Karta Ostatní dialogu Mzda

Karta slouží k zápisu a archivaci mzdových údajů a poznámek (textové pole max. 255 znaků), podle některých lze údaje zpětně vyhledávat a nebo filtrovat. Záznam (mzdu) můžete zařadit do definované kategorie.

Dialog Mzda, karta Ostatní

Obrázek 1: Dialog Mzda, karta Ostatní.

 

Tabulka 1, obr. 1: Popis polí dialogu Mzda na kartě Ostatní.

Pole Popis Změna hodnoty pole v dialogu Mzda
Údaj 1 Doplňující údaje 1 Ano2
Údaj 2 Doplňující údaje 2 Ano2
Poznámka Poznámky, interní sdělení (max. 255 znaků). Ano2
Kategorie… Zařazení mzdy (pracovníka) do kategorií. Ano2

Údaje dialogu Mzda lze rozdělit do následujících skupin:

1. Údaje pracovního poměru, které je možné editovat v dialogu Mzda (viz Karta Obecné = Ano1). Tyto údaje se ukládají při vytvoření mzdy a jejich změnu je nutné provést postupem uvedeným v popisu Karta Obecné (změnou v aktuálním období nebo změnou v aktuálním období a současně v pracovním poměru nebo načtením z pracovního poměru).

2. Údaje z dialogu Pracovní poměr (viz Karta Obecné = Ne1), které se načítají při vytvoření mzdy a znovu se aktualizují při výpočtu mzdy a není možné je přímo v dialogu Mzda editovat.

3. Údaje z dialogu Pracovník (viz Karta Obecné = Ne2), které se načítají při vytvoření mzdy a znovu se aktualizují při výpočtu mzdy a není možné je přímo v dialogu Mzda editovat. Jejich vynucenou aktualizaci lze provést tlačítkem za polem Zdravotní pojišťovna na kartě Obecné.

4. Pole, která se vztahují pouze k aktuálnímu období a jsou tedy bez vazby na pracovní poměr nebo pracovníka (pole „Stav mzdy” a „Uzamčení” viz Karta Obecné = Ano2). Pole Údaj 1, Údaj 2, Poznámka a Kategorie viz tabulka 1 výše (Ano2).

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty