Tiskové výstupy agendy Mzdy

Agenda Mzdy má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

Tiskové formuláře

Tiskové formuláře jsou řazeny dle četnosti použití. Nejdříve jsou uvedeny často používané a dále podle určitých oblastí (např. Daně, Výplaty apod.).

V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku, např. u Výplatního lístku možnost tisku Přes všechny poměry nebo Po střediscích.

 

Mzdy
Přehled mzdových složek za období
Celkový přehled mezd
Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období.
Malá rekapitulace
Rekapitulace vybraných mzdových složek za aktuální období. Tiskový formulář zahrnuje údaje ze všech existujících knih v agendě Mzdy (včetně ostatních plateb a srážek).
Mzdové listy
Přehled mzdových složek v členění po měsících. Na konci formuláře Mzdové listy se tiskne tabulka Nemoc, OČR, PPM, která obsahuje celou délku dané absence.
Mzdové listy - výběr
Běžný tiskový formulář „Mzdový list” pro vybraného zaměstnance a vybraný rok, aniž by bylo nutné do požadovaného roku a období v agendě Mzdy přecházet a požadovaného zaměstnance nastavovat jako aktuální záznam. Po výběru tiskového formuláře Mzdové listy - výběr z libovolného aktuální roku a období se zobrazí úvodní formulář, který umožní výběr ze všech pracovních poměrů abecedně řazených. Po výběru pracovního poměru se nabídnou roky, ve kterých má vybraný poměr vytvořenou mzdu. Po klepnutí na  OK  se zobrazí mzdový list vybraného poměru a roku. Nabídku poměrů lze omezit zatržením pole „Jen ukončené poměry” na pracovní vztahy, které mají zadané datum ukončení.
Mzdové náklady
Přehled hrubých mezd, sociálního a zdravotního pojištění za pracovníka i za zaměstnavatele a součet mzdových nákladů v členění na kmenová střediska platná v období mzdy, který odpovídá způsobu zaúčtování „Dle hrubé mzdy”. Viz také Mzdové náklady po střediscích a zakázkách.
Přehled o platbě pojistného
Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Přehled můžete některým zdravotním pojišťovnám zaslat elektronicky v xml formátu. Dodatečné informace v článcích Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami a Tiskový formulář Přehled o platbě pojistného.
Přehled o výši pojistného
Podklad pro vyplnění Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách za zvolené období. Tiskový formulář lze odeslat elektronicky. Podrobné informace naleznete níže.
Rekapitulace mzdových složek
Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období. Přednostně tiskne podle střediska uvedeného v mzdové složce. Pokud není uvedeno středisko u mzdové složky, použije se středisko Pracovního poměru.
Sociální pojištění
Soupis základů a částek sociálního pojištění za období. V dialogu Tisk vyberete podle potřeby možnost „S rozdíly”, která zobrazí detailně případné rozdíly mezi hrubou mzdou a vyměřovacími základy SP. 
Srážky
Přehled srážek v členění po mzdových složkách a pracovních poměrech. Výběr můžete zúžit použitím filtru.
Výplatní lístek
Výplatní páska vytvořená na základě mzdových složek aktuálního období. 
Výplatní lístek – po stránkách s adresou
Tisk výplatních lístků pro rozesílání poštou. Výplatní páska vytvořená na základě mzdových složek aktuálního období. Vytiskne každý výplatní lístek na novou stranu. Viz Vario Shop.
Zálohy daně
Soupis částek zdanitelných mezd a záloh na daň za období. 
Zdravotní pojištění
Soupis základů a částek zdravotního pojištění za období v členění dle zdravotních pojišťoven. 

 

Mínus Daně
Zálohy daně Soupis částek zdanitelných mezd a záloh na daň za období.
Srážková daň Formulář Srážková daň obsahuje Soupis a srážkové daně za období.
Zvláštní sazba daně Soupis zvláštní sazby daně za období.
Zálohová a srážková daň Soupis částek zálohové a srážkové daně za aktuální rok.
Žádost - daňové bonusy Žádost podle § 35d odst. 5 zákona o daních z příjmů o poukázání chybějící částky vyplacené plátcem daně poplatníkům na měsíčních daňových bonusech. Dialog tiskového formuláře se skládá ze tří karet: Obecné, Ostatní a Přílohy. Tiskový formulář lze vytvořit v xml souboru pro elektronická podání.

Karta Obecné
1. Vyberte, o jaký Typ žádosti se jedná. Po otevření dialogu je výchozí hodnota nastavena na Radio button - Přepínač Běžná.
2. V poli Finančnímu úřadu vyberte z roletového menu název finančního úřadu.
3. Vyplňte pole v sekci Plátce daně, SídloŽádost sestavil, Oprávněná osoba, případně v sekci Údaje o zástupci – hodnoty polí zůstanou zachovány i do dalších období.

Karta Ostatní
1. Do pole Datum vyplacení daňového bonusu (ř. 4) systém vkládá (aktuální) datum tisku. Datum lze přepsat.
2. Vyplňte Další informace k žádosti a to body a), b) nebo c). Bankovní účet zadaný pod bodem a) zůstane uchovaný do dalších období. V případě potřeby jej lze změnit.

Karta Přílohy

1. Lze přidat přílohu. Součet velikostí všech souborů přiložených v elektronické podobě (tzv. e-příloh) může být nejvýše 4 000 kilobajtů (4000 kilobyte=4 megabajty=4 MB).

 • Po kliknutí na Elektronická podání lze provést export xml souboru, odeslat pomocí doplňku Elektronická podání, nebo vytvořit novou zprávu do datové schránky.
 • Po stiknutí tlačítka OK lze zobrazit tiskový formulá v tištěné podobě.
Vyúčtování daně Podrobný popis naleznete v článku nápovědy Tiskový formulář Vyúčtování daně.
Vyúčtování daně srážková daň Vyplnění daty pomocí průvodce je obdobné jako u formuláře Vyúčtování daně pomocí průvodce "Vyúčtování daně" vybírané srážkou.

  

Mínus Dovolená
Rekapitulace dovolené Přehled nároků s detailním rozpisem čerpání dovolené. V dialogu Tisk v poli „Možnosti” lze vybrat možnost „Aktuální bez středisek”. V takovém případě se výstup zobrazí bez členění na střediska s řazením dle pracovního poměru.
Rekapitulace dovolené – s průměry  Přehled nároků se souhrnem dovolené.
Rekapitulace dovolené – souhrn Přehled nároků a čerpání dovolené. V dialogu Tisk v poli „Možnosti” lze vybrat možnost „Aktuální bez středisek”. V takovém případě se výstup zobrazí bez členění na střediska s řazením dle pracovního poměru.

 

Mínus Důchodové spoření
Hlášení o záloze na pojistné Zobrazuje údaje o spočítaných zálohách na důchodové spoření, umožňuje jak tisk, tak vytvoření xml souboru pro podání na Daňovém portále. Více informací naleznete v článku Hlášení o záloze na pojistné na důchodové spoření.
Důchodové spoření vyúčtování Zobrazuje roční vyúčtování důchodového spoření, umožňuje jak tisk, tak vytvoření xml souboru pro podání na Daňovém portále. Více informací naleznete v článku Důchodové spoření vyúčtování.

 

Mínus Historie
Denní vyměřovací základ Výpočet denního vyměřovacího základu z ročního rozhodného období ke kontrole základu vypočteného uzávěrkou k použití pro výpočet DNP v dalším období.
DNP Soupis dávek nemocenského pojištění za období.
DNP – roční rekapitulace Soupis dávek nemocenského pojištění za aktuální rok v členění po zaměstnáních a obdobích.
Průměry DNP Přehled průměrů DNP spočítaných uzávěrkou aktuálního období, které jsou platné pro následující období.
Přehled čistých mezd a dávek Přehled čistých mezd a dávek nemocenského pojištění za období.
Přehled o vym základech Podklad pro vyplnění Přehledu o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace (str. 1 dílu A). 
Přehled o vym základech – druhá strana Přehled o vyměřovacích základech a pojistném malé organizace - str. 2 dílu A. 
Sociální pojištění a dávky Soupis základů a částek sociálního pojištění a dávek nemocenského pojištění za období.
Sociální pojištění a slevy na SP Přehled slev na pojistném zaměstnavatele.
Statistika – Nem Úr Formulář je podkladem pro Výkaz o pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz Nem Úr 1-02. Tiskne se z 6. a 12. období požadovaného roku. Formulářem se vykazuje průměrný počet nemocensky pojištěných osob i osoby pobírající dávku PPM, rodičovský příspěvek a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství.
Statistika – SP Formulář zobrazuje podklady pro vyplnění měsíčního výkazu SP 1 - 12.
Statistika , STAV Formulář zobrazuje podklady pro vyplnění měsíčního výkazu STAV 1 - 12. 
Příloha k žádosti o nemocenské dávky
(vzor 2018)
Příloha k žádosti o nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství od 1. 1. 2009, otcovskou poporodní péči a dlouhodobé ošetřovné. Tiskne se z období začátku nemoci, OČR nebo PPM. Tiskový formulář lze odeslat elektronicky. Podrobný popis naleznete v dokumentu Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky.

 

Mínus Mzdové složky
Mzdy Přehled mzdových složek za období. 
Mzdové složky Přehled mzdových složek kumulovaně za období v členění po měsících. 
Mzdové složky k zaúčtování Přehled mzdových složek za období v členění dle vlastnosti složky Účtovat a v členění dle středisek zadaných v mzdových složkách.
Mzdové složky po střediscích a zakázkách Přehled mzdových složek v členění dle vlastnosti složky Účtovat a v členění za jednotlivá střediska a zakázky zadaných ve mzdových složkách. Podrobný popis naleznete v dokumentu Mzdové složky po střediscích a zakázkách
Mzdové náklady po střediscích a zakázkách

Tiskový formulář je obdobou tiskového formuláře „Mzdové náklady”. Formulář je navíc seskupen za zakázky a tiskne se v členění na střediska a zakázky dle způsobu zaúčtování vybraného v dialogu „Zaúčtování”:

 • Dle hrubé mzdy,
 • Po složkách,
 • Dle podílu hrubé mzdy,
 • Dle podílu mzdových složek a
 • Dle hodin.

Stejně jako tiskový formulář Mzdové složky k zaúčtování po střediscích a zakázkách respektuje nastavení mzdových složek v dialogu „Zaúčtování” na kartách:

 • Nastavení složek,
 • Nastavení ZP a
 • Nastavení poměrů

…a reflektuje tedy rozúčtování mzdových složek na kartě „K zaúčtování” a pro vytvoření interního dokladu. V úvodním dialogu také umožňuje výběr středisek nebo zakázek.

Kromě dostupnosti ze skupiny „Mzdové složky” je formulář k dispozici v dialogu „Zaúčtování” z karty „K zaúčtování” v rozbalovací nabídce tlačítka  Tisk  pod volbou „Mzdové náklady”.

Mzdy po složkách Přehled mzdových složek v členění po složkách a pracovních poměrech. Vytvořte vhodné filtry na mzdové složky nad tabulkou agendy a tiskněte podle filtru tabulky nebo zadejte kriteria pro tisk.
Rekapitulace dle středisek Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období v členění dle středisek. Formulář zahrnuje údaje ze středisek mzdových složek ve vytvořených a spočítaných mzdách. Přednostně tiskne podle střediska uvedeného v mzdové složce. Pokud není uvedeno středisko u mzdové složky, použije se středisko Pracovního poměru.
Rekapitulace mzdových složek Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období. Přednostně tiskne podle střediska uvedeného v mzdové složce. Pokud není uvedeno středisko u mzdové složky, použije se středisko Pracovního poměru.
Rekapitulace mzdových složek od - do Zobrazí součet a průměr mzdových složek a průměrný hodinový výdělek pro jednotlivé pracovní poměry za zadané období od - do. 
Rekapitulace po střediscích Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období v členění po střediscích. Formulář zahrnuje údaje ze středisek mzdových složek ve vytvořených a spočítaných mzdách. Přednostně tiskne podle střediska uvedeného v mzdové složce. Pokud není uvedeno středisko u mzdové složky, použije se středisko Pracovního poměru.
Rekapitulace přesčasů Rekapitulace mzdové složky Příplatek přesčas za aktuální rok v členění na pracovní poměr a období. 
Srážky Přehled srážek v členění po mzdových složkách a pracovních poměrech. Výběr můžete zúžit použitím filtru

 

Mínus Nemocenské pojištění
Příloha k žádosti o dávku (vzor 2020) Příloha k žádosti o nemocenské, ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství od 1. 1. 2009, otcovskou poporodní péči a dlouhodobé ošetřovné. Generuje se z období začátku nemoci, OČR nebo PPM. Formulář se odesílá elektronicky. Podrobný popis naleznete v dokumentu Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky a v souvisejících článcích (tamtéž).
Hlášení při ukončení pracovní neschopnosti Tiskový formulář je (od roku 2020) odesílán při ukončení pracovní neschopnosti. Princip načtení a editace údajů pro hlášení je obdobný jako u přílohy k žádosti o dávky (viz Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky).
Poznámka: Do detailu události je nutné doplnit údaje, které se vyplňovaly na 5. díl papírové neschopenky. Bez uvedení data návratu do práce nebo uvedení důvodu nenastoupení do práce, nebude hlášení přijato.
Náhrada při DPN Soupis složek Náhrada při DPN za období (měsíce, ve kterých se poskytuje Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti).
Náhrada při DPN – za období od – do Přehled o vyplacených náhradách při DPN za vybraný rok a vybraný interval jeho období.
Příspěvek při karanténě Přehled vyplacených částek mzdovou složkou „Příspěvek při karanténě” – za aktuální období a za danou DPN celkem.
Příspěvek při karanténě – za období od – do Přehled vyplacených částek mzdovou složkou „Příspěvek při karanténě” – za vybraný rok a vybrané měsíce celkem včetně členění po období a za danou DPN celkem.

 

Mínus Penzijní a životní pojištění
Penzijní připojištění Předběžný přehled odvodů penzijním fondům.
Penzijní připojištění – platba Přehled hromadných plateb příspěvků penzijního připojištění pro jednotlivé penzijní fondy.
Životní pojištění Zobrazuje předběžný přehled odvodů pojišťovnám.
Životní pojištění – platba Zobrazuje přehled hromadných plateb příspěvků životního pojištění pro jednotlivé pojišťovny.

 

Mínus Po obdobích
Celkový přehled mezd – za období od – do Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za zadané období od - do.
Malá rekapitulace - za období od – do Je obdobou tiskového formuláře Malá rekapitulace. Výstup umožňuje zobrazit kumulované údaje za vybraná období vybraného roku. Pojištění odpovědnosti se načítá do období 3, 6, 9, 12, pokud jsou tato vybrána. Částka pojištění odpovědnosti se počítá z vyměřovacích základů i za 2 předcházející období, případně tedy i za období, která vybrána být nemusí.
Mzdové listy – za období od – do Přehled mzdových složek členěných po měsících za zadané období od - do. 
Mzdové náklady po obdobích od – do

Přehled hrubých mezd, sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnavatele a náhrady při DPN za vybraná období v členění na kmenová střediska a zakázky platná v období mzdy. V dialogu Tisk – v poli „Možnosti” – jsou k dispozici volby „Po pracovních poměrech”, „Po obdobích a střediscích” a „Po obdobích”.

