Tiskové výstupy agendy Personalistika

Agenda Personalistika má předdefinované následující tiskové formuláře, které můžete zobrazit volbou menu Soubor/Náhled nebo vytisknout volbou menu Tisk.

Tiskové formuláře

Tiskové formuláře jsou řazeny dle četnosti použití (nejdříve jsou uvedeny často používané) a dále podle určitých oblastí (např. Nástup, Ukončení apod.).

V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku, např. u tiskového formuláře Exekuční a ostatní srážky možnost tisku Všechny nebo Nesplacené.

 

Exekuční a ostatní srážky
Přehled údajů exekučních a ostatních srážek evidovaných na kartě Platby s přehledem roků, období a částek provedených srážek.
Personalistika
Přehled pracovníků v aktuální knize.
Hromadné oznámení
Tisk hromadného oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně. Čerpá údaje z karty Personální (dialogu Pracovník), z tabulky Oznámení. Zobrazí pro aktuální období agendy Mzdy záznamy podle zadaných parametrů od - do. Viz sekce „Nástup” a „Ukončení” níže.
Nemocenské pojištění

Tiskne Oznámení o nástupu (skončení, opravu nebo změnu a hromadný sběr) k nemocenskému pojištění. Údaje pro hromadný sběr je možné exportovat do MS Excel nebo odesílat pomocí voleb průvodce Tiskový formulář elektronicky. Podrobný popis naleznete v dokumentu Nemocenské pojištění.

Osobní karta
Osobní karta pracovníka - základní osobní údaje, rodinní příslušníci, evidované platby a srážky, výchozí mzdové složky, odpočitatelné částky základu daně.
Potvrzení o zdanit. příjmech
Potvrzení o zdanitelných příjmech za aktuální rok. Viz také Tiskový formulář Potvrzení o zdanitelných příjmech.
Prohlášení poplatníka daně
Tiskový formulář umožňuje tisk formuláře „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti”. Volitelně lze tisknout jen ¹hlavičku s identifikací plátce daně a poplatníka nebo také ²údaje o slevách a daňovém zvýhodnění evidované ve Variu nebo ³prázdný formulář. Viz také popis níže v sekci „Uplatnění slev a daňového zvýhodnění”. Podrobný popis práce s formulářem naleznete v článku Formulář Prohlášení poplatníka daně.
Pro usnadnění exportu při hromadném vytvoření prohlášení a uložení do PDF doporučujeme využít doplněk Prohlášení poplatníka daně.
Žádost o roční zúčtování daně

Tiskový formulář slouží k tisku formuláře „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění”. Formulář je možné tisknout volitelně s vyplněnými údaji o poplatníkovi a plátci daně, nebo jako prázdný formulář. Viz také popis níže v sekci „Uplatnění slev a daňového zvýhodnění”.

Zápočtový list
Zápočtový list – potvrzení o zaměstnání – po ukončení pracovního poměru. Přílohou je „Přehled pracovních neschopností” v předchozích 380 kalendářních dnech před ukončením PP. Předchozí pracovní neschopnosti můžete zadat v dialogu „Pracovník” na kartě „Prac.poměry” v tabulce „Další údaje” pod skupinou „Předchozí neschopnosti”. Další informace naleznete v tabulce níže.

 

Mínus ELDP
ELDP roční   

1. Tisk Evidenčního listu důchodového pojištění. V tiskových formulářích pro sociální správu se obvykle uvádí rodné číslo. Pokud není rodné číslo (RČ) přiděleno, např. cizinci, úřad může přidělit Evidenční číslo pojištěnce (EČP). Pokud nebude vyplněno RČ, vyplní se EČP (platí pouze pro tisk).
EČP lze zadat v dialogu "Pracovník" na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Přihláška SP. Ze seznamu ve sloupci Typ vyberete volbu EČP a do pole Text zadáte přidělené EČP. Pole Od není třeba vyplňovat, při tisku se k němu nepřihlíží.

