Servis a údržba

Modul Servis a údržba řeší podrobně všechny základní činnosti spojené s provozem a servisní činnosti na libovolných zařízeních (jak ve vlastní společnosti, tak pro klienty).

Je proto zejména vhodný pro firmy zabezpečující:

 • pravidelný servis (neboli údržbu)
 • povinnou údržbu
 • pravidelné revize zařízení
 • garantovaný servis (opravy) s garantovanou reakční dobou
 • dodávky spotřebního materiálu pro servisovaná zařízení

 

Uplatnění nalezne především v těchto oborech:

 • gastronomie
 • plynoservis
 • správa tiskových a kopírovacích zařízení
 • technické služby

 

1. ÚDRŽBA

Plná podpora údržby jednotlivých zařízení, která mají stanovené či dohodnuté pravidelné servisní činnosti. Těmito činnostmi může být čištění, výměna opotřebovaných dílů, kontrola dosahovaných parametrů apod.

K zařízení lze evidovat rozsáhlou rozšiřitelnou řadu údajů, například:

 • evidenční číslo
 • sériové číslo
 • typ zařízení
 • místo provozu
 • provozovatel (vlastník, plátce SV či ND)
 • údaje o zárukách
 • dohodnuté podmínky reakčních dob dle kategorie závady


Dialog Zařízení, karta Obecné


K zařízení jsou také nastaveny:

 • doporučené intervaly provádění pravidelných činností
 • příslušné servisní výkony, vč. časového a finančního ohodnocení
 • požadované náhradní díly

 

Intervaly pravidelných činností jsou určeny takzvanými provozními ukazateli různých typů:

 • čas provozu zařízení (např. motohodina)
 • počet pracovních cyklů (počet uvařených káv)
 • samotná doba

 

Plán údržby

Plán údržby obsahuje informace o údržbě, která se bude provádět na konkrétním zařízení včetně informace kdy a za jakých podmínek. Jednotlivé položky vycházejí ze specifikace údržby na jednotlivých typech zařízení, avšak z různých příčin může být daná údržba plánována individuálně (např. z důvodu zátěže nebo provozního prostředí). Nedílnou součásti je také zohlednění dostupných kapacit pro dané období.

Dialog Plán Údržby, karta Obecné

 

Plán dodávek spotřebního materiálu

Plán dodávek spotřebního materiálu je obdobou plánu údržby.

Lze vytvořit plán jak standardních dodávek dle typu zařízení, tak konkrétní plán požadovaných či dohodnutých dodávek SM pro jednotlivá zařízení.

Paušální poplatky

Předmětem paušálního poplatku mohou být všechny servisní výkony, či náhradní díly všech zařízení provozovny, či pouze výčet některých zařízení. Obvykle paušální poplatek zahrnuje pouze plánovanou údržbu a ostatní servis je fakturován dle skutečnosti. Systém řeší i situace, kdy je součástí paušálního poplatku dodávka spotřebního materiálu. Součástí specifikace paušálního poplatku je rovněž plátce poplatku. Plátcem poplatku může například být dodavatel zařízení, který tímto způsobem podporuje prodej svých výrobků či služeb.

2. SERVIS

Stěžejní funkčností servisu je Dispečink, který umožňuje organizaci a řízení servisních techniků. Dispečink je operativní plán, do kterého vstupuje plánovaná údržba (automaticky pomocí průvodce Realizace plánované údržby) a aktuální požadavky na servis. Dispečer jednotlivým položkám operačního plánu přiřazuje servisní techniky a plánované termíny.

 

EVIDENCE REALIZOVANÉHO SERVISNÍHO ZÁSAHU

Servisní zakázky obsahují jak informace ohledně operativního plánování, tak informace o již realizovaném zásahu, především se jedná o nějaké slovní popisy z průběhu servisu, specifikace realizovaných servisních výkonů včetně informací o použitých náhradních dílech. Servisní zakázka rovněž s sebou nese informaci o tom, zda se jednalo o plánovou údržbu, či servis a informaci o vazbě na paušální poplatky. Tyto informace jsou využity při dávkové fakturaci zakázek.

 

REALIZACE DODÁVEK SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU

Na základě plánu je vytvořena standardní zakázka obsahující dodávaný spotřební materiál. Samozřejmostí je tisk příslušných dokladů, jako je dodací list a doklady pro přepravce. Systém zajistí vyskladnění materiálu a fakturace těchto zakázek.

SERVISNÍ ZAKÁZKA


Dialog Doklad, karta Zařízení

Formulář Servisní zakázky vychází ze standardní zakázky. Obsahuje tedy všechny základní pole na záložce Obecné, kde nově jsou také servisní technici, forma požadavku, osoba, která servis objednala a také odhadovaná doba opravy. Pole Datum obsahují též informaci o čase, lze tedy přesně zjistit, kdy byl požadavek zadán, řešen popř. dokončen.

Přidána je záložka Zařízení, kde se evidují jednotlivá zařízení a jejich detail, který obsahuje:

 • popis závady
 • příčinu vzniku závady
 • doporučení preventivních opatření atd.

Na záložce Zařízení jsou dále karty Servisní výkony a Náhradní díly, které obsahují podrobnosti k výkonům a dílům použitých na daném zařízení. Samozřejmostí je možnost na jedné zakázce takto spravovat několik zařízení.

Při každém servisním zásahu je možné také sledovat provozní ukazatel, např. počet porcí.

Záložka Ostatní SV a ND obsahuje položky dokladu, které nejsou svázány s žádným servisovaným zařízením, tedy většinou jde o dopravu nebo příplatky za práci mimostandardně dohodnutou dobu.

Dále Servisní zakázka obsahuje standardní záložky Altus Varia jako je Součet, Souvislosti, Deník událostí, Dokumenty a Úkoly.

3. PROVOZ

Evidence aktuálních stavů různých typů provozních ukazatelů. Některá zařízení již dnes obsahují rozhraní, která umožňují tyto ukazatele číst a evidovat a na základně těchto dat pak plánovat údržbu či servis. Vzhledem k různorodosti charakteru servisovaných zařízení se tato oblast řeší vždy individuálně.

 

Řešení Modul
Název Servis a údržba
Status standardní řešení
Výrobce ICTsystem, a.s.