Návod na zadání Dohody o provedení práce (DPP)

 

V agendě Personalistika zadáme údaje na kartě Obecné, Personální a Rodina jako obvykle. Výjimku tvoří pouze zadání Zdravotní pojišťovny. Na kartě Personální klepněte na šedobílé okénko za pole Zdravotní pojišťovna a přejdete do dialogu Zdravotní pojišťovny, ve kterém zadáte na nový řádek fiktivní ZP tak, že napíšete např. není evidována nebo žádná apod. Přepnete se do Detailu a odškrtnete pole Příkaz (zůstane prázdné). Dáte OK a vyberete ze seznamu tuto fiktivní ZP. Následně se systém dotáže, zda chcete provést přihlášení. Zvolíte Ne a přesto zobrazí další hlášku, kterou odklepněte Cancel a další hlášku (Type mismatch) odklepněte OK.

 

TIP: Hláškám se dá předejít v případě, že budete mít zvláštní knihu v agendě Personalistika pouze pro DPP a ve výchozí šabloně si zadáte, aby do pole Zdravotní pojišťovna bylo při vytvoření nového záznamu doplňována fiktivní ZP, tj. buď není evidována či žádná apod.

 

Od roku 2012 je třeba hlídat zadání Zdravotní pojišťovny v návaznosti na výši rozhodného příjmu. Tzn., pokud bude příjem na DPP do 10 000 Kč včetně, musí být zadána fiktivní ZP (není evidována apod.). Ale pokud by příjem u DPP (samostatně posuzován) přesáhl hranici 10 000 Kč, je nutné zadat v poli Zdravotní pojišťovna reálnou ZP, tj. u níž je zaměstnanec registrován. Zároveň se musí přihlásit na příslušnou ZP s kódem P, případně i D apod.. Na kartě Personální v dialogu Oznámení se při změně ZP již příslušné řádky pro přihlášení (event. pro odhlášení) vygenerují.

Současně je třeba zmínit odlišnost od posuzování rozhodného příjmu v případě, že je u téhož zaměstnavatele uzavřeno více DPP. Na pojistné na zdravotní pojištění se příjmy nesčítají, zatímco na pojistné na sociální zabezpečení se tyto příjmy sčítají.

 

 
Pak přejdete na kartu Prac.poměry a klepnete na tlačítko Nový… a otevře se karta Obecné (obr. 1). Zadání provedete následovně:

 

Dialog Pracovní poměr, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Pracovní poměr, karta Obecné.

 

V poli Činnost pro SP (obr. 1) mohou být zadány kódy T - Z, podle toho, kolik souběžných DPP u téhož zaměstnavatele existuje.

 

Na kartě Nastavení doporučujeme používat mzdovou složku Mzda DPP. Při vyplnění pole Typ mzdy: Úkolová na kartě Obecné (obr. 1) je pak možné na MS Mzda DPP zadat pole:

Dny Skutečně odpracované dny – není povinné, ale když se nevyplní, spočítá systém počet pracovních dnů podle doby trvání poměru.
Hodiny Po zadání a odklepnutí hodiny vyběhne hláška o počtu zadaných odpracovaných hodin na tuto DPP a event. na všechny ostatní DPP jednoho zaměstnance v běžném roce.
Částka Vyplní se výše odměny za DPP.

 

Vytvoření MS Mzda DPP

V agendě Mzdy v dialogu Mzdové složky klepněte na Nová… a vyplňte takto:

 

Nová mzdová složka a tlačítko Detail mzdové složky

Obrázek 2: Nová mzdová složka "Mzda DPP" a tlačítko Detail mzdové složky.

 

Za polem Typ složky použijte tlačítko Detail mzdové složky Detail mzdové složky a zadejte následovně:

 

Detail mzdové složky Mzda DPP

Obrázek 3: Detail mzdové složky Mzda DPP.

 

Dialogy uzavřete a uložíte klepnutím na tlačítka Použít a OK.