Mzdové složky – za období od – do Přehled mzdových složek kumulovaně za období v členění po měsících za vybraná období. 
Rekapitulace mezd po obdobích od – do Zobrazuje přehled vybrané mzdové složky pro jednotlivé pracovní poměry v členění po jednotlivých obdobích za zadané období od - do se součty za jednotlivé roky. 
Rekapitulace mzdových složek od – do Zobrazuje součet a průměr mzdových složek a průměrný hodinový výdělek pro jednotlivé pracovní poměry za zadané období od - do. 
Náhrada při DPN – za období od – do Přehled o vyplacených náhradách při DPN za vybraný rok a vybraný interval jeho období.
Příspěvek při karanténě – za období od – do Přehled vyplacených částek mzdovou složkou „Příspěvek při karanténě” – za vybraný rok a vybrané měsíce celkem včetně členění po období a za danou DPN celkem.

 

Mínus Pojištění odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti Vyměřovací základ sociálního pojištění zaměstnanců, promile a částka pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za aktuální čtvrtletí. Zobrazuje také přehled pracovních vztahů s vyměřovacími základy pro sociální pojistné, a to v členění na jednotlivá období čtvrtletí a možnost tisku s členěním na střediska (viz vydání 20190423 a 20190521).

 

Mínus Průměry
Průměry PPÚ Přehled průměrných výdělků spočítaných uzávěrkou aktuálního čtvrtletí, které jsou platné pro následující čtvrtletí.

 

Mínus Rekapitulace
Malá rekapitulace Rekapitulace vybraných mzdových složek za aktuální období. Formulář zahrnuje údaje ze všech existujících knih v agendě Mzdy (včetně ostatních plateb a srážek).
Malá rekapitulace - za období od – do Je obdobou tiskového formuláře Malá rekapitulace. Výstup umožňuje zobrazit kumulované údaje za vybraná období vybraného roku. Pojištění odpovědnosti se načítá do období 3, 6, 9, 12, pokud jsou tato vybrána. Částka pojištění odpovědnosti se počítá z vyměřovacích základů i za 2 předcházející období, případně tedy i za období, která vybrána být nemusí.
Rekapitulace dle středisek Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období v členění dle středisek.
Rekapitulace dovolené Přehled nároků s detailním rozpisem čerpání dovolené. V dialogu Tisk v poli „Možnosti” lze vybrat možnost „Aktuální bez středisek”. V takovém případě se výstup zobrazí bez členění na střediska s řazením dle pracovního poměru.
Rekapitulace dovolené – s průměry Přehled nároků se souhrnem dovolené. 
Rekapitulace dovolené – souhrn Přehled nároků a čerpání dovolené. V dialogu Tisk v poli „Možnosti” lze vybrat možnost „Aktuální bez středisek”. V takovém případě se výstup zobrazí bez členění na střediska s řazením dle pracovního poměru.
Rekapitulace mezd po obdobích od – do Zobrazuje přehled vybrané mzdové složky pro jednotlivé pracovní poměry v členění po jednotlivých obdobích za zadané období od - do se součty za jednotlivé roky. 
Rekapitulace mzdových složek Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období. 
Rekapitulace mzdových složek od - do Zobrazuje součet a průměr mzdových složek a průměrný hodinový výdělek pro jednotlivé pracovní poměry za zadané období od - do. 
Rekapitulace nemocí, POČR, PPM Přehled o nemocenské, POČR, PPM a vyrovnání za aktuální rok. 
Rekapitulace po střediscích Rekapitulace mzdových složek kumulovaně za období v členění po střediscích. 
Rekapitulace přesčasů Rekapitulace mzdové složky Příplatek přesčas za aktuální rok v členění na pracovní poměr a období. 
Náhrada při DPN – za období od – do Přehled o vyplacených náhradách při DPN za vybraný rok a vybraný interval jeho období.
Příspěvek při karanténě – za období od – do Přehled vyplacených částek mzdovou složkou „Příspěvek při karanténě” – za vybraný rok a vybrané měsíce celkem včetně členění po období a za danou DPN celkem.

 

Mínus Sociální pojištění
Přehled o výši pojistného

Podklad pro vyplnění Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách za zvolené období.

Elektronické podání Přehledu o výši pojistného na sociální pojištění
V dialogovém okně Možnosti přehledu o výši pojistného, které se zobrazuje před tiskem (náhledem) tiskového formuláře "Přehled o výši pojistného", je skupina Elektronické podání. Zde vyberete podání (Řádné, Opravné nebo Storno) a klepnete na tlačítko Vystavit :

Zobrazí se dialog Tiskový formulář elektronicky:

 • Volba CheckBox - Zatržítko Export xml souboru vytvoří xml soubor, který lze odeslat přes portál jednotlivých institucí.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Odeslat pomocí doplňku Elektronická podání otevře doplněk Elektronická podání, ve kterém je již xml soubor přiložen.
 • Volba CheckBox - Zatržítko Nová Zpráva do Datových schránek vytvoří novou zprávu do agendy Datové schránky a soubor xml se automaticky přidá na kartu Dokumenty.

Pokud odesíláte Opravené nebo Storno podání, musíte uvést Correlation Id, což je identifikátor Řádného podání, který naleznete v e-mailu s potvrzením o doručení Řádného podání nebo v seznamu odeslaných podání v doplňku Elektronická podání.
→ Pozor, systém nehlídá duplicitní odeslání Řádného podání.

Viz také: 

Sociální pojištění  Soupis základů a částek sociálního pojištění za období. V dialogu Tisk vyberte podle potřeby možnost S rozdíly, která zobrazí detailně případné rozdíly mezi hrubou mzdou a vyměřovacími základy SP. Viz také:
Sociální pojištění – celkem po obdobích Tiskový formulář je obdobou formuláře Sociální pojištění, ale zobrazuje údaje o sociálním pojištění za všechna období aktuálního roku včetně celkového součtu. Zobrazuje se v členění po obdobích a dle druhu pojištění s možností zobrazení případných rozdílů mezi hrubou mzdou a základem sociálního pojištění.
Sociální pojištění – rekapitulace po poměrech Tiskový formulář zobrazuje přehled pracovních vztahů s kumulativním soupisem částek sociálního pojištění za aktuální rok v členění podle druhu pojištění. Součástí výstupu je i celkový součet částek, celkový počet pracovních vztahů a z toho počet sociálně pojištěných vztahů. Jako pojištěné jsou počítány všechny vztahy s „Druhem pojištění Nemocenské pojištění” a vztahy s „Druhem pojištění Zaměstnání malého rozsahu” a „Dohoda o provedení práce” v případě, že u nich bylo v průběhu roku dosaženo rozhodného příjmu.

 

Mínus Výkazy
Antivirus – vyúčtování náhrad mezd

Podklad pro vyplnění „Jmenného seznamu zaměstnanců”, který je součástí druhého kroku programu „Antivirus – Měsíční vyúčtování vyplacených náhrad mezd” (viz článek nápovědy Formulář Antivirus – vyúčtování náhrad mezd).

Mzdové listy Přehled mzdových složek v členění po měsících. Na konci formuláře Mzdové listy se tiskne tabulka Nemoc, OČR, PPM, která obsahuje celou délku dané absence (na rozdíl od tabulky Náhrada při DPN, v níž jsou jen měsíce, ve kterých se poskytuje Náhrada při dočasné pracovní neschopnosti).
Přepočtený počet zaměstnanců Formulář zobrazuje podklady a výpočet přepočteného počtu zaměstnanců jako podklad pro vyplnění tabulky H Rozčlenění celkového nároku na slevy na dani ve formuláři Přiznání k dani z příjmu právnických osob. Výpočet je prováděn za kalendářní nebo hospodářský rok podle nastavení účetního-hospodářského roku.
Statistika Tento formulář zobrazuje podklady pro vyplnění čtvrtletního statistického výkazu. Formulář lze tisknout vždy ze třetího období požadovaného čtvrtletí.
Statistika - měsíční Formulář zobrazuje statistické údaje za aktuální období. 
Statistika - ÚNP Formulář je podkladem pro Výkaz o úplných nákladech práce ÚPN 4 - 01 pro sekci 225 Počet zaměstnanců a 226 Odpracované a placené hodiny. Tiskne se z 12 období požadovaného roku. 
ZPS

Oznámení úřadu práce o plnění zaměstnanosti (podílu) občanů se ZPS (Změněná pracovní schopnost). Lze vytisknout Přehled hodin za jednotlivé zaměstnance v členění dle údaje v poli Plný pracovní úvazek.

Viz také: 

Docházka Zobrazuje přehled docházky jednotlivých pracovníků v kalendářních dnech včetně vyznačení absencí, odpracovaných dnů a hodin v aktuálním období. Poznámka: Přesčasové hodiny pracovníků v hodinové mzdě zobrazuje pouze v celkovém součtu hodin. 

 

Mínus Výplaty
Výplatní lístek Výplatní páska vytvořená na základě mzdových složek aktuálního období. Viz také dopněk Výplatní lístek v PDF e-mailem.
Výplatní lístek – po stránkách Výplatní páska vytvořená na základě mzdových složek aktuálního období. Vytiskne každý výplatní lístek na novou stranu.
Výplatní listina – převzetí hotovosti Potvrzení převzetí částky podle mzdové složky K výplatě za aktuální období.
Výplatní listina – převzetí výplatního lístku Potvrzení převzetí výplatního lístku podle mzdové složky Výplata na účet za aktuální období.
Výplatní listina Výplatní listina částek vyplácených v hotovosti podle mzdové složky K výplatě za aktuální období.
Výplatní listina záloh Výplatní listina částek záloh vyplácených v hotovosti podle mzdové složky Záloha za aktuální období.
Výplatní lístek – obálky Tisk obálek k výplatním lístkům aktuálního období. Průvodce nabízí stejný komfort jako při tisku obálek z agendy Adresář.
Výplatní lístek – štítky Tisk štítků k výplatním lístkům aktuálního období.
Výplaty poštou Výplatní listina částek zaslaných poštou podle mzdové složky Výplata poštou za aktuální období.
Výčetka platidel Výčetka platidel pro výplatní listinu.
 • Výplatní lístek anglicky,
 • Výplatní lístek německy,
 • Výplatní lístek s adresou anglicky,
 • Výplatní lístek s adresou německy.
Volitelný doplněk Cizojazyčné mzdové složky a tiskové formuláře.

 

Mínus Zdravotní pojištění
Přehled o platbě pojistného  Přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele. Přehled můžete některým zdravotním pojišťovnám zaslat elektronicky v xml formátu. Dodatečné informace v článcích Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami a Tiskový formulář Přehled o platbě pojistného.
Zdravotní pojištění  Soupis základů a částek zdravotního pojištění za období v členění dle zdravotních pojišťoven. 
Zdravotní pojištění – celkem Soupis základů a částek zdravotního pojištění za aktuální rok v členění dle období a zdravotních pojišťoven včetně zúčtování mezi pracovníkem a zaměstnavatelem.
Zdravotní pojištění – zúčtování Soupis složek zdravotního pojištění za období v členění dle zdravotních pojišťoven. Zobrazuje složky ZP pracovníka, ZP zaměstnavatele, ZP doplatek do MM, ZP doplatek do MM - oprava, ZP pracovníka - přeplatek.

 

Související dokumenty