Souhrn změn ve vydání 20150323

vydání: 20150323 - verze: 14

Obsah:

Změna datové struktury

Velká novela zákona o DPH od 1. 1. 2015 č. 360/2014 Sb., zavádí zásadní změnu v rozšíření použití režimu přenesení daňové povinnosti. Vzhledem ke zdržení s přijetím novely bude režim přenesení daňové povinnosti Externí odkaz uplatňován od 1. 4. 2015.

Od dubna se rozšiřují předměty plnění, na které se vztahuje přenesená daňová povinnost. V souvislosti s tím je ve Variu upraven způsob vkládání položek pro RCH na tuzemských fakturách.

V souvislosti s těmito změnami toto vydání Varia obsahuje změny v datové struktuře. Při aktualizaci se změní struktura databáze, a proto je nutné, aby se všichni uživatelé odhlásili z Varia. Prosím počítejte s tím při instalaci aktualizace a zejména při prvním spuštění po aktualizaci, které instalaci dokončuje. Naplánujte si aktualizaci na vhodný termín a nezapomeňte na časovou rezervu, která vám dovolí řešit případné problémy.

Novinky Vario 12

Adresář

Zobrazení přehledů

V sekci Přehledy přibyla nová zobrazení DodavateléOdběratelé, která za zvolené období ukazují historii prodeje a nákupu.

Evidence smluv

Práce s dialogem Smlouva

Po stisknutí tlačítka Vygenerovat kalendář… Vario nabídne novou volbu Přepsat kalendář (pokud už nějaký kalendář k položce smlouvy existuje). Tato volba vymaže z kalendáře záznamy, na které ještě nebyly vystavené doklady a vytvoří nové záznamy podle aktuálního nastavení položky. Funkcionalita původní volby "Přepočítat kalendář" zůstala beze změny zachovaná.

Generování kalendáře a nová volba Přepsat kalendář

Obrázek: Generování kalendáře a nová volba → Přepsat kalendář.

Katalog

Zobrazení přehledu

V sekci Přehledy přibylo nové zobrazení Produkty prodej, které za zvolené období ukazuje historii prodeje a nákupu.

Mzdy

Nový vzor tiskového formuláře Příloha k žádosti o nemocenské dávky pro rok 2015

ČSSZ plánuje 1. 4. 2015 spustit novou službu NEM_PRI 2015, která postupně nahradí stávající NEM_PRI 2014. V průběhu dubna 2015 bude podporován paralelní provoz obou služeb. Nová služba přináší změny v datové větě i v logických kontrolách jejích údajů. Připraven bude také nový vzor formuláře pro tisk. Do tohoto vydání jsme upravili tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky tak, aby bylo možné dále používat vzor platný pro rok 2014 a stávající službu NEM_PRI 2014 do konce dubna 2015 a současně bylo umožněno od dubna začít využívat nový vzor formuláře a novou službu NEM_PRI 2015.

K výběru vzoru (resp. služby), který chcete použít, vyberte v úvodním dialogu Možnosti žádosti o nemocenské dávky ze seznamu "Vzor" volbu 2014 pro starou verzi a volbu 2015 pro nový vzor formuláře a novou službu NEM_PRI 2015.

V novém vzoru formuláře pro rok 2015 a nové službě NEM_PRI 2015 přibylo samostatné pole Insolvence, které je zařazeno pod bod i) na druhou stranu formuláře. Se zprovozněním služby bude zřejmě přidáno i do interaktivního formuláře na webu ČSSZ.

Dodatečně podepsané prohlášení k dani

Zákon o dani z příjmu umožňuje při dodatečném podpisu prohlášení zahrnout daň vybranou srážkou podle zvláštní sazby do vypořádání celkové daňové povinnosti. Tuto skutečnost využijí nejčastěji starobní důchodci, kteří mohou za rok 2014 dodatečně uplatnit základní slevu na dani a požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování.

Pro plátce daně v těchto případech nevzniká žádná komplikace při výpočtu daně, tzn., plátce neprovádí v této souvislosti přepočet záloh, opravy na dani a změny v tiskopise vyúčtování a to z důvodu, že tak, jak bylo sraženo původně, tak bylo sraženo správně a v souladu se zákonem. Z tohoto důvodu taktéž plátce daně nežádá správce daně o vrácení přeplatku na dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z důvodu dodatečného podpisu prohlášení k dani a ani o převedení prostředků na zálohovou daň.

Taktéž údaje na jednotlivých vyúčtování (vyúčtování zálohové a srážkové daně) se uvádí tak, jak bylo sraženo, pouze do "Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby" tuto skutečnost plátce daně vyznačí ve sl. 6 (částka, k níž se váže dodatečný podpis).

Pro uplatnění srážkové daně z DPP (dohody o provedení práce) v ročním zúčtování daně v agendě Personalistika v detailu Pracovník:

 1. Na kartě Rodina zadáte uplatňované slevy na dani a odpočty.
 2. Na kartě Personální vyplníte období podpisu prohlášení poplatníka do pole "Prohlášení" a vyberete volbu "Roční zúčtování".
 3. Na kartě Personální, po klepnutí na tlačítko Jiné příjmy, do polí "Rok", "Hrubý příjem" a "Záloha na daň" zadáte částku sražené daně a odvedenou srážkovou daň např. na základě tiskového formuláře Potvrzení o zdanitelných příjmech – DPP (dohody o provedení práce).
 4. Pokračujete bodem 5 z dokumentace Roční zúčtování daně.
 • Další zprávy o změnách naleznete níže v odstavci Mzdy v sekci Opravy a úpravy Vario 12.

Prodejna

Možnosti tlačítek pokladny

V modulu Prodejna, do seznamu volitelných funkcí, které lze nastavit na tlačítka formuláře prodejny, byla přidána nová položka "Doklady k úhradě". Funkce otevře standardní dialog Výběr dokladů k úhradě. Díky tomu můžete úhrady dokladů realizovat přímo z modulu Prodejna, bez nutnosti přepínání se do ostatních agend.

Účetnictví

Slovenská závěrka

Slovenské firmy mají od 31. 12. 2014 předepsanou novou formu roční závěrky. "Súvaha" a "výsledovka" jsou spojené do jednoho výkazu. Nový doplněk Účtovná závierka vytváří na základě definované sestavy xml soubor pro načtení na portál eDane Externí odkaz.

Opravy a úpravy Vario 12

Vario 12 (Access 2010)

Omezení zobrazených záznamů filtrem

Filtry, které se používají častěji, lze uložit pod vhodně zvoleným názvem funkcí Správa filtrů. Pokud má být uložený filtr aplikován s jinými parametry, Access 2010 (2013) zablokuje vyvolání dialogu pro opětné vložení parametrů. Tuto vlastnost Accessu bohužel nejsme schopni ovlivnit. K vyvolání dialogu pro opakované zadání parametrů filtru je nutné stisknout kombinaci kláves Shift+F9 nebo klepnout na tlačítko "Znovu načíst záznamy" na panelu nástrojů.

Vario 12

Banka

Párování dokladů

Při importu bankovního výpisu nedocházelo ke spárování platby v eurech s hrazenými doklady. Zobrazila se informace o chybě "Položka nebyla v kolekci nalezena.". V novém vydání importovanou částku v cizí měně rozepíšete mezi více faktur již bez chyby.

Výchozí měna exportu příkazu

Plugin pro export příkazu Citibank (formát Citidirect) nerespektoval měnu SKK, která byla nastavená jako výchozí měna v modulu Účetnictví. Exportovaný soubor obsahoval měnu CZK. Nové vydání přináší opravu, která zajistí, že tuzemský příkaz přenese do příkazu správně výchozí měnu.

Inkasní příkazy

Při exportu pomocí pluginu MT940 (MultiCash) a Unicredit (formát MultiCash 3.01) lze nyní odesílat i tuzemské inkasní příkazy.

Datové schránky

ID schránky odesílatele

Při vytvoření nové zprávy do datové schránky z tiskových formulářů mezdúčetnictví se do zprávy nevložila schránka odesílatele automaticky, uživatel ji musel vložit dodatečně ručně. Nyní se schránka odesílatele vloží automaticky i při vytvoření nové zprávy odjinud než z agendy Datové schránky (například z tiskového formuláře).

Mzdy

Nastavení parametru Doplatek ZP do MVZ u DPP a DPČ

U poměru DPP nemá být dle dokumentace nastaven parametr "Doplatek ZP do MVZ" na "Ano". Pokud není u zaměstnance evidována ZP a příjem je pod minimální mzdou, skončí výpočet s tímto nastavením parametru "Doplatek ZP do MVZ" výzvou k nastavení správné ZP a výpočet neproběhne.

K této informaci je nyní přidána výzva ke kontrole nastavení tohoto parametru u DPP. Při zadání nového poměru při výběru volby DPP v poli "Poměr" se nyní nově nastavuje parametr "Doplatek ZP do MVZ" automaticky na "Ne".

Při ostatních volbách je parametr nastaven na "Ano". Pokud bude parametr "Doplatek ZP do MVZ" nastaven na "Ano", ZP zadána a příjem bude u DPČ pod rozhodným příjmem nebo u DPP pod minimální mzdou, provede se dopočet ZP do minimálního vyměřovacího základu, resp. minimální mzdy. Částku ZP zaměstnavatele, kterou za zaměstnance odvedl, je v tomto případě nutné zaměstnanci srazit ručně pomocí složky "ZP doplatek do MM – oprava".

Zobrazení Příkazy a dialog Platební příkaz

Do zobrazení Příkazy byl přidán nový sloupec "Zpráva pro příkazce". Dosavadní sloupec "Poznámka položky", ve kterém je zpráva pro příjemce, byl přejmenován na "Zpráva pro příjemce". Žádný z těchto sloupců není ve výchozím rozvržení. Pro přidání těchto sloupců do rozvržení otevřete zobrazení "Příkazy" a v menu Formát/Zobrazit skryté sloupce zatržítkem vyberte položky "Zpráva pro příjemce" a/nebo "Zpráva pro příkazce" a potvrďte tlačítkem  OK 

Dále byla upravena zobrazení "Pracovníci a srážky", "Srážky a Exekuční srážky po obdobích" rozšířením sloupce "Celkem" na 2 desetinná místa.

Přehled o výši pojistného a dialog Naše firma

Pro tisk adresy firmy v tiskovém formuláři Přehled o výši pojistného je nyní možné zadat adresu sídla firmy bez ulice, pokud firma sídlí v místě, kde není ulice. Datová věta pro elektronické podání přehledu je upravena podle nových zásad pro rok 2015.

Elementy:

 • ulice,
 • cisloDomu,
 • nazevOSSZ,
 • IC,
 • jmeno,
 • prijmeni,
 • email,

se nyní vkládají do datové věty pouze, jestliže nejsou prázdné. Nevyplnění kontaktních údajů "Příjmení", "Jméno", "Telefon" a "E-mail" nebude důvodem k nepřijetí podání, nicméně jejich vyplnění zjednoduší další případnou komunikaci s úřadem.

Výplatní lístek v PDF

V nastavení doplňku "Výplatní lístek v pdf" – ve vnořeném dialogu Nastavení hesel pracovníků – přibylo tlačítko Zobrazit heslo pro zobrazení zapomenutého hesla k vybranému pracovníkovi.

Reklamace

Úprava polí

Zpřístupnili jsme nastavení polí v dialogu Možnosti Altus Vario. Tato úprava mimo jiné umožňuje změnu názvu titulku pole.

Zobrazit skryté sloupce

Ve všech zobrazeních agend modulu "Reklamace" lze nyní zobrazit všechna pole pomocí funkce Zobrazit skryté sloupce.

Přijmout vadné

V případě, že na kartě Obecné není vybrán reklamovaný produkt, klepnutím na tlačítko Přijmout vadné na kartě Doklady byla vytvořena prázdná vratka výdejky, aniž by o tom uživatel věděl (identifikátor vratky výdejky se neobjevil v poli Příjemka / vratka výdejky). Nedostatek jsme opravili. Nyní nelze vytvořit příjemku (vratku) na vadný kus, pokud není definovaný reklamovaný produkt.

Načtení kontaktních údajů z dokladu

Pokud byl v reklamacích zadán do pole Číslo dokladu existující doklad s kontaktními údaji bez vazby na "Adresář", do dokladu "Reklamace" se nenačetly kontaktní údaje. Chybu jsme opravili. Původní funkčnost je obnovena. Údaje se nyní přenášejí v obou případech, ať už kontakt má nebo nemá standardní vazbu na "Adresář". Jestliže vazba neexistuje, přenesou se jen ta pole, která v dialogu "Reklamace" nejsou vyplněná.

