Mzdy - TF ELDP pro rok 2009 a změny v dalších TF

vydání: 20090219 - verze: 11

TF ELDP - roční pro rok 2009

Tiskový formulář ELDP - roční byl upraven podle nového vzoru a metodických pokynů ČSSZ pro rok 2009. Změny nastaly zejména v důsledku nové kategorie osob, které jsou zaměstnány v režimu zaměstnání malého rozsahu a osob pouze důchodově pojištěných. Dalším okruh rozdílů vyplývá ze změn v evidenci vyloučených dob.

Přehled změn:

 • Nové pole MR se vyplňuje podle pole Druh pojištění. V případě hodnoty Zaměstnání malého rozsahu (ZMR) v tomto poli je v poli MR hodnota A
 • U ZMR a důchodově pojištěných zaměstnanců se příjem pojištěný po skončení pojistného vztahu zahrnuje do posledního období trvání vztahu
 • U ZMR a důchodově pojištěných je v poli Od den v prvním měsíci nebo 1. den  v měsíci, kdy začala účast, tak jako dříve u DPČ
 • Do pole Dny se u ZMR a důchodově pojištěných nezapočítávají ty kalendářní měsíce, kdy zaměstnání nezaložilo účast
 • U ZMR se ve vyloučených dobách vykazuje doba té dočasné pracovní neschopnosti, která započala v měsíci, ve které byla splněna podmínka účasti na pojištění
 • V poli Výdělečná činnost od u ZMR a důchodově pojištěných je datum, i pokud je činnost zahájena v daném roce - uvede se datum zahájení výkonu činnosti
 • Nově se zobrazuje:
  -  kód a místně příslušné OSSZ (PSSZ). Kód lze přednastavit v dialogu Mzdy|Platby na řádku Sociální pojištění, po klepnutí na záložku Detail v poli Kód okresu.
  -  u názvu zaměstnavatele také obec sídla
  -  stát v adrese zaměstnance
 • Jako Vyloučené doby se vykazuje:
  1. doba omluvných důvodů: 
      - doba DPN, kterou si zaměstnanec nezpůsobil úmyslně
      - doba OČR, tedy 9 (resp. 16) dní - složku OČR je nutné ukončit k 9 (resp. 16) dni, pokud neskončí dříve, a dále pokračovat složkou OČR - neplacená
     - doba PPM před porodem do dne, který bezprostředně předcházel dni porodu - složku PPM je nutné k tomuto dni ukončit a dále pokračovat složkou Rodičovská dovolená
  2. doba výkonu vojenské služby v ozbrojených silách - při použití složky Pracovní volno - voj. cvičení,
  pokud se tyto doby nekryjí s dobou, za kterou náleží příjmy, které se zahrnují do vyměřovacího základ pro sociální pojištění nebo s dobou, za kterou náležela náhrada za ztrátu na výdělku po skončení DPN.
 • Doba omluvných důvodů se vykazuje pouze za dobu trvání výdělečné činnosti (kromě vyloučených dob, které začaly v roce 2008). Od roku 2009 se nemoci, OČR a PPM již neevidují po skončení pracovního poměru. Tyto složky se ukončí k datu ukončení poměru.
 • Vyloučené doby při DPN se snižují o dny, za které byla vyplacena zvýšená náhrada při DPN - při použití složky Náhrada při DPN - zvýšená
 • ELDP se vyhotovuje nově pro poživatele starobního důchodu činného po dovršení důchodového věku, který byl v minulosti nebo je v současnosti výdělečně činný v cizině - v tom případě je nutné do pole Druh důchodu zadat text: výdělečná činnost v cizině
 • U důchodově pojištěných osob se nevykazují vyloučené doby

 

TF ELDP - roční neřeší některé specifické případy vyplnění ELDP:

- případy s dlužným pojistným
- výkon činnosti bez zúčtovaného příjmu
- bezprostřední navazování výdělečné činnosti na 1 řádek
- změnu podmínek ZMR v průběhu trvání pojistného vztahu na více řádků

 

Upozornění:

Dle sdělení pracovnice metodického úseku ČSSZ bude možné používat nový desetimístný variabilní symbol i pro ELDP za rok 2008 a dřívější.

Uživatelé, kteří používají doplněk Elektronická podání, by měli věnovat pozornost článkům na stránkách ČSSZ, které obsahují pokyny pro přeregistraci služeb na Portále veřejné správy v souvislosti se zavedením desetimístného variabilního systému http://www.cssz.cz/cz/e-podani/zakladni-informace/prechod-na-vs10.htm.

V případě přeregistrace služby na PVS je nutné v doplňku Elektronická podání změnit v Nastavení na kartě PVS nový Přístupový kód a Přístupové heslo. V tabulce Nastavení služby se zadá do řádku vars hodnota nového desetimístného variabilního symbolu.

 

Zadání kódu OSSZ(PSSZ) pro některé TF

V roce 2009 se v tiskovém formuláři ELDP - roční, Přehled o výši pojistného a Oznámení o nástupu do zaměstnání tiskne kód a název příslušné okresní nebo pražské správy sociálního zabezpečení. Systém u těchto TF přednastavoval naposledy použitý kód, což nebylo praktické pro účetní společnosti. Před použítím nových verzích těchto TF je možné pro každou firmu v dialogu Mzdy|Platby po výběru řádky Sociální pojištění a klepnutí na záložku Detail zadat do pole Kód okresu kód příslušné OSSZ (PSSZ). Tento kód se přenese do TF.

 

TF Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Tento TF se tiskne z období, kdy pojistná událost (Nemoc, PPM, OČR) začala.

 - změna na straně 2

Dne 17.2.2009 byla na stránkách ČSSZ zveřejněna nové verze Přílohy k žádosti o. Změna nastala na straně 2, kde vznikaly rozpory ve způsobu vyplnění rámečků u údajů, kde se měla nehodící hodnota škrtnout. Nová verze již rámečky neobsahuje. Šktá se nadále neplatící text. 

 

 - události z ochranné lhůty

Od roku 2009 se ve modulu Mzdy již neevidují absence začínající po skončení pracovního poměru, tedy nemoci a PPM z ochranné lhůty. I pro tyto případy je však zaměstnavatel povinnen zaslat správě sociálního zabezpečení Přílohu k žádosti o nemocenské dávky. V tomto případě se postupujte takto:

1. Otevřete období, ve kterém začala nemoc nebo PPM
2. Volbou Soubor|Tisk vyberte tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky
3. Vyberte volbu Rozsah tisku Všechny záznamy
4. Klepněte na Ukázka
5. Klepněte na Zobrazit (neklepejte na Načíst)
6. Pokud tabulka obsahuje dříve načtené události klepněte na Odstranit
7. Do tabulky zadejte:
   - v poli Pracovní poměr vyberte název pracovního poměru, pro který chcete tisknout Přílohu
   - v poli Událost vyberte, zda jde o nemoc nebo PPM
   - v poli Vznik události zadejte datum vzniku nemoci nebo PPM
   - v případě nemoci do pole Číslo rozhodnutí můžete zadat číslo rozhodnutí
8. Dále postupujte jako u běžného případu Žádosti v době trvání pracovního poměru