Mzdy – Ukládání měsíčních parametrů mzdy a nový detail agendy – dialog Mzda

vydání: 20151014 - verze: 14

Nové vydání 20151014 přináší změnu v ukládání a využití měsíčních parametrů mzdy a jejich nové uspořádání v detailu dialogu Mzda.

V dosavadním zpracování mezd byly zdrojem většiny údajů, ovlivňující výpočet mzdy, údaje z agendy Personalistika, zejména údaje pracovního poměru. Některé jeho parametry se s vypočtenou mzdou ukládaly a dále využívaly. Nové vydání však skupinu těchto údajů výrazně rozšiřuje a umožní nad údaji přímo uloženými se zpracovávaným obdobím provádět výpočet mzdy, navazující operace včetně tiskových výstupů. Přehled těchto parametrů mzdy pro pracovní poměr v aktuálním období naleznete v novém zobrazení Mzda.

Tato změna přinese zejména:

 • uchování platných parametrů mzdy u období, ke kterému náleží
 • zpřesnění tiskových výstupů zejména typu ZPS nebo statistik, které se tisknout zpětně za kalendářní rok
 • umožní zpětný výpočet mzdy nad údaji platnými v daném období
 • možnost uložení změn pracovního poměru, které platí od následujícího období, bez nutnosti čekat na konečné zpracování a uzavření aktuálního období
 • ukládání nových údajů do nově vytvořené hlavičky mzdy
 • uložení záznamů deníku událostí, propojení dokumentů a zadání úkolů přímo k danému mzdovému období

Prakticky se nový princip projeví zejména v rozdílném postupu editace parametrů mzdy platných pro zpracovávané období, pokud se některý z parametrů mzdy mění proti předcházejícímu období. Takovým měnícím se parametrem může být například pracovní doba, rozvrh pracovní doby, kmenové středisko apod. K usnadnění editace byl změněn dialog Mzda – detail agendy Mzdy. V tomto dialogu (obr. 1) je nově možné přímo změnit hodnotu některých polí a rozhodnout:

 • zda se má nová hodnota nastavit pro aktuální období a současně i v pracovním poměru pro další období

nebo

 • zda se tato hodnota mění jen pro aktuální období

nebo

 • zda se má hodnota načíst z pracovního poměru pro aktuální období.

Pro vás, uživatele, se mění pouze postup, jak zadat změnu údaje parametru mzdy tak, aby platila od požadovaného období.

Zásadní změna tedy spočívá v tom, že změna některých údajů pracovního poměru po vytvoření mzdy už nemá na vytvořenou mzdu vliv.

Dialog Mzda nyní uživateli položí dotaz na vyhodnocení změny hodnoty pole na kartě Obecné

Obrázek 1: Dialog Mzda nyní uživateli položí dotaz na vyhodnocení změny hodnoty pole na kartě Obecné.


Údaje dialogu Mzda lze rozdělit do následujících skupin:

1. Údaje z dialogu Pracovní poměr, které je možné nově editovat v dialogu Mzda:

Tyto údaje se ukládají při vytvoření mzdy a jejich změnu je nutné provést výše uvedeným postupem (změnou v aktuálním období nebo změnou v aktuálním období a současně v pracovním poměru nebo načtením z pracovního poměru):

 • Typ mzdy
 • Typ daně
 • Druh SP pojištění
 • Činnost pro SP
 • Doplatek ZP do MVZ
 • Souběh
 • Rozvrh
 • Pracovní týden
 • Pracovní den
 • Plný pracovní úvazek
 • Druh práce
 • Místo výkonu práce
 • Pravidelné pracoviště
 • Funkce
 • Pracovní pozice
 • Místo výkonu činnosti
 • Výplatní místo
 • Středisko
 • Zakázka

2. Údaje z dialogu Pracovní poměr, které se načítají při vytvoření mzdy a znovu se aktualizují při výpočtu mzdy a není možné je přímo v dialogu Mzda editovat:

 • Vznik poměru
 • Datum nástupu
 • Datum ukončení
 • Předpokládané ukončení
 • Mzda v období od
 • Mzda v období do
 • Poměr

3. Údaje z dialogu Pracovník, které se načítají při vytvoření mzdy a znovu se aktualizují při výpočtu mzdy a není možné je přímo v dialogu Mzda editovat. Jejich vynucenou aktualizaci lze provést tlačítkem za polem Zdravotní pojišťovna:

 • Prohlášení
 • Plátce stát
 • Samoživitel
 • Zdravotní pojišťovna

4. Nová pole, která se vztahují pouze k aktuálnímu období a jsou tedy bez vazby na pracovní poměr nebo pracovníka:

 • Stav mzdy – nová funkčnost bude uvolněna v některém z následujících vydání
 • Uzamčení – nová funkčnost bude uvolněna v některém z následujících vydání
 • Údaj 1
 • Údaj 2
 • Poznámka
 • Kategorie

Jak tedy změnit údaje ze skupiny 1, aby se změna promítla v aktuální měsíční mzdě a ve výpočtu mzdy?

1. provést změnu v dialogu Pracovní poměr před vytvořením mzdy

   nebo

2. provést změnu ve vytvořené mzdě v dialogu Mzda s promítnutím změny do pracovního poměru – volbou

Adjudication Uložit do tohoto období i do Pracovního poměru pro další období

   nebo

3. provést změnu v dialogu Pracovní poměr a ve vytvořené mzdě v dialogu Mzda provést načtení změny z pracovního poměru – volbou

Adjudication Načíst hodnotu z Pracovního poměru pro toto období

Jak tedy změnit údaje ze skupiny 1, aby se změna nepromítla v aktuální měsíční mzdě a ve výpočtu mzdy, ale až v následujícím období?

1. změnu v dialogu Pracovní poměr provést až po vytvoření mzdy

   nebo

2. změnu v dialogu Pracovní poměr provést, ale po vytvoření mzdy v dialogu Mzda změnit údaj na původní hodnotu – volbou

Adjudication Uložit pouze do tohoto období

 

Údaje ze skupiny 2 a 3 je možné změnit pouze v dialogu Pracovní poměr nebo Pracovník. Jejich změna se do dialogu Mzda promítne při výpočtu mzdy. Údaje ze skupiny 4 nemají vazbu na údaje pracovního poměru nebo pracovníka a můžete je měnit bez omezení.

Naplnění parametrů mzdy starších období

Hodnoty parametrů mezd se začaly ukládat k aktuální mzdě v průběhu roku 2014. Nyní jsou k dispozici v dialogu Mzda každého období. Historicky starší záznamy z období před zahájením ukládání se při aktualizaci na nové vydání doplní o údaje:

 • které lze převzít ze mzdových složek odpovídajícího období – Prohlášení, Typ mzdy, Typ daně, Středisko, Zakázka, Pracovní doba, Pracovní den, Plná pracovní doba
 • z období zpracování mzdy, ve kterém se hodnoty uložily ke mzdě jako historicky první. Pokud takové období není k dispozici, převezmou se hodnoty z pracovního poměru – např. Druh pojištění, Činnosti pro SP, Souběh, Doplatek, Funkce
 • z dialogu Pracovník, kde jsou hodnoty zadány s historií záznamů od - do, – např. Zdravotní pojišťovna, Prohlášení, Plátce stát, Samoživitel

Tímto postupem se snažíme docílit co možná nejvěrnějšího obrazu historie. Takto doplněné záznamy mají v poli "Datum a čas vytvoření" hodnotu 1. 1. 2014.

Souhrn úprav v agendě Mzdy

 • Nový dialog Mzda (přibyla karta Ostatní).
 • Nové zobrazení Mzda:
  • Zobrazení Mzda nabízí přehled pracovních poměrů s vytvořenou mzdou v aktuálním období. Zahrnuje vybraná pole pracovního poměru a všechny parametry mzdy platné pro zpracování mezd v aktuálním období. Nové zobrazení tak poskytuje kompaktní přehled o vytvořených mzdách, kdy údaje jednoho pracovního poměru jsou zobrazeny v jednom řádku.
 • Nová pole a nové rozvržení výchozího zobrazení agendy Mzdy:
  • Uložení aktuálních parametrů měsíční mzdy přineslo také změnu ve výchozím zobrazení agendy Mzdy. Do zobrazení přibyla nová pole, některá byla přejmenována a bylo upraveno také jejich rozvržení. Kromě údajů mzdových složek jsou k dispozici parametry měsíční mzdy z dialogu Mzda, ale také údaje pracovního poměru.
  • Nové rozvržení zobrazení načtete rozbalením nabídky Zobrazení: Mzdy v panelu nástrojů. Zde vyberte Rozvržení pro "Mzdy" – Načíst rozvržení a vyberte "Aktuální" "Všichni". Nové rozvržení můžete pro vlastní potřeby upravit volbami v menu Formát a následně uložit.
  • Pozn. : Změna zdroje tabulky agendy by mohla způsobit nefunkčnost filtrů vytvořených nad původním zdrojem tabulky agendy. V takovém případě upravte filtry podle názvů nových polí, případně se obraťte na tým technické podpory Altus Vario.
 • Upravené tiskové formuláře:
  • Celkový přehled mezd – za období od – do
  • Docházka
  • Mzdové listy
  • Mzdové listy za období od – do
  • Mzdové náklady
  • Mzdové složky k zaúčtování
  • Mzdy po složkách
  • Průměry PPÚ
  • Příloha k žádosti o nem. dávky
  • Rekapitulace dovolené
  • Rekapitulace dovolené – s průměry
  • Rekapitulace dovolené – souhrn
  • Rekapitulace mzdových složek
  • Rekapitulace mzdových složek od – do
  • Rekapitulace po střediscích
  • Rekapitulace dle středisek
  • Výplatní lístek
  • Výplatní lístek – po stránkách
  • Výplatní listina
  • Výplatní listina – převzetí hotovosti
  • Výplatní listina – převzetí výplatního lístku
  • Výplatní listina záloh
  • Výplata poštou