2. Údaje je možné exportovat pomocí voleb průvodce Tiskový formulář elektronicky:

 • Volba CheckBox - Zatržítko Export xml souboru vytvoří xml soubor, který lze odeslat přes portál jednotlivých institucí.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání otevře doplněk Elektronická podání, ve kterém je již xml soubor přiložen.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Nová Zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor xml se automaticky přidá na kartu Dokumenty. I když není v poli "Kontakt" doplněn údaj z agendy "Adresář", je v poli Schránka již vyplněno ID datové schránky pro ČSSZ.

Viz také:

 

Mínus Evidence
Další údaje Přehled dalších údajů z dialogu Pracovník, karta Prac.poměry, tabulka Další údaje a z karty Personální, tabulka Prohlášení, Plátce stát, Samoživitel, Statutární zástupce, Osoba se ZP a Osoba s TZP.
Po zadání názvu skupiny dalších údajů do parametru (např. Předchozí pracovní neschopnosti), se zobrazí přehled těchto údajů za jednotlivé pracovníky.
Personalistika                  Přehled pracovníků v aktuální knize.
Evidenční stav 

Při otevření tiskového formuláře se zobrazí dialog pro zadání data, ke kterému se má evidenční stav zobrazit. Podle vybraného data se v nabídce „Důvod vyřazení” nabídnou důvody, které jsou k tomuto datu aktuální. Bez zadání důvodu vyřazení se tisknou zaměstnanci v evidenčním stavu k zadanému datu.

Evidenční stav – od-do  Přehled evidovaných zaměstnanců v zadaném intervalu od - do. Členění na střediska a podle typu poměru.

Návrh tiskového formuláře Evidenční stav od - do umožňuje exportovat řádky do MS Excelu. Funkce je obecná a převádí pouze data z určitých sekcí formulářů. Pokud se vám nedaří exportovat všechny údaje, vypomozte si exportem do MS Wordu a potom údaje zkopírujte do MS Excelu.

 

Mínus Historie
Zápočtový list – potvrzení výdělku 

Čtěte: Tiskový formulář Zápočtový list – potvrzení výdělku

Potvrzení o průměrném výdělku vydávané na žádost zaměstnance při ukončení zaměstnání. Tento formulář je určen pro úřad práce a slouží jako Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti dle § 313 odst.2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Nahrazuje dosud užívaný (stejnojmenný) tiskový formulář.

Postup vyplnění:

1. Ukončete Pracovní poměr k požadovanému datu a spusťte tisk na Radio button - Přepínač Aktuální záznam.

Dialog Možnosti zápočtového listu – potvrzení

2. Vyplňte pole Oprávněná osoba, funkce (tzn. osobu, která je oprávněná podepisovat tento formulář. Při zadání bude tento údaj uložen a bude se nabízet při dalších zpracováních a ve všech firmách).

3. V dialogu Doba důchodového pojištění se dotáhne datum zaměstnání od/do. Na uživateli je, aby vyplnil dobu důchodového pojištění do polí Datum od a Datum do dle skutečnosti.

4. V dialogu Výpočet průměrného výdělku se doplní údaje z vytvořených mezd. V případě, že zaměstnanec skončil pracovní poměr např. ve zkušební době, je třeba ručně doplnit Pravděpodobný průměr a zatrhnout, že se jedná o pravděpodobný průměr. Případně doplnit, zda zaměstnanec uplatňuje Slevu na dani dle §35ba (POZOR! Slevy na dani se nenačtou automaticky, pokud není na měsíc, v němž končí prac. poměr, vytvořena mzda).

5. V dialogu Vyberte důvod ukončení zaměstnání zatrhněte příslušné pole. Nebude-li žádné pole zatržené, na formuláři se zobrazí, že zaměstnání Nebylo skončeno… z některého z níže uvedených důvodů.

 

Mínus Nástup
Dohoda o pracovní činnosti

Návod k vyplnění dialogu Možnosti dohody o pracovní činnosti před tiskem formuláře "Dohoda o pracovní činnosti" naleznete v dokumentu Tiskový formulář Dohoda o pracovní činnosti.

Dohoda o provedení práce

Návod k vyplnění dialogu Možnosti dohody o provedení práce před tiskem formuláře "Dohoda o provedení práce" naleznete v dokumentu Tiskový formulář Dohoda o provedení práce.

Mzdový výměr

Mzdový výměr – Aktuální záznam

Po zadání údajů v agendě Personalistika se zobrazí údaje o zaměstnanci. V poli Pracovní poměr je přednastaven první pracovní poměr, který trvá. V případě, že zaměstnanec má více pracovních poměrů, vyberte ComboBox - Nabídka z roletového menu ten, pro který chcete mzdový výměr tisknout. Doplňte pole Částka a pole Pohyblivá částka. Potom klikněte na modrý identifikátor bod 3 a bod 4. Údaje v okénku s textem lze měnit dle potřeb zaměstnavatele.

Možnosti mzdového výměru pro jeden poměr

Mzdový výměr – Výběr dle data výměru

Tiskový formulář umožňuje tisk mzdového výměru pro více pracovních poměrů. K možnosti tisku aktuálního záznamu pracovníka máte možnost tisknout mzdové výměry pro vybrané pracovní poměry, kterým byly zadány výchozí mzdové složky s typem Měsíční mzda nebo Hodinová mzda. Nové částky mzdy se v tom případě nezadávají do úvodního dialogu, ale přebírají se z výchozích mzdových složek.

Před tiskem je v úvodním dialogu možné:

 • Zadat časový interval, do kterého spadá začátek platnosti nových výměrů podle pole Od výchozích mzdových složek zadaných na kartě Nastavení v dialogu Pracovní poměr.
 • Z pracovních poměrů, které do intervalu nastavením složek spadají, zvolit k tisku všechny nebo vybrat filtrem pouze požadovanou skupinu poměrů.

Možnosti mzdového výměru pro více poměrů

Textové pole s adresou „naší firmy” lze editovat. Po úpravě se změněný text uloží (pouze v tomto dialogu, ne v dialogu Naše firma). Pod adresou zaměstnavatele naleznete funkci Aktualizovat adresu naší firmy. Jestliže něco pokazíte, funkce slouží pro rychlé načtení původních údajů z dialogu Naše firma.

Pracovní smlouva Jedná se o obecnou pracovní smlouvu, kterou si můžete, po kliknutí na jednotlivé odstavce v polích, změnit. Po zadání údajů do Varia lze pro zaměstnance vytisknout pracovní smlouvu. V poli Pracovní poměr ComboBox - Nabídka vyberete (změníte) pracovní poměr zaměstnance, ostatní údaje se vloží z již zadaných údajů ve Variu.
 • Textové pole s adresou "naší firmy" lze editovat. Po úpravě se změněný text uloží (pouze v tomto dialogu, ne v dialogu Naše firma). Pod adresou zaměstnavatele naleznete tlačítko Aktualizovat adresu naší firmy. Jestliže něco zkazíte, slouží pro rychlé načtení původních údajů z dialogu Naše firma.

Modrý identifikátor:
V bodě 6 – je-li pracovní poměr na dobu určitou, uživatel si ručně doplní datum Do.

V bodě 7 – Mzda – označíte-li „Mzda je stanovena samostatným mzdovým výměrem“ a pak kliknete na Upravit mzdový výměr, dostanete se přímo na tiskový formulář "Mzdový výměr", který po dokončení "Pracovní smlouvy" vytisknete dohromady <Viz Tiskový formulář Mzdový výměr>.

V bodě 8 – vyberte, zda bude mzda vyplacena na účet nebo v hotovosti. Budete-li chtít uvést číslo účtu do pracovní smlouvy, je třeba vložit za "bankovní účet zaměstnance" příkaz <<VlozitCisloUctu>> a do pole Číslo účtu číslo účtu vyplnit.

