Mzdy – pojistné na zdravotní pojištění z DPP

vydání: 20120301 - verze: 11

 

Z pokynu vydaného Ministerstvem zdravotnictví České republiky dne 24. 1. 2012 vyplývá, že pokud v jednom kalendářním měsíci pojištěnec vykonává u téhož zaměstnavatele více dohod o provedení práce (dále jen DPP), z hlediska odvodu pojistného na veřejné zdravotní pojištění se výše dosaženého příjmu posuzuje u každé DPP samostatně, tj. příjmy z více takových dohod se pro účely veřejného zdravotního pojištění nesčítají. Z pokynu je patrná odlišnost oproti pojistnému na sociální zabezpečení.

Z tohoto důvodu byla ve výpočtu pojistného na zdravotní pojištění u takových DPP provedena úprava, aby se pojistné nepočítalo ze součtu dosaženého příjmu, ale posuzovala se každá DPP samostatně.

Současně upozorňujeme na nutnost správného zadání údaje v poli Zdravotní pojišťovna (dále jen ZP) na kartě Personální v agendě Personalistika. V poli nemůže být reálná ZP, pokud není žádný odvod na zdravotní pojištění, tzn, že pojištěnec se musí z příslušné ZP odhlásit. V takovém případě bude v poli Zdravotní pojišťovna použit termín není evidována.

Více informací k zadání DPP naleznete v článku: Návod na zadání Dohody o provedení práce (DPP).