Mzdy - Nastavení roku 2010

vydání: 20100115 - verze: 11

V souvislosti s nabytím účinnosti několika zákonů od roku 2010 jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která reaguje na tyto legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Aktualizace zároveň zajistí nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2010. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením. 
Jednotlivé změny v modulu Mzdy v roce 2010 jsou popsány v článku Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2010.

 

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2010 a vzhledem k legislativním změnám je nutné provést následující činnosti:

 1. Aktualizace Altus Vario

 2. Roční uzávěrka

 3. Uživatelské nastavení 

    a) Ukončení slev na dani na PID a ČID a zadání nových slev na invaliditu 1.a 2. stupně a invaliditu 3. stupně

    b) Přepočet nároku na důchod

 4. Kontrola nastavení

 

1. Aktualizace Altus Vario

Všechny výpočty mezd od ledna 2010 se musí provést na aktualizovaném vydání Varia!

Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2010. 

 1. Stáhněte aktuální vydání Altus VARIO (vydání 20100115 nebo vyšší)
 2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 3. Při prvním otevření agendy Mzdy reagujte na dotaz Chcete provést nastavení roku? 
 • Ano  -  pokud máte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2009 včetně zpracování mezd za prosinec
 • Ne - pokud nemáte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2009 včetně zpracování mezd za prosinec.  V tom případě nastavení roku provedete dodatečně.

  Provedená nastavení jsou dále popsána pod bodem .... Kontrola nastavení 

2. Roční uzávěrka

V období 12/2009 volbou Mzdy | Roční uzávěrka otevřete dialog Roční uzávěrka a proveďte roční uzávěrku. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2010. Pokud systém hlásí, že uzávěrka již byla provedena, pak jste zřejmě již zadávali nějaký pracovní poměr s nárokem na dovolenou pro rok 2010. Pro nastavení dovolených u všech pracovních poměrů, potvrďte provedení uzávěrky. Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete v dialogu Mzdy | Dovolená a v tiskovém formuláři Rekapitulace dovolené - souhrn. Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2010 proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2010 v dialogu Mzda na kartě Obecné.

3. Uživatelské nastavení

   a) Ukončení slev na dani na PID a ČID a zadání nových slev na invaliditu 1. a 2. stupně a na invaliditu 3. stupně

V důsledku změny specifikace invalidity je nutné na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění ukončit Sleva na dani - PID a Sleva na dani - ČID k 31. 12. 2009. Pak se zadají nové druhy slev na dani, konkrétně pro bývalé PID to bude Sleva na dani - invalidita 3. stupně a pro bývalé ČID to bude Sleva na dani - invalidita 1.a 2. stupně, a to s platností od 1. 1. 2010. Dále je nutné v Prac.poměru na kartě Nastavení ukončit platnost výchozích mzdových složek Sleva na dani - PID a Sleva na dani - ČID a zadat nové mzdové složky Sleva na dani - invalidita 3. stupně a Sleva na dani - invalidita 1. a 2. stupně s tím, že v poli Částka uvedete nulu (je to pro případné změny v dalších letech, aby tam nebyla uvedena chybná výše). Zde se totiž částka vyplňovat nemusí, je to o nároku na příslušnou slevu na dani a ne o částce. Správná částka se na mzdovou složku přiřadí v rámci vytvoření mezd.

   b) Přepočet nároku na důchod

Důchodový věk je upraven v § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. S účinností od 1. 1. 2010 vstoupila v platnost novela zákona č. 306/2008 Sb., kde bylo schváleno plynulé pokračování v postupném zvyšování důchodového věku. Proto je třeba provést přepočet nároku na důchod u všech zaměstnanců a to v agendě Personalistika | Přepočet nároku na důchod. Na hlášku "Chcete provést nastavení data nároku u všech zaměstnanců?" dáte Ano.

 

4. Kontrola nastavení

Doporučujeme také provést kontrolu provedení nastavení podle následujících údajů.


Změny nastavení roku 2010 proti roku 2009

V rámci automatického nastavení se po potvrzení dotazu na nastavení roku provede ve všech firmách daného datového profilu:

1. Aktualizace číselníku Důchody v dialogu Přihláška SP

Byl aktualizován číselník Důchody v dialogu Přihláška SP tak, že se již nebude nabízet "plný invalidní",  "částečný invalidní", "cizí charakteru invalidního plného" a "cizí charakteru částečného invalidního". Místo nich jsou přidané typy "invalidní 1. nebo 2. stupně", "invalidní 3. stupně", "cizí charakteru invalidního 1. nebo 2. stupně" a "cizí charakteru invalidního 3. stupně".

 

2. Přidání nových mzdových složek

V rámci nastavení roku se do nabídky mzdových složek přidají tyto složky:

Sleva na dani - invalidita 1. a 2. stupně
Sleva na dani - invalidita 3. stupně

 

3. Aktualizace tiskových formulářů

Podle nově vydaných vzorů nebo v souvislosti s legislativními změnami byly upraveny tiskové formuláře: Nemocenské pojištění resp. Oznámení o nástupu do zaměstnání (tiskne nové druhy důchodů), ELDP - roční (od roku 2010 umožní tisknout i pro starobní důchodce).

V následujících aktualizacích budou pro rok 2010 upraveny tiskový formuláře Přehled o výši pojistného (dle sdělení ČSSZ bude k dispozici až koncem ledna 2010), Potvrzení o zdanitelných příjmech, Výpočet daně z příjmu fyzických osob a některé další TF, které souvisí se zrušením slev na pojistném.

 

4. Nastavení parametrů výpočtu

1. Číselník Svátky

V dialogu Mzdy | Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty:

 

Datum  Název svátku
1.1.2010 Den obnovy samostatného českého státu
5.4.2010 Velikonoční pondělí
1.5.2010 Svátek práce
8.5.2010 Den vítězství
5.7.2010 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7.2010 Den upálení mistra Jana Husa
28.9.2010 Den české státnosti
28.10.2010 Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2010 Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2010 Štědrý den
25.12.2010 1. svátek vánoční
26.12.2010 2. svátek vánoční

 

2. Nastavení Kalendáře

V dialogu Mzdy | Nastavení v jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty:

 

Období Kalendářní dny Pracovní dny Svátky
1 31  20 1
2 28  20 0
3 31 23 0
4 30  21 1
5 31  21 0
6 30 22 0
7 31 20 2
8 31 22 0
9 30 21 1
10 31 20 1
11 30 21 1
12 31 22 1

 

3. Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

Výše redukčních hranic (RH) pro rok 2010 činí: 138,43 Kč / 207,55 Kč / 414,93 Kč.

Pomocí navýšených hodinových redukčních hranic se upraví zjištěný průměrný hodinový výdělek (PHV) stanovený pro pracovněprávní účely. Postupuje se tak, že z PHV

 • do výše první RH se započte 90 %,
 • z částky PHV přesahující první RH, nejvýše však do druhé RH se započte 60 %, a
 • z částky PHV přesahující druhou RH, nejvýše však do třetí RH se započte 30 %,
 • k částce, která přesahuje třetí RH se nepřihlíží.

 

4. Další nastavení

Maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění -  1 707 048 Kč

Normativní náklady na bydlení pro výpočet nezabavitelných částek pro srážky - 4 597 Kč

Pole Vyplácet DNP není aktivní a v roce 2010 už nebude v žádné firmě zatržené.