Nastavení agendy Mzdy

Před samotným vytvářením mezd je potřeba provést nastavení – některá nastavení jsou měsíční, jiná roční. Soubor k načtení nastavení a popis nastavení je k dispozici vždy se začátkem roku u výrobce software Vario. Tento soubor obsahuje nastavení daňových sazeb, částek odpočtů ze základu daně, slev na dani a daňových zvýhodnění, dále minimální mzdy, kalendáře, číselníku svátků apod.

Postupujte takto:

Dialog Nastavení otevřete výběrem příkazu Nástroje agendy(Agenda)/Nastavení…

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Obsah:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Karta Obecné

Dialog Nastavení, karta Obecné

Pole/Funkce Popis
Kniha dokladu ComboBox - Nabídka Z nabídky vyberte knihu interních dokladů, do které se bude vytvářet interní doklad se zaúčtováním mezd. Je možné vytvořit více knih. Důvodem k rozdělení zpracování do více knih může být nutnost různých kompetencí účetních, samostatného sledování některých typů pracovních poměrů, při zpracování mezd z poboček apod.
Číslo dokladu V tomto poli se po zaúčtování mezd objeví číslo interního dokladu, kterým se mzdy zaúčtovaly. Poklepáním na toto pole se interní doklad zobrazí.
Kalendářní dny Pro každé zpracovávané období je nastaven počet kalendářních dnů.
Pracovní dny Pro každé zpracovávané období je nastaven počet pracovních dnů.
Svátky Pro každé zpracovávané období je nastaven počet svátků v dialogu. Za svátek se pro tento případ považuje pouze svátek připadající na pracovní den.
Vyplácet DNP CheckBox - Zatržítko Pole bude zaškrtnuté pouze v případě, kdy firma vyplácí dávky nemocenského pojištění (pole bylo aktivní do období 12 roku 2009).
Úvazek Kolik hodin denně činí pracovní úvazek.
Pracovní doba firmy Stanovená týdenní pracovní doba firmy.
Rozvrh ComboBox - Nabídka Pracovní rozvrh – režim pracovních směn.
Povinné pojištění Promile z vyměřovacího základu sociálního pojištění pro výpočet čtvrtletního zákonného pojištění odpovědnosti v důsledku pracovního úrazu.
Stav období ComboBox - Nabídka
 • Otevřené – Období je otevřené pro vytváření nových mezd.
 • Zavřené – Období je uzavřené přes menu Mzdy – Uzávěrka a nelze do něj vytvářet mzdy.

Uzavření období bez uzávěrkových výpočtů: je však možné změnit hodnotu pole „Stav období” ze stavu „Otevřeno” na „Uzavřeno” bez provedení uzávěrkových výpočtů, tedy bez výpočtu vyměřovacích základů nemocenského pojištění a průměrných výdělků.

Výpočty vyměřovacích základů nemocenského pojištění (do období 12 roku 2008) a průměrné výdělky, prováděné v rámci funkce Uzávěrka, zahrnují mzdové složky ze všech knih daného období. Uzávěrka spuštěná z kterékoli knihy provede výpočty ve všech knihách současně.

 • Otevření období lze provést v dialogu Nastavení v poli „Stav období” výběrem hodnoty Otevřené.
 • Bez kontroly – období není kontrolováno.
 • Volba Bez kontroly umožní práci se záznamy bez omezení, ale také bez kontroly, zda dochází ke změnám, ke kterým by nemělo dojít. Volba „Otevřené” zajistí, že se po spuštění funkce „Uzávěrka” toto pole nastaví na hodnotu „Uzavřené”. Po takto provedeném uzavření nelze v tomto období vytvářet mzdy a existující mzdy upravovat nebo mazat.
Dovolená Základní nárok na dovolenou pracovníků.
Průměrný výdělek

Typ průměrného výdělku – je nastaven PHV ComboBox - Nabídka

 • 1. PHV – průměrný hodinový výdělek. (Výpočet PHV je přesnější a navíc od 1. 1. 2007 je jeho používání stanoveno zákonem.)
Odpracované dny Potřebný počet odpracovaných dnů v kalendářním čtvrtletí k výpočtu PHV.
Pravděpodobný CheckBox - Zatržítko Pokud zaměstnanec neodpracuje počet dnů v poli Odpracované dny v kalendářním čtvrtletí, lze použít průměrný výdělek pravděpodobný, v případě zaškrtnutí tohoto pole.
Krátit odměny CheckBox - Zatržítko
 • Umožní při zahrnování dlouhodobých odměn do výpočtu průměrného výdělku krátit podíl odměny v závislosti na době odpracované v daném čtvrtletí. Pokud zadáváte dlouhodobé odměny, zkontrolujte nastavení tohoto pole v období výpočtu průměrů.
 • Pokud je toto pole zaškrtnuté v měsíci, kdy se počítají průměry, zahrne se z poměrné části dlouhodobé odměny do výpočtu průměrného výdělku pouze částka odpovídající odpracované době v daném čtvrtletí.
 • Pokud je pole nezaškrtnuté, vstupuje do výpočtu celá částka odměny připadající na dané čtvrtletí.
Den výplaty Uvádí se den výplaty stanovený pro výplatu mzdy.

Karta Daňové

Volbou Mzdy/Nastavení… v dialogu Nastavení na kartě Daňové jsou zadané roční daňové sazby pro aktuální rok.

Dialog Nastavení, karta Daňové

Pole/Funkce Popis
Nezdanitelné části základu daně, slevy na dani a daňová zvýhodnění CheckBox - Zatržítko Je zde uveden výčet nezdanitelných částek, slev na dani a daňového zvýhodnění včetně finančního vyjádření pro aktuální rok a zda se dají uplatnit měsíčně.
Základ srážkové daně Uvedena maximální hranice hrubé mzdy pro použití sazby srážkové daně.
Sazba srážkové daně Procento srážkové daně.
Minimální záloha na daň Minimální sazba zálohy na daň z příjmů daná ze zákona o dani z příjmů pro členy družstev, společníky a jednatele spol. s r.o. apod.

Karta Zdravotní

Dialog Nastavení, karta Zdravotní

Pole/Funkce Popis
Náhrada při DPN Zobrazuje redukční hranice pro výpočet náhrady při dočasné pracovní neschopnosti (dále jen „DPN”). Jsou zadané dle aktuální legislativy a jsou funkční pro všechny firmy. Tento dialog nahrazuje dřívější Sazby DNP, které platily do konce roku 2009.
Nastavení zaokrouhlení Tlačítko umožňuje uživateli zvolit jiný způsob zaokrouhlení při výpočtu náhrady při DPN (jako výchozí je zvoleno zaokrouhlování směrem nahoru).
Sazba pracovníka Sazba zdravotního pojištění placená ze mzdy zaměstnancem v %.
Sazba zaměstnavatele Sazba zdravotního pojištění placená ze mzdy zaměstnavatelem v %.
Odpočet osob, kde plátcem ZP je i stát Snížení vyměřovacího základu zdravotního pojištění pro pracovníky, za něž platí zdravotní pojištění i stát. Částka není přednastavena, protože si ji doplňují společnosti, jejichž zaměstnanci mají na odpočet nárok (např. chráněné dílny).
Dny OČR Počet placených dnů čerpaných na ošetřování člena rodiny.
Dny OČR při osamělosti Počet placených dnů čerpaných na ošetřování člena rodiny, pokud je zaměstnanec samoživitel.
Ochranná lhůta Délka ochranné lhůty.
Dny důchodce Maximální počet dnů nemoci za poslední rok pro důchodce.

Karta Sociální

Dialog Nastavení, karta Sociální

Pole/Funkce Popis
Sazba pracovník Sazba sociálního pojištění, které platí ze mzdy zaměstnanec v %.
Sazba zaměstnavatel Sazba sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance v %.
Životní minimum jednotlivce Nezabavitelná částka pracovníka pro výpočet životního minima.
Normativní náklady na bydlení

Nezabavitelná částka na bydlení.

Viz také Úprava normativních nákladů na bydlení pro výpočet nezabavitelného minima v reakci na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 9. 3. 2022

Sazba zaměstnanec Sazba důchodového pojištění, které platí ze mzdy zaměstnanec v %.
Sazba zaměstnavatel Sazba důchodového pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance v %.
Platné pouze do konce roku 2011 a to u obou sazeb.
Měsíční Minimální měsíční mzda stanovená zákonem.
Hodinová Minimální hodinová mzda stanovená zákonem.
Průměrná mzda Součin všeobecného vyměřovacího základu z před dvou let a přepočítacího koeficientu.
Změna v nastavení hodnot do dalších období

Pokud v dialogu Nastavení provedete změnu některé hodnoty, budete mít možnost promítnout změny nastavení i do dalších období. Pokud dotaz na promítnutí nepotvrdíte, provede se změna nastavení pouze v aktuálním období.

Změna hodnoty

Karta Pracovní poměry

Obsahuje výčet druhů pracovního poměru (CD, HPP, DPP, DPC, Statutáři, Učni).

Dialog Nastavení, karta Pracovní poměry, záložka Seznam

 

Dialog Nastavení, karta Pracovní poměry, záložka Detail

Karta Doklady

Poklepáním na položku tabulky zobrazíte detail záznamu Interní doklad nebo Platební příkaz.

Dialog Nastavení, karta Doklady

Karta Další

V horní polovině dialogu je k dispozici seznam svátků. Položky lze editovat, přidávat a mazat. Ve spodní části je tabulka, ve které je možné nastavit provádění kontrol a zpracování některých druhů mzdových složek při výpočtu mzdy.

Dialog Nastavení, karta Další

 • Pokud volbu Kontrolovat vyberete CheckBox - Zatržítko, provede se testování a zpracování těchto mzdových složek běžným způsobem.
 • Pokud volbu nevyberete, testování a zpracování se neprovádí. Tím se eliminuje nutnost při každém běhu výpočtu mzdy kontrolovat, zda mzda tyto mzdové složky obsahuje a zda je nutné je zpracovat.
 • Zpracování těchto složek (např. Procento z čisté mzdy, Procento z hrubé mzdy, Penzijní připojištění) si nastaví pouze firma, která tyto složky používá. Ostatní firmy mohou výpočet urychlit omezením tohoto zpracování.
 • Obdobně bude možné uživatelsky ukončit např. kontrolu příjmu starobního důchodce bez nutnosti aktualizace Varia v případě změny legislativy. Tuto tabulku je možné otevřít také v Průvodci vytvořením mezd (tlačítko Nastavení kontrol) a v detailu mzdy na kartě Měsíční složky – za tlačítkem "Výpočet mzdy..."
 • Klepnutím na tlačítko Návrh systém provede návrh nastavení kontrol podle mzdových složek a nastavení, která jsou pro dané období aktuální.

Nastavení složky záznamů agendy Mzdy

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

Oprávnění

Oprávnění k agendě Mzdy nastavíte v dialogu Možnosti Vario: Moduly: Mzdy/Agendy: Mzdy/Oprávnění k agendě.

Jestliže necháte oprávnění nenastavené, rozumí se, že přístup je povolen v plném rozsahu. Odepření oprávnění používejte zcela výjimečně. Uvědomte si, že jakmile u objektu nastavíte jakékoli oprávnění, mají k němu přístup pouze uživatelé s nastaveným oprávněním. Věnujte pozornost článku nápovědy Nastavení oprávnění.

Pokud si s nastavením systému rolí oprávnění nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Související dokumenty