Souhrn změn ve vydání 20150226

vydání: 20150226 - verze: 14

Obsah:

Novinky Vario 12

Adresář

Bezplatný přístup do databáze Merk

V tomto vydání naleznete novou moderní službu – propojení Varia s marketingovou databází Merk Externí odkaz, která přehledně zobrazuje informace o všech firmách a živnostnících v ČR. Databáze obsahuje zásadní informace o vývoji firmy a poskytuje seznam klíčových osobností firmy, včetně ověřených kontaktních údajů. Profil hledané společnosti v systému Merk je přístupný z detailu kontaktu v agendě Adresář. Podrobnosti uvádíme v článku Karta Obecné – Registrace Merk. Přístup zdarma bez registrace vyprší 31. března.

Mzdy

Evidenční vs. rodné číslo pojištěnce

V tiskových formulářích pro sociální správu se obvykle uvádí rodné číslo. Pokud není rodné číslo (RČ) přiděleno, např. cizinci, úřad může přidělit Evidenční číslo pojištěnce (EČP).

Tiskové formuláře:

jsou nyní upraveny. Pokud nebude vyplněno RČ, vyplní se EČP. Pokud není vyplněno EČP, v tiskovém formuláři "Příloha k žádosti" se automaticky doplní datum narození. Úprava se týká pouze formulářů pro tisk.

EČP lze zadat v dialogu "Pracovník" na kartě Personální po klepnutí na tlačítko Přihláška SP. Ze seznamu ve sloupci Typ uživatel vybere volbu EČP a do pole Text zadá přidělené EČP. Pole Od není třeba vyplňovat, při tisku se k němu nepřihlíží.

Sklad

Inventura

V dialogovém okně "Inventura" přibylo nové zobrazení "Inventura neukončené skladové karty", které ukazuje pouze ty skladové karty, které nemají zatržítko Ukončeno.

Účetnictví

Roční účetní uzávěrka

Funkce Účetní uzávěrka byla přepracována a nyní poskytuje snadnější a přesnější ovládání.

 • V předchozích vydáních se během uzávěrky nastavovaly účty pro uzávěrkové operace (Počátečný a konečný účet rozvažný, Účet zisku a ztrát, Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení a Převod podrozvahy) automaticky. Tyto účty byly přiděleny na základě typu organizace (Podnikatel, Nezisková organizace, Státní nezisková organizace). V novém vydání můžete tyto účty změnit.
 • Uživatelské rozhraní pro vytvoření účetní uzávěrky bylo značně zjednodušeno. Předchozí zastaralý a velmi rozsáhlý průvodce, pro jehož dokončení bylo potřeba minimálně osmi kliknutí, byl změněn na jednoduché dialogové okno. Vytvoření účetní uzávěrky je nyní možné na jedno kliknutí.

Výroba

Detail aktivity

Přidali jsme nové údaje do tabulky agendy a do detailu aktivity na přidanou kartu "Podrobnosti". Úprava se promítla i do všech zobrazení aktivit kromě "Souhrnu plnění".

Seznam přidaných polí:

 • Značka
 • Model
 • Výrobní číslo
 • Název zařízení
 • Zakázka
 • Adresa umístění
 • Lokace umístění
 • Region umístění
 • Firma kontakt
 • Název firmy kontakt
 • Adresa kontakt
 • Jméno kontakt
 • Spojení kontakt
 • Cena kalkulovaná
 • Datum začátku min
 • Datum konce max
 • Datum pořízení záznamu
 • Referent
 • Datum aktualizace
 • Garance

Zdroje

Zadávání zdrojů

Do detailu záznamu Zdroj jsme doplnili kartu "Vlastní" a kartu "Parametry" (jako podpora doplňku Parametry záznamu). Přibyla karta Podrobnosti, která obsahuje nové údaje stejně jako tabulka agendy. Karta je skrytá pro zdroje typu "Dovednost" (DO) a "Typ zdroje" (TZ).

Seznam přidaných polí:

 • Značka
 • Model
 • Výrobní číslo
 • Adresa umístění
 • Lokace umístění
 • Region umístění
 • Datum uvedení do provozu
 • Datum konce záruky
 • Datum ukončení provozu
 • Čárový kód zdroje

Opravy a úpravy Vario 12

Vario 12 (Access 2010)

Export tiskového formuláře do MS Excel

Opravili jsme chybu "Formát, ve kterém se snažíte odeslat na výstup aktuální objekt není k dispozici." exportu tiskového formuláře do MS Excelu, která se projevila pouze ve spojení Altus Vario a MS Office 2010.

Optimalizace načítání dat pro zobrazení agend

Načítání zobrazení agend v prostředí Access 2010 a vyšším s daty na SQL serveru je teď optimalizováno. Funkce načtení zobrazení nyní přistupuje k datům agendy až v okamžiku zobrazení agendy a díky tomu je rychlejší a šetří tak zdroje SQL serveru.

Vario 12

Datové schránky

Jednací číslo

Odstranili jsme malý nedostatek v odeslané zprávě, který způsobil nepřenesení hodnoty pole "Naše číslo jednací" do datové zprávy.

Banka

Zpráva pro příjemce

Při vystavení zahraničního příkazu k přijatému dokladu (úhradě dokladu) nebylo možné nastavit výchozí hodnotu pole "Poznámka pro příjemce" pomocí šablony, která se nastavuje v možnostech knihy bankovních příkazů. Chyba byla opravena a nyní při úhradě dokladu se do poznámky pro příjemce vloží text podle nastavené šablony, stejně jako pro tuzemské platby. Pokud není šablona vyplněna, vloží se název naší firmy a variabilní symbol dokladu (například Altus software platba 123456).

Mzdy

Ukončení zvláštního režimu placení pojistného na sociální pojištění ve výši 26 %

V souvislosti s ukončením zvláštního režimu placení pojistného na sociální pojištění ve výši 26 % od roku 2015 byly provedeny další úpravy, aby nebylo nutné uživatelsky ukončovat tento režim vynulováním pole "Sazba" ve složce SP zaměstnavatele – zvýšení.

V rámci těchto změn bylo upraveno zaúčtování složky "Náhrada při DPN" a "Náhrada při DPN – oprava" tak, aby se celá částka těchto složek účtovala automaticky podle předkontace složky "Náhrada při DPN – náklad". Rozúčtování složky "Náhrada při DPN" bude od tohoto vydání provedeno v souladu s vybraným způsobem zaúčtování.

Dále byly upraveny tiskové formuláře "Malá rekapitulace" a "Sociální pojištění", ze kterých byl odstraněn řádek snižující odvod sociálního pojištění o polovinu náhrady při DPN.

Přehled o výši pojistného

Tiskový formulář lze z Varia odeslat elektronicky. V novém vydání jsme upravili vytvoření datové věty tak, aby pokud uživatel nezadal e-mailovou adresu, elektronické podání přesto vyhovělo validaci serveru ČSSZ a bylo přijato.

Odvod zdravotního pojištění

Při výpočtu mzdy v roce 2015 u poměru DPČ s příjmem přesně ve výši 2500 Kč nebylo odvedeno zdravotní pojištění, a to i v případě, že bylo zatrženo pole Doplatek ZP do MVZ. Doplatek do MVZ nebyl proveden ani při dosažení příjmu nižšího než 2500 Kč. Tento problém je odstraněn v tomto vydání.

Prodejna

Druhý monitor

Zákaznický monitor v modulu Prodejna je moderní alternativou k dvouřádkovým zákaznickým displejům. Na zákaznickém monitoru jsou zobrazeny základní údaje:

 • 2 řádky textu zákaznického displeje,
 • seznam zboží (popis, množství a cena)
 • celkový součet.

Od tohoto vydání se na druhém monitoru zobrazuje posledních 10 zadaných položek prodeje (nákupu). Nahoře jsou vždy nejnovější položky.

Sklad

Identifikátor původu zdroje

Pokud byl do detailu dialogu Zdroje vložen (pomocí dialogu Najít) záznam původu zdroje z agendy "Sklad", vzniklý identifikátor nebylo možné poklepáním otevřít. Chyba je ošetřena v tomto vydání.

Hodnota skladu v inventuře

Produktům s množstevními skupinami, které jsou evidované na skladu v průměrných cenách, byla chybně spočítána cena hodnoty skladu. Opravu obsahuje toto vydání.

Import inventury

Při pokusu importovat produkty, které používají množstevní skupiny a hodnoty skupiny nejsou definované, import takové produkty vyhodnotí jako problémové a z importu je odstraní. Na konci importu se uživateli zobrazí seznam chybných záznamů, v němž nyní figurují i tyto neimportované produkty.

Převod produktů s umístěním na jiný sklad

Při převodu produktů s umístěním mohla vzniknout chyba "This key is already associated with an element of this collection.". Chyba je opravena v tomto vydání.

Účetnictví

Záznamní povinnost EU neplátci

Tiskový formulář obsahuje seznam dokladů s místem plnění EU, ve kterých není uvedeno DIČ kontaktu. Při vystavení faktury na základě zálohové faktury se do tiskového formuláře chybně přenášely oba doklady s plnou částkou. Toto vydání obsahuje opravu výpočtu. Nyní je částka finální faktury již snížena částkou zálohy a formulář hodnotu položky zobrazuje správně.

Přepočet kursových rozdílů

Jestliže mezi pohledávkami nebo závazky v cizí měně existoval stornovaný doklad, zobrazil se v dialogu Kursové vyrovnání závazků a pohledávek a došlo k jeho přepočtu. Vzniklý interní doklad obsahoval řádek s přepočtenou stornovanou fakturou. Částka na položce byla 0 (nula). V tomto vydání jsme z náhledu dokladů i výpočtu kursových rozdílů vyloučili doklady ve stavu "Stornováno".

Odsouhlasení pohledávek k datu

Opravili jsme chybu ve funkci tiskového formuláře, která do polí sloupce "Uhrazeno" doplňovala dvakrát částku zálohy, jednak ze zálohové faktury, jednak z faktury (závazku).

Výroba

Vydat a přijmout výrobní zakázky

Opravili jsme funkci Přijmout – Vydat výrobní zakázky. Nyní se předkontace z nastavení produktu opět kopírují.

Zadávání Operace

Do detailu záznamu Operace byla doplněna karta "Parametry" (pro podporu doplňku Parametry záznamu).

Název operace

Do názvu operace lze vložit šablonový text, který se vyhodnotí při vytvoření aktivity ve výrobní zakázce (např. do názvu operace se dá vložit: Navíjení produktu <% [Produkt] %> ve variantě <% [Varianta] %>).

Zakázky

Stornování zakázek

Opravili jsme funkci dialogu Stornování zakázek tak, aby uživatel mohl vyhledávat v záznamech i pomocí klávesnice. Upraven byl také design dialogu.

Ostatní

Povolit úpravy v tabulce agendy

Přesto, že v agendě Katalog nebyla povolena funkce Povolit úpravy v tabulce agendy, uživatel mohl vyhledávat a nahrazovat hodnoty v poli "Dodavatel" pomocí dialogu Najít a nahradit.

Od tohoto vydání je funkce nahrazování (Najít a nahradit) zablokovaná i pro dříve povolená pole (např. Údaj 1, Údaj 2, Kategorie, Sazba DPH), jejichž hodnoty bylo možné měnit nad tabulkou agendy, která nebyla v režimu povolených úprav. Nyní tedy ve vybraných agendách Varia platí, že pole lze měnit, avšak jen pokud jsou úpravy v tabulce agendy povoleny (změny se logují do Deníku událostí).

SDK

Doplněk SDK umožňuje otevřít zákaznická řešení (moduly, doplňky a tiskové formuláře) pro úpravy. Pro plnohodnotné ladění těchto řešení je výhodné upravovat je v plně zavedeném prostředí Varia včetně funkčních nabídek a panelů nástrojů (Vario 12) nebo ribbonu (Vario 14). V předchozích verzích bylo prostředí Varia plně zavedeno pouze v případě použití MS Access 2003. Od této verze již plnohodnotné zavedení Varia přes SDK nezávisí na verzi Accessu.

Aktualizace nápovědy Altus Vario

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 30. 1. 2015 do 25. 2. 2015, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty