Mzdy - Nový tiskový formulář Příloha k žádosti o ND

vydání: 20090128 - verze: 11

Tiskový formulář Příloha k žádosti o ND slouží k tisku formuláře Příloha k žádosti o nemocenské (resp. ošetřovné, peněžitou pomoc v mateřství nebo vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Tento formulář se odesílá spolu s žádostí o tyto dávky v případě trvání dočasné pracovní neschopnosti delší než 14 dní nebo potřebě ošetřování nebo nástupu na peněžitou pomoc v mateřství.

TF se tiskne z období, kdy pojistná událost (Nemoc, PPM, OČR) začala. A to i v případě, kdy událost přechází do dalšího období.

Při otevření tiskového formuláře přes Soubor|Tisk tlačítkem Ukázka se zobrazí úvodní dialog.

Pole , Variabilní symbol a Datum se načtou automaticky. Vyplňte pole Kde.

Dále klepněte na tlačítko Načíst. Proběhne načtení potřebných údajů, výpočet rozhodného období a v případě nemoci načtení přehledu předchozích neschopností. V průběhu načítání se mohou objevit dvě upozornění:

  1. v případě, že v průběhu vypočteného rozhodného období došlo k nástupu do invalidity, systém upozorní na nutnost úpravy rozhodného příjmu a vyloučených dob v prvním období rozhodného období
  2. v případě, že bezprostředně před začátkem pracovního vztahu byl ukončen jiný pracovní vztah a je nutné posoudit, zda jde o navazující vztahy a v tom případě upravit začátek rozhodného období a načíst příjmy a vyloučené doby předchozího vztahu

Načtené údaje je možné zobrazit klepnutím na tlačítko Zobrazit.

V dialogu Přehled sociálních událostí budou zobrazeny všechny složky nemocí, OČR a PPM, které v daném období začínají, případně omezené na aktuální záznam volbou Aktuální záznam v rozsahu tisku při výběru TF.

Poklepnutím v požadovaném řádku nebo klepnutím na tlačítko Detail se zobrazí detailní informace v dialogu Příloha k žádosti o ND.

V horní části dialogu je identifikace pracovního poměru, typu události a datum vzniku události.

V tabulce Příjmy a vyloučené doby rozhodného období jsou načtena období spadající do rozhodného období a v každém období rozhodné příjmy a vyloučené dny. Pokud je tabulka prázdná, znamená to, že v rozhodném období nebyly žádné příjmy nebo vyloučené doby podle pravidel stanovených zákonem. V tom případě je nutné zadat do pole Pravděp. výše příjmu částku pravděpodobného příjmu.

V poli Od a Do jsou zobrazeny dny, které tvoří hranice rozhodného příjmu. Jsou stanoveny podle pravidel stanovaných zákonem. Ve specifických případech je možné tato pole editovat. Poté se zobrazí dotaz, zda se má provést nové načtení příjmů a vyloučených dob.

V poli Dnů se zobrazuje počet dnů rozhodného období snížený o vyloučené doby.

V poli Předchozí navazující pracovní vztah je možné vybrat pracovní vztah, pokud jde o vztah obdobného typu a je bezprostředně navazující. V tom případě je nutné upravit pole Od a tím rozšířit rozhodné období a provést načtení příjmů a vyloučených dob z tohoto předcházejícího vztahu.

V tabulce Předchozí neschopnosti se v případě nemoci zobrazí předchozí pracovní neschopnosti v předchozích 380 dnech. Zobrazují se dny složky Nemoc, ze všech pracovních vztahů daného zaměstnance. V případě, že některé tyto vztahy probíhaly současně a může tedy nastat situace, že některé složky nemoci byly zadány paralelně, je nutné seznam upravit (paralelní doby nemoci odstranit) tak, aby období nemoci byla jedinečná. V poli Neschopenka je možné identifikovat v jakém pracovním vztahu byla nemoc evidována.

Další údaje se vyplňují dle vysvětlivek k tiskopisu Příloha k žádosti o ND. Údaje, které je možné načíst jsou v jednotlivých polích uvedena (např. číslo rozhodnutí, důchod), další relevantní údaje je nutné doplnit.

Po zavření dialogu a přehledu událostí je možné formulář vytisknou tlačítkem Tisk.

Při volbě Do formuláře i Stejnopis se tiskne celý stejnopis formuláře. Do dalšího klepnutí na tlačítko Načíst zůstávají údaje v dialozích k dispozici k opakované editaci a tisku.

 

Události z ochranné lhůty

Od roku 2009 se ve modulu Mzdy již neevidují absence začínající po skončení pracovního poměru, tedy nemoci a PPM z ochranné lhůty. I pro tyto případy je však zaměstnavatel povinnen zaslat správě sociálního zabezpečení Přílohu k žádosti o nemocenské dávky. V tomto případě se postupujte takto:

1. Otevřete období, ve kterém začala nemoc nebo PPM
2. Volbou Soubor|Tisk vyberte tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky
3. Vyberte volbu Rozsah tisku Všechny záznamy
4. Klepněte na Ukázka
5. Klepněte na Zobrazit (neklepejte na Načíst)
6. Pokud tabulka obsahuje dříve načtené události klepněte na Odstranit
7. Do tabulky zadejte:
   - v poli Pracovní poměr vyberte název pracovního poměru, pro který chcete tisknout Přílohu
   - v poli Událost vyberte, zda jde o nemoc nebo PPM
   - v poli Vznik události zadejte datum vzniku nemoci nebo PPM
   - v případě nemoci do pole Číslo rozhodnutí můžete zadat číslo rozhodnutí
8. Dále postupujte jako u běžného případu Žádosti v době trvání pracovního poměru