Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2015 – II. část

vydání: 20150127 - verze: 14

Do modulu Mzdy jsme zapracovali veškeré legislativní změny, které ovlivňují výpočet mezd od ledna 2015. V tomto článku uvádíme zbývající úpravy, které dosud nebyly popsané. Toto vydání obsahuje všechny zásadní změny nutné pro výpočet mezd v roce 2015. Pouze nový vzor tiskového formuláře "Přehled o výši pojistného" pro rok 2015 bude k dispozici v následujícím vydání, protože dle sdělení ČSSZ má být nová podoba zveřejněna až 29. 1. 2015.

Nové vydání naleznete na stránce Altus Vario 12 – stažení software Externí odkaz.

Normativní náklady na bydlení

Nařízením vlády ze dne 15. prosince 2014 byla stanovena výše normativních nákladů na bydlení, která se promítá do výpočtu základní nezabavitelné částky pro výpočet srážek ze mzdy v roce 2015. Tato částka pro rok 2015 činí 5 767 Kč. Částka životního minima jednotlivce zůstává stejná jako v roce 2014 a činí 3 410 Kč.

Tyto částky se nově použijí pro srážky ze mzdy za leden 2015. Nastavení částek je možné zkontrolovat v dialogu Mzdy | Nastavení – karta Sociální – pole Normativní náklady na bydleníŽivotní minimum jednotlivce.

Ukončení zvláštního režimu placení pojistného na sociální pojištění ve výši 26 %

V návaznosti na legislativní změny v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, platné od 1. 1. 2015, nebudou zaměstnavatelé již mít možnost stanovit si tzv. zvýšenou sazbu pojistného ve výši 26 % a odečítat od pojistného zúčtované a vyplacené náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti. V souvislosti s tím byl nově upraven tiskopis Přehled o výši pojistného pro rok 2015 pro elektronické podání. Nová verze tiskopisu pro tisk bude dostupná na webu ČSSZ až ke konci ledna 2015.

Novou verzi tiskopisu zaměstnavatelé použijí poprvé za kalendářní měsíc leden 2015, tedy v období od 1. do 20. února 2015. Za prosinec 2014 je třeba použít tiskopis platný do 31. 12. 2014.

Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě

Připravovaným "Pokynem" Generálního finančního ředitelství by měl být upřesněn postup při stanovení pořadí dětí u druha a družky, kteří vyživují ve společné domácnosti děti společné i děti, které se s ohledem na § 35c odst. 6 ZDP považují za vyživované jen jedním z nich takto: nejdříve je třeba vypořádat daňové zvýhodnění na dítě (děti) společné a až pak se zahrnou u každého z nich do úhrnného počtu dětí i jejich další vyživované děti.

Pro umožnění tohoto postupu byl do dialogu Pracovník na kartu Rodina do tabulky dětí přidán sloupec Společné dítě s výběrem hodnot "Ano" a "Ne".

Volbu "Ne" je nutné vybrat u dětí druha a družky, které není jejich společné. Děti, u který bude zadáno "Ne", se nebudou uvádět v tiskovém formuláři "Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o daňovém zvýhodnění", protože na tomto potvrzení se pro zaměstnance, který je ve vztahu druh/družka, uvádějí pouze děti společné. U všech dalších dětí není nutné volbu zadávat.

Volbou "Ne" je možné označit také děti zaměstnanců, kteří nejsou ve vztahu druh/družka. Pro tyto zaměstnance není důvod potvrzení tisknout. U všech ostatních dětí (tzn. dítě manželů (nebo registrovaných partnerů) nebo společné dítě druha a družky) se i bez zadání volby předpokládá volba "Ano" a tyto děti budou na potvrzení uvedeny.

Při stanovení pořadí zvýhodnění v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování lze u dětí manželů pořadí nastavit libovolně. U zaměstnance, který je s partnerem ve vztahu druh-družka, je nutné nejdříve stanovit pořadí společných dětí. Další vyživované děti zaměstnance mohou mít stanoveno až následující volné pořadí. Na potvrzení se budou tisknout pouze děti společné.

Kontrola nastavení pořadí zvýhodnění v dialogu Pracovník na kartě Rodina

V dialogu Pracovník na kartě Rodina, nad tabulkou Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování, přibylo nové tlačítko Kontrola. Po klepnutí na něj proběhne kontrola nastavení pořadí zadaných zvýhodnění pro každé období roku, který je aktuální v modulu Mzdy. V každém období se kontroluje, zda je použito právě jedno zvýhodnění s pořadím 1 a 2 a zda nejsou použita vyšší pořadí bez zadání nižších. Do kontroly jsou zahrnuta tato zvýhodnění:

  • Daňové zvýhodnění – dítě,
  • Daňové zvýhodnění – inv. dítě,
  • Daňové zvýhodnění – dítě 2,
  • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 2,
  • Daňové zvýhodnění – dítě 3,
  • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 3,
  • DZ uplatněné partnerem 1,
  • DZ uplatněné partnerem 2.

Výsledek kontroly zobrazí období, ve kterých není pořadí nastaveno správně, nebo se zobrazí informace o správném nastavení pořadí ve všech obdobích roku.

Nový vzor tiskového formuláře ZPS – Oznámení o plnění povinného podílu

Tiskový formulář ZPS – Oznámení o plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců byl upraven podle nového vzoru, ve kterém přibyl v sekci C nový bod 3 se součtem osob uvedených v této sekci. Do tohoto vzoru byla také doplněna nová hodnota 2,5 násobku průměrného výdělku ve výši 62 947,50 Kč platná pro rok 2014 a provedeny další drobné úpravy textu.

Nový vzor tiskového formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech DPP byl upraven podle vzoru č. 2, který je platný pro potvrzení příjmu za rok 2015.

Nový vzor tiskového formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech

Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech byl upraven podle vzoru č. 23, který je platný pro potvrzení příjmu za rok 2015. Údaje do řádku č. 15 jsou čerpány z měsíčních mzdových složek "Životní pojištění firma". Údaje do tabulky v bodu 16 jsou nadále čerpány z dialogu Pracovník karty Rodina tabulky Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování.

Nový vzor tiskového formuláře Přehled o výši pojistného

Nový vzor formuláře Přehled o výši pojistného pro rok 2015 bude dle sdělení ČSSZ k dispozici 29. 1. 2015. Toto vydání Varia tiskne přehled za rok 2015 zatím do vzoru pro rok 2014. Po zveřejnění bude nový vzor obratem zapracován do následujícího vydání Varia. Datová věta pro e-podání je pro rok 2015 připravena a je možné ji použít.