Mzdy - Slevy na pojistném od 1.8.2009

vydání: 20090826 - verze: 11

Změny v zákonech

Změnu do oblasti sociálního pojištění přinesl zákon, který vyšel 20.7.2009 ve Sbírce zákonů pod číslem 221/2009 Sb., jehož platnost tím pádem nabyla účinnosti od 1.8.2009. Hlavní změna se týká zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon“). Nově se zavádí pojem Slevy na pojistném zaměstnavatele a současně se může ve mzdách za srpen uplatnit tzv. Mimořádná sleva za měsíce leden – červenec roku 2009. Sleva na pojistném náleží do konce roku 2010.

 

Podmínky pro přiznání slevy na pojistném

V novém § 21a zákona je stanoveno, že nárok na slevu na pojistném má zaměstnavatel na každého zaměstnance,

 • který je účasten nemocenského pojištění – v modulu Mzdy v Prac.poměru na kartě Obecné je Druh pojištění Nemocenské pojištění,
 • který má vyměřovací základ nižší než 1,15 násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru – pro rok 2009 se jedná o vyměřovací základ nižší než 27 100 Kč,
 • jehož zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc (pole Uzavření smlouvy, tj. Vznik pracovního poměru je od prvního dne daného měsíce a Datum ukončení je nejdříve poslední den daného měsíce),
 • jehož zaměstnání mělo trvat déle než 3 kalendářní měsíce (pozor na pojem „kalendářní měsíc“ – je to celý měsíc od prvního do posledního dne) a
 • který nevykonává zaměstnání malého rozsahu (i když je z titulu tohoto zaměstnání účasten nemocenského pojištění) – zde se tedy nezahrnují poměry s Druhem pojištění Zaměstnání malého rozsahu bez ohledu na dosažený příjem.

Sleva na pojistném se týká i těch zaměstnanců, kteří v kalendářním měsíci dosáhli nižšího příjmu, než sjednaného, například proto, že v průběhu kalendářního měsíce v něm pobírali náhradu mzdy a dávky nemocenského pojištění, měli neplacené volno, rodičovskou dovolenou apod. a z tohoto důvodu mají nižší vyměřovací základ. Za zaměstnance účastného nemocenského pojištění se též považuje fyzická osoba, které v době přerušení nemocenského pojištění (viz § 10 odst. 9 zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění) byly zúčtovány příjmy z tohoto zaměstnání, které jsou započitatelné do vyměřovacího základu pro odvod pojistného.

Při výkonu více zaměstnání u téhož zaměstnavatele se považuje pro účely slevy na pojistném tento zaměstnanec za jednoho zaměstnance, to znamená, že se pro tyto účely sčítají všechny vyměřovací základy ze všech zaměstnání zakládajících účast na nemocenském pojištění (vyjma zaměstnání malého rozsahu), pokud alespoň v jednom z nich jsou splněny podmínky nároku na slevu. Překročí-li úhrn započitatelných vyměřovacích základů tohoto zaměstnance 1,15 násobek průměrné mzdy (tj. v roce 2009 částka 27.100,- Kč), sleva na pojistném nenáleží.

Sleva na pojistném nenáleží od kalendářního měsíce, v němž:

 • byla doručena výpověď z pracovního poměru, nebo dohody o pracovní činnosti zaměstnanci, nebo zaměstnavateli,
 • byla uzavřena dohoda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o rozvázání pracovního poměru, nebo zrušení dohody o pracovní činnosti,
 • byl zaměstnavatel, nebo zaměstnanec vyrozuměn o zrušení pracovního poměru ve zkušební době.

Tyto skutečnosti nelze do systému nikam zadat, takže uživatel musí ručně ošetřit, že sleva již nenáleží. Zde je nutné dodržet podmínky nároku, tzn., že pokud zaměstnanec uzavřel Dohodu o ukončení PP dne 5.8.2009 a ukončení poměru je až 30.11.2009, sleva na pojistném nenáleží od srpna 2009 vůbec.

Nárok na slevu na pojistném nemá zaměstnavatel:

 • který vstoupil do likvidace nebo,
 • vůči němuž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek, a to od prvního dne kalendářního měsíce, kdy tyto skutečnosti nastaly.

V případě, že by nastaly výše uvedené skutečnosti, uživatel musí ukončit platnost MS Sleva SP – nárok k poslednímu dni předchozího měsíce.

Sleva na pojistném:

 • náleží za kalendářní měsíc,
 • činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15 násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance,
 • se poskytuje do maximální výše 25 % vyměřovacího základu zaměstnance,
 • se zaokrouhluje za jednotlivé zaměstnance na celé koruny směrem nahoru - zde v důsledku zaokrouhlení částky slevy na celé koruny směrem nahoru může dojít k nesrovnalosti, že to nebude činit max. 25% vyměřovacího základu zaměstnance. Pokud si uživatel nepřeje, aby sleva byla vyšší, může si částku slevy upravit. Bude se týkat slevy z vyměřovacího základu 3 160 Kč a nižšího.
   

Mimořádná sleva na pojistném je součtem úhrnu slev na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce roku 2009, tj. leden – červenec.

Tyto slevy na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce se stanoví podle § 21a zákona a náleží za zaměstnance, jejichž zaměstnání trvalo k poslednímu dni kalendářního měsíce, v němž tento zákon nabyl účinnosti, to znamená k 31. 8. 2009, přičemž se však u těchto zaměstnanců přihlíží ke všem zaměstnáním, která trvala v těchto kalendářních měsících.

 

Uplatňování a vykazování slev na pojistném

Zaměstnavatel úhrn slev na pojistném za kalendářní měsíc odečte z částky odváděného pojistného a odečet provede ještě před odečtem ½ zúčtované náhrady mzdy a před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění. Zaměstnavatel uplatňuje úhrn slev na pojistném na předepsaném tiskopisu, kde uvede úhrn slev na pojistném, který mu za kalendářní měsíc náleží, a údaj o počtu zaměstnanců, za které mu sleva na pojistném náleží. Úhrn slev na pojistném lze uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží (tj. do 20. kalendářního dne), a slevu na pojistném nelze uplatnit zpětně.

Pokud je z částky pojistného odečten úhrn slev na pojistném ve vyšší částce, než mohl být odečten, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném. Pokud je z částky pojistného odečten úhrn slev na pojistném v nižší částce, než mohl být odečten, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká, neboť slevu na pojistném (a to i její část) nelze uplatnit zpětně.

Mimořádnou slevu na pojistném zaměstnavatel odečte od pojistného za kalendářní měsíc srpen 2009, a to až po odečtu slevy na pojistném náležející podle § 21a zákona o pojistném za kalendářní měsíc srpen 2009, a přednostně před ostatními odečty od pojistného (před odečtem ½ náhrady mzdy a před odečtem vyplacených dávek nemocenského pojištění).

Pokud je částka mimořádné slevy na pojistném vyšší než pojistné za kalendářní měsíc srpen 2009, popř. než rozdíl mezi pojistným za tento kalendářní měsíc a slevou na pojistném podle § 21a zákona o pojistném, požádá zaměstnavatel o úhradu rozdílu. Za žádost o úhradu tohoto rozdílu se považuje podání tiskopisu Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách za měsíc srpen 2009 a přílohy k tomuto Přehledu s rozpisem výše slevy na pojistném za jednotlivé kalendářní měsíce leden až červenec 2009. Není-li nárok na mimořádnou slevu na pojistném uplatněn do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc srpen 2009, tj. do pondělí 21. 9. 2009, nárok na tuto mimořádnou slevu na pojistném zaniká.

Pokud je z částky pojistného odečtena mimořádná sleva na pojistném ve vyšší částce, než měla být odečtena, nebo byla-li OSSZ požádána o úhradu rozdílu a požadovaný rozdíl byl uhrazen, avšak zaměstnavateli náležela tato úhrada v nižší částce nebo nenáležela vůbec, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném.

Na Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách bude za měsíc srpen 2009 uvedena jak výše slevy na pojistném za tento měsíc, tak i mimořádná sleva na pojistném v samostatných řádkách. V příloze k tomuto tiskopisu bude výše mimořádné slevy na pojistném rozepsána v úhrnu za všechny zaměstnance podle jednotlivých měsíců od ledna do července a u každého měsíce bude uveden počet zaměstnanců, na které byla sleva na pojistném v těchto jednotlivých kalendářních měsících uplatněna. Na Přehledech za další kalendářní měsíce od září 2009 bude již uplatňována pouze sleva na pojistném za tyto kalendářní měsíce.

 

Další změny

V souvislosti se zavedením slevy na pojistném podle ustanovení § 21a zákona o pojistném je také novelizován zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v tom, že se § 6 doplňuje tak, aby bylo jednoznačně vyjádřeno, že slevy na pojistném včetně mimořádné slevy na pojistném se týkají pouze zaměstnavatelů a nikoliv zaměstnanců. Základem daně u zaměstnanců zůstává nadále superhrubá mzda a k hrubé mzdě zaměstnance se připočte pojistné, které platí za zaměstnance zaměstnavatel, nesnížené o slevy na pojistném. Slevy na pojistném tedy nemají žádný dopad na stanovení superhrubé mzdy jako základu pro daň z příjmu.

 

Nastavení slev na pojistném

Před provedením Aktualizace systému je třeba mít spočítané mzdy za období 7 roku 2009 a naopak nemít vytvořené mzdy na srpen 2009. V případě účetních firem doporučujeme zavřít systém Altus Vario na firmě, v které budete uživatel požadovat nastavení slev na pojistném.

Po provedení Aktualizace systému Altus Vario, která se provede běžným způsobem, při prvním spuštění modulu Mzdy se systém zeptá: Chcete provést nastavení pro výpočet slev na sociální pojištění zaměstnavatele?

Když zvolíte Ano, tak se objeví tabulka Hromadné zadávání – slevy na sociálním pojištění zaměstnavatele:

Tabulka obsahuje seznam firem, které jsou v systému zavedené a uživatel má možnost ovlivnit, zda chce pro všechny či některé firmy slevy na pojistném nastavit a pokud ano, tak může vybrat období, na která se platnost slevy vztahuje. Např. firma vznikla až od května, tak platnost mimořádné slevy bude od 5/2009.

Jestliže uživatel nebude nic měnit v „zatržení“ u jednotlivých firem, tak se provede nastavení slev u všech firem najednou. Záleží tedy na tom, zda se jedná např. o účetní firmu, která vede mzdy i několika desítkám zákazníků a kde se zpravidla jedná o zcela individuální přístup každého z nich. V tomto případě by pro uživatele mohlo být praktičtější nastavení slev pro každou firmu samostatně. To je samozřejmě možné, a to v dialogu Nastavení. Pro zrušení „zatržení“ u všech firem je možné použít tlačítko Zrušit výběr.

Nastavení slev v hromadném dialogu je tedy na uživateli, tzn., může zvolit všechny nebo jen vybrané firmy a nebo třeba žádnou. Když tedy uživatel nechce provést nastavení slev, zvolí u hlášky s dotazem na nastavení slev Ne.

V horní části tabulky Hromadné zadávání – slevy na sociálním pojištění zaměstnavatele je „zatržítko“ Provádět kontrolu existence nároků na slevy. Jako výchozí hodnota je pole zatržené (tj. kontrolu provádět), což znamená, že při opakovaném hromadném zadávání systém kontroluje, zda už nebyly složky slev vytvořené, aby je nevytvořil znovu. Po 21.9.2009 již nebude možné v tomto dialogu uplatnit mimořádné slevy na pojistném.

 

Automatické vytvoření výchozích mzdových složek na slevy

Pokud uživatel použije volbu Ano pro nastavení slev, tak se u vybraných firem v agendě Personalistika v Prac.poměru na kartě Nastavení přidají k poměrům (které splňují podmínky-tj. trvání poměru k 31.8.2009, délka poměru více než 3 kal.měsíce) výchozí mzdové složky Sleva SP – nárok (s platností obvykle od 1.8.2009 do 31.12.2010) a mzdové složky Sleva SP mimořádná – nárok 1, Sleva SP mimořádná – nárok 2…..až 7 a u všech bude platnost od 1.8.2009 do 31.8.2009, protože se budou vytvářet pouze v období 8 roku 2009. Z výše uvedeného vyplývá, že uživatel musí ručně upravit Platnost do výchozích mzdových složek tak, aby nedošlo k neoprávněnému uplatnění slevy na pojistném. Např. zaměstnanec podal výpověď v červenci 2009, jeho poměr skončí 30.9.2009, ale nárok na běžnou slevu na pojistném nebude vůbec, na mimořádnou slevu pouze do června. V tomto případě uživatel odstraní z Výchozích mzdových složek MS Sleva SP – nárok (platnou od 1.8.2009) a také MS Sleva SP mimořádná – nárok 7.

 

Dialog Nastavení v agendě Mzdy

Dialog Nastavení na kartě Další ve spodní části Kontroly vypadá rozdílně podle toho, jakou možnost při hromadném nastavení slev uživatel zvolil.

V případě provedení nastavení slevy (a použití možnosti Provádět kontrolu nároků na slevy) bude na jednom ze spodních řádků uveden text: Slevy na pojistném zaměstnavatele a políčko Kontrolovat bude zatržené.

Pokud uživatel zruší zatržení ve sloupci Kontrolovat, tak se nebudou provádět kontroly nároků při výpočtu mezd. Tyto kontroly jsou určené k tomu, aby upozornily uživatele na případnou nesrovnalost, kterou mohl předtím ručně upravit (ať už úmyslně nebo omylem). Zde je opět na uživateli, jestli chce, aby se kontroly prováděly.

U firmy, kde uživatel nechtěl provést nastavení slevy, to bude v dialogu Nastavení uveden text: Slevy na pojistném zaměstnavatele – neprovádět a opět bude zatržené políčko Kontrolovat.

Jestliže uživatel zruší zatržení ve sloupci Kontrolovat, tak se systém znovu zeptá, jestli chce provést nastavení slev na pojistném a v případě kladné odpovědi proběhne vytvoření výchozích mzdových složek Sleva SP – nárok a Sleva SP mimořádná – nárok s označením měsíců 1-7. A v dialogu Nastavení se změní řádek o slevách na ten, co je uveden výše (tj. Slevy na pojistném zaměstnavatele), uživatel pak má možnost zatržením či nezatržením pole ve sloupci Kontrolovat ovlivnit, zda chce, aby se kontroly používaly či nikoliv.

V případě záporné odpovědi na hlášku se v dialogu Nastavení nic nezmění a nastavení slev na pojistném se neprovede.

Řádek Slevy na pojistném zaměstnavatele – neprovádět lze odstranit. Když se pak modul Mzdy (nebo celé Vario) zavře (případně se uživatel přepne do jiné firmy), tak se při dalším spuštění modulu Mzdy (nebo přepnutí zpět do původní firmy) znovu objeví tabulka Hromadné zadávání – slevy na pojistném zaměstnavatele.

 

Kontrola a editace vytvořených složek v Prac.poměru

Kontrola výchozích mzdových složek je možná buď individuální (Personalistika | Prac.poměry, karta Nastavení), kde je optimální zapnout filtr na Výchozí mzdové složky na Aktuální.

Hromadně lze výchozí mzdové složky kontrolovat a případně také editovat v dialogu Personalistika | Výchozí mzdové složky | Hromadné úpravy.

Uživatel může ručně odstranit složky např. mimořádné slevy na ty měsíce, v kterých nebude nárok např. z důvodu uzavření dohody o ukončení pracovního poměru nebo od některého měsíce nemá zaměstnavatel nárok z důvodu vstoupení firmy do likvidace apod. Jakýkoli úkon vedoucí ke skončení pracovního poměru nelze v Prac.poměru evidovat, a proto budou výchozí mzdové složky vytvořené automaticky jako by poměr stále trval (přesto, že bude mít zadané Datum ukončení např. 31.8.2009).

Složky slev se nechají na všechny měsíce, za které má zaměstnanec na slevu nárok bez ohledu na výši jeho vyměřovacího základu.

Upozorňujeme také na nutnost úpravy pole Platnost do u mzdové složky Sleva SP - nárok v případě zadání ukončení pracovního poměru. Tato MS bude mít zpravidla nižší platnost než je datum ukončení PP. Pokud v momentě zadání pole Datum ukončení (Prac.poměr na kartě Obecné) nebude platnost MS Sleva SP - nárok ukončena, tak v se po první hlášce (týkající se ukončení výchozích mzdových složek) obejví další, která upozorní na skutečnost, že některé složky mají v poli Platnost do nebo Platnost Od datum vyšší než je datum ukončení a tyto složky si musí uživatel upravit ručně na kartě Nastavení po odklepnutí všech hlášek.

Pro nové nástupy, tj. zpravidla od září 2009 platí, že v Prac.poměru na kartě Nastavení se do Výchozích mzdových složek musí nově zadávat složka Sleva SP - nárok ručně, a to s dobou platnosti dle zákonných podmínek, např. nástup 5.9.2009, nárok na slevu až od 1.10.2009 (samozřejmě za předpokladu, že je poměr uzavřen na delší dobu než 3 kalendářní měsíce). Do pole Platnost do doporučujeme zadávat datum 31.12.2010 (pokud není známé datum ukončení, které nastane dříve).

 

Výpočet slev na pojistném

Vytvoření a výpočet mezd

Po úpravě výchozích mzdových složek lze vytvářet mzdy. V období 8 roku 2009 po vytvoření mezd budou u zaměstnanců nové mzdové složky, tj. Sleva SP – nárok a Sleva SP mimořádná – nárok s označením období, v kterém má zaměstnanec na slevu nárok.

Na kartě Měsíční složky jsou nově vytvořené složky slev na pojistném s nulovými hodnotami, tj. po vytvoření před výpočtem. Jestliže by nebyly mzdy pořízené v systému Altus Vario od začátku roku 2009, nespočítala by se sleva na pojistném, a tudíž může výši slevy uživatel zadat ručně do pole Částka. V momentě zadání částky ručně se v poli Neschopenka objeví text Upraveno uživatelem. Pokud se do složky zasahovat nebude, tak po Výpočtu mezd bude v poli Neschopenka text Spočítáno systémem a v poli Základ bude částka, z které se sleva počítá, tj. rozdíl mezi hranicí (v roce 2009 je to 27 100 Kč) a vyměřovacím základem. Po výpočtu mezd se automaticky spočítají v období 8 roku 2009 tzv. Mimořádné slevy (u MS Sleva SP mimořádná - nárok 1-7 budou vyplněná pole Základ a Částka), zatímco u složky Sleva SP - nárok budou vždy nuly. Spočítanou výši běžné slevy na pojistném lze zjistit na kartě Výsledné složky. Pokud by uživatel nesouhlasil s výší spočítané běžné slevy na pojistném, lze na kartě Měsíční složky zadat požadovanou výši do pole Částka u MS Sleva SP - nárok a systém ji bude respektovat při následném výpočtu mzdy.

Na kartě Výsledné složky (zde doporučujeme zvolit filtr Zobrazit mzdové složky typu: Všechny výsledné), přibudou nové mzdové složky (úplně dole), a to jednak Sleva SP a v období 8 roku 2009 také Sleva SP mimořádná (což je úhrn mimořádné slevy na pojistném za období 1-7). Obě tyto složky budou mít údaje ve sloupci Částka a také ve sloupci Základ. Jestliže byla některá ze složek slev upravena uživatelem, pole Základ se vynulovalo u té konkrétní složky na kartě Měsíční složky, tak sloupec Základ na kartě Výsledné složky nebude odpovídat skutečnému součtu základů, tj. částek, z kterých se sleva spočítala. Složka Sleva SP se na kartě Výsledné složky neobjeví v případě, že zde neexistuje složka SP zaměstnavatele, tj. zpravidla u nepřítomností trvajících celý měsíc (Nemoc, PPM, Rodičovská dovolená, Prac.volno-zákonné-péče o dítě 3-4 let, Neplacené volno apod.). Naopak u zaměstnanců, kteří již v roce dosáhli maximálního VZ, bude složka Sleva SP na kartě Výsledné složky nulová.

Po Výpočtu mezd jsou v tabulce agendy ve sloupci Poznámka vidět informace o tom, zda se nárok na slevy kontroluje či nikoliv (Nárok na slevy se kontroluje, Nárok na slevy se nekontroluje) a v případě, že došlo k ruční úpravě částky, bude i tato informace ve sloupci Poznámka uvedena, např. Částka zadána uživatelem za období: 3. Hláška se objeví u výsledné složky Sleva SP mimořádná, což je vlastně součet všech mimořádných slev uplatněných v období 8 roku 2009.

Oproti tomu se bude při výpočtu mzdy kontrolovat odlišně nárok na běžnou slevu na pojistném. Pokud bude zjištěno, že podle zadaných údajů (Datum nástupu, Datum ukončení) bude na slevu nárok, bude uživatel upozorněn hláškou, že podmínky na slevu byly splněny a není zadaná složka Sleva SP - nárok a zda ji má přidat či nikoliv. Zde je nutno si uvědomit, že k dřívějšímu ukončení (případně odstranění) složky Sleva SP - nárok mohlo být úmyslné, protože zaměstnanec na ni nemá nárok právě z důvodu např. podání výpovědi apod. Opět je třeba určit si priority, zda nárok na slevy kontrolovat nebo nekontrolovat (zatržení políčka Kontrolovat v dialogu Nastavení na kartě další ve spodní části Kontroly).

 

Kontrola pole Souběh

Pokud u jednoho pracovníka existuje více poměrů, tak proběhne kontrola zatržení pole Souběh ještě před zahájením výpočtu mezd – při použití Hromadného výpočtu–na všechny, Hromadném výpočtu–na výběr a pokud uživatel zvolí Výpočet mezd v dialogu Vytvoření mezd…. Je to z toho důvodu, že nelze jinak jednoznačně určit, ke kterému prac.poměru se mají složky Sleva SP – nárok a Sleva SP mimořádná – nárok 1-7 přiřadit. Takže obecně platí, že se vytvoří u toho poměru, který nebude mít zatržené pole Souběh, tj. tam, kde probíhá zdanění. Jestliže bude nalezeno u jednoho pracovníka více poměrů, které nebudou mít pole Souběh zatržené, před zahájením výpočtu mezd vyběhne hláška Zkontrolujte nastavení parametru Souběh pro tyto pracovníky, kde budou uvedeni pracovníci, u nichž není správně zatržené pole Souběh.

Když uživatel dá OK, přeruší se výpočet mezd a je možné si pole Souběh správně ošetřit. Při opětovném spuštění výpočtu by se již hláška objevit neměla.

Když uživatel dá Ignorovat, pokračuje výpočet mezd s tím, že u zobrazených pracovníků nespočítá Slevy na SP u žádného poměru.

V případě použití tlačítka Výpočet mezd na kartě Měsíční složky, tj. u každého poměru zvlášť, vyběhne hláška u všech poměrů, kterých se to týká, ale jednotlivě: „Zkontrolujte nastavení parametru Souběh pro pracovní poměry pracovníka ……… Není možné pro tohoto pracovníka v aktuálním období provést výpočet slev na sociální pojištění zaměstnavatele.“

Hlášky o nastavení parametru Souběh byly zavedeny z toho důvodu, že jinak není možné ošetřit správný výpočet slevy na pojistném, protože by se mohlo stát, že slevy budou vytvořené u všech poměrů a podle pravidel dojde při výpočtu slevy k sečtení vyměřovacích základů ze všech poměrů a správnému výpočtu výše slevy, jenže by se sleva spočítala ve všech poměrech.

 

Tiskové formuláře

Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách

TF Přehled o výši pojistného byl upraven v souladu se vzorem zveřejněným ČSSZ tak, aby se v měsících před obdobím 8 roku 2009 zobrazoval jako dosud a v obdobích od 9 roku 2009 až do vydání nového tiskopisu tiskl 1 stranu, kde bude v řádku 4. Úhrn slev na pojistném podle § 21a zákona. V období 8 roku 2009 bude mít TF dvě strany, z nichž první bude samotný přehled a druhá strana bude Příloha k Přehledu o výši pojistného a vyplacených dávkách. Na příloze bude rozpis jednotlivých měsíců uplatněné tzv. mimořádné slevy na pojistném včetně počtu zaměstnanců. Na samotném přehledu bude uvedena mimořádná sleva jako součet jednotlivých měsíců v řádku 5.

Nový TF Sociální pojištění a slevy na SP

Tento nový TF je určen k tomu, aby při kontrolách z OSSZ mohl zaměstnavatel prokázat správnost výpočtu slev. Bude obsahovat údaje o vyměřovacím základu, rozdílu mezi částkou 27 100 (platné pro rok 2009) a vyměřovacím základem, tj. částka, z které se sleva počítá (pole Základ u MS Sleva SP – nárok a v období 8 roku 2009 Sleva SP mimořádná – nárok 1 – 7). Pokud se stane, že uživatel výši slevy upraví ručně a dojde k vymazání pole Základ u složky Sleva SP mimořádná – nárok 1 - 7, bude i na tomto TF nula. Další sloupec bude spočítaná sleva (tak, jak zůstane ve finální podobě), tzn. buď spočítaná systémem nebo upravena uživatelem. V posledním sloupci bude u složek Sleva SP mimořádná - nárok ... tzv. Poznámka, kde bude zobrazené pole Neschopenka z detailu složek slev, tj. buď Spočítáno systémem nebo Upraveno uživatelem a u složky Sleva SP to bude Poznámka z tabulky agendy. Z toho vyplývá, že tam, kde bude Upraveno uživatelem, bude ve sloupci rozdílu (z nějž by měla být sleva spočítána) částka nula.

TF byl zveřejněn v aktualizaci 20090901.

Další TF

Slevy na pojistném se objeví téměř ve všech TF (zejména různé varianty Rekapitulací mezd a mzdových složek), na které jsou uživatelé zvyklí, upravené speciálně budou TF:

 • Sociální pojištění
 • Malá rekapitulace
 • Mzdové listy (případně Mzdové listy – SQL)
 • Mzdové listy za období od-do
 • Mzdové náklady
 • Mzdové náklady po obdobích od-do
 • Celkový přehled mezd
 • Celkový přehled mezd – za období od-do

Naopak se slevy nepromítnou na žádné variantě TF Výplatní lístek… .

 

Zaúčtování mezd

V dialogu Zaúčtování mezd bude umožněno účtovat o složkách Sleva SP a Sleva SP mimořádná (v souhrnné částce, protože bude připadat v úvahu pouze v období 8 roku 2009). Pokud bude uživatel účtovat na střediska, tak jako výchozí středisko bude systém brát Středisko z karty Obecné v Prac.poměru. Pro uživatele, kteří používají účtování na Zakázky, bude dialog Zaúčtování mezd umět rozúčtovat mzdové složky slev na pojistném v poměru podílu Hrubé mzdy na jednotlivé zakázky.

Upraven bude i doplněk Účtování na střediska.