Odpisy

V postupu na vytvoření odpisů popíšeme pouze vytvoření účetních odpisů. Daňové odpisy mají postup obdobný, pouze se nezadává předkontace a nevytváří interní doklad (s výjimkou daňové evidence, ve které se naopak nezpracovávají odpisy účetní).

4. Odpisy

4.1  Otevřete agendu Evidence majetku [Naše firma: Testovací data].

  • Poklepáním na identifikátor čísla majetku otevřete vytvořený záznam majetku.

4.2  Přesunete se na kartu Účetni odpisy.

4.3  Doplníte účet v poli Předkontace odpisu ComboBox - Nabídka například 551 000 (tato operace se provádí pouze jednou a nejčastěji hned při založení nové karty majetku).

4.3  V záznamu majetku klepnete na tlačítko Uložit a zavřít

4.4  Spusťte příkaz Provést odpisy... ze seznamu funkcí Nástroje agendy.

  • Otevře se dialog Hromadné operace evidence majetku, ve kterém je možné vybrat CheckBox - Zatržítko jednotlivý majetek či celou skupinu záznamů, pro které se odpis bude provádět.

4.5  Vyberete volbu CheckBox - Zatržítko Účetní odpisy a upravíte datum "do data" pomocí kalendáře Dialog Kalendář tak, aby se odepsal první účetní odpis (tj. poslední den období, které je na prvním řádku účetních odpisů v záznamu majetku).

  • V našem příkladu se jedná o datum 31. 12. 2013.

4.6  Ze seznamu majetku vyberete CheckBox - Zatržítko záznam, který jste založili.

4.7  Klepnete na tlačítko  OK 

Dialog Hromadné operace evidence majetku - Provedení odpisů

 

4.8  Zobrazí se protokol, který upozorní na případné chyby.

  • Pokud se vám nějaká objevila, projdete předchozí kroky a doplníte chybějící údaje.

4.9  Protokol zavřete tlačítkem  OK 

Protokol provedení odpisů

 

4.10  Otevřete záznam majetku, který jste odepisovali. Přesunete se na kartu Účetní odpisy.

  • Zde je u příslušného odepsaného řádku zatržítko v poli sloupce Odepsáno a doplněno datum provedení odpisů.
  • V poli Doklad je možné poklepáním na identifikátor otevřít interní doklad, kterým zaúčtujete odpisy (se zápisem 551 000/082 000 – konto oprávek Vario dosadí automaticky podle konta majetku).

4.11  V horní levé sekci karty Účetni odpisy vidíte vypočtené dosavadní oprávky a novou zůstatkovou cenu.

Záznam majetku, karta Účetní odpisy a odpisový plán

 

Abychom zachovali přehlednost, prošli jsme jen základní scénář přijetí majetku do evidence, vytvoření účetního odpisového plánu a vytvoření odpisu. Podrobnosti a další možnosti vám rádi předvedeme na osobní prezentaci.

 

Navazující dokumenty