Zobrazení agendy Personalistika

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Personalistika

  Exekuční srážky po obdobích Z aktuální knihy se zobrazují údaje srážek a současně roky, období a částky na tyto srážky sražené. Vyfiltrováním poměru a srážky a použitím funkce rychlého součtu na sraženou částku rychle zjistíte, kolik bylo na exekuční srážku sraženo.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Personalistika (výchozí) Ukazuje údaje z tabulky agendy Personalistika, jejichž výčet se dá uživatelsky nastavit či upravit.
Hromadnou editaci polí sloupce Roční zúčtování umožníte výběrem volby z menu Agenda (Nástroje agendy) "Povolit úpravy v tabulce agendy" – pouze v tomto zobrazení.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pracovníci a daňová zvýhodnění v období Zobrazení nabízí přehled daňových zvýhodnění a zvýhodnění uplatněných partnerem zadaných v detailu pracovníka na kartě Rodina v tabulce "Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování". Zobrazují se pouze zvýhodnění platná pro zadaný rok a období.
Pracovníci a daňová zvýhodnění v roce Zobrazení obsahuje přehled daňových zvýhodnění a zvýhodnění uplatněných partnerem zadaných v detailu pracovníka na kartě Rodina v tabulce "Slevy na dani a daňová zvýhodnění pro roční zúčtování". Zobrazují se pouze zvýhodnění platná pro zadaný rok. Zobrazená daňová zvýhodnění se použijí k uplatnění nároku na daňové zvýhodnění v rámci ročního zúčtování za zadaný rok.
Pracovníci a platby Zobrazuje platby zaměstnanců z dialogu Pracovní poměr na kartě Platby.
Pracovníci a poměry Přehled zaměstnanců a jejich pracovních poměrů.
Pracovníci a průměry Přehled údajů, z nichž jsou vypočtené průměry a hodnoty průměrů u jednotlivých zaměstnanců.
Pracovníci a předkontace Předkontace z dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví pro mzdové složky u zaměstnance.
Pracovníci a rodina Přehled rodinných příslušníků zaměstnance, zda  jsou vyživovaní a u žen jestli mají vliv na výpočet dne nároku na starobní důchod.
Pracovníci a srážky Z aktuální knihy zobrazuje údaje z dialogu Srážky: Pořadí, Datum doručení, Druh, Celkem = Celkový dluh, Způsob rozhodnutí, Způsob = způsob platby (hotově, na účet, poštou), číslo účtu, kód banky, VS, KS, SS a Příkaz Ano/Ne, Adresa platby.
Pracovníci a výchozí složky Zobrazení měsíčních složek mezd zaměstnanců, jejich platnosti a výše.
Příchody od-do Přehled pracovních poměrů s datem nástupu od - do (za zvolený interval).
Termíny poměru Zobrazí rekapitulaci údajů zadaných v tabulce "Termíny poměrů" na kartě Účetnictví v dialogu Pracovní poměr spolu s údaji pracovního poměru.
Vyřazení Poskytuje souhrnný přehled všech druhů Vyřazení (PPM, Rodičovská dovolená atd.).
TIP: Uživatelé doplňku ISPV musí, pro korektní zobrazení Vyřazení v tabulce agendy, povinně vyplňovat typy vyřazení, zejména u žen na mateřské a rodičovské dovolené. Více informací v dokumentu Mateřská a Rodičovská dovolená.
Zaměstnanci a děti Zobrazuje přehled dětí zaměstnanců, kteří mají aktuální pracovní vztah. U dětí, které mají zadané rodné číslo, se zobrazuje také datum narození a dále sloupce 15 let, 18 let a 26 let, které zobrazují datum dosažení dané věkové hranice. Tyto sloupce jsou díky podmíněnému formátování podbarveny v závislosti na tom, zda daného věku už bylo dosaženo – červeně, k dosažení dojde v aktuálním měsíci – zeleně nebo bude dosaženo až v dalších obdobích – žlutě. Setříděním zobrazení podle data narození nebo některé věkové hranice snadno získáte přehled, u kterých dětí bude v nejbližší době potřeba kontrolovat nároky na daňové zvýhodnění.
B2E

Dokumenty B2E

Zobrazení B2E zobrazuje přehled dokumentů:

  • vytvořených doplňkem Generování výkazů B2E s typem dokumentů PPD, ELDP, POZP, B2E.
  • zadaných v agendě Personalistika nebo Dokumenty akcemi pro zobrazení dokumentů v zaměstnaneckém portále s typem dokumentu Podpis a Náhled.
  • vložených zaměstnancem aplikací Vario Online zaměstnaneckým portálem B2E s typy dokumentů E2B a E2B převzato

a to v řazení podle času poslední aktualizace dokumentu, akce nad ním provedené nebo u dokumentu k podpisu dle času podpisu.

Výkazy B2E

Zobrazuje dokumenty typu PPD, ELDP, POZP, B2E. Kromě toho poskytuje možnost otevřít samotný dokument a přidružený soubor. V případě, že dokumenty typu PPD a ELDP jsou podepsané, zobrazí se informace o datu podpisu nebo datu odmítnutí podpisu. Dokumenty POZP a B2E jsou dostupné pouze k prohlížení.
Navíc jsou zde uvedeny další důležité údaje ze souvisejících personálních karet pracovníků. Přehled se filtruje podle aktuálně zvolené knihy a roku dle předmětu nebo data vytvoření dokumentu.

Kvalifikace pracovníků Nejvyšší dosažené vzdělání Zobrazuje nejvyšší dosažené vzdělání, které se vyplňuje ve formuláři Pracovník, na kartě Pracovní poměry, Další údaje: Nejvyšší dosažené vzdělání.
  Praxe Zobrazuje praxi, která se zadává ve formuláři Pracovník, na kartě Pracovní poměry v tabulce Další údaje: Praxe.
Výročí

Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci nepeněžní dar, který je do výše 2000 Kč osvobozen od daně (§14 vyhlášky č. 114/2002 Sb.). Za účelem sledování těchto pracovních a životních výročí Vario nabízí zobrazení Pracovní výročí a Životní výročí.
Pracovní výročí Pracovní výročí je 20 let a potom každých dalších 5 let trvání pracovního poměru. Do pracovních výročí nelze zahrnout dobu výkonu práce konané na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr.
V obou zobrazeních jsou barevně označeny měsíce:
Zelená - tento měsíc
Červená - již proběhlo
Žlutá - v následujících měsících
Životní výročí Životní výročí je 50 let a potom každých dalších 5 let věku.

 

Související dokumenty