Souhrn změn ve vydání 20150127

vydání: 20150127 - verze: 14

Obsah:

Novinky Vario 12

Adresář

Kontakt

Karta Obchodní slouží ke shromáždění obchodních informací o kontaktu – samostatně z pohledu odběratele anebo dodavatele. Na kartě je nově k dispozici evidenční pole Datum získání, které lze využít pro evidenci data získání kontaktu.

Export definic indexů

V agendě Adresář naleznete nový export Export definic indexů, který vám usnadní sjednocení definic indexů napříč více kontakty (firmami). Výstupem exportu je soubor ve standardním formátu VarioData XML. Před importem doporučujeme v agendě Adresář odstranit všechny existující indexy.

Mzdy

Změny ve mzdách v roce 2015

Do modulu Mzdy jsme zapracovali veškeré legislativní změny, které ovlivňují výpočet mezd od ledna 2015. V článku Změny ve mzdách v roce 2015 – II. část uvádíme zbývající úpravy, které dosud nebyly popsané. Toto vydání obsahuje všechny zásadní změny nutné pro výpočet mezd v roce 2015. Pouze nový vzor tiskového formuláře "Přehled o výši pojistného" pro rok 2015 bude k dispozici v následujícím vydání, protože dle sdělení ČSSZ má být nová podoba zveřejněna až 29. 1. 2015.

Nové vydání naleznete na stránce Altus Vario 12 – stažení software Externí odkaz.

Účetnictví

Zdanitelná plnění podrobně

Do agendy Účetnictví jsme přidali nový tiskový formulář Zdanitelná plnění podrobně. Formulář je orientován na šířku, zobrazuje a tiskne všechny sazby DPH rozepsané po řádcích. Oproti obdobnému formuláři "Zdanitelná plnění" disponuje navíc dvěma sloupci: "Základ snížená 2" a "DPH snížená 2".

V režimu tisku (náhledu):

 • U dokladů s DUZP do 31. 12. 2014 se všechny částky pro snížené sazby sloučí do sloupce pro sníženou sazbu (15 %).
 • Od 01. 01. 2015 se snížené sazby rozdělí do samostatných sloupců Snížená (15 %) a Snížená 2 (10 %).

Opravy a úpravy Vario 12

Vario 12 (Access 2010)

Přijaté doklady

Tiskový dialog

Dialog Tisk nekorektně zobrazoval položku "Doklad" v seznamu formulářů po výběru položky tiskového formuláře "Závazky zpětně ke dni". Chyba, projevující se pouze ve spojitosti s MS Access 2010, je opravena v tomto vydání.

Vario 12

Banka

BUSINESS 24 Databanking

Při stažení výpisů z více účtů najednou pomocí webové služby se stáhnul výpis jen pro jeden účet. Nové vydání obsahuje úpravu knihovny Altus.Common.Banking.dll pro korektní stažení všech požadovaných účtů najednou.

Mzdy

Tiskové formuláře na důchodové spoření a vyúčtování daní

V tiskových formulářích Hlášení k záloze na pojistné a Důchodové spoření vyúčtování přibyly na kartě 1. Oddíl nové kódy zástupce a to následující:

 • osoba spravující pozůstalost,
 • zástupce osoby spravující pozůstalost,
 • dědic po skončení řízení o pozůstalosti,
 • zástupce dědice po skončení řízení o pozůstalosti,
 • právní nástupce právnické osoby,
 • zástupce právního nástupce právnické osoby.

Kódy 5b, 6b, 7b mají přednost před obecnými druhy zastoupení s nižšími čísly kódů. Ty samé kódy je nově možné vybrat u tiskových formulářů Vyúčtování daně a "Vyúčtování daně srážková daň" na kartě Plátce.

U tiskových formulářů:

 • Vyúčtování daně,
 • Vyúčtování daně srážková daň,
 • Důchodové spoření vyúčtování,

jsou také nové kódy rozlišení vyúčtování, které se vybírají na kartě Záhlaví a přílohy.

Účtování složky "Náhrada při DPN na střediska a zakázky" na SQL

Od vydání 20141215 bylo pro SQL optimalizováno účtování složky "Náhrada při DPN" na střediska a zakázky. Při této optimalizaci došlo k nepřesnému zaokrouhlení podílu složky na hrubé mzdě, což mohlo vést k neúplnému rozúčtování složky "Náhrada při DPN". Tato chyba je odstraněna od tohoto vydání.

Vytvoření pouze složek Zálohy

Vytvoření záloh volbou "Vytvoření pouze záloh" v průvodci vytvoření mezd skončilo chybou a zálohy se nevytvořily. Chyba se projevila od vydání 20141215 a je odstraněna v tomto vydání.

Omezená funkčnost tlačítka "Načíst daňové slevy" v dialogu "Pracovní poměr" na kartě "Nastavení"

Od vydání 20141215 není plně funkční tlačítko Načíst daňové změny dialogu Pracovní poměr na kartě "Nastavení". Funkce nenačítá do výchozích mzdových složek mzdové složky "Daňové zvýhodnění – dítě a "Daňové zvýhodnění – inv. dítě", které mají návaznost na daňová zvýhodnění s pořadím 2 a 3 zadaná v dialogu Pracovník na kartě "Rodina". Tento problém je odstraněn od nového vydání.

Prodejna

Výběr a vložení produktů pomocí seznamu "Katalog a sklad"

V okně prodeje je možné produkty vybírat a vkládat pomocí standardní funkce Katalog a sklad. Jestliže uživatel v možnostech dialogu zadal "sklad" a odhlásil se z prodejny, uložila se tato informace i pro jiného uživatele. Nové vydání přináší opravu, sklad definovaný v dialogu "Katalog a sklad" se nyní uloží správně jen k přihlášenému uživateli modulu "Prodejna".

Přijaté doklady

Závazky zpětně ke dni

Jestliže byl v dialogu Tisk na formulář Závazky zpětně ke dni aplikován jakýkoliv uložený filtr (např. omezení na "kontakt"), automaticky byl výsledek zúžen navíc filtrem na "knihu" a "rok". Nové vydání nedostatky odstranilo a závazky se nyní zobrazují také z let minulých i při použití filtru.

Reklamace

Dobropis k pokladnímu dokladu

Opravili jsme funkci vystavení vratky výdejky k pokladnímu příjmovému dokladu, protože následné vytvoření opravného daňového dokladu (dobropisu) k pokladnímu příjmovému dokladu vytvářelo duplicitní vratku výdejky.

Sklad

Vyrovnání rozdílu inventury

Klepnutím na tlačítko Vyrovnat rozdíly… potvrdíte, že chcete vystavit skladové doklady k rozdílům inventury pro zvolený sklad. Pokud jste vyrovnání rozdílů už jednou použili a dodatečně jste položky tabulky upravovali (přidávali), zobrazí se dialogové okno k výběru Příjemky/Výdejky. Na základě výběru systém použije k dalšímu příjmu/výdeji nové/předchozí skladové doklady. Pokud vyberete volbu "Vytvořit nový skladový doklad" a zároveň existuje více typů těchto skladových dokladů (např. Výdejka, Výdejka 1, Výdejka 2 apod.), zobrazí se nové dialogové okno k výběru typu skladového dokladu.

Generování čísel množstevních skupin

Obnovili jsme funkci automatického generování vlastních sériových čísel a šarží při změně stavu položky dokladu z "koncept" na vyšší stav.

Účetnictví

Zaúčtování dokladu

Při zaúčtování dokladu, který měl v položkách sníženou sazbu DPH (10 %) a v případě, že v nastavení předkontací zdanitelných plnění nebyla na řádku s předkontací "Základ daně" uvedená hodnota ve sloupci "Konto snížená 2", se zobrazila při zaúčtování chyba "Invalid use of Null". Chyba je v tomto vydání odstraněna.

Přiznání k DPH

Do tiskového formuláře Přiznání k DPH jsme přidali tiskopis Přiznání k DPH vzor 19, který je platný od ledna 2015.

Vydané doklady

Pohledávky zpětně ke dni

Jestliže byl v dialogu Tisk na formulář Pohledávky zpětně ke dni aplikován jakýkoliv uložený filtr (např. omezení na "kontakt"), automaticky byl výsledek zúžen navíc filtrem na "knihu" a "rok". Nové vydání nedostatky odstranilo a pohledávky se nyní zobrazují také z let minulých i při použití filtru.

Výroba

Přijmout výrobní zakázky

Jestliže položce výrobní zakázky (s definovaným výrobním ceníkem) uživatel nastavil stav "Přijmout", a spustil funkci z menu Agenda/Přijmout výrobní zakázky, vytvořila se příjemka, která cenu z výrobní zakázky nepřevzala. Položka příjemky nesprávně obsahovala cenu z nákupní ceny na katalogové kartě. V novém vydání se na příjemku přenáší průměrná cena z výrobní zakázky.

Ostatní

Sestavit filtr v dialogu Tisk

V dialogu Tisk lze, při rozsahu tisku "Podle filtru", sestavit nový filtr a tento filtr uložit pod určitým názvem. V předchozích vydáních se při zadání již existujícího názvu zobrazila chyba uložení. V novém vydání se při zadání existujícího názvu tato chyba neobjevuje a uživatel si může v novém dialogu vybrat, zda chce přepsat stávající filtr nebo zadat jiný název.

Přidání knihy

Opravili jsme vícečetné zadávání souvisejících knih. Nyní lze založit více souvisejících knih a při operacích, jako je fakturace, vyskladnění, kopírování záznamů, se funkce vystavení dokladů správně dotazuje pro každou knihu z výběru, do jaké související knihy se záznamy vystaví. Také je opraveno stornování celé operace.

Uživatelská pole a vzhled karty "Vlastní"

Zápis hodnot, které nebyly obsaženy v rozbalovacím seznamu uživatelem definovaného pole (u_*) na kartě Vlastní, vyvolalo chybovou zprávu: "Zadaný text musí odpovídat položce v seznamu". Opakováním postupu došlo k pádu MS Access a Altus Vario. V tomto vydání je chyba ošetřena a provedeny byly další změny:

 • Standardizovali jsme design karty "Vlastní" (úprava rozměrů, změny ve vzhledu a rozmístění prvků, zobrazování textů v rozbalovacích seznamech apod.).

Aktualizace sazeb DPH na položkách dokladu

Použitím příkazu Aktualizace sazeb DPH nad novým dokladem bez položek (v modulu Vydané doklady) a výběrem volby " Změnit sazbu u všech položek" v dialogu následujícím, Vario zobrazilo hlášení o konfliktu "Není žádný aktuální záznam". Chyba byla opravena v tomto vydání.

Volitelný formulář agendy Vydané doklady

Byla provedena úprava tiskového formuláře Dohoda o platebním kalendáři, který nezobrazoval částky splátek generovaných v dialogu Více dat.

Import katalogu a ceníků z MS Excel

Úpravou bylo zrychleno načítání dat pomocí doplňku IKC – MS Excel.

Tisk "Podle filtru" (Sestavit nový uložený filtr…)

Výsledek hledání pro tiskové formuláře "Závazky zpětně ke dni" a "Pohledávky zpětně ke dni" nově zobrazuje aktuální údaje z Varia tak, jak jsou v informačním systému k dispozici v aktuální čas. Tento dialog slouží k základnímu nastavení filtru například na určitý kontakt.

Dialog Kategorie

Pro usnadnění výběru kategorií je v novém vydání možné libovolně zvětšovat výběrový dialog se seznamem kategorií. Nová vlastnost zjednodušuje především výběr kategorií s dlouhými názvy. Rozměry dialogu se ukládají pro každou agendu zvlášť a díky tomu je možné dialog individuálně zvětšit.

Rozvržení pro tisk

Při tisku Aktuálního objektu se při rozlišení 1920x1080 a nastaveném DPI na 150 % zobrazovalo chybové hlášení "Ovládací prvek nebo podformulář je příliš rozsáhlý pro toto umístění". V tomto vydání je chyba opravena.

Pole pro výběr záznamu

V dialozích s výběrem záznamů (např. Fakturace zakázek, Výběr e-mailových adres), které využívají jako zdroj dat "Zobrazení", mohlo nastat, že se pole pro výběr záznamu zobrazilo jinde než na první pozici. Od tohoto vydání se bude pole pro výběr záznamu zobrazovat vždy na první pozici bez ohledu na nastavení uživatele.

Doplněk Čárové kódy a import inventury

Byla opravena chyba v doplňku Čárové kódy projevující se při spuštění inventury (z doplňku Čárové kódy) nad SQL daty.

Opravy a úpravy Vario 14

Reklamace

Akce

Na stanicích, na kterých bylo instalované pouze Vario 14, se nepodařilo spustit akce, protože funkce odkazovala do neexistující složky C:\Program files\Vario12\Moduly\Reklamace.

Účetnictví

Definovaná sestava

Funkce "Náhled" definované sestavy, která slouží k vytváření výstupů z účetní knihy, byla opravena.

Ostatní

Nový záznam

Byla upravena funkce "Nový záznam podle jiného záznamu" ze skupiny "Záznamy" na kartě DOMŮ. Volba otevřela dialog "Nový" nesprávně – na kartě "Podle šablony". Po opravě se uživateli otevře karta "Podle záznamu".

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 16. 12. 2014 do 27. 1. 2015, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty