Mzdy - Zvláštní režim placení pojistného na sociální zabezpečení

vydání: 20110216 - verze: 11

 Malí zaměstnavatelé s průměrným měsíčním počtem zaměstnanců nižším než 26 si mohou dobrovolně zvolit, že budou platit pojistné na nemocenské pojištění ve vyšší sazbě a pak jim možnost odečtu náhrady mzdy zůstane zachována i v roce 2011. Malý zaměstnavatel v tomto zvláštním režimu, do kterého se dobrovolně přihlásí, bude platit pojistné na nemocenské pojištění ve výši 3,3 % (místo 2,3 %) z vyměřovacího základu. To znamená, že celková sazba pojistného na sociální zabezpečení bude u tohoto zaměstnavatele činit 26 % (namísto 25 %); sazba pojistného, které platí zaměstnanec, přitom zůstává stejná – 6,5 % z vyměřovacího základu. Od odváděného pojistného si pak bude zaměstnavatel moci odečítat polovinu náhrady mzdy zúčtované a vyplacené jeho zaměstnancům za období prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Ve Variu je tento zvláštní režim placení pojistného realizován pomocí nové mzdové složky SP zaměstnavatele - zvýšení. V této složce je nastavena Sazba 1, což znamená o kolik % se má navýšit celková částka sociálního pojištění zaměstnavatele. Pokud je tato sazba nenulová, pak se při výpočtu toto navýšení spočítá a složka SP zaměstnavatele - zvýšení se vytvoří do mzdy společně se složkou SP zaměstnavatele. Částka složky SP zaměstnavatele - zvýšení nevstupuje do daňového základu zaměstnance. Pokud složka existuje v nějaké mzdě v daném období, provede se při vytváření příkazu navýšení odvodu SP o složku SP zaměstnavatele – zvýšení a provede se odečtení poloviny náhrady při DPN. V dialogu Zaúčtování mezd proběhne zaúčtování složky SP zaměstnavatele – zvýšení a současně rozdělení Náhrady při DNP na poloviny obdobně jako do roku 2011.

Pokud firma v dalším roce zvláštní režim zruší, tak v dialogu Mzdy | Mzdové složky | Mzdová složka ve složce SP zaměstnavatele – zvýšení v poli Sazba změní hodnotu 1 na 0.
 
Zaměstnavatelé, kteří se pro tento zvláštní režim placení sociálního pojištění rozhodnou, budou postupovat takto:
  1. Aktualizace Varia
  2. Import nové složky v dialogu Mzdy | Mzdové složky tlačítkem Načíst ze souboru MS_SP_zvysena.mdb, který stáhnete zde MS_SP_zvysena.zip (uložte na svém PC a před načtením rozzipujte)
  3. Nastavit pole Platba v detailu složky Náhrada při DNP (a případně Náhrada při DPN – oprava) v dialogu Mzdy | Mzdové složky - tlačítko Detail mzdové složky na volbu Sociální pojištění
  4. Nastavit předkontaci složky SP zaměstnavatele – zvýšení v dialogu Mzdy | Mzdové složky nebo v dialogu Mzdy | Zaúčtování mezd na předkontaci stejnou nebo obdobnou jako je u mzdové složky SP zaměstnavatele
Pozn. Účetní firmy zpracovávající mzdy pro více organizací provedou kroky 2 až 4 ve všech firmách, které se pro zvláštní režim rozhodly. V ostatních firmách import a nastavení neprovádějí.
 
V souvislosti s tímto rozšířením modulu mezd byly upraveny některé tiskové formuláře, do kterých byla složka SP zaměstnavatele - zvýšení zahrnuta nebo v nich byla zohledněna 1/2 náhrady při DPN, která se při zvýšené sazbě sociálního pojištění zaměstnavatele odečítá od celkového sociálního pojištění zaměstnavatele.
 
Byly upraveny tyto tiskové formuláře:
  • Malá rekapitulace
  • Mzdové náklady
  • Mzdové náklady za období od - do
  • Přehled o výši pojistného (včetně struktury dat pro elektronické podání)
  • Sociální pojištění