Souhrn změn ve vydání 20150805

vydání: 20150805 - verze: 14

Léto vrcholí, prázdniny se přehouply do své druhé poloviny. Ani horké dny nevysušily studnici invence našich vývojářů, takže vám můžeme v tomto novém vydání nabídnout několik chlazených vylepšení a novinek v modulech AdresářMzdy i Sklad. Jistě vás také osvěží věčně zelená funkce sloužící k vytváření nového kontaktu z rejstříků MFČR, ale tentokrát dostupná přímo z dokladu.

Příjemnou práci s novým vydáním a krásné léto vám přeje společnost Altus software, člen holdingu Solitea.

Adresář

Název kontaktu

1. Do zobrazení "Dodací místa" na kartě Ostatní v detailu kontaktu jsme ke sloupci "Kontakt" přidali ještě sloupec "Název kontaktu".

2. Do dokladů se nebudou vkládat dodací místa, která jsou prázdná nebo nejsou evidovaná v Adresáři.

3. Do počtu dodacích míst v seznamu na dokladu se nezapočítávají dodací místa, která nemají vyplněný kontakt.

4. V agendě Adresář v zobrazení "Dodací místa" a v agendě Kampaně v zobrazení "Kontakty určené pro kampaň", bylo pole se seznamem pro výběr souvisejícího kontaktu rozšířeno tak, aby akceptovalo nastavení zobrazování sloupce "Název kontaktu" stejně, jako tomu je na dokladu.

5. V poli se seznamem z bodu 4 lze rovněž nově hledat "kontakt" po dvojkliknutí na prázdné pole.

Kampaně

Pole E-mail v přehledu kontaktů kampaně

Seznam kontaktů kampaně nově zobrazuje i pole "E-mail kontaktu".

Mzdy

Překážky v práci na straně zaměstnavatele

Nemůže-li zaměstnanec konat práci z důvodu překážek na straně zaměstnavatele, náleží zaměstnanci náhrada mzdy. Pro evidenci těchto překážek jsou k dispozici nové typy mzdových složek:

 • Překážky organizace – denní
 • Překážky organizace – hodinové
 • a nové mzdové složky s nastavením typu složky a procentem náhrady mzdy, které za dobu překážek dle zákoníku práce minimálně náleží:
Mzdová složka Složka Sazba %
Překážky denní – odbyt Překážky organizace – denní 60
Překážky denní – prostoje Překážky organizace – denní 80
Překážky denní – přerušení Překážky organizace – denní 60
Překážky denní – výluka Překážky organizace – denní 50
Překážky hodinové – odbyt Překážky organizace – hodinové 60
Překážky hodinové – prostoje Překážky organizace – hodinové 80
Překážky hodinové – přerušení Překážky organizace – hodinové 60
Překážky hodinové – výluka Překážky organizace – hodinové 50

Použití složek

 • Mzdové složky s typem Překážky organizace – denní použijte pro překážky trvající v řádu dnů.
 • Mzdové složky s typem Překážky organizace – hodinové použijte pro překážky trvající jen několik hodin v rámci pracovního dne.
 • Mzdové složky – odbyt – použijte, jestliže zaměstnavatel nemůže přidělovat práci při tzv. částečné nezaměstnanosti – dočasném omezení odbytu jeho výrobků nebo poptávky po jím poskytovaných službách.
 • Mzdové složky – prostoje – použijte, jestliže zaměstnanec nemohl konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, kterou nezavinil, přerušením dodávek surovin či energie, chybnými pracovními podklady nebo jinými provozními příčinami a nebyl převeden na jinou práci.
 • Mzdové složky – přerušení – použijte při přerušení práce způsobeném nepříznivými povětrnostními vlivy.
 • Mzdové složky – výluka – použijte při výluce podle zákona o kolektivním vyjednávání.

Nové mzdové složky pro jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele s použitím nových typů nebo změnu sazeb nových mzdových složek můžete provést v dialogu AgendaMzdové složky tlačítky Nová nebo Upravit.

Použití nových složek je obdobné jako u stávajících složek typu "Náhrada denní" nebo "Náhrada hodinová", "Překážky v práci", "Prac.volno-zákonné s náhradou" apod. Nové typy složek patří do skupiny typů složek s náhradou mzdy, které krátí nárok na dovolenou.

Vliv složek překážek v práci na straně zaměstnavatele na ZP

Vznikne-li v důsledku použití těchto složek doplatek zdravotního pojištění do minimálního vyměřovacího základu, hradí tento doplatek zaměstnavatel. Pokud by došlo k souběhu důvodů pro vznik doplatku do MVZ (např. pokud by k doplatku došlo i bez snížení příjmů z důvodu překážek na straně organizace), je nutné v těchto výjimečných případech postupovat na základě dohody se zaměstnancem a případný doplatek rozdělit pomocí složky "ZP doplatek do MM – oprava".

Personalistika

Tiskový formulář Exekuční a ostatní srážky

V agendě Personalistika je k dispozici nový tiskový formulář Exekuční a ostatní srážky. Formulář přináší přehled srážek evidovaných na kartě Platby, které mají zadané specifikace pro exekuční a ostatní srážky dle občanského soudního řádu, zákoníku práce a občanského zákoníku. Kromě detailních údajů o srážce zobrazuje tiskový formulář také přehled období a částek, které byly na danou srážku sraženy ze mzdy. V dialogu Tisk je v poli Možnosti nastavena výchozí volba "Všechny", která zajistí tisk přehledu všech srážek. Volbou "Nesplacené" je možné tisknout pouze dosud nesplacené srážky a srážky výživného nesražené v plné výši.

Kontrola zadání zkušební doby

V dialogu Pracovní poměr je možné zadat v poli "Zkušební doba" datum, do kterého je sjednána zkušební doba. Pokud je uživatelem zadáno datum více než o 3 měsíce vyšší než datum nástupu, zobrazí se dialog, ze kterého lze vybrat následující možnosti:

 • Ponechat zadané datum.
 • Nastavit datum zkušební doby na 3 měsíce.
 • Nastavit datum zkušební doby na 6 měsíců. Jde o vedoucího pracovníka.
 • Zadat délku zkušební doby ve dnech.

V přídadě, že zkušební doba je zadána delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru, nabídnou se tyto možnosti:

 • Ponechat zadané datum.
 • Nastavit datum zkušební doby na méně než polovinu trvání pracovního poměru.
 • Zadat délku zkušební doby ve dnech.

Při posouzení délky trvání poměru se kromě data ukončení přihlíží také k předpokládanému datu ukončení. Nabídka voleb respektuje pravidla stanovení zkušební doby podle zákoníku práce a zároveň umožňuje uživateli zkušební dobu prodloužit o dobu celodenních překážek v práci, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, a nebo ji prodloužit o dobu celodenní dovolené. Automatické prodlužování zkušební doby systém neprovádí.

Sklad

Zobrazení Stav skladů ke dni konsolidovaný

V tomto zobrazení se ukazovaly pouze sklady, na kterých proběhl nějaký pohyb. Data o skladech bez pohybu se nezobrazovala. Zobrazení "Stav skladů ke dni konsolidovaný" bylo v tomto vydání upraveno tak, aby ukazovalo stavy skladů za všechny existující sklady bez ohledu na skladové pohyby.

Objednávky

Vložení ceny bez DPH

Ve funkci Vystavit příjemky k objednávkám docházelo při částečném příjmu k chybnému vložení ceny bez dph. Chyba je v tomto vydání odstraněna.

Ostatní

Přidání nového kontaktu z rejstříků (z dokladu bez znalosti IČ)

V Adresáři lze založit kontakt pomocí funkce Údaje kontaktu z rejstříků MFČR (Nový kontakt). V tomto průvodci se obvykle zadává IČ kontaktu, podle něhož se dohledávají informace z rejstříků. Lze ovšem zadat i název kontaktu a Vario se poté snaží tento kontakt dohledat podle jména. Pokud je nalezeno více kontaktů, nabídne Vario tento seznam uživateli. Ten si pak vybere již konkrétní kontakt, pro nějž budou dohledány údaje z rejstříků.

Stejná funkce byla implementována i na doklad. Pokud uživatel nezná IČ daného kontaktu, stačí napsat jeho název (nebo část) do pole Kontakt/IČ. Pokud není tento kontakt dohledán v adresáři Varia, pokusí se Vario relevantní kontakt vyhledat pomocí tohoto jména. V případě nalezení více kontaktů nabídne Vario tento seznam uživateli, který pak opět vybere již konkrétní kontakt, pro nějž budou dohledány údaje z rejstříků.

Doplněk Export dokladu (MS Word)

Doplněk byl upraven tak, aby v tomto novém vydání uměl pracovat se šablonami, které používají Vario tag <% [Název pole] %> místo formulářových polí se záložkami. Vytváření šablon pomocí tagů je pohodlnější než při použití formulářových polí.