě Prac. poměry zatržením pole ZP.

Typ CD
Typ CD byl dosud doporučován pro evidenci vztahů členů družstev, společníků a jednatelů s.r.o. a komanditistů, pro které platily shodné podmínky účasti na obou pojištěních. Od roku 2008 zůstává z této skupiny vztahů podmínka nutnosti dosažení 400,- pro účast na zdravotním pojištění pouze u členů družstev. Vzhledem k minimálnímu použití tohoto typu pro členy družstev bude typ CD nadále používán pro zbývající typy vztahů a bude v něm nastaven parametr Základ bez ZP na 0 tak, jak to platí pro ostatní vztahy této skupiny tedy společníky, jednatele a komanditisty. Pro výjimečnou evidenci členů družstev, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonávají pro něj práci, za kterou budou odměňováni, je nutné vytvořit samostatný typ vztahu s nastavením Základ bez ZP na 400,- a tento typ poměru nastavit v poli Poměr v dialogu Pracovní poměr u konkrétních zaměstnanců.

Typ Statutáři a Učni
Pro potřeby tiskového formuláře Statistika byly také doporučeny typy poměrů Statutáři a Učni. Příjmy těchto typů poměrů se spolu s příjmy z typu poměru DPP a DPČ a se složkami s hodnotou OON v parametru vliv vykazují v ukazateli Ostatní osobní náklady. Pro typ Statutáři bude v rámci nastavení automaticky nastaven parametr ZP. 

Pozn.: Typy poměrů NV a VPP se vzhledem ke změnám zákoníku práce od 1.1.2007 nepoužívají. V seznamu zůstávají pro zpětnou kompatibilitu.

Pro nově pojištěné osoby platí obdobné podmínky jako pro běžné zaměstnance. Tzn. pro zaměstnavatele povinnost přihlásit se začátkem roku 2008 tyto zaměstnance k zdravotní pojišťovně, a to i pokud mají příjem nepravidelně. Taktéž pro ně platí povinnost platit pojistné z minimálního vyměřovacího základu, pokud nedoloží, že z něj platí jinde nebo patří mezi osoby, pro které není stanoven minimální vyměřovací základ. Tyto skutečnosti nastavte v jednotlivých pracovních poměrech pomocí parametru Plátce stát a Doplatek ZP do min. VZ.


Změny v oblasti nemocenského pojištění

Detailně se o změnách v nemocenském pojištění dočtete na stránkách ČSSZ zde.
Ve Variu se dané změny projeví v následujících oblastech.

Nová sazba OČR
Nová sazba OČR je nastavena na 60%. OČR, které začaly v roce 2007, se nadále vyplácejí ve výši 69%. Částka denního vyměřovacího základu zjištěná z rozhodného období se redukuje tak, že do částky 550 Kč se počítá 90% po celou dobu trvání, z částky nad 550 Kč do 790 Kč se počítá 60% a k částce nad 790 Kč se nepřihlíží.

Nové sazby nemocenské
Pro výpočet nemocenské se použíjí nové sazby pro jednotlivé intervaly trvání neschopnosti:
0-3 den - 0%
4-30 den – 60%
31-60 den – 66%
61- a další – 72%

Pole Nižní sazba
V poli Nižší sazba se nyní uvádí počet dní, ve kterých bude vyplácena některá z nižších sazeb (0%, 60% nebo 66%). Výchozí hodnota tohoto pole je 60. Od 61. dne bude vyplácena plná výše nemocenské, tj. 72%. Denní vyměřovací základ se redukuje obdobně jako v případě OČR po celou dobu trvání nemocenské. Toto pole se nastavuje automaticky a není nutné ho měnit. Pouze ve specifických případech (v kombinaci s uvedením textu Pokračování nemoci do poznámky složky) je možné toto pole změnit a výpočet dávek ho přenostně použije.

Při vzniku nároku na dávku před 1.1.2008 se výpočet nemocenských dávek provádí podle pravidel platných do 31.12.2007. 

Nové pole Práce neschopen od
Pro účely rozlišení neschopností trvajících z roku 2007 a přes konec měsíce bylo v dialogu Měsíční složka vytvořeno pole Práce neschopen od. Při zadání složky Nemoc, OČR nebo PPM se po zadání (nebo změně) datumu do pole Likvidace od doplní do pole Práce neschopen od doplní datum stejné datum. V poli Práce neschopen od by vždy mělo být první datum, kdy pracovní neschopnost nastala, nesmí být prázdné. Pro evidenci neschopností, které začaly v roce 2007 se použije datum začátku neschopnosti v prosinci 2007, což je pro zpracování neschopností z roku 2007 dostačující, ale je možné zadat datum skutečného začátku neschopnosti v roce 2007.

OČR neplyne z ochranné lhůty
Při zadání složky OČR s datem likvidace dávky po skončení pracovního poměru se zobrazí informativní hlášení.

Nemocenská a OČR starobních a plně invalidních důchodců
Při zadání složky Nemoc nebo OČR s likvidací do data po skončení pracovního poměru se zobrazí informativní hlášení.

Ochranná lhůta činí 7 dní
Při zadání složky Nemoc, OČR nebo PPM s datem likvidace od po skončení ochranné lhůty se zobrazí informativní hlášení.

Další čerpání PPM do 4 let věku dítěte
Pokud se při zadání složky PPM zjistí, že při předchozím čerpání PPM byl použit vyšší vyměřovací základ, zobrazí se upozornění s tímto vyměřovacím základem. Pokud nová PPM začíná do 4 let věku dítěte, je nutné zadat tento vyšší vyměřovací základ do pole Základ složky PPM.