Mzdy - změny ve mzdách v roce 2011

vydání: 20101229 - verze: 11

 

Nemocenské pojištění

Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN)

Pro výpočet Náhrady při DPN se zvyšují redukční hranice průměrného výdělku. Výše redukčních hranic je zobrazena v dialogu Mzdy | Nastavení - karta Zdravotní - volba v poli Redukční hranice: Náhrada při DPN. Zároveň se od roku 2011 mění doba poskytování náhrady ze 14ti na 21 kalendářních dnů. Vyplacenou částku Náhrady při DPN v roce 2011 již nebude možné odpočítávat z odvodu pojistného na sociální zabezpečení.

Pro nemoci přecházející z prosince 2010 bude průměrný výdělek pro výpočet Náhrady při DPN od 1. 1. 2011 redukován automaticky. Doba poskytování se řídí začátkem nemoci, tzn., že u událostí započatých v roce 2010 bude náhrada jen za 14 kalendářních dnů. Principy zadání a výpočtu se nemění. Více informací k Náhradě při DPN naleznete v dokumentu Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti (v tomto vydání není upravené Zaúčtování Náhrady při DPN, bude k dispozici v některé z dalších aktualizacích, nejpozději do konce ledna 2011) a k TF Příloha k žádosti o nemocenské dávky v dokumentu TF Příloha k žádosti o nemocenské dávky.

 

Sociání pojištění

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2011 činí 1 781 280 Kč. Je to 72násobek průměrné mzdy, která pro rok 2011 činí 24 740 Kč.

 

Rozhodný příjem pro účast na pojištění

Důchodové pojištění - pro rok 2011 se hranice stanoveného rozhodného příjmu zvyšuje na 6 200 Kč.

Zaměstnání malého rozsahu - zde se hranice rozhodného příjmu oproti rokům 2009 a 2010 nemění - je tedy stále 2 000 Kč. 

 

Odvod pojistného

Odvod pojistného na sociální pojištění se v roce 2011 již nesnižuje o polovinu vyplacené náhrady při dočasné pracovní neschopnosti. Výjimku tvoří zaměstnavatelé, kteří si zvolí režim odvodu 26 % SP zaměstnavatele, avšak toto není systémem Altus Vario podporováno.

 

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného se bude momentálně tisknout ve stejné podobě jako tomu bylo v roce 2010. Od ledna 2011 bude povinný nový formulář, který zatím není upravený. Jakmile bude provedena jeho úprava, bude vydána další aktualizace.

 

Zdravotní pojištění

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu
Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění v roce 2011 činí 1 781 280 Kč. Je to 72násobek průměrné mzdy, která pro rok 2010 činí 24 740 Kč.

 

Daň z příjmu

Snížení slevy na dani na poplatníka (§ 35ba ZDP)

Zákonem číslo 346/2010 Sb., se snížila na rok 2011 sazba základní slevy na dani o 100 Kč měsíčně, takže činí 1 970 Kč měsíčně, tj. na částku 23 640 Kč ročně. 

 

Maximální vyměřovací základ

Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení i zákon o pojistném na zdravotní pojištění stanovuje u zaměstnanců maximální vyměřovací základy. Jedná se o částku ve výši 72násobku průměrné mzdy. Pro rok 2011 činí maximální vyměřovací základ 1 781 280 Kč (72 x 24 740 Kč). Po dosažení maximálního vyměřovacího základu nebude zaměstnavatel odvádět pojistné, které platí sám za sebe ze svých prostředků (34 %), ani pojistné, které platí zaměstnanec (11 %). Přestává se také zvyšovat daňový základ z titulu superhrubé mzdy.

 

Další změny

Výpočet srážek ze mzdy v roce 2011

Nařízením vlády číslo 414/2010 Sb., došlo ke změně částky normativních nákladů na bydlení pro jednotlivce, která se promítá do výpočtu základní nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2011. Tato částka je zvýšena o 266 Kč a pro rok 2011 tedy činí 4 863 Kč. Tato částka se nově použije pro srážky ze mzdy za leden 2011. Nastavení částky je možné zkontrolovat v dialogu Mzdy | Nastavení - karta Sociální - pole Normativní náklady na bydlení.

Průměrná mzda se pro rok 2011 mění na 24 740 Kč. 

 

Tiskové formuláře

Zatím neupravené (bude dopracováno v další aktualizaci k modulu Mzdy - předpokládá se cca do 20. ledna 2011):

Potvrzení o zdanitelných příjmech

Přehled o výši pojistného

Mzdové náklady

Mzdové náklady za období od-do