Při tisku další pracovní smlouvy lze pro opětovný výběr kliknout na Obnovit výchozí. Po zobrazení Pracovní smlouvy lze tuto pracovní smlouvu převést do MS Word a "Uložit jako" do vytvořené složky. Na kartě Dokumenty po kliknutí na Nový lze zadat název "Pracovní smlouva" a vytvořit buď →Odkaz na tuto pracovní smlouvu, nebo →Dokument OLE s ikonou MS Word.
Dialog tiskového formuláře Možnosti pracovní smlouvy
Hromadné oznámení Tisk hromadného oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně. Čerpá údaje z karty Personální (dialogu Pracovník), z tabulky Oznámení. Zobrazí pro aktuální období agendy Mzdy záznamy podle zadaných parametrů od – do. Viz také Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200929.
Nemocenské pojištění

Tiskne "Oznámení" o nástupu (skončení, opravu nebo změnu a hromadný sběr) k nemocenskému pojištění. Údaje pro hromadný sběr je možné exportovat do MS Excel nebo odesílat pomocí voleb průvodce Tiskový formulář elektronicky. Podrobný popis naleznete v dokumentu Nemocenské pojištění.

Osobní karta Osobní karta pracovníka – základní osobní údaje, rodinní příslušníci, evidované platby a srážky, výchozí mzdové složky, odpočitatelné částky základu daně.
Nástupy  Přehled nástupů do pracovního poměru za zadané období.

 

Mínus Potvrzení příjmu
Potvrzení o zdanit. příjmech Potvrzení o zdanitelných příjmech za aktuální rok.
Potvrzení o zdanit. příjmech – DPP Do potvrzení se zahrnují příjmy a srážková daň z těchto příjmů z poměrů DPP ve zvoleném roce.
Potvrzení o zdanit. příjmech – srážková daň Slouží pro potvrzení příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně u zaměstnanců, kteří neučinili prohlášení k dani. Potvrzení vydává zaměstnavatel na žádost zaměstnance pro účely zahrnutí těchto příjmů plynoucích podle § 6 zákona do dílčího základu daně v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob.
Potvrzení o příjmu – soud Tiskový formulář se spouští pouze v zobrazení Pracovníci a poměry. Umožnuje tisknout údaje o příjmu (požadované zpravidla k soudnímu jednání) za volitelná období a rok, maximálně za 12 po sobě jdoucích měsíců. Jestliže jsou údaje požadované za různé roky, je třeba vytisknout každý rok zvlášť. Údaje jsou rozčleněné do řádků dle vzoru zasílaného soudem. Rozsah tisku je nastaven na:
Radio button - Přepínač Aktuální záznam.
Potvrzení o příjmu – čtvrtletí

Potvrzení o čistém příjmu a dávkách nemocenského pojištění za zvolený rok a období. Tiskne se za zvolené období a dvě předcházející.

V možnostech tisku Výstup / Pro náhled (viz nabídka pole Možnosti v dialogu Tisk, obr. 1) je k dispozici možnost tisku Combo Se zúčtováním daně.

Potvrzení o příjmu – čtvrtletí – souhrn

Formulář je obdobou tiskového formuláře Potvrzení o příjmu – roční – souhrn, ale je upraven pro výběr čtvrtletí a roku. Slouží jako podklad pro vyplnění „Žádosti o přídavek na dítě”, která se předkládá čtvrtletně. Pro žádost přídavku na dané čtvrtletí se potvrzují příjmy za předcházející čtvrtletí v členění na jednotlivé měsíce.

V možnostech tisku Výstup / Pro náhled (viz nabídka pole Možnosti v dialogu Tisk, obr. 1) je k dispozici možnost tisku Combo Se zúčtováním daně.

Potvrzení o příjmu – roční 

Potvrzení o čistém příjmu a dávkách nemocenského pojištění za zvolený rok.

V možnostech tisku Výstup / Pro náhled (viz nabídka pole Možnosti v dialogu Tisk, obr. 1) je k dispozici možnost tisku Combo Se zúčtováním daně.

Potvrzení o příjmu – roční – souhrn  

Formulář umožňuje tisknout více zaměstnanců na stránku (na rozdíl od Potvrzení o příjmu – roční, kde je každý zaměstnanec na nové stránce).
Formulář se tiskne za zvolený rok a je podkladem pro vyplnění originálního formuláře Doklad o výši ročního příjmu, který slouží jako příloha k žádosti o přídavek na dítě. Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na dávku Přídavek na dítě v období od 1. října 2009 do 30. září 2010, je rok 2008, od 1. října 2010 do 30. září 2011 je rok 2009 atd.

V možnostech tisku Výstup / Pro náhled (viz nabídka pole Možnosti v dialogu Tisk, obr. 1) je k dispozici možnost tisku Combo Se zúčtováním daně. Formulář lze vytisknout za Aktuální záznam, Všechny zobrazené záznamy nebo Bez omezení.

Potvrzení o příjmu – vedlejší činnost 

Potvrzení o době trvání zaměstnání, o výši vyměřovacích základů pro sociální pojištění pro účely posouzení vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Tiskne se za zvolený rok.

V možnostech tisku Výstup / Pro náhled (viz nabídka pole Možnosti v dialogu Tisk, obr. 1) je k dispozici možnost tisku Combo Se zúčtováním daně.

 

Mínus Ukončení
Exekuční a ostatní srážky Přehled údajů exekučních a ostatních srážek evidovaných na kartě Platby s přehledem roků, období a částek provedených srážek.
Hromadné oznámení Tisk hromadného oznámení zaměstnavatele zdravotní pojišťovně. Čerpá údaje z karty Personální (dialogu Pracovník), z tabulky Oznámení. Zobrazí pro aktuální období agendy Mzdy záznamy podle zadaných parametrů od – do. Viz také Mzdy – Souhrn změn ve vydání 20200929.
Nemocenské pojištění Tiskne Oznámení o nástupu (skončení, opravu nebo změnu a hromadný sběr) k nemocenskému pojištění. Údaje je možné exportovat do doplňku Elektronická podání a pro hromadný sběr také do MS Excel. Podrobný popis naleznete v dokumentu Nemocenské pojištění.
Potvrzení – vyplacení odstupného Tiskne požadované údaje ovlivňující výplatu hmotného zabezpečení v nezaměstnanosti, a to na předepsaném tiskopise z Úřadu práce.
Potvrzení o zdanit. příjmech   Potvrzení o zdanitelných příjmech za aktuální rok.
Potvrzení o zdanit. příjmech – DPP Do potvrzení se zahrnují příjmy a srážková daň z těchto příjmů z poměrů DPP ve zvoleném roce.
Zápočtový list 

Zápočtový list - potvrzení o zaměstnání - po ukončení pracovního poměru. Přílohou je „Přehled pracovních neschopností” v předchozích 380 kalendářních dnech před ukončením PP. Předchozí pracovní neschopnosti můžete zadat v dialogu „Pracovník” na kartě „Prac. poměry” v tabulce „Další údaje” pod skupinou „Předchozí neschopnosti”.

 • V průvodci tiskem formuláře Zápočtový list zadáte informaci o ukončení pracovního poměru z důvodu porušení pracovní kázně zvlášť hrubým způsobem (vyberete Ano nebo Ne) a na formulář Zápočtový list se v oddíle I. Údaje o zaměstnání tiskne věta: Pracovní vztah byl / nebyl zaměstnavatelem skončen z důvodu porušení povinnosti vyplývající z právních předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem, kde slova byl/nebyl budou proškrtnuta dle volby uživatele v průvodci tiskem. Další výchozí údaj je v poli „s dosaženou kvalifikací” nesleduje se, tzn. pokud není žádný údaj vyplněn na kartě „Prac.poměry” v dialogu „Další údaje” pod typem „Dosažená kvalifikace”.
 • Pro oddíl II. je v průvodci tiskem uvedeného formuláře možnost vybrat, zda bylo vyplaceno odstupné a pokud ano, lze doplnit násobek průměrného měsíčního výdělku.
 • V oddíle III. se tisknou nesplacené srážky. Zahrnuty jsou také exekuce s druhem srážek Insolvence-pevná částka. K údajům o srážkách slouží informace o datu doručení. Zahrnuty jsou i ty evidované exekuce, na které neproběhla žádná srážka.
 • V Příloze k Zápočtovému listu – „Přehled pracovní neschopností” v průvodci tiskem je odstavec „Další sdělení”.
 • Viz Tiskový formulář Zápočtový list
Zápočtový list – potvrzení výdělku 

Vzhledem k tomu, že údaje pro Úřad práce při ukončení zaměstnání se od 1. 4. 2022 předávají prostřednictvím sociální správy v rámci e-podání ONZ z tiskového formuláře Nemocenské pojištění, byl tiskový formulář Zápočtový list – potvrzení výdělku přesunut do skupiny Historie.

Ukončení  Přehled ukončení pracovního poměru za zadané období.

 

Mínus Uplatnění slev a daňového zvýhodnění
Potvrzení – neuplatňuje daňové zvýhodnění

Potvrzení, že zaměstnanec u zaměstnavatele neuplatňuje daňové zvýhodnění na děti.
Po zadání jména, příjmení a rodného čísla dítěte na kartě Rodina lze vytisknout Potvrzení – neuplatňuje daňové zvýhodnění.
1. Ze seznamu dětí vyberte jména dětí, pro které chcete toto potvrzení vytisknout.
2. Zadejte datum, od něhož zaměstnanec neuplatňuje daňové zvýhodnění.
3. Doplňte místo vystavení dokumentu.
4. Tisk razítka s podpisem. Pro tento účel je použita standardní funkce Razítka na doklady, kterou spustíte v možnostech Varia.

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o daňovém zvýhodnění Tiskový formulář je určen plátcům daně od zdaňovacího období 2015 pro účely potvrzení v souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků.
Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro přiznání k dani

Tiskový formulář dle doporučeného vzoru pro tisk potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Prohlášení poplatníka daně

Tiskový formulář umožňuje tisk formuláře „Prohlášení poplatníka daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti vzor”. Volitelně lze tisknout jen ¹hlavičku s identifikací plátce daně a poplatníka nebo také ²údaje o slevách a daňovém zvýhodnění evidované ve Variu nebo ³prázdný formulář. Podrobný popis naleznete v článku Formulář Prohlášení poplatníka daně.
Pro usnadnění exportu při hromadném vytvoření prohlášení a uložení do PDF doporučujeme využít doplněk Prohlášení poplatníka daně.

Prohlášení poplatníka daně – podklad Tiskový formulář tiskne údaje podle stejných principů jako tiskový formulář „Prohlášení poplatníka daně”. Výstup slouží jako podklad pro ruční vyplnění formuláře „Prohlášení” nebo pro následnou kontrolu proti údajům evidovaným ve Variu při ručním vyplnění poplatníkem. Údaje jsou zobrazeny v úsporné formě s možností zatržení funkce „Stránkovat za jednotlivé zaměstnance”.
Žádost o roční zúčtování daně

Tiskový formulář slouží k tisku formuláře „Žádost o roční zúčtování záloh a daňového zvýhodnění”. Formulář je možné tisknout volitelně s vyplněnými údaji o poplatníkovi a plátci daně, nebo jako prázdný formulář.

Tiskne se pro zaměstnance, kteří mají v detailu Pracovník zatržené pole „Roční zúčtování”.

 

Mínus Výkazy
Výpočet daně z příjmu Rekapituluje výpočet ročního zúčtování daně z příjmu a daňových zvýhodnění za zvolený rok.
Přehled souhrnných údajů – cizinci

Zobrazuje Přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 zákona o daních z příjmů jako podklad přílohy č. 2 tiskopisu Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zvolený rok.

Potvrzení – odvod ZP z MVZ Tiskovým formulářem „Potvrzení zaměstnavatele o odvodu zdravotního pojištění z minimálního vyměřovacího základu” zaměstnavatel potvrzuje, že za daného zaměstnance odvádí zdravotní pojištění nejméně z minimálního vyměřovacího základu. Potvrzení se vytvoří pro zaměstnance, který má k zadanému datu trvající pracovní poměr, ve kterém je nastaven parametr Doplatek ZP do MVZ. K nastavení kategorie Plátce stát se nepřihlíží.
Příslušnost ke ZP Přehled příslušnosti ke zdravotní pojišťovně, současné i předchozí. Údaje čerpá z karty Personální dialogu Pracovník a tabulky Historie ZP.
Předstihové řízení Přehled pracovníků s nárokem na starobní důchod v zadaném období.
Dosažení max VZ– SP Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti.
Dosažení max.VZ – ZP Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na zdravotní pojištění.

 

Související dokumenty