Přidání nové mzdové složky

Obsah:


Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Postup pro přidání nové mzdové složky

V dialogu Mzdové složky, otevřeném z menu Nástroje agendy(Agenda Mzdy)/Mzdové složky…, vidíte přehled přednastavených mzdových složek (obr. 1).

Vytvoření nové mzdové složky

Obrázek 1: Vytvoření nové mzdové složky.

Detail mzdové složky

V detailu mzdové složky lze určit vlastnosti jednotlivých typů složek, proto je třeba si uvědomit, že se dá změnit najednou více mzdových složek (které mají stejný typ složky)! Některá nastavení ovlivňují způsob výpočtu mzdy, takže je nutné provádět změny s vědomím možných důsledků.

Detail mzdové složky

Obrázek 2: Detail mzdové složky.

 

Tabulka 1, obr. 2: Detail mzdové složky.

Pole/Funkce Popis
Složka Jednoznačné označení mzdové složky, nelze měnit.
Název složky Umožňuje úpravu názvu složky pro tiskové výstupy.
Pořadí Umožňuje ovlivnit pořadí mzdových složek pro tiskové výstupy.
Typ Výchozí, měsíční, výsledná. Výchozí složky lze použít pro nastavení výchozích mzdových složek v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení. Tyto složky pomocí Průvodce vytvořením mezd tvoří základ pro měsíční zpracování mezd. K těmto složkám lze v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky přidat tvz. měsíční složky, které slouží pro evidenci např. absencí, mimořádných srážek apod. Po výpočtu mzdy se na kartě Výsledné složky objeví složky výsledné, které určují vypočtené hodnoty mzdy (Hrubá mzda, Základ daně, Čistá mzda, …). Změnu nastavení těchto složek není možné provádět. Změnu hodnot výsledných složek lze provést pouze úpravou složek zadaných na kartě Měsíční složky a následným výpočtem mzdy.
Vliv Hodnota v poli Vliv zařazuje jednotlivé složky do skupin, které mají určité charakteristické vlastnosti, které určují jejich vliv na výpočet mzdy. (např. Příspěvek, Náhrada, Srážka, Odpočet).
Formulář (viz níže hodnoty 0 – 22) Určuje způsob zadávání hodnot mzdové složky v dialogu Mzdová složka na kartě Měsíční složky.
0 Hodnota 0 se zadává do pole Částka – používá se pro odměny, odpočty, srážky, příspěvky, měsíční mzdu.
1 Hodnota 1 se zadává pole Sazba a Hodiny – používá se pro hodinovou mzdu, příplatky placené sazbou, přesčasy.
2 Hodnota 2 se zadává pole Základ (načítá se), Sazba (načítá se) a Hodiny – používá se pro náhrady, příplatky placené průměrem.
3 Hodnota 3 otevírá pole pro zadání polí Platnost od, Platnost do a Likvidace od, Likvidace do. Data platnosti určují dobu absence, data likvidace určují dobu výplaty dávek nemocenského pojištění – Používá se pro dovolené, absence, OČR, PPM, voj. službu.
4 Obdobně jako u hodnoty 3 – navíc otevírá pole pro zadání hodin odpracovaných První den nemoci, Diagnózu a číslo neschopenky – používá se pro Nemoc.
5 Zadává se Sazba, Základ (Sazba * Základ/100) – používá se pro příplatky v % ze základu.
6 Zadává se Sazba, Dny – používá se např. pro stravenky. Viz také Souhrn změn a Peněžitý příspěvek na stravování.
7 Zadává se Sazba, Množství – používá se např. pro úkolovou mzdu.
8 Zadává se Základ – počítá Základ/Pracovní dny * (Pracovní dny + Svátky).
9 Zadává se Základ, Hodiny – počítá Základ složky Měsíční mzda * Hodiny / Pracovní dny * (Pracovní dny+Svatky).
10 Zadává se Hodiny, Sazba 2 – Pokud je Základ/100 * Sazba menší než Sazba 2, pak se počítá Hodiny * Sazba 2 + Hodiny * Sazba. Jinak se počítá Hodiny * Základ/100 * Sazba + Sazba * Hodiny. Používá se například pro Pohotovost.
11 Zadává se Základ, Hodiny – počítá Základ složky Osobní ohodnocení *Hodiny / Pracovní dny * (Pracovní dny+Svatky).
12 Zadává se Hodiny a Sazba – počítá se Sazba * (krát) Základ.
13 Takto nastavená složka má obdobné vlastnosti jako složky s typem formuláře 0, to znamená, že se u nich zadává pouze pole Částka. Z částky složky s formulářem 13 se při zaúčtování spočítá DPH podle sazby, která se zadá v dialogu Mzdová složka v poli Sazba (volba menu Mzdy/Mzdové složky - tlačítko
Upravit...). Do položky dokladu se vloží Částka bez DPH, Sazba DPH, Částka DPH a Částka. Zdanitelné plnění se nastaví na Základ daně a nastaví se pole Datum zdanitelného plnění. Ostatní položky dokladu mají zdanitelné plnění Není. Pro fungování této funkce je nezbytné, aby se předkontace složky jmenovala stejně jako mzdová složka.
14 Zadává se Sazba a Částka, umožňuje při použití u složky Penzijní připojištění – firma zadat požadované procento z vyměřovacího základu na sociální pojištění do pole Sazba a do pole Částka maximální částku, která se má do složky započítat.
15 Zadává se Částka a Hodiny, používá se např. pro úkolovou mzdu a dohody, kdy je předem známa částka odměny a počet odpracovaných hodin. Pokud se mají takto zadané hodiny považovat za odpracované, je nutné ve vlastnostech složky zatrhnout pole Odpracováno.
17 Toto nastavení umožní použít mzdovou složku Absence s náhradou mzdy ve výši podílu měsíční mzdy. Při zadání složky se zadají data od a do, dopočítají se dny a hodiny, a provede se výpočet obdobný výpočtu částky přesčasu měsíční mzdy. Zjistí se základ měsíční mzdy a z něj hodinová sazba základu podle úvazku, pracovních dní a svátků v měsíci. Hodinovou sazbou se násobí hodiny zadané ve mzdové složce. Tento princip je možné využít například k evidenci a náhradě mzdy za dobu poskytnutého zdravotního volna.
 

(17) Pro tento účel je připravena složka Náhrada měsíční mzdou.

Nastavení složky

Typ Měsíční
Formulář 17
Sazba 1
Hrubá mzda Ano
SP pracovníka Ano
ZP pracovníka Ano
SP zaměstnavatele Ano
ZP zaměstnavatele Ano
DNP Ano
Absence Ano
18

Počítá automaticky Odstupné. Složku nastavte takto:

  • V agendě Mzdy v dialogu Mzdové složky otevřete složku Odstupné a klepněte na tlačítko Detail složky za polem Typ složky.
  • V dialogu Složka vyberte v poli Formulář hodnotu 18 a do pole Sazba zadejte násobek průměrného výdělku, který chcete vyplácet.
  • Dialogy zavřete tlačítkem OK.

Při použití mzdové složky Odstupné ve mzdě se provede výpočet hrubého měsíčního výdělku, jehož hodnota se objeví v poli Základ, a jeho vynásobení přednastaveným násobkem v poli Sazba. V poli Částka bude celková výše odstupného. Násobek v poli Sazba můžete upravit, pokud vyplácíte vyšší odstupné nebo vyšší nárok vyplývá ze zákoníku práce.

22 Počítá sazbu * množství.
Sazba Určuje podle pole Vliv způsob použití složky. Pro Příspěvky a Srážky nabývá hodnot 1 nebo –1 podle toho, zda se k výsledné mzdě přičítají nebo odčítají. Pro Náhrady a Příplatky nabývají hodnot např. 100, 60, 50, 25 podle výše náhrady nebo příplatku v procentech.
Hrubá mzda Určuje, zda se mzdová složka bude započítávat do hrubé mzdy.
Základ daně Používá se pouze pro složky, kde Typ "je" Výsledná nebo kde Typ "není" Výsledná, ale současně složka není součástí Hrubé mzdy.
Čistá mzda Určuje vliv na čistou mzdu, používá se jen pro složky, kde Typ je Výsledná.
K výplatě Používá se jen pro složky, kde Vliv je Srážka, Příspěvek, Výplata a složky Čistá mzda a Roční zúčtování daně z příjmu.
Zdravotní pojištění pracovníka Určuje, zda složka patří do vyměřovacího základu zdravotního pojištění pracovníka.
Sociální pojištění pracovníka Určuje, zda složka patří do vyměřovacího základu sociálního pojištění pracovníka.
Zdravotní pojištění zaměstnavatel Určuje, zda složka patří do vyměřovacího základu zdravotního pojištění zaměstnavatele.
Sociální pojištění zaměstnavatel Určuje, zda složka patří do vyměřovacího základu sociálního pojištění zaměstnavatele.
DNP Určuje, zda se složka započítává do průměru pro dávky nemocenského pojištění.
Odpočet dnů DNP Určuje, zda se doba složky odpočítává při výpočtu DNP (např. Nemoc, OČR).
Dny kvalifikovaných důvodů Pro výpočet zdravotního pojištění (např. Nemoc, OČR).
Krátit dle odprac. dnů Při výpočtu mzdy se takto označené složky sníží poměrně k počtu odpracovaných dnů resp. hodin (např. Měsíční mzda).
Minimální mzda Připravuje se.
PV Určuje, zda se částka složky zahrnuje do výpočtu průměrného výdělku, případně určuje počet čtvrtletí, po které se má složky rozpočítávat do průměrného výdělku (4, 2 čtvrtletí).
Odpracováno Určuje, zda se doba složky považuje za odpracovanou dobu.
Pracovní dny Určuje, zda se pro výpočet počtu dnů složky použijí pouze pracovní dny.
Hodinový tarif Určuje způsob výpočtu částky (Ano = Částka = Základ * krát) Hodiny; Ne = Částka = Základ).
Absence Určuje, zda se doba složky odčítá od odpracované doby.
Omluvená absence Určuje, zda se jedná o omluvenou absenci pro sociální pojištění.
Vyloučená doba Určuje, zda se jedná o vyloučenou dobu pro sociální pojištění.
Bez příjmu Určuje, že za dobu složky se bude počítat zdravotní pojištění z minimální mzdy.
Účtovat Určuje, zda se složka bude účtovat.
Předkontace Určuje, jakou předkontaci bude mít položka interního dokladu vytvořená z dané složky.
Platba Propojuje složky zdravotního a sociálního pojištění a daní s bankovním spojením institucí pro odvod plateb v dialogu Platby.
Středisko Určuje, zda se ve složce bude zadávat pole Středisko a zda se složka bude na střediska účtovat.
Zakázka Určuje, zda se ve složce bude zadávat pole Zakázka a zda se složka bude na zakázky účtovat.
Kategorie Kategorie a kategorizace záznamů

 

Související dokumenty