Sklad

Varianty vybírat z Katalogu variant

Opravili jsme chybu "Tuto metodu lze použít pouze v případě, že je vlastnost Typ zdroje řádků nastavena na hodnotu Seznam hodnot.", která nastala, pokud uživatel v detailu produktu vybral volbu Používat Varianty a dále zvolil "Varianty vybírat z Katalogu variant", žádné varianty nezadal, a následně definoval Používat sériová čísla, kde chtěl nastavit číselné řady.

Vrácení pohybu na převodce

Přidali jsme funkci rezervování produktu na ostatních dokladech po zrušení rezervování položky na převodce. Nyní po vrácení pohybu se nastaví položce stav "REZERVOVÁNO". Když se potom zruší stav REZERVOVÁNO, proběhne vyřízení rezervační fronty.

Účetnictví

Zaúčtování dokladů

Funkce tlačítka Kontrola zaúčtováno byla upravena tak, aby doklad s rozdílnou informací o zaúčtování vždy rovnou odúčtovala. Pokud je tedy doklad označený jako "Zaúčtovaný", ale v účetním deníku chybí, nebo naopak je doklad ve stavu "Účtovat", ale v deníku již je, vždy se případný existující záznam v účetnictví zruší a doklad připraví k novému zaúčtování.

Vydané doklady

Zobrazení Fakturace záloh

V zobrazení Fakturace záloh se nezobrazovaly údaje z hradící faktury. Opravu naleznete v tomto vydání.

Zakázky

Pole Objednávky na kartě Obecné

Při fakturaci pomocí průvodce plněním zakázek se na vystavený fakturační doklad nevyplnil skutečný počet identifikátorů objednávek, pokud jich existovalo více. Na doklad se přenášel vždy pouze jeden. V tomto vydání je nedostatek opraven. Ve faktuře vystavené pomocí průvodce plněním zakázek se nyní vyplní pole Objednávky správně, stejně jako funkcí Fakturovat zakázky. Pokud je s fakturou svázáno více zakázek se stejným číslem objednávky, zobrazí se jejich seznam, ze kterého si uživatel otevře požadovanou zakázku nebo zakázky.

Ostatní

Nákupní účetní doklad

V důsledku odstranění kontaktu (firmy) z nákupního účetního dokladu mohlo dojít k nastavení dokladu na nedaňový. V tomto vydání je chyba opravena.

Přiznání k DPH

Opravili jsme nepříjemnou chybu, která způsobila prolínání volaných funkcí ve formulářích Přiznání k DPHPriznanie k DPH, což mělo za následek zobrazení matoucích údajů. Doporučujeme uživatelům aktualizovat Vario na nové vydání.

Štítek katalog a varianty

Doplněk Štítek katalog funguje jako zásobník dat pro tisk štítků. Doplněk umožňuje načíst data z Katalogu, Skladudokladů. Při načtení dat z "Katalogu" není známa varianta. V nové verzi doplňku lze variantu doplnit ručně.

iDoklad

Při synchronizaci dokladů ze systému iDoklad mohlo dojít ke ztrátě informací o úhradě dokladů. Problém se týkal pouze úplných jednorázových úhrad dokladů. V tomto vydání je funkčnost opravena. Nově se doklady hradí prostřednictvím pokladních dokladů, které jsou vytvořené zcela dle nastavení a číselných řad Varia.

Najít a nahradit

V předchozích verzích Varia se mohlo na některých pracovních stanicích objevit hlášení: " "Method "MoveNext" of object "Recordset" failed" při použití dialogu Najít a nahradit nad tabulkou agendy. V novém vydání byla chyba opravena.

Správce databáze

Pokud jste provedli přepočet kursových rozdílů přijaté faktury v cizí měně a s výchozí primární měnou CZK, následně spuštěná kontrola dat ve správci databáze ve výsledku chybně avizovala: "Nesouhlasí částka zbývá uhradit stupeň Vážná chyba". Kontrola dat byla opravena.

Opravy a úpravy Vario 14

Rok a období na panelu nástrojů

Kvůli možné chybě MS Accessu při zobrazení dat na ribbonu v editovatelných seznamech RokObdobí, byly tyto seznamy vyměněny za needitovatelné seznamy. Mínusem se může zdát nemožnost zadat rok či období z klávesnice, plusem je však možnost vybrat rok či období kliknutím po celé délce rozbaleného seznamu.

Pořadí zobrazených oken

Upravili jsme funkci zodpovědnou za pořadí otevíraných detailů záznamů a viditelnosti dialogů tak, aby se nepřekrývaly.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 26. 2. 2015 do 23. 3. 2015, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty