Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2010

vydání: 20100115 - verze: 11

 

Nemocenské pojištění

Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN)

Pro výpočet Náhrady při DPN se zvyšují redukční hranice průměrného výdělku. Výše redukčních hranic je zobrazena v dialogu Mzdy|Nastavení - karta Zdravotní - volba v poli Redukční hranice: Náhrada při DPN.

Pro nemoci přecházející z prosince 2009 bude průměrný výdělek pro výpočet Náhrady při DPN od 1. 1. 2010 redukován automaticky. Principy zadání a výpočtu se nemění. Více informací k Náhradě při DPN naleznete v dokumentu Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti (dále DPN) a k TF Příloha k žádosti o nemocenské dávky v dokumentu TF Příloha k žádosti o nemocenské dávky.

Dávky nemocenského pojištění

Dle přechodného ustanovení § 171 odst. 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, vyplácí dávky nemocenského pojištění, na které vznikl nárok před 1. 1. 2009 a pokračuje dále i po 31. 12. 2008, nejvýše po dobu 1 roku ten, kdo byl příslušný k výplatě těchto dávek ke dni 31. 12. 2008.

Pokud bude taková nemoc trvat i v roce 2010, zadání bude stejné jako tomu bylo v roce 2009, ale nespočítají se žádné dávky (tyto od roku 2010 vyplácí výhradně příslušná správa sociálního zabezpečení).

 

Další informace naleznete na stránkách ČSSZ v dokumentu Informace o změně výplaty dávek nemocenského pojištění vyplácených zaměstnavatelem.

 

Sociání pojištění

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu

Maximální vyměřovací základ pro sociální pojištění v roce 2010 činí 1 707 048Kč. Je to 72násobek průměrné mzdy, která pro rok 2010 činí 23 709 Kč.

 

Rozhodný příjem pro účast na pojištění

Důchodové pojištění - pro rok 2010 se hranice stanoveného rozhodného příjmu zvyšuje na 6 000 Kč.

Zaměstnání malého rozsahu - zde se hranice rozhodného příjmu oproti roku 2009 nemění - je tedy stále 2 000 Kč. 

 

Slevy na pojistném

V roce 2010 se již nebudou moci Slevy na sociálním pojištění uplatňovat. Ukončení výchozích mzdových složek Sleva SP - nárok bylo zapracováno do aktualizace 20091223. Pokud by ani přesto nebyly tyto mzdové složky ukončené a vytvořily se v období 1 roku 2010, systém slevy nespočítá.

 

Odvod pojistného

Odvod pojistného na sociální pojištění se v roce 2010 snižuje pouze o polovinu vyplacené náhrady při dočasné pracovní neschopnosti zaokrouhlené na korunu nahoru.

Změna dne platby

Zákonem č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, se s účinností od 1. ledna 2010 považuje za den platby den, v němž bylo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti připsáno na účet České národní banky, u níž má příslušná okresní správa sociálního zabezpečení účet. Toto pojistné placené v lednu za měsíc prosinec 2009 musí být připsáno na účet České národní banky do 20. ledna 2010, aby bylo zaplaceno včas.

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného

Tiskový formulář Přehled o výši pojistného se bude momentálně tisknout ve stejné podobě jako tomu bylo za měsíce 1-7/2009, tedy buď do formuláře nebo jako stejnopis a je opět barevný. Od ledna 2010 sice bude povinný nový formulář, avšak v současné době ještě není dostupný na stránkách www.cssz.cz (dle telefonické informace by tomu tak mělo být až koncem ledna). Jakmile ČSSZ nový formulář zveřejní, bude provedena jeho úprava a vydána další aktualizace.

 

Důchodové pojištění

Důchodový věk je upraven v §32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. S účinností od 1. 1. 2010 nabývá v platnost  novela zákona č. 306/2008 Sb., kde bylo schváleno plynulé pokračování v postupném zvyšování důchodového věku. Upozorňujeme uživatele Varia, že je třeba provést přepočet nároku na důchod u všech zaměstnanců a to v agendě Personalistika / Agendy / Přepočet nároku na důchod. Na hlášku "Chcete provést nastavení data nároku u všech zaměstnanců?" dejte Ano.

Novinkou je, že se Evidenční listy důchodového pojištění budou od roku 2010 tisknout také poživatelům starobních důchodů.

Další informace naleznete na stránkách ČSSZ v dokumentu Důchodové pojištění od 1. 1. 2010.

 

Zdravotní pojištění

Zvýšení maximálního vyměřovacího základu
Maximální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění v roce 2010 činí 1 707 048Kč. Je to 72násobek průměrné mzdy, která pro rok 2010 činí 23 709 Kč.

Změny vyplývající ze zákona o platebním styku  

Dvě důležité změny pro platby zdravotního pojištění přináší zákon č. 285/2009 Sb., který v zákoně o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění novelizuje ustanovení § 5 odst. 2 – Odvod pojistného za zaměstnance a § 17 – Způsob placení pojistného. Tato novelizace vstoupila v platnost 1. ledna 2010.

Zaměstnavatel platí pojistné na zdravotní pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce a od 1. ledna 2010 je splatné od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Splatnost tedy již nebude záviset na dni výplaty mezd. Pro zaměstnavatele tím dochází ke sjednocení termínu splatnosti pojistného na zdravotní pojištění a sociální pojištění.

K zásadní změně, která se týká všech plátců pojistného, došlo v definici dne, který se považuje za den platby pojistného. Za den platby pojistného již nebude považován den, kdy bylo uskutečněno odepsání z účtu plátce pojistného, ale po 1. 1. 2010 to bude den, kdy došlo k připsání pojistného na účet zdravotní pojišťovny. Stejný postup je i při platbách pojistného poštovní poukázkou (tzv. složenkou). V těchto případech je posun ještě výraznější, protože držitel poštovní licence (tj. Česká pošta) je povinen předat platbu poskytovateli platebních služeb (tj. bance vedoucí účet) do dvou pracovních dnů ode dne, kdy ji přijal, a ten je povinen ji převést na samostatný účet do konce následujícího pracovního dne.

 

Daň z příjmu

Zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c ZDP)

Zákonem č.362/2009 Sb. byla upravena výše daňového zvýhodnění na dítě na částku 11 604 Kč ročně, což měsíčně činí 967 Kč. Daňové zvýhodnění na invalidní dítě činí dvojnásobek z uvedených částek.

 

Maximální vyměřovací základ

Zákon o pojistném na sociálním zabezpečení i zákon o pojistném na zdravotní pojištění stanovuje u zaměstnanců maximální vyměřovací základy. Jedná se o částku ve výši 72násobku průměrné mzdy. Pro rok 2010 činí maximální vyměřovací základ 1 707  48 Kč (72 x 23 709 Kč). Po dosažení maximálního vyměřovacího základu nebude zaměstnavatel odvádět pojistné, které platí sám za sebe ze svých prostředků (34 %), ani pojistné, které platí zaměstnanec (11 %). Přestává se také zvyšovat daňový základ z titulu superhrubé mzdy.

 

 

Další změny

Výpočet srážek ze mzdy v roce 2010

Nařízením vlády č. 461/2009 Sb. došlo ke změně částky normativních nákladů na bydlení jednotlivce, která se promítá do výpočtu základní nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2010. Tato částka je zvýšena o 793 Kč a pro rok 2009 tedy činí 4 597 Kč. Tato částka se nově použije pro srážky ze mzdy za leden 2010. Nastavení částky je možné zkontrolovat v dialogu Mzdy|Nastavení - karta Sociální - pole Normativní náklady na bydlení.

 

  

Mzdové složky

Nové

Sleva na dani - ID 1-2. st. a  Sleva na dani - ID 3. st. - v souvislosti se sjednocením názvů invalidních důchodů a zavedením jednotlivých stupňů se také mění název slevy na dani. Uživatelé musí ručně ukončit stávající slevy na dani - PID nebo ČID k 31. 12. 2009 a od 1. 10. 2010 zadat výše uvedené mzdové složky na kartě Nastavení v Prac.poměru s tím, že v poli Částka se uvede nula. Rovněž je třeba ukončit platnost původních slev na dani na kartě Rodina a od 1. 1. 2010 zadat nové.

 

Tiskové formuláře


Upravené

Celkový přehled mezd

Celkový přehled mezd za období od - do

Mzdové listy

Mzdové listy - SQL

Mzdové listy za období od - do

Sociální pojištění

Mzdové náklady

Nemocenské pojištění

ELDP - roční 

 

Zatím neupravené (bude dopracováno v další aktualizaci k modulu Mzdy - předpokládá se do konce ledna 2010)

Mzdové náklady za období od - do

Přehled o výši pojistného

Malá rekapitulace

Nemocenské pojištění

Potvrzení o zdanitelných příjmech