Zobrazení a rozvržení – základní pojmy

Obsah:

 

Zobrazení

Předdefinovaná nebo uživatelská zobrazení (dříve tzv. Sestavy) mění pohled na data v tabulce agendy. Grafy a kontingenční tabulky přinášejí nové možnosti prezentace dat.

Funkci Zobrazení naleznete vlevo na panelu filtrů. Po klepnutí na tlačítko Zobrazení se nabídnou výrobcem předdefinovaná zobrazení  – pod čarou. Pomocí zobrazení můžete měnit pohled na data v tabulce agendy, například:

 

Jednotlivá zobrazení se liší především zdroji dat. Nabídka v menu Zobrazení: se tak mění podle typu agendy a počtem uživatelsky definovaných zobrazení (filtrů).

Nabídka Zobrazení: Deník

Obrázek: V uvedeném příkladu je předdefinováno 9 různých zobrazení. V prvém zobrazení jsou zdrojem dat položky účetního deníku, v dalším účetní doklady (tedy hlavičky účetních dokladů). Zobrazení Předkontace a Účtový rozvrh nemají nic společného s tabulkou účetních dokladů a poskytují přehled předkontací resp. jednotlivých kont.

 

Tabulka 1: Příklady zobrazení v agendách a modulech.

Datové schránky Deník událostí [s] Dokumenty [s] Hodnocení Kursovní lístek [s] Úkoly [s] Zdroje
Adresář [s] → Kampaně Obchodní příležitosti [s]
Banka [s] → Příkazy [s]
Controlling  
Elektronická evidence tržeb (EET)  
Evidence majetku → Majetek neodpisovaný
Evidence smluv  
GDPR  
Korespondence  
Manager  Obsahuje řadu předdefinovaných výstupů pro oblast financí, obchodu a zdrojů.
Mzdy → Personalistika
Personální management Evidence úrazů Osvědčení a školení
Pokladna [s]   
Prodejna Zobrazení přehledů pokladen, dokladů, položek, součtů atd. v okně Pohyby a doklady.
Zobrazení v dialogu Vydat zakázku (zobrazení).
Přijaté doklady [s]   
Reklamace  
Sklad → Katalog Skladové doklady [s]
Účetnictví → Interní doklady [s] Kompenzace
Údržba → Plán údržby Servis údržby
Vydané doklady [s] → Pohledávky Upomínky
Výroba → Kusovníky Operace
Zakázky [s] Objednávky [s]
V dialogu Možnosti Vario, v možnostech zobrazení, naleznete u některých agend (v tabulce označených písmenem [s] ) položku Karta Souvislosti obsahující zobrazení dostupná na kartě Souvislosti. K těmto zobrazením lze přidělit oprávnění pro prohlížení.

 

Evidence uživatelských údajů k položkám

U položek většiny typů dokladů lze evidovat vlastní údaje v polích "Počet 1 položky", "Počet 2 položky", "Údaj 1 položky", "Údaj 2 položky".

Zobrazení, která pracují s položkami (tab. 2), obsahují pole:

  • Údaj 1 položky
  • Údaj 2 položky
  • Počet 1 položky
  • Počet 2 položky

Tato pole umožňují evidenci uživatelských údajů k položkám. První dvě pole (Údaj) jsou textová, druhá dvě (Počet) jsou číselná. Všechna pole jsou k dispozici pro libovolné dodatečné poznámky k položce. Jestliže jmenovaná pole v zobrazení tabulky agendy nevidíte, klepněte na příkaz Zobrazit skryté sloupce z místní nabídky.

 

Tabulka 2: Agendy a zobrazení podporující uživatelské údaje k položkám.

Zobrazení Agenda
Výpisy po položkách Banka
Interní doklady po položkách Interní doklady
Objednávky po položkách Objednávky
Pokladní doklady po položkách Pokladna
Přijaté doklady po položkách Přijaté doklady
Přijaté doklady po položkách podrobné Přijaté doklady
Příkazy po položkách Příkazy
Servis údržby položky Servis údržby
Skladové doklady po položkách Skladové doklady
Skladové doklady po položkách podrobné Skladové doklady
Vydané doklady po položkách podrobné Vydané doklady
Vydané doklady po položkách Vydané doklady
Výroba po položkách Výroba
Zakázky po položkách Zakázky

 

Zobrazení adresářových dat

Zobrazení mohou nabízet různé druhy pohledů, např. ve tvaru datového listu, formulářového zobrazení, kontingenční tabulky či kontingenčního grafu. Je-li to umožněno, přepínat mezi nimi lze pomocí ikon umístěných na Panelu nástrojů – Filtry, vedle názvu zobrazení.

Zobrazení kontingenčního grafu

Rozvržení

V rozvržení je možné především definovat, které sloupce ze zdroje dat se mají zobrazit, například:

  • jak mají být široké
  • v jakém pořadí budou zobrazeny

 V této souvislosti doporučujeme dokument popisující upravení vzhledu tabulky.

Předdefinovaná rozvržení

Rozvržení mohou být předdefinovaná a vlastní. Jejich seznam naleznete v Zobrazení: → Rozvržení pro "..." → v pravém podmenu → nad čarou.

Nabídka Rozvržení: Deník

  • Funkce „Uložit rozvržení…” a „Načíst rozvržení…” jsou dostupné také z nabídky menu Formát.

Funkce Uložit, Načíst a Nastavit rozvržení

Uložit rozvržení…

Rozvržení definovaná obecně vývojářem jsou platná pro všechny uživatele, případně mohou být upravena při implementaci pro potřeby konkrétního uživatele. Můžete si kdykoliv rozvržení upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.

Načíst rozvržení…

Pokud rozvržení uložíte pod stejným jménem, provedete vlastně pro sebe vlastní úpravu rozvržení – ostatním uživatelům se stále zobrazují původní rozvržení. Pokud se chcete vrátit k původnímu rozložení, je možné si jej vybrat z výběru po kliknutí na volbu Načíst rozvržení...

Nastavit rozvržení pro tisk…

Nastavení rozvržení pro tisk zobrazuje sestavu tak, aby se zobrazení v návrhu co nejvíce blížilo tiskové podobě.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty