Mzdy – Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a další dítě od roku 2015

vydání: 20150127 - verze: 14

Zákonem č. 267/2014 Sb. byl novelizován zákon o dani z příjmů. Nová úprava navyšuje daňové zvýhodnění na druhé dítě na 15 804 Kč ročně a třetí a každé další dítě na 17 004 Kč ročně.

Diferencovaná výše daňového zvýhodnění se musí projevit ve mzdě poprvé za měsíc leden 2015, kdy měsíční výše daňového zvýhodnění bude na každé z dětí uznatelných za vyživované první dítě 1 117 Kč, na druhé dítě 1 317 Kč a třetí a každé další dítě 1 417 Kč. Pro invalidní dítě se částky stanoví v dvojnásobné výši.

Pořadí dětí není zákonem stanoveno. Pouze pro společné děti druha a družky vyživované ve společné domácnosti je doporučeno stanovit pořadí nejdříve. Dohodnuté pořadí bude nutné vyznačit do nového Prohlášení poplatníka. Nadále je umožněno rozdělení a případný přesun jednotlivých dětí pro uplatnění nároku mezi oběma partnery. K tomu účelu bude nutné potvrzení zaměstnavatele druhého z partnerů. Pokud dojde ke změně, např. k vyřazení dítěte z okruhu vyživovaných osob a možnému posunu v pořadí dětí, musí se vystavit nové potvrzení a změny evidovat v "Prohlášení".

Legislativní změna bohužel značně komplikuje celou problematiku a zvyšuje nároky na správnost zadání. Komplikovanější evidence bude u zaměstnanců, kteří si děti pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění rozdělí. Další zásah do nastavení zvýhodnění nastane při ukončení platnosti některého zvýhodnění nebo změně v rozdělení dětí.

K usnadnění evidence a k zajištění správné výše daňových zvýhodnění došlo v modulu Mzdy k řadě úprav.

Nový princip zpracování daňového zvýhodnění je založen na zadání správného pořadí daňových zvýhodnění. Pro zadání pořadí zvýhodnění použijte nová zvýhodnění zaměstnancepartnera s pořadím dítěte. Při zadávání dodržujte stávajícínová pravidla.

Dbejte na správná propojení zvýhodnění na výchozí resp. měsíční mzdové složky, která jsou předpokladem pro správný výpočet celkového daňového zvýhodnění, následné provedení ročního zúčtování, doložení výše uplatnění nároku konkrétního dítě v tiskových výstupech a také tisk Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků včetně vyznačeného pořadí a období platnosti změny. I při nastavení správného pořadí složek způsobí chybějící propojení nemožnost doložit (např. ve mzdovém listě), na které dítě bylo uplatněno zvýhodnění s jakým pořadím a v jaké výši. Zákonná úprava tuto povinnost výslovně neukládá a až praxe ukáže, zda tuto informaci budou požadovat případné daňové kontroly. Bez nastavení pořadí zvýhodnění invalidnímu dítěti také není možné nastavit jeho libovolné pořadí.

Pořadí zvýhodnění zadávejte u jednotlivých zaměstnanců ručně na základě Prohlášení vyplněných zaměstnancem nebo využijte Nástroj pro automatické hromadné nastavení pořadí zvýhodnění a takto vytvořená pořadí po kontrole použijte pro vyplnění Prohlášení a tisk Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků. Ručně pak pořadí nastavte pouze v případě, že zaměstnanec bude požadovat jiné než automaticky navržené pořadí nebo v případě společného dítěte druha a družky nebo změna pořadí vznikne na základě Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků, která vám zaměstnanci předloží od svých partnerů. Pro další postup zvažte výhody správného nastavení pořadí zvýhodnění a vazebních údajů a mějte na vědomí následky chybného zadání pořadí složek daňového zvýhodnění v měsíčních složkách.

Nový princip zpracování daňového zvýhodnění 

Pro výpočet diferencované výše daňového zvýhodnění se využije stávající systém propojení zvýhodnění v dialogu Pracovník na výchozí mzdové složky v dialogu Pracovní poměr a tím následně do měsíčních mzdových složek. Jednotlivým záznamům zvýhodnění náležejícím konkrétnímu dítěti se nastaví pořadí pro první, druhé a další dítě. Při výpočtu mzdy se zjistí, jaké pořadí zvýhodnění je mzdové složce přiřazeno a podle toho se spočítá správná výše daňového zvýhodnění.

Nová zvýhodnění 

Nová zvýhodnění pro evidenci daňových zvýhodnění uplatněných zaměstnancem 

Pro umožnění detailní evidence uplatnění nároku na konkrétní dítě jsou připravena nová zvýhodnění:

 • Daňová zvýhodnění – dítě 2,
 • Daňové zvýhodnění – dítě 3,
 • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 2,
 • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 3.

Zadání zvýhodnění uplatněných zaměstnancem 

Nová zvýhodnění je možné zadávat v dialogu Pracovník na kartě Rodina do tabulky Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování. Poté je možné běžným způsobem načíst tato zvýhodnění v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení tlačítkem Načíst daňové slevy do výchozích mzdových složek. Při tomto načítání daňových slev je nutné mít v agendě Mzdy otevřený rok 2015. Pokud se rozhodnete nastavit pořadí zvýhodnění ručně, postupujte takto:

 1. Vyhledejte v tabulce "Daňové zvýhodnění – dítě" a "Daňové zvýhodnění – inv. dítě" zvýhodnění, která jsou platná po 31. 12. 2014.
 2. Zkontrolujte provázanost záznamu na konkrétní dítě ve sloupci Jméno – Rodné číslo.
 3. Podle podepsaného "Prohlášení zaměstnance" rozhodněte, které z dětí dostane pořadí 1, 2 a 3.
 4. Zvýhodnění dítěte s pořadím 1 nechte beze změny.
 5. Pro dítě s pořadím 2 vytvořte nový záznam, ve kterém v poli Zvýhodnění vyberte z nabídky volbu "Daňové zvýhodnění – dítě 2" (nebo "Daňové zvýhodnění – inv. dítě 2") a ze zobrazeného seznamu dětí vyberte dítě, které bude mít druhé pořadí.
 6. Na dotaz, zda chcete ukončit platnost složky k dovršení 18 let dítěte odpovězte podle toho, k jakému datu je ukončené původní zvýhodnění dítěte. Stejně postupujte i u dotazu, zda takto upravit i výchozí mzdovou složku.
 7. Datum ve sloupci Od nastavte na 1. 1. 2015.
 8. Datum ve sloupci Do ponechte nebo upravte na datum stejné, jako má původní zvýhodnění dítěte.
 9. Zadejte ukončení původního zvýhodnění dítěte zadáním 31. 12. 2014 do sloupce Do.
 10. Na dotaz, zda k tomuto datu chcete změnit také výchozí mzdovou složku, klepněte na Ne.
 11. Obdobně postupujte pro nastavení dalších dětí s pořadím 3 s použítím zvýhodnění "Daňové zvýhodnění – dítě 3 (nebo "Daňové zvýhodnění – inv. dítě 3").
 12. Přejděte na kartu Prac. poměry a otevřete pracovní poměr, ve kterém zvýhodnění uplatňujete, na kartu Nastavení.
 13. Zkontrolujte, zda nastavené výchozí mzdové složky odpovídají nastaveným zvýhodněním. Případně je upravte nebo použijte funkci načtení daňových slev tlačítkem Načíst daňové slevy. U jednotlivých výchozích složek daňového zvýhodnění je, kromě jejich počtu, důležité pole Údaj 1, kde by mělo být jméno a příjmení dítěte. Platnost složek zkontrolujte v polích Od Do.

TIP: Pro pohodlnější editaci tabulky využijte možnost zvětšení dialogu tažením za pravý dolní roh.

Nová zvýhodnění pro evidenci daňových zvýhodnění uplatněných partnerem 

Pro evidenci daňových zvýhodnění uplatněných druhým z partnerů jsou připravena nová zvýhodnění DZ uplatněná partnerem 1 a DZ uplatněná partnerem 2. Tato zvýhodnění je možné zadávat v dialogu Pracovník na kartě Rodina do tabulky Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování. Při kontrole pořadí měsíčních složek se k těmto zadaným zvýhodněním přihlíží, ale mezi mzdové složky se nepřidávají.

Zadání zvýhodnění uplatněných partnerem

Nová zvýhodnění zadávejte podle "Potvrzení zaměstnavatele" druhého z poplatníků, které vám předloží zaměstnanec. Pokud je z něj patrné, že partner zaměstnance uplatňuje daňové zvýhodnění s prvním a/nebo druhým, je nutné tuto skutečnost zohlednit v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování. Pokud zaměstnanec zvýhodnění na první a druhé nebo obě děti uplatňuje, je nutné zadat nové zvýhodnění DZ uplatněné partnerem 1 a/nebo DZ uplatněné partnerem 2 a stávající zvýhodnění u dětí s pořadím 1 a/nebo 2 posunout na volná pořadí.

Pravidla zadávání zvýhodnění 

Stávající pravidla zadání zvýhodnění 

 1. Při zadávání a změnách zvýhodnění "Daňové zvýhodnění – dítě" a "Daňové zvýhodnění – inv. dítě":
 • V dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování udržovat historii platnosti zvýhodnění, která se použije pro stanovení nároku na daňová zvýhodnění pro roční zúčtování.
 • Propojením zvýhodnění na jednotlivé děti a mzdové složky dosáhnout návaznosti na výchozí mzdové složky a tím i měsíční mzdové složky tak, aby ve zvýhodnění bylo ve sloupci Jméno, Rodné číslo uvedeno "jméno příjmení" a "rodné číslo" dítěte.
 1. Při zadávání výchozích mzdových složek v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení:
 • Načítáním tlačítkem Načíst daňové slevy udržovat kontinuitu se zadanými zvýhodněními tak, aby každá výchozí složka daňového zvýhodnění měla v poli Údaj 1 jméno a příjmení dítěte.
 • Udržování historie výchozích složek není nutná.
 1. Při zadávání v dialogu Mzda:
 • Vytvářet měsíční mzdové složky pomocí průvodce vytvořením mezd z výchozích mzdových složek, kde si měsíční mzdové složky nesou vazbu k výchozí mzdové složce resp. k zadanému zvýhodnění.

Nová pravidla zadání zvýhodnění 

Při zadání zvýhodnění je nutné pro každé období roku dodržovat současně tato pravidla:

 1. Zvýhodnění s pořadím 1: Daňové zvýhodnění – dítě, složka Daňové zvýhodnění – inv. dítě a DZ uplatněné partnerem 1
 • mohou být zadány pouze jednou a nemohou být zadány současně.
 1. Zvýhodnění s pořadím 2: Daňové zvýhodnění – dítě 2, Daňové zvýhodnění – inv. dítě 2 a DZ uplatněné partnerem 2
 • mohou být zadány pouze jednou a nemohou být zadány současně,
 • mohou být zadány pouze, pokud je zadána jedna ze zvýhodnění s prvním pořadím.
 1. Zvýhodnění s pořadím 3: Daňové zvýhodnění – dítě 3 a Daňové zvýhodnění – inv. dítě 3
 • mohou být zadány v libovolném počtu a kombinaci,
 • mohou být zadány pouze, pokud je zadána jedna ze složek s prvním pořadím,
 • mohou být zadány pouze, pokud je zadána jedna ze složek s druhým pořadím.

Tip: Pro kontrolu těchto pravidel použijte nové tlačítko Kontrola v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování.

Vazba zvýhodnění na měsíční mzdové složky 

Pro zajištění nastavení pořadí dětí je nutné propojení zvýhodnění výchozí mzdové složky a měsíční mzdové složky uplatňované pro konkrétní dítě.

Toho lze dosáhnout dodržením stávajících a nových pravidel zadávání na všech místech, kde vazební informace vznikají:

 1. Při zadání zvýhodnění propojením na výchozí mzdovou složku v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování.
 2. V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení – načtením tlačítkem Načíst daňové slevy.
 3. V dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení zadáním vazby na dítě při zadání nové výchozí složky daňového zvýhodnění.

Při správném propojení se při vytváření mzdy Průvodcem vytvoření mezd dosadí do měsíční složky do pole Sazba pořadí dítěte podle zadaného zvýhodnění a v návaznosti na to se dosadí i správná částka složky.

Výsledkem propojení by měl být stav, kdy v měsíčních složkách bude ve všech složkách daňového zvýhodnění nastaveno pole Sazba. Pro pole Sazba platí obdobná pravidla jako pro zadání zvýhodnění. Pro dané období mezd musí existovat pouze jedna složka daňového zvýhodnění se sazbou 1, pouze jedna složka se sazbou 2 a libovolný počet složek se sazbou 3. Pokud bude daňové zvýhodnění uplatňováno partnerem na první nebo druhé dítě, pak se tato skutečnost zadá v dialogu Pracovník na kartě Rodina a pro zvýhodnění a měsíční složky lze použít pouze zbývající pořadí. Tím bude při výpočtu dosaženo správného celkového daňového zvýhodnění.

Možnosti kontroly 

Možnost kontroly nastavení správnosti pořadí dětí v měsíčních složkách daňového zvýhodnění

V současném vydání Varia je připravena kontrola, která správnost nastavení pořadí složek zkontroluje v aktuálním období. Tuto kontrolu najdete v dialogu Výpočet mezd – volba Výpočet mezd – výběr – karta Kontroly – zatržení volby: "Mají všechny vytvořené pracovní poměry nastavené správné pořadí složek daňového zvýhodnění?". Po jejím spuštění se zobrazí přehled poměrů, které pořadí nastaveno správně nemají.

Možnost kontroly nastavení správnosti pořadí dětí ve zvýhodnění

Kontrola nastavení pořadí zvýhodnění v dialogu Pracovník na kartě Rodina

V dialogu Pracovník na kartě Rodina nad tabulkou Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování přibylo nové tlačítko Kontrola. Po klepnutí na něj proběhne kontrola nastavení pořadí zadaných zvýhodnění pro každé období roku, který je aktuální v modulu Mzdy. V každém období se kontroluje, zda je použito právě jedno zvýhodnění s pořadím 1 a 2 a zda nejsou použita vyšší pořadí bez zadání nižších. Do kontroly jsou zahrnuta tato zvýhodnění:

 • Daňové zvýhodnění – dítě,
 • Daňové zvýhodnění – inv. dítě,
 • Daňové zvýhodnění – dítě 2,
 • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 2,
 • Daňové zvýhodnění – dítě 3,
 • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 3,
 • DZ uplatněné partnerem 1,
 • DZ uplatněné partnerem 2.

Výsledek kontroly zobrazí období, ve kterých není pořadí nastaveno správně, nebo se zobrazí informace o správném nastavení pořadí ve všech obdobích roku.

Pro evidenci a přehled o nastavených zvýhodněních jsou připravena nová zobrazení Pracovníci – daňová zvýhodnění v obdobíPracovníci – daňová zvýhodnění v roce. Před vytvoření mezd na leden věnujte pozornost jejich obsahu.

 • Zkontrolujte, zda pro všechna zvýhodnění pro rok 2015 jsou zadána ve sloupci Jméno – Rodné číslo vazební informace na konkrétní dítě.
 • Zkontrolujte, zda pro všechna zvýhodnění pro rok 2015 a období 1 je zadáno pouze jedno zvýhodnění a zda má správné pořadí.

V zobrazení Pracovníci a výchozí složky odfiltrujte všechny složky daňového zvýhodnění a zkontrolujte, že složky platné pro rok 2015 mají ve sloupci Údaj 1 MS zadáno jméno a příjmení dítěte, ke kterému výchozí složka náleží.

Postup výpočtu

Výpočet mezd s nastaveným pořadím dětí v poli Sazba 

Trvalým předpokladem správného výpočtu slevy na dani z titulu daňového zvýhodnění je celkový správný počet složek daňového zvýhodnění.

Při výpočtu mezd od roku 2015 proběhne kontrola správnosti zadání pořadí a částek mzdových složek daňového zvýhodnění. Pokud nejsou částky nebo pořadí složek stanoveny správně podle počtu zadaných složek daňového zvýhodnění, zobrazí se varování nebo se při hromadném výpočtu provede zápis do protokolu. Do složky Sleva na dani do pole Základ je vložena hodnota daňového zvýhodnění podle počtu složek, která se použije k dalšímu výpočtu mezd. Zkontrolujte počet složek, jejich pole Sazba, a ČástkaÚdaj 1počet a nastavené pořadí u zvýhodnění.

Následky chybného zadání pořadí složek daňového zvýhodnění nebo chybějícího propojení v měsíčních složkách 

Při chybně zadaném propojení složek a zvýhodnění dojde k výpočtu konečné slevy na dani z titulu daňového zvýhodnění podle počtu zadaných složek. V jednotlivých mzdových složkách zůstanou chybné částky. Pokud nedojde ke správnému nastavení a novému výpočtu, zobrazí se tyto částky i na mzdovém listě a dalších výstupech.

Zákon o dani z příjmu nově ukládá na mzdových listech evidovat informace o výpočtu daně, ale neurčuje v jakém rozsahu. Dosavadní verze tiskového formuláře Mzdové listy obsahuje maximum dostupných informací, tedy i jednotlivé složky daňového zvýhodnění, které v tomto případě nebudou v souladu s celkovou uplatněnou slevou.

Nástroj pro automatické nastavení pořadí zvýhodnění

Pro zjednodušení nastavení správného pořadí složek jsme připravili funkci, která provede automatické nastavení pořadí podle dostupných informací. Funkci spustíte volbou menu agenda Personalistika/Nastavení pořadí dětí pro daňové zvýhodnění… (od vydání 20151014 byla tato funkce zrušena).

Funkci je možné pustit hromadně nebo výběrově pro jednotlivé firmy v aktuálním datovém profilu.

Nastavení proběhne u zvýhodnění zadaných v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování.

 • Nastavují se zvýhodnění "Daňové zvýhodnění – dítě" a "Daňové zvýhodnění – inv. dítě", která jsou platná po 31. 12. 2014.
 • Pořadí se stanovuje podle vazebních údajů ve sloupci Jméno – rodné číslo a to vzestupně podle věku dítěte. Pokud nejsou vazební údaje k dispozici, provede se očíslování vzestupně podle pole Do.
 • První zvýhodnění v pořadí se nemění. Druhé v pořadí se změní ve zvýhodnění s druhým pořadím a třetí a každé další ve zvýhodnění s třetím pořadím. Složky pro invalidní děti se číslují s nejvyšším možným pořadím.

Nástroj použijte před vytvořením mezd na leden 2015 a před ručním nastavením pořadí složek nebo zadáním zvýhodnění uplatňovaných partnerem. Pokud tento nástroj nevyužijete, nastavte nová zvýhodnění podle výše uvedených pravidel ručně v dialogu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování.

Nové tiskové výstupy 

Pro nové řešení daňových zvýhodnění jsou připraveny nové tiskové výstupy:

Tiskový formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o daňovém zvýhodnění 

Tiskový formulář je určen plátcům daně od zdaňovacího období 2015 pro účely potvrzení v souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků. V souladu se zákonem a podle údajů uvedených poplatníkem v podepsaném "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" potvrdí plátce daně, na které děti poplatník daňové zvýhodnění uplatňuje, i děti poplatníka, na které u plátce daně daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Nový tiskový formulář je dostupný z agendy Personalistika ve skupině tisků Výkazy. V úvodním dialogu tiskového formuláře je možné zadat, k jakému období se mají požadované údaje zobrazit. V seznamu se uvedou všechny děti označené jako vyživované, kromě dětí, které mají na kartě Rodina ve sloupci Společné dítě vybránu volbu Ne. Tato volba by měla být zadána u dětí zaměstnance, který žije ve vztahu druh/družka, a dané dítě není jejich společné.

Dále je možné vybrat, jak se mají uvádět údaje o dětech:

 1. S pořadím a platností dle nastavení v detailu zaměstnance.

V tom případě jsou údaje čerpány z dialogu Pracovník, z karty Rodina, tabulky Slevy na dani a daňová zvýhodnění. Zohledňují se záznamy:

 • Daňové zvýhodnění – dítě,
 • Daňové zvýhodnění – inv. dítě,
 • Daňové zvýhodnění – dítě 2,
 • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 2,
 • Daňové zvýhodnění – dítě 3,
 • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 3,
 • DZ uplatněné partnerem 1,
 • DZ uplatněné partnerem 2.

Vybírají se záznamy ve vztahu k období zadanému v úvodním formuláři tiskového formuláře a podle polí Od Do v uvedených záznamech. Předpokladem správného vyplnění formuláře je důsledné uvádění rodných čísel u dětí a propojení záznamů z tabulky Slevy na dani a daňová zvýhodnění ve sloupci Jméno – rodné číslo při zadání složky.

 1. Bez pořadí - pro ruční doplnění údajů.

Zobrazení Pracovníci a daňová zvýhodnění v období 

Nové zobrazení nabízí přehled daňových zvýhodnění a zvýhodnění uplatněných partnerem zadaných v detailu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování. Zobrazují se pouze zvýhodnění platná pro zadaný rok a období.

Zobrazení Pracovníci a daňová zvýhodnění v roce 

Toto zobrazení obsahuje přehled daňových zvýhodnění a zvýhodnění uplatněných partnerem zadaných v detailu Pracovník na kartě Rodina v tabulce Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování. Zobrazují se pouze zvýhodnění platná pro zadaný rok. Zobrazená daňová zvýhodnění se použijí k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění v rámci ročního zúčtování za zadaný rok.