Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2012

vydání: 20120105 - verze: 11

Nemocenské pojištění

Rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob

Okruh nemocensky a důchodově pojištěných se rozšiřuje o:

 • zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce
 • členy kolektivních orgánů právnické osoby
 • prokuristy
 • likvidátory
 • vedoucí organizačních složek právnické osoby
 • ředitele obecně prospěšné společnosti
   

V souvislosti s tím se mění i číselník Činnosti pro správu sociálního zabezpečení (dále jen "SSZ", obr. 1), stejně tak i Druh sociálního pojištění u dosavadního Důchodového pojištění a nový vznikl Druh sociálního pojištění Dohoda o provedení práce. Proto je nutné vyplnit při zadání nové DPP pole Druh SP pojištění na Dohoda o provedení práce a u DPP již zadaných a platných i v roce 2012 změnit Druh SP z Nepojištěné zaměstnání na Dohoda o provedení práce.

 

Číselník Činnosti pro SSZ se mění takto:

Změny v číselníku Činnosti pro SSZ

Obrázek 1: Změny v číselníku Činnosti pro SSZ.

 

Z toho vyplývá, že je třeba upravit některé specifické činnosti takto:

Dohod o provedení práce zadat nově pole Činnost v Prac.poměru na kartě Obecné (písmena T - Z). U členů kolektivních orgánů právnických osob nově zadat do pole Činnost písmeno Q, případně u likvidátorů písmeno R a prokuristů písmeno P. Naopak ale u členů družstva nebo jednatelů a komanditistů, kteří mají sloučené kódy činnosti od roku 2012, je třeba ponechat alespoň do tisku Evidenčních listů důchodového pojištění (dále jen ELDP) za rok 2011 původní kódy a je zajištěno, že se správně vytiskne za rok 2011 kód původní, zatímco od roku 2012 již kód nový. Např. jednatel má kód R, nově má být S, ale zůstává stále R. Pokud by si uživatel ručně změnil kód R na kód S, tak by se za rok 2011 (a dřívější roky) na ELDP tiskl nesprávně kód S.

 

Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (dále jen DPN)

Pro výpočet Náhrady při DPN se zvyšují redukční hranice průměrného výdělku. Výše redukčních hranic je zobrazena v dialogu Mzdy | Nastavení - karta Zdravotní - volba v poli Redukční hranice: Náhrada při DPN.

Pro nemoci přecházející z prosince 2011 bude průměrný výdělek pro výpočet Náhrady při DPN od 1. 1. 2012 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Více informací k Náhradě při DPN naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti.

Nově lze Náhradu při DPN vyplácet i na Dohodu o provedení práce. Výpočet Náhrady při DPN má obdobná pravidla, jako je u Zaměstnání malého rozsahu. Hranice příjmu pro vznik účasti na nemocenském pojištění je 10 001 Kč. Aby se spočítala Náhrada při DPN za správné hodiny, musí se při zadání MS Nemoc zadat pole Hodiny náhrady ručně (stejně tak i pole Dny a Hodiny), a to v případě, že bude na kartě Obecné v Prac.poměru Rozvrh Bez rozvrhu.

 

Zadání Dohody o provedení práce (dále jen DPP)

V souvislosti se změnami věnujte zvýšenou pozornost správnému zadávání DPP. Více informací naleznete v článku Návod na zadání Dohody o provedení práce (DPP).

 

Rozhodné období (dále jen RO)

První změna spočívá v tom, že se přiznání invalidního důchodu nepovažuje za nový vstup do zaměstnání.

Další změnou je, že při zjišťování započtených dnů v RO, musí být dnů alespoň 7 (dosud pouze 1 den). Pokud nejsou, hledá se zpětně kalendářní rok, ve kterém je započtených dnů alespoň 30. Pokud by se takový žádný rok nenalezl, použije se Pravděpodobná výše příjmu.

Nově se bude do Vyloučených dnů na TF Příloha k žádosti o nem. dávky započítávat doba tzv. neplacené dovolené (neplacené volno, péče o dítě 3-4 let).

 

Snížení maximálního vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2012 činí 1 206 576 Kč. Je to 48 násobek průměrné mzdy, která pro rok 2012 činí 25 137 Kč.

 

Rozhodný příjem pro účast na pojištění

Důchodové pojištění - od roku 2012 již nebude existovat.

Zaměstnání malého rozsahu - od roku 2012 činí hranice rozhodného příjmu 2 500 Kč (dosud pro roky 2009, 2010 i 2011 bylo 2 000 Kč).

Dohoda o provedení práce - od roku 2012 nový, hranice rozhodného příjmu činí 10 001 Kč.

 

Odvod pojistného

Odvod pojistného na sociální pojištění se od roku 2011 již nesnižuje o polovinu vyplacené náhrady při dočasné pracovní neschopnosti. Výjimku tvoří zaměstnavatelé, kteří si zvolí režim odvodu 26 % SP zaměstnavatele. Více informací naleznete v článku Zvláštní režim placení pojistného na sociální zabezpečení.

 

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného se bude od roku 2012 měnit, protože už nebude vyměřovací základ pro druh SP pojištění Důchodové pojištění. Jakmile bude provedena jeho úprava, bude vydána další aktualizace.

 

Zdravotní pojištění

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění v roce 2012 činí 1 809 864 Kč. Je to 72 násobek průměrné mzdy, která pro rok 2012 činí 25 137 Kč.

 

Daň z příjmu

Slevy na dani, Daňové zvýhodění na děti a Daňový bonus

Sleva na dani - základní se opět mění na 2 070 Kč měsíčně, tj. 24 840 Kč ročně. Zvyšuje se Daňové zvýhodnění na dítě o 150 Kč, od roku 2012 bude činit 1 117 Kč měsíčně, ročně pak 13 404 Kč. Pro invalidní dítě jsou částky dvojnásobné. Maximální měsíční daňový bonus se zvyšuje na 5 025 Kč a maximální roční daňový bonus na 60 300 Kč.

 

Maximální vyměřovací základ

Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení i zákon o pojistném na zdravotní pojištění stanovuje u zaměstnanců maximální vyměřovací základy. Jedná se o částky u sociálního zabezpečení o 48 násobek a u zdravotního pojištění o 72 násobek průměrné mzdy. Po dosažení maximálního vyměřovacího základu nebude zaměstnavatel odvádět pojistné, které platí sám za sebe ze svých prostředků (34 %), ani pojistné, které platí zaměstnanec (11 %). Přestává se také zvyšovat daňový základ z titulu superhrubé mzdy.

 

Další změny

Výpočet srážek ze mzdy v roce 2012

Nařízením vlády došlo ke změně částky normativních nákladů na bydlení pro jednotlivce, která se promítá do výpočtu základní nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2012. Tato částka je zvýšena o 489 Kč a pro rok 2012 tedy činí 5 352 Kč. Zároveň se zvyšuje i částka životního minima jednotlivce o 284 Kč a pro rok 2012 tedy činí 3 410 Kč. Tyto částky se nově použijí pro srážky ze mzdy za leden 2012. Nastavení částek je možné zkontrolovat v dialogu Mzdy | Nastavení - karta Sociální - pole Normativní náklady na bydlení a Životní minimum jednotlivce.

Průměrná mzda se pro rok 2012 mění na 25 137 Kč.

 

Změny Zákoníku práce

Mění se výše odstupného poskytovaného při ukončení pracovního poměru v důsledku organizačních změn. Mzdovou složku Odstupné si může uživatel upravit tak, že v Typu složky Odstupné zvolí Formulář 18 a do pole Sazba buď násobek nebo zvolí nulu a násobek se do pole Sazba doplní až u každého zaměstnance individuálně podle nároku.

Na Zápočtovém listu už nesmí být uveden Důvod ukončení.

 

Úpravy mzdových složek

 • Neplacené volno, Neplacené volno s doplatkem ZP a Prac.volno-péče o dítě 3-4let - v detailu typu složek je nově zatrženo pole Omluvená absence z důvodu správného tisku Vyloučených dnů na TF Příloha k žádosti o nem. dávky.
 • Mzda DPP - v detailu typu složky jsou nově zatržená pole Zdravotní pojištění, Sociální pojištění a DNP. Výpočet je ošetřen tak, aby se pojistné počítalo až od roku 2012.

 

Upravené tiskové formuláře

 • Zápočtový list - nebude se již vyplňovat Důvod ukončení (zejména z důvodu porušení pracovní kázně).
 • Výpočet daně z příjmu - upraveny hodnoty pro roční daňový bonus platný od roku 2012.
 • Nemocenské pojištění - upraven pro aktuální období (nový číselník pro Činnost).

 

Neupravené tiskové formuláře

(bude dopracováno v další aktualizaci k modulu Mzdy - předpokládá se cca do 20. ledna 2012)

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech
 • Potvrzení o příjmu - vedlejší činnost
 • Přehled o výši pojistného
 • Příloha k žádosti o nemocenské dávky (zejména pro DPP)
 • Mzdové náklady
 • Malá rekapitulace
 • ELDP