Mzdy - nastavení roku 2011

vydání: 20101229 - verze: 11

 

V souvislosti s nabytím účinnosti několika zákonů od roku 2011 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která reaguje na tyto legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Aktualizace zároveň zajistí nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2011. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením. 
Jednotlivé změny v modulu Mzdy v roce 2011 jsou popsány v článku Mzdy - změny ve mzdách v roce 2011

 

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2011 a vzhledem k legislativním změnám je nutné provést následující činnosti:

 1. Aktualizace Altus Vario

 2. Roční uzávěrka (pouze, pokud jsou již vypočítané mzdy za období 12 roku 2010)

 3. Kontrola nastavení

 

1. Aktualizace Altus Vario

Všechny výpočty mezd od ledna 2011 se musí provést na aktualizovaném vydání Varia!

Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2011. Roční uzávěrku spusťte až po aktualizaci s nastavením roku 2011.

  1. Stáhněte aktuální vydání Altus VARIO (vydání 20101229 nebo vyšší)
  2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
  3. Při prvním otevření agendy Mzdy reagujte na dotaz Chcete provést nastavení roku? 
  • Ano  -  pokud máte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2010 včetně zpracování mezd za prosinec
  • Ne - pokud nemáte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2010 včetně zpracování mezd za prosinec.  V tom případě nastavení roku provedete dodatečně.
  • Provedená nastavení jsou dále popsána pod bodem ... Kontrola nastavení

 
2. Roční uzávěrka

V období 12/2010 spusťte Mzdy | Roční uzávěrka. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2011. Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete v období 1/2011 v dialogu Dovolená nového roku. Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2011 proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2011 v dialogu Mzda na kartě Obecné.

3.  Kontrola nastavení

Doporučujeme také provést kontrolu provedení nastavení podle následujících údajů:


→ Změny nastavení roku 2011 proti roku 2010

V rámci automatického nastavení se po potvrzení dotazu na nastavení roku provede ve všech firmách daného datového profilu:

 

Nastavení parametrů výpočtu

a) Číselník Svátky

V agendě Mzdy v dialogu Mzdy | Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty:

Datum  Název svátku
1.1.2011 Den obnovy samostatného českého státu
25.4.2011 Velikonoční pondělí
1.5.2011 Svátek práce
8.5.2011 Den vítězství
5.7.2011 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7.2011 Den upálení mistra Jana Husa
28.9.2011 Den české státnosti
28.10.2011 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2011 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2011 Štědrý den
25.12.2011 1. svátek vánoční
26.12.2011 2. svátek vánoční
 

b) Nastavení Kalendáře

V agendě Mzdy v dialogu Mzdy | Nastavení v jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty:

Období Kalendářní dny Pracovní dny Svátky
1 31  21 0
2 28  20 0
3 31 23 0
4 30  20 1
5 31  22 0
6 30 22 0
7 31 19 2
8 31 23 0
9 30 21 1
10 31 20 1
11 30 21 1
12 31 21 1
 

c) Sleva na dani - základní (§ 35ba ZDP)

V agendě Mzdy v dialogu Nastavení na kartě Daňové - výše měsíční slevy na dani - základní činí 1 970 Kč, roční výše činí 23 640 Kč.

 

d) Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku (dialog Nastavení, karta Zdravotní)

Výše redukčních hranic (RH) pro rok 2011 činí: 144,38 Kč / 216,48 Kč / 432,95 Kč.

Pomocí navýšených hodinových redukčních hranic se upraví zjištěný průměrný hodinový výdělek (PHV) stanovený pro pracovněprávní účely. Postupuje se tak, že z PHV

 • do výše první RH se započte 90 %,
 • z částky PHV přesahující první RH, nejvýše však do druhé RH se započte 60 %, a
 • z částky PHV přesahující druhou RH, nejvýše však do třetí RH se započte 30 %,
 • k částce, která přesahuje třetí RH se nepřihlíží.

 

e) Další nastavení

Maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění -  1 781 280 Kč.

Normativní náklady na bydlení pro výpočet nezabavitelných částek pro srážky - 4 863 Kč (dialog Nastavení, karta Sociální, pole Normativní náklady na bydlení).

Průměrná mzda - 24 740 Kč.

 

Aktualizace tiskových formulářů

Legislativní úpravy se dotýkají pouze 2 tiskových formulářů, a to TF Přehled o výši pojistného a TF Potvrzení o zdanit příjmech.

Oba uvedené TF budou k dispozici v následujících aktualizacích pro rok 2011 (cca do 20. 1. 2011).