Mzdy - Nastavení roku 2009

vydání: 20090128 - verze: 11

 

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění jsme vydali aktualizaci systému Altus Vario, která reaguje na tyto legislativní změny v oblasti zpracování mezd. Aktualizace zároveň zajistí nastavení parametrů pro výpočet mzdy v roce 2009. Vzhledem k závažnosti a rozsahu změn doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost dále popsaným doporučením. 
Jednotlivé změny v modulu Mzdy v roce 2009 jsou popsány v článku Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2009.

 

Pro nastavení modulu Mzdy pro rok 2009 a vzhledem k legislativním změnám je nutné provést následující činnosti:

 1. Aktualizace Altus Vario

 2. Roční uzávěrka

 3. Uživatelské nastavení - předkontace náhrady při DPN, složky neplacené dovolené, pole Činnost a Druh pojištění

 4. Kontrola nastavení

 

1. Aktualizace Altus Vario

Všechny výpočty mezd od ledna 2009 se musí provést na zaktualizovaném vydání Varia!

Aktualizaci je nutné provést nejpozději před zpracováním mezd za leden 2009. 

 1. Stáhněte aktuální vydání Altus VARIO (vydání 20090128 nebo vyšší)
 2. Nainstalujte toto vydání na všechny počítače ve firmě (popis jak aktualizovat).
 3. Při prvním otevření agendy Mzdy reagujte na dotaz Chcete provést nastavení roku? 
 • Ano  -  pokud máte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2008 včetně zpracování mezd za prosinec
 • Ne - pokud nemáte provedeno kompletní zpracování mezd roku 2008 včetně zpracování mezd za prosinec.  V tom případě nastavení roku provedete dodatečně.

  Provedená nastavení jsou dále popsána pod bodem 4. Kontrola nastavení 

2. Roční uzávěrka

V období 12/2008 volbou Mzdy|Roční uzávěrka otevřete dialog Roční uzávěrka a proveďte roční uzávěrku. Provedením roční uzávěrky se nastaví nároky na dovolenou pro rok 2009. Pokud systém hlásí, že uzávěrka již byla provedena, pak jste zřejmě již zadávali nějaký pracovní poměr s nárokem na dovolenou pro rok 2009. Pro nastavení dovolených u všech pracovních poměrů, potvrďte provedení uzávěrky. Nastavení nároku na dovolenou zkontrolujete v dialogu Mzdy | Dovolená a v tiskovém formuláři Rekapitulace dovolené - souhrn. Nastavení nároků na dovolenou u pracovních poměrů, které začínají v roce 2009 proveďte až po vytvoření mezd v období 1/2009 v dialogu Mzda na kartě Obecné.

3. Uživatelské nastavení - Předkontace náhrady při DPN, složky neplacené dovolené, pole Činnost a Druh pojištění

Předkontace náhrady při DPN

Pro nové mzdové složky je nutné připravit v knize, do které se vytváří interní doklad z mezd, nové předkontace. Po vytvoření předkontací v knize interních dokladů se vytvořené předkontace přiřadí jednotlivým mzdovým složkám. Předkontace je nutné připravit pro nové složky Náhrada při DPN a Náhrada při DPN - náklad. Pokud se složky vstupující do hrubé mzdy účtují jednotlivě, je vhodné připravit také předkontaci pro složku Náhrada při DPN - zvýšená, pokud se s jejím použití počítá.


Složky neplacené dovolené

   Do vyloučených dob pro výpočet denního vyměřovacího základu se od roku 2009 nezahrnují kalendářní dny "neplacené dovolené", tj. pracovního volna, na které nemá zaměstnanec nárok podle žádného předpisu, o které musí zaměstnavatele požádat, a zaměstnavatel je může, ale také nemusí poskytnout. Jde např. o pracovní volno poskytnuté po skončení rodičovské dovolené zpravidla až do 4 let věku dítěte. Pro tato období se obvykle ve Variu používají mzdové složky s typem složky Neplacené volno nebo Neplacené volno s doplatkem ZP.  Při aktualizaci bude vlastnost Omluvená absence těchto složek nastavena na Ne. Díky tomu se nebudou do vyloučených dob zahrnovat.

   Pokud rozhodné období bude zasahovat do roku 2008 musí se tyto dny posuzovat již podle nového ZNP zpětně. Mohou vzniknout dva problémy:

1. složka s typem Neplacené volno byla použita na pracovní volno, na které měl zaměstnanec ze zákona nárok. Jde např. dny pracovního volna na stěhování, svatbu apod., na které má zaměstnanec nárok podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. V tomto případě je nutné převést tyto složky na typ složky, která je omluvenou absencí. K tomuto účelu je možné použít novou složku Prac.volno-zákonné bez náhrady.

2. na pracovní volno, na které neměl zaměstnanec nárok ze zákona byla použita složka, která má nastaven parametr Omluvená absence na Ano. Jde např. o složku Rodičovská dovolená, která je nesprávně použita pro období pracovního volna po skončení rodičovské dovolené od 3 až do 4 let věku dítěte. V tom případě by toto pracovní volno mělo být rozděleno na dvě složky s odpovídajícím nastavením parametru Omluvená absence. Pro období po dovršení 3 let věku dítěte je vhodné použít složku Prac.volno-péče o dítě 3-4 let.
 

Ukončení vyplácení DNP

Pokud zaměstnavatel byl v roce 2008 velkou organizací a nevyplácí v lednu 2009 již žádné dávky nemocenského pojištění, které by přecházely z roku 2008 nebo plynoucí z ochranné lhůty, může se v dialogu Mzdy|Nastavení odškrtnout pole Vyplácet DNP. Při výpočtu mzdy se v tom případě, již nebude při každém výpočtu mzdy zjišťovat, zda ve mzdě existují složky s nárokem na dávku. Pokud doplácení dávek skončí v průběhu roku 2009, je možné toto nastavení odšktnout od následujícího období.

 

Další nastavení

Uživatelské nastavení pole Činnost a Druh pojištění je nutné provést, pokud nebylo provedeno nastavení nemocenského pojištění při předchozí aktualizaci na vydání 20090102 nebo vyšší. Obsah této aktualizace detailně popisuje článek Mzdy - Aktualizace k novým Oznámením o nástupu do zaměstnání

Nastavení pole Činnost

  ČSSZ zavedla od 1.1.2009 nový číselník pracovních činností. Pro tisk Oznámení o nástupu do zaměstnání (ukončení zaměstnání, opravách a změnách a pod.)  a ELDP v roce 2009 se používá již nový číselník. Pro tisk ELDP za rok 2008 se používají staré označení činností. TF ELDP - roční bude upraven tak, aby i po nastavení nových činností tiskl původní pracovní činnosti.

Některé činnosti je možné převést do nového označení automaticky. Jde např. o pracovní poměry a dohody o pracovní činnosti. U některých je nutné rozhodnout, do jaké nové činnosti má být zaměstnanec zařazen. Jedná se např. o společníky, jednatele a členy družstev.

Vzhledem k tomu, že původní činnost 7 - společníci a jednatelé, komanditisté se nově dělí do dvou nových činností R - jednatel, komanditista a S - společník a činnost 8 - členové družstev do nových činností O - člen družstva (§5 písm. a4) Zák.č.187/2006) a P - člen družstva (§5 odst. 1 p.x) Zák.č.155/1995), je nutné provést ruční zařazení zaměstnanců do těchto kategoríí po provedení aktualizace. Jako výchozí nastavení se u činnosti 7 použije nová činnost R a u činnosti 8 nová činnost O. Změnu nastavení je možné provést v dialogu Pracovní poměr nebo Mzda nebo Pracovní poměry|Hromadné úpravy v poli Činnost (resp. Pracovní činnost).

Pokud máte v poli Činnost jinou činnost než činnosti uvedené ve sloupci Původní činnost, musíte nastavení nové činnosti provést ručně. U dohody o provedení práce se činnost neuvádí.

Věnujte pozornost správnému nastavení pole Činnost a dále pole Druh pojištění u společníků a jednatelů. Pokud mají v organizaci uzavřen běžný pracovní poměr nebo dohodu o pracovní činnosti, měla by tomu odpovídat hodnota v poli činnost (1-6 nebo A-J, nikoliv R nebo S) a Druh pojištění (Nemocenské pojištění nebo Zaměstnání malého rozsahu, nikoli Důchodové pojištění). Tyto vztahy by se neměly objevit na hromadném seznamu podle §178 odst.1 ZNP. Pokud v rámci mezd vyplácíte těmto osobám odměny za práci jednatele nebo společníka měl by být k tomuto účelu vytvořen samostatný vztah s činností R nebo S a druhem činnosti Důchodové pojištění nebo Nepojištěné zaměstnání. Tyto osoby (pokud byly před rokem 2009 přihlášeny k nemocenskému pojištění) by se měly objevit na hromadném seznamu podle §178 odst. 1 ZNP. 

Při tisku TF Přehled o vym základech a Přehled o vym základech - druhá strana zpětně z roku 2008 se vytisknou původní činnosti u nových činností 1, 2, 3, A, B, R, S, O, P a L. V roce 2009 se tyto TF nebudou používat.

 

Nastavení pole Druh pojištění

Při výpočtu sociálního pojištění se u všech pracovních vztahů, které se podle typu poměru (pole Poměr) zahrnují do výpočtu sociálního pojištění, v roce 2009 postupuje podle pole Druh pojištění.

V novém poli Druh pojištění v dialogu Pracovní poměr je nutné vybrat jednu z následujících voleb:

 • Nemocenské pojištění
 • Důchodové pojištění
 • Zaměstnání malého rozsahu
 • Nepojištěné zaměstnání

Nemocenské pojištění - používá se pro pracovní vztahy, které zakládají účast na nemocenském pojištění a nejsou zaměstnáním malého rozsahu. Jedná se o běžné pracovní poměry a dohody o pracovní činnosti, u kterých je sjednán příjem alespoň na částku rozhodnou pro účast na pojištění nebo vyšší (pro rok 2009 rozhodný příjem činí 2 000 Kč) a splňují další podmínky účasti na nemocenském pojištění podle zákona o nemocenském pojištění. Použije se také pro smluvní zaměstnance, kteří nedoloží, že jsou povinně účastni důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo zaměstnavatel a také pro smluvní zaměstnance podle §6 odst. 4. Při výpočtu sociálního pojištění se postupuje obdobným způsobem jako v roce 2008 (zaměstnanec 6,5%, zaměstnavatel 25%).

Důchodové pojištění - používá se pro pracovní vztahy, které nezakládají účast na nemocenském pojištění, ale pouze na důchodovém pojištění. Jedná se o činnosti R a S, tedy společníky, jednatele a komanditisty, kteří z tohoto vztahu pobírají odměny za práci mimo pracovní poměr. Pokud má společník nebo jednatel uzavřen běžný pracovní poměr, měl by u této činnosti být nastaven druh činnosti Nemocenské pojištění a činnost 1-6 nebo A-J. Druh pojištění Důchodové pojištění se dále použije pro členy družstva s pracovní činností P. Při výpočtu sociálního pojištění se pojistné spočítá v případě, že započitatelný příjem dosáhne stanoveného rozhodného příjmu (v roce 2009 rozhodný příjem činí 5 900,- Kč). Pojistné se počítá sazbou důchodového pojištění (zaměstnanec 6,5%, zaměstnavatel 21,5%).

Zaměstnání malého rozsahu - používá se pro pracovní vztahy, které nesplňují podmínku §6 odst. 1 písm. c, tzn. částka započitatelného příjmu není sjednána nebo je sjednána nižší, než částka rozhodná pro účast na pojištění (pro rok 2009 rozhodný příjem činí 2 000 Kč) a splňují ostatní podmínky účasti na nemocenském pojištění. Při výpočtu sociálního pojištění s tímto druhem pojištění se pojistné spočítá v případě, že započitatelný příjem dosáhne stanoveného rozhodného příjmu.

Nepojištěné zaměstnání - používá se pro pracovní vztahy, které nezakládají účast na nemocenském pojištění. Jedná se např. o dohody o provedení práce a další vztahy, které nemají nastaven odvod sociálního pojištění. Použije se také pro smluvní zaměstnance, kteří doloží, že jsou povinně účastni důchodového pojištění ve státě, kde má sídlo zaměstnavatel. 

Pokud pole Druh činnosti není u pracovního vztahu, který vstupuje do výpočtu sociálního pojištění, nastavené, provede se výpočet sociálního pojištění obdobně jako by byl nastaven druh Nemocenské pojištění a zobrazí se výzva k provedení nastavení.

Po aktualizaci a automatickém provedení nastavení pole Druh pojištění je nezbytné provést kontrolu tohoto nastavení a ručně změnu automaticky provedeného nastavení např. na:

Zaměstnání malého rozsahu - u nemocensky pojištěných činností, které nemají sjednán příjem nebo je sjednán příjem nižší než rozhodný příjem (pro rok 2009 činí 2 000 Kč).
Důchodové pojištění - u původní činnosti 8 - členové družstev, kde bude nutné ručně nastavit činnost P - člen družstva (§5 odst. 1 p.x) Zák.č.155/1995). Tato činnost je pojištěna důchodově, pokud je výše odměny stanovena předem a vyšší než rozhodný příjem (pro rok 2009 činí 5 900 Kč).
Nemocenské pojištění -  V praxi se často stává, že činnost 7 - společníci a jednatelé, komanditisté je chybně nastavena i u běžného pracovního poměru, který má jednatel nebo společník v organizaci uzavřen. V tom případě se v rámci aktualizace nastaví druh pojištění na Důchodové pojištění. Jedná-li se o pracovní poměr, je nutné nastavit správně jak pole Činnost, tak také pole Druh pojištění na Nemocenské pojištění.

 

4. Kontrola nastavení

Doporučujeme také provést kontrolu provedení nastavení podle následujících údajů.


Změny nastavení roku 2009 proti roku 2008

V rámci automatického nastavení se po potvrzení dotazu na nastavení roku provede ve všech firmách daného datového profilu:

1. Automatická změna nastavení činností a pole Druh pojištění a mzdových složek

 

Nastavení pole Činnost

Při aktualizaci dojde k automatické změně nastavení pole Činnost u všech pracovních vztahů, které pokračují do roku 2009, takto:

Původní činnost   Nová činnost

         0                        1

         1                        2

         2                        3

         3                        A

         6                        B

         7                        R

         8                        O

         9                        L


Nastavení pole Druh pojištění

Při aktualizaci se provede nastavení pole Druh pojištění automaticky u pracovních vztahů, které trvají po 31.12.2008 takto:

 • Nemocenské pojištění - typy poměrů s nastaveným odvodem sociálního pojištění (např. HPP, DPČ)
 • Nepojištěné zaměstnání - typy poměrů, kde není nastaven odvod sociálního pojištění (např. DPP) 
 • Důchodové pojištění - pracovní činnosti R - jednatel, komanditista a S - společník (dříve 7 - společníci a jednatelé, komanditisté)
   

Nastavení složek

Automaticky se provedou tyto změny v nastavení složek:

Neplacené volno: Omluvená absence - Ne

Neplacené volno s doplatkem ZP: Omluvená absence - Ne

 

2. Přidání nových mzdových složek

V rámci nastavení roku se do nabídky mzdových složek přidají tyto složky:

Náhrada při DPN
Náhrada při DPN - oprava
Náhrada při DPN - zvýšená
Náhrada při DPN - náklad
Prac.volno-péče o dítě 3-4 let
Prac.volno-zákonné bez náhrady
Nemoc způsobená úmyslně
Nemoc snížená o 50%
 

3. Aktualizace tiskových formulářů

Byly přidány nové tiskové fomuláře Příloha k žádosti o ND a Náhrada při DPN.

Podle nově vydaných vzorů byly upraveny tiskové formuláře: Přehled o výši pojistného, Potvrzení o zdanitelných příjmech pro rok 2009, Výpočet daně z příjmu pro rok 2009, Nemocenské pojištění resp Oznámení o nástupu do zaměstnání.
Legislativní změny jsou dále zapracovány do tiskových formulářů Zápočtový list, Zápočtový list - potvrzení výdělku, ZPS, Výplatní lístek, Sociální pojištění, Mzdové listy, Mzdové listy - za období od - do, Malá rekapitulace, Mzdové náklady, Mzdové náklady za období od - do, Celkový přehled mezd, Celkový přehled mezd za období od - do.

V následujících aktualizacích bude pro rok 2009 upraven tiskový formulář ELDP - roční, který bude obsahovat rozsáhlé změny.

 

4. Nastavení parametrů výpočtu

1. Číselník Svátky

V dialogu Mzdy|Nastavení na kartě Další jsou nastaveny hodnoty:

Datum           Název svátku
1.1.2009        Den obnovy samostatného českého státu
13.4.2009      Velikonoční pondělí
1.5.2009        Svátek práce
8.5.2009        Den vítězství
5.7.2009        Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6.7.2009        Den upálení mistra Jana Husa
28.9.2009      Den české státnosti
28.10.2009    Den vzniku samostatného československého státu
17.11.2009    Den boje za svobodu a demokracii
24.12.2009    Štědrý den
25.12.2009    1. svátek vánoční
26.12.2009    2. svátek vánoční

 

2. Nastavení Kalendáře

V dialogu Mzdy|Nastavení v jednotlivých obdobích na kartě Obecné jsou nastaveny hodnoty:

Období    Kalendářní dny   Pracovní dny   Svátky

1                     31                         21                 1
2                     28                         20                 0
3                     31                         22                 0
4                     30                         21                 1
5                     31                         19                 2
6                     30                         22                 0
7                     31                         22                 1
8                     31                         21                 0
9                     30                         21                 1
10                   31                         21                 1
11                   30                         20                 1
12                   31                         21                 2

 

3. Hranice pro redukci deního vyměřovacího základu u DNP přecházejících z roku 2008

Redukční hranice: 610 Kč / 870 Kč

Maximální denní vyměřovací základ
· pro N a POČR : (90 % z 610) + (60 % z 260) = 549 + 156 = 705 Kč
· pro VPTM a PPM : 610 + (60 % z 260) = 610 + 156 = 766 Kč

Maximální denní výše dávky :

Nemocenské:
1. až 3. den : 25 % ze 705 = 176,25 tj. 177 Kč
4. až 30. den : 60 % ze 705 = 423 Kč
31. až 60. den : 66 % ze 705 = 465,30 tj. 466 Kč
61. den a násl. : 72 % ze 705 = 507,6 tj. 508 Kč

POČR: 60 % ze 705 = 423 Kč

PPM: 69 % ze 766 = 528,54 tj. 529 Kč

4. Hranice pro redukci průměrného hodinového výdělku

Výše redukčních hranic (RH) pro rok 2009 činí: 137,55 Kč / 206,15 Kč / 412,30 Kč.

Pomocí navýšených hodinových redukčních hranic se upraví zjištěný průměrný hodinový výdělek (PHV) stanovený pro pracovněprávní účely. Postupuje se tak, že z PHV

 • do výše první RH se započte 90%,
 • z částky PHV přesahující první RH, nejvýše však do druhé RH se započte 60%, a
 • z částky PHV přesahující druhou RH, nejvýše však do třetí RH se započte 30%,
 • k částce, která přesahuje třetí RH se nepřihlíží.
Pro zaokrouhlení redukovaného průměrného hodinového výdělku je nastaveno výchozí zaokrouhlení na haléře nahoru. Uživatelsky je možné v dialogu Nastavení na kartě Zdravotní změnit zaokrouhlení na zaokrouhlení na haléře matematicky.

 

5. Další nastavení

Maximální vyměřovací základ pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění -  1 130 640 Kč

Normativní náklady na bydlení pro výpočet nezabavitelných částek pro srážky - 3 804 Kč

Maximální počet dní pobírání nemocenské v roce 2009 u starobních a plně invalidních důchodců - 70 dní