Založení nového pracovního poměru

1. Otevřete záznam pracovníka a přejděte na kartu Prac. poměry (obr. níže)

2. Klepněte na tlačítko Nový…

3. Zobrazí se dialog Pracovní poměr (obr. níže), který obsahuje karty:

Napoveda Pro hledání informací na stránce použijte Pro hledání informací na stránce použijte klávesovou zkratku Ctrl+F nebo stránku pro hledání.

Vytvoření nového pracovního poměru v dialogu Pracovník

Obrázek: Dialog Pracovník, karta Prac. poměry.

Obrazová dokumentace je ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Dialog Pracovní poměr

Obrázek: Dialog Pracovní poměr.

1. Karta Obecné

Pole/Funkce Popis
Pracovní poměr Po otevření dialogu „Pracovní poměr” vyplňte pole Pracovní poměr. Jelikož se obvykle zadává příjmení a jméno pracovníka (což je shodné s polem „Pracovník”), stačí použít tlačítko Boční uvozovka a doplní se údaj z pole Pracovník. Jestliže se vyskytuje pracovníků se stejným příjmením i jménem více, je nutné je rozlišit nějakým dalším znakem, např. rokem narození, st., ml. apod. (což by mělo být v poli Pracovník rozlišené podobně). Samozřejmě lze přenesenou hodnotu dále upravovat nebo pole „Pracovní poměr” vyplnit ručně. Pokud má pracovník uzavřen další pracovní poměr nebo dohodu, rozlišíte jejich druhy právě tímto polem (za příjmením a jménem uvedete DPP, DPČ apod.).
Pracovník Jméno shodné s polem „Pracovník” – automaticky doplněné z dialogu Pracovník – z karty Obecné.
Kód poměru Identifikační kód pracovního poměru, může sloužit např. při importu měsíčních vstupů z MS Excel (stejnou hodnotu nelze vyplnit u více poměrů).
Poměr

Ze seznamu pole ComboBox - Nabídka vyberete druh pracovního poměru: z uvedených zkratek je to např. DPC – dohoda o pracovní činnosti, DPP – dohoda o provedení práce, HPP – pracovní poměr. Pro jednatele nebo společníky a pro likvidátory a prokuristy se vybere CD, pro členy statutárních orgánů Statutáři.

Současně je třeba dodržet podmínku, že pokud má zaměstnanec 2 mandátní smlouvy (jednu na společníka a druhou na jednatele), zadává se na 1 poměr. Ale jestliže existuje k HPP mandátní smlouva, musí se zadat na 2 poměry, protože se posuzuje z hlediska důchodového pojištění každý typ poměru zvlášť (např. HPP a CD nebo HPP a Statutáři).

Typ mzdy Ze seznamu ComboBox - Nabídka vyberete, jestli se jedná o mzdu měsíční, hodinovou nebo úkolovou.

Poznámky

 • Výběr typu mzdy se řídí podle způsobu stanovení mzdy v pracovní smlouvě nebo dohodě. Pro pracovní smlouvu se stanovenou základní měsíční mzdou a pravidelným denním úvazkem se používá zpravidla typ mzdy Měsíční. Další typy mzdy jsou Hodinová a Úkolová, přičemž je lze použít v jakémkoli pracovním režimu.
 • Podle výběru typu mzdy se řídí způsob výpočtu nebo zadávání odpracovaných hodin.  U typu mzdy Měsíční se stanovuje počet hodin pracovního dne v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné v poli Pracovní den. Z této hodnoty a počtu pracovních dní a svátků v dialogu Nastavení se při výpočtu mzdy vypočítá počet odpracovaných hodin. V případě neodpracovaných dní nebo hodin se tento celkový počet hodin snižuje podle počtu dnů a hodin v mzdových složkách, které tyto neodpracované doby indikují. U typu mzdy Hodinová se odpracovaný počet hodin zadává do mzdové složky (např. Hodinová mzda) v dialogu Mzda na kartě Měsíční složky.
 • Pro zahrnutí zadaných hodin do součtu odpracovaných hodin je rozhodující zaškrtnutí vlastnosti Odpracováno dané složky v dialogu Složka.
 • Typ mzdy Úkolová se používá nejčastěji u dohod konaných mimo pracovní poměr, kdy je stanovena celková částka a není předem znám objem odpracovaných hodin. Hodiny odpracované na dohodách je však vhodné (také z důvodu kontrol úřadů) evidovat. Pro zadání částky odměny a odpracovaných hodin je možné použít např. složku Úkolová mzda nebo Mzda – DPP. Pro tyto složky se pak používá nastavení vlastnosti Formulář na hodnotu 15. Pokud je předem znám také počet hodin, je možné ho zadat v dialogu Pracovní poměr na kartě Nastavení přímo do mzdové složky do pole Hodiny. Celkový počet odpracovaných hodin je možné po výpočtu mezd zkontrolovat na kartě Výsledné složky v řádku Hrubá mzda ve sloupci Hodiny.

2. Karta Obecné

Pole/Funkce Popis
Typ daně ComboBox - Nabídka Typ daně z příjmů – přednastaven „Roční”. Použijte i při neprovedeném prohlášení pro pracovní vztahy s nepojištěným příjmem. Při dosažení příjmu do hranice pro zdanění zvláštní sazbou daně se provede zdanění srážkovou daní. Při překročení této hranice platné pro daný rok se provede zdanění zálohovou daní. Pokud se jedná o odměny statutárních orgánů, lze vybrat typy „Záloha na daň”, „Srážková daň” a "Srážková daň - nesmluvní státy" (ošetřeno hláškami pro přiřazení správného typu daně).
Druh SP pojištění ComboBox - Nabídka Přednastaven nejčastější druh na „Nemocenské pojištění” – pokud se jedná o jiný druh, vyberte z nabídky. Např. u dohod o provedení práce bude „Dohoda o provedení práce”, u odměn jednatelů nebo společníků s.r.o. „Důchodového pojištění” (pouze ale do konce roku 2011), u krátkodobých zaměstnání bude „Nepojištěné zaměstnání” (do roku 2013) apod.
Činnost pro SP ComboBox - Nabídka Rozlišení pracovní činnosti. Vyberte z nabídky, nejčastější bude „1 – pracovní poměr”. U krátkodobého zaměstnání se nevyplňuje.
Místo výkonu činnosti

ComboBox - Nabídka Přednastavena výchozí hodnota „Česká republika”. Jinou hodnotu lze vybraz z roletového menu. Je to povinný údaj na tiskovém formuláři „Nemocenské pojištění – oznámení o nástupu na OSSZ”.

Viz také Nové pole Obec místa výkonu v dialogu Pracovní poměr, Mzda a Pracovní poměry.

Vznik poměru Dialog Kalendář Datum vzniku poměru, který je sjednán v pracovní smlouvě jako datum nástupu. Tímto dnem může být i den, který pro daného zaměstnance není dnem pracovním (např. 1. ledna, 1. května nebo jakákoliv sobota či neděle, pokud zaměstnanci nepřipadne na tyto dny směna). Tento datum se zobrazuje na následujících tiskových formulářích:
 • Osobní karta
 • Potvrzení o příjmu
 • Zápočtový list
 • Mzdový list
 • Nástupy
 • Ukončení
Současně je podle vzniku poměru stanoven nárok na dovolenou. Více informací o stanovení dovolené se dočtete v dokumentu Dovolená.
Datum nástupu Dialog Kalendář Datum nástupu zaměstnance je den, ve kterém zaměstnanec začal vykonávat práci pro zaměstnavatele. Datum aktuálního roku můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4.

Poznámky

 • Povinnost platit pojistné na zdravotní pojištění vzniká pojištěnci dnem nástupu zaměstnance do zaměstnání. Za den nástupu do zaměstnání se považuje den, od kterého dle pracovní smlouvy zaměstnanci vznikl pracovní poměr. Přihlášení zaměstnance k ZP kódem „P” pro tisk Hromadného oznámení provádějte k datu „Vznik poměru”.
 • Do pole Datum nástupu se zadává den, kdy zaměstnanec začal skutečně vykonávat práci pro zaměstnavatele. Tento den je vznikem účasti na nemocenském a důchodovém pojištění a používá se pro přihlášku k nemocenskému pojištění (tiskový formulář Nemocenské pojištění), pro tisk ELDPU zaměstnance v pracovním poměru se za den, ve kterém tento zaměstnanec začal vykonávat práci, považuje též den přede dnem započetí výkonu práce, za který příslušela náhrada mzdy nebo za který se mzda nekrátí. V tom případě zadejte do pole „Datum nástupu” tento den. Tedy např. 1. 1. nebo 1. 5., pokud se za tento den vyplácí zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu za tento den mzda nekrátí.
 • Po zadání data nástupu se v dialogu Pracovní poměr otevře tabulka Nástup do pracovního poměru. Zde můžete potvrdit nastavení kódu pro přihlášení ke zdravotní pojišťovně tlačítkem Nastavit (vytvoří řádek do karty Personální v tabulce Oznámení), pokud již nebyl vytvořen. Současně z ní lze tisknout Oznámení o nástupu na SSZ  (tiskový formulář Nemocenské pojištění). POZOR – pokud není vyplněné pole Činnost SP, žádné údaje se do tiskového formuláře nenačtou.

3. Karta Obecné

Pole/Funkce Popis
Rozvrh ComboBox - Nabídka Rozvrh pracovní doby, přednastaven je „Standardní”, tj. zpravidla plný pracovní úvazek, kdy pracovní doba je rozložena do 5ti prac.dnů na stejný počet hodin za den – více k pracovním režimům naleznete v dokumentu Agenda Pracovních rozvrhů. Tlačítko  otevře detail rozvrhu.
Pracovní týden Zadáte, kolik má pracovní týden hodin.
Pracovní den Zadáte, kolik má pracovní den hodin.
Plný denní pracovní úvazek Pokud se jedná o zkrácený úvazek, zadá se do pole „Plný denní pracovní úvazek” plný počet hodin pracovního režimu, ze kterého je úvazek zkrácen. Do pole „Pracovní den” zkrácený počet hodin pracovního dne.
% minimální mzdy ComboBox - Nabídka Minimální mzda poměru. Tlačítko  otevře detailní info o minimální mzdě.
Datum ukončení Dialog Kalendář Datum ukončení pracovního poměru. Při zadání pole „Datum ukončení” se otevře dialog „Ukončení pracovní vztahu”, kde zvolíte, které funkce se mají provést (např. ukončení platnosti výchozích mzdových složek, daňových zvýhodnění, nastavení nového nároku na dovolenou, ukončení podepsání Prohlášení daně apod.). Tlačítko  viz Zrušení (změna) ukončení pracovního poměru. Datum můžete do polí zapisovat ve zkrácené podobě: např. 1/4, 1,4, 1.4.
Předpokl. ukončení Dialog Kalendář Čtěte dokument Předpokládané ukončení pracovního poměru.
Důvod ukončení

ComboBox - Nabídka Důvod zrušení pracovního poměru (např. výpověď) – vytvořit si můžete vlastní číselník důvodů ukončení (max. počet znaků je 31).

Poznámka

 • Číselník, který se zobrazuje v rozbalovacím seznamu „Důvod ukončení”, se musí jmenovat Důvody ukončení. Můžete ho editovat přes menu Nástroje/Možnosti/Číselníky. Slouží pouze k interní evidenci. Aby se důvod ukončení objevil na tiskovém formuláři Zápočtový list, je nutné jej vyplnit přímo v dialogu tisku uvedeného tiskového formuláře.

4. Karta Obecné

Pole/Funkce Popis
Zkušební doba Dialog Kalendář Zadáte datum, do kterého trvá zkušební doba.
Mzdový výměr Dialog Kalendář Zadáte datum mzdového výměru.
Mzdový postup Dialog Kalendář Zadáte datum mzdového postupu.
Doplatek ZP do MVZ CheckBox - Zatržítko Doplatek zdravotního pojištění do minimální mzdy.

Poznámky

 • Pokud má pracovník v dialogu Pracovní poměr zatrženu volbu Doplatek ZP do MVZ, znamená to, že se odvádí pojistné na ZP alespoň z minimální mzdy (hodnota zadaná v dialogu Nastavení na kartě Sociální). Jestliže tedy zaměstnanec nedosáhne minimálního vyměřovacího základu, bude při výpočtu mzdy automaticky proveden výpočet ZP pracovníka tak, že se srazí 4,5 % ze skutečného VZ a 13,5 % z rozdílu mezi skutečným a minimálním VZ. Do roku 2015 se obdobně počítalo ZP pracovníka v případě, že zaměstnanec čerpal neplacené volno (event. měl neomluvenou absenci).
 • Jestliže je současně v agendě Personalistika na kartě Personální v tabulce vybrána hodnota Plátce stát, systém nebude doplatek ZP do MVZ provádět.

5. Karta Obecné

Pole/Funkce Popis
Souběh

Při založení dalšího pracovního poměru jednomu pracovníkovi je nutné nastavením pole Souběh určit způsob zdanění jednotlivých pracovních vztahů. Je-li v jednom období zpracován pouze jeden pracovní vztah, pak jeho pole „Souběh” nebude zatržené. Pokud je v jednom období zpracováno více pracovních vztahů je nutné:

 • Jednoznačně určit jeden nesouběžný pracovní vztah.
  • Tento vztah bude mít nezaškrtnuté pole „Souběh” v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné. V tomto pracovním vztahu by měly být uplatněny případné slevy na dani a daňová zvýhodnění. Dále je vhodné, aby k tomu byl vybrán vztah s dostatečným příjmem, aby celková daň mohla být sražena bez vzniku záporné dobírky.
 • U ostatních souběžných vztahů zaškrtnout pole „Souběh”.
  • Všechny tyto vztahy budou mít zaškrtnuté pole „Souběh” v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné.

Po vytvoření mezd u nesouběžného pracovního vztahu pole „Souběh” nebude zaškrtnuto a v tomto pracovním vztahu bude probíhat zdanění příjmů ze všech souběžných vztahů. Zbývající vztahy budou mít zaškrtnuto pole „Souběh” a v nich se zdanění provádět nebude. 

Nastavení parametru „Souběh” pro dané období  je možné provést i po vytvoření mezd v daném období v dialogu Mzda na kartě Obecné v poli „Souběh” jednotlivých pracovních vztahů s možným promítnutím změn do pracovního poměru. Pro správný způsob zdanění je nutné, aby v době výpočtu nesouběžného vztahu již byly zpracovány a vypočteny všechny souběžné vztahy.

V případě, že je při výpočtu nalezeno více nesouběžných pracovních vztahů, je výpočet ukončen a zobrazí se doporučení ke správnému nastavení.

Druh práce Uvést druh vykonávané práce (není povinné). Pomocí klávesy F4 lze vytvořit číselník a stejnou klávesou se spouští číselník pro výběr hodnoty.
Místo výkonu práce

Uvést místo výkonu práce uvedené v Pracovní smlouvě. Pomocí klávesy F4 lze vytvořit číselník a stejnou klávesou se spouští číselník pro výběr hodnoty.

Viz také Nové pole Obec místa výkonu v dialogu Pracovní poměr, Mzda a Pracovní poměry.

Pravidelné pracoviště Uvést název pracoviště, na kterém zaměstnanec pracuje. Přes Nástroje/Možnosti/Číselníky lze vytvořit číselník a vybírat hodnoty z roletového menu.
Funkce ComboBox - Nabídka Uvést funkci zaměstnance. Po vytvoření číselníku přes Nástroje/Možnosti/Číselníky lze vybírat hodnoty z roletového menu.
Pracovní pozice Uvést název pracovní pozice. Pomocí klávesy F4 lze vytvořit číselník a stejnou klávesou se spouští číselník pro výběr hodnoty.
Nadřízený ComboBox - Nabídka Identifikace nadřízeného z nabídky pole (ze seznamu pracovníků evidovaných v agendě Personalistika).
Výplatní místo Pokud firma používá svá výplatní místa, může zde uvést místo výplaty. Pomocí klávesy F4 lze vytvořit číselník a stejnou klávesou se spouští číselník pro výběr hodnoty.
Středisko ComboBox - Nabídka Uvést středisko, na kterém zaměstnanec pracuje (tzv. kmenové středisko). Vybírá se z číselníku.
Zakázka ComboBox - Nabídka Uvést kmenovou zakázku zaměstnance. Vybírá se z číselníku.  otevře detail zakázky.
Dovolená Dialog Mzda Dialog Nárok na dovolenou pracovního vztahu v roce umožňuje nastavit nový nárok na dovolenou, zobrazit návrh pro krácení dovolené z důvodu dlouhodobé absence a vypořádat zbývající dovolenou při ukončení pracovního vztahu. Více informací o stanovení dovolené se dočtete v dokumentu Dovolená.
Základy pro DNP Dialog Mzda Hodnoty se již nevypočítávají od roku 2009. Návod na zadání údajů pro tisk tiskového formuláře Příloha k žádosti o nemocenské dávky naleznete v dokumentu Zadání vyměřovacích základů a vyloučených dnů pro TF Příloha k žádosti o ND.
Průměry pro PPÚ Dialog Mzda Pokud pracovní poměr při zadání do systému trvá již od minulého období, je nutné zadat průměr pro pracovněprávní účely (PPÚ). V dialogu Průměry pro PPÚ zadejte hodnoty do polí Rok, Čtvrtletí, Základ a zaškrtněte pole Platný. Pro zadání průměrů se zadává období, z kterého byly průměry spočítány (začátek zpracování od ledna 2010, zadat průměry Rok 2009 Čtvrtletí 4). Průměry lze zadat hromadně. Návod naleznete v dokumentu Zadání průměrů pro pracovně-právní účely (PPÚ).
Čtvrtletní výpočet průměrů pro pracovněprávní účely se počítá ze zpracovaných mezd pomocí funkce Uzávěrka.
Vyřazení

Dialog Mzda Dočasné vyřazení pracovníka z evidenčního stavu z důvodu nástupu – např.  na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), rodičovskou dovolenou, výkon trestu, práci v zahraničí apod. Slouží pro výpočet evidenčních stavů v tiskových formulářích (Evidenční stav, Statistika) a doplňcích (ISPV).

Převedení Datum, od kdy byla např. pracovnice převedena na jinou práci z důvodu těhotenství.

Karta Nastavení

→ Pro přidání složek mzdy stiskněte tlačítko Nový…

Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení

Obrázek: Dialog Pracovní poměr, karta Nastavení.

 

Nová výchozí mzdová složka

Obrázek: Dialog Výchozí složka.

Další postup:

 • Po otevření dialogu Výchozí složka (viz obrázek výše) vyberte v poli Složka ze seznamu mzdovou složku. Základními složkami je Měsíční mzda pro měsíční typ mzdy a Hodinová mzda pro hodinový typ mzdy. Pokud v seznamu Složka v dialogu Výchozí složka nenajdete vhodnou složku, je možné klepnutím na tlačítko za polem Složka otevřít přehled mzdových složek a novou složku vytvořit.
  Poklepáním na pole Složka otevřete dialog Mzdová složka pro konkrétní mzdovou složku, kde můžete zadat nastavení složky nebo dále zobrazit podrobnosti typu mzdové složky.
 • Pro složku Měsíční mzda  dále zadejte Platnost od, tzn. od kdy se má tato složka nabízet do měsíčního zpracování, a Do v případě, že chcete platnost složky ukončit. Dále zadejte hodnotu do pole Částka.
  Pro složku Hodinová mzda se místo pole Částka zadá pole Sazba, kde se zadá hodinová sazba.
 • Pro vytvoření mzdových složek můžete použít tlačítko Načíst z jiného poměru... V následujícím dialogu se nabídnou pracovní poměry, jejichž výchozí mzdové složky lze zkopírovat do aktuálního pracovního poměru. Přidané mzdové složky je možné upravit obvyklým způsobem pomocí tlačítka Upravit… nebo poklepáním na mzdovou složku. Doporučujeme zkontrolovat především pole Platnost od a do, Sazba a Částka. Pole Platba se vyplňuje v případě, že částka mzdové složky se má srážet ze mzdy platebním příkazem na jiný účet než dobírka. Tento účet se zadává na kartě Platby.
 • Stiskem tlačítka Načíst daňové slevy… je možné provést přenesení slev na dani a daňových zvýhodnění, které byly zadány v dialogu Pracovník na kartě Rodina v pravé dolní části.
 • Po klepnutí na tlačítko OK + Navazující se vytvoří nová výchozí mzdová složka, která je kopií stávající, ale v poli "Platnost od" bude datum následující po dni v poli "Platnost do" stávající složky. Tuto možnost využijete například v případě, že zaměstnanci je od následujícího období zvýšena částka měsíční mzdy.
 • Nebo můžete použít tlačítko OK + Další k zadání další mzdové složky.
 • Klepnutím na tlačítko OK se vrátíte do seznamu dosud zadaných mzdových složek.
 • Při použití volby Vybrané z nabídky „Výchozí mzdové složky”se v tabulce výchozích mzdových složek zobrazí pouze ty mzdové složky, které odpovídají v tabulce právě vybrané mzdové složce. Tuto volbu lze vhodně využít pro získání přehledu o historickém vývoji hodnot konkrétní složky, při ukončování platnosti stávající a vytváření nové pokračující složky např. tlačítkem  OK + Navazující .
 • Po návratu do dialogu Pracovní poměr se můžete tlačítkem Upravit… vrátit k již vytvořeným složkám.
 • Tlačítko Odstranit… odstraní vybranou složku ze seznamu.

Karta Platby

Na kartě Platby je nutné nastavit způsob vyplácení mzdy. Každý pracovník zde bude mít minimálně jeden záznam (v poli Platba vyberete položku Dobírka), který určí, jakým způsobem se mu bude vyplácet dobírka mzdy, tedy částka, která zbude ze mzdy po provedení všech srážek a odvodů.

Vyplňování a kontrolu údajů vám usnadní dva režimy pohledu na položky:

Viz také Platby – nastavení a Vytvoření záloh (s příkladem).

Dialog Pracovní poměr, karta Platby, záložka Seznam

Obrázek: Dialog Pracovní poměr, karta Platby, záložka Seznam.

 Další postup:

 • V poli sloupce Platba vyberte (dobírka, spoření, srážka) nebo zadejte druh platby (s jiným názvem).
 • V poli sloupce Způsob platby určete, jak se má platba provádět (na účet, poštou, hotově).
 • Sloupce s údaji o srážkách: Pořadí, Datum doručení, Druh, Ve prospěch, Rozhodnutí byla dříve přístupná pouze přes detail platby tlačítkem Srážka v dialogu Srážka. Zobrazení polí v tabulce umožňuje přehledné zobrazení plateb, jejich setřídění podle pole „Datum doručení” a případnou úpravu pole „Pořadí”.
 • V dalších polích vyplňte Bankovní spojení nebo Adresu.
 • Pokud se platba provádí na účet a chcete tuto platbu pravidelně zařazovat na příkaz k úhradě, zaškrtněte také pole Příkaz v detailním zobrazení (záložka Detail).
 • Pokud vyplácíte pravidelné zálohy, založte další záznam pro její výplatu v poli Platba a vyberte Záloha, vyplňte Způsob platby, bankovní spojení nebo adresu.
 • V zobrazení přes Detail v poli Zpráva pro příjemce můžete vybrat z nabídky (Platba a Pracovní poměr, Platba a Období nebo Pracovní poměr, Platba a Období) pro sdělení příjemci, o jakou platbu se jedná.
  Tlačítkem Vytvořit složku můžete vytvořit složku pro danou platbu. Po klepnutí na tlačítko Vytvořit složku zadejte platnost složky Od a Do, částku složky a vyberte, jaká složka se má vytvořit. Klepnutím na tlačítko se složka vytvoří a bude dostupná na kartě Nastavení. Tímto způsobem lze provádět také srážky.

1. Tlačítko Nastavit pořadí dle data doručení slouží ke změně pořadí srážek v případě, že je dodatečně doručena srážka, která vzhledem k datu doručení musí dostat výhodnější pořadí před jinými srážkami.

2. Při vytváření nových pracovních poměrů nebo opakovaných dohod u téže osoby je možné načíst čísla účtů z libovolného předchozího pracovně-právního vztahu, na které byly prováděny platby dobírek, spoření nebo srážek – k tomu slouží funkce tlačítka Načíst účet z jiného poměru

Srážky

Penzijní připojištění

Dalším typem plateb může být penzijní připojištění, které se zadává do dialogu Penzijní připojištění. V rámci modulu Mzdy je možné vést agendu Penzijního připojištění. Systém Vario umožňuje provádět srážky zaměstnancům a vyplácet příspěvky zaměstnavatelů do penzijních fondů. Systém kontroluje povolenou hranici osvobozeného příjmu z příspěvku zaměstnavatele i hranici pro daňově uznatelné náklady zaměstnavatele z příspěvku zaměstnavatele. Z modulu Mzdy je také možné vytvořit příkaz k úhradě penzijnímu fondu. Více informací naleznete v dokumentu Zadání příspěvků na penzijní a životní pojištění.

Doporučujeme! Vzhledem k častým změnám v legislativě, prosíme, sledujte na www stránkách rubriku Uživatelé/Aktualizace/Novinky, kde je úplná historie změn Vario. Pokud nemáte přístup k internetu, objednejte si (nebo vyzkoušejte) Vario obsahující aktuální software. Můžete ho použít pro nové instalace i aktualizace. Předpokladem pro aktualizaci je úhrada poplatku Maintenance na aktuální rok.

Generování čísla účtu IBAN

Na kartě Platby je možné zadat bankovní spojení – číslo účtu a kód banky. V detailu karty (záložka „Detail”) naleznete funkci pro převod tuzemského čísla účtu do IBAN formátu (obdobně jako v Adresáři).

Dialog Pracovní poměr, karta Platby (záložka Detail) a dialog Generování čísla účtu IBAN

Obrázek: Dialog Pracovní poměr, karta Platby (záložka Detail) a dialog Generování čísla účtu IBAN.

 

Při uložení čísla účtu do IBAN formátu můžete přepsat stávající formát účtu nebo založit nový účet s názvem rozšířeným o text „ – IBAN”.

Při uložení čísla účtu do IBAN formátu můžete přepsat stávající formát účtu nebo založit nový účet s názvem rozšířeným o text

V případě, že u bankovního spojení Dobírka vyberete volbu "→ Založit nové bankovní spojení", zobrazí se dotaz, zda se toto nové bankovní spojení má nastavit jako výchozí pro tvorbu příkazu.

Chcete toto nové bankovní spojení pro dobírku nastavit jako výchozí při tvorbě příkazu?

Pokud vyberete volbu Ano – nastavit nový účet pro dobírku jako výchozí, zaškrtne se u tohoto účtu Dobírka – IBAN pole Příkaz, zatímco u původního účtu Dobírka se pole Příkaz odškrtne. Tímto postupem se zajistí, že napříště při tvorbě příkazu s volbou Dobírky zaměstnancům se použije účet v IBAN formátu.

Dialog Pracovní poměr, karta Platby (Detail)

Uložení čísla účtu v IBAN formátu je možné i u účtů pro další platby, například spoření nebo srážky. U těchto plateb je nutné v případě použití volby → Založit nové bankovní spojení provést obvyklým způsobem propojení na tyto nové účty ve výchozích mzdových složkách v Personalistice nebo měsíčních mzdových složkách ve Mzdách v poli Platba.

Karta Účetnictví

V dialogu Pracovní poměr na kartě Účetnictví (viz obrázek) je možné zadat také předkontace pro zaúčtování jednotlivých složek mzdy. Toto nastavení se provádí pouze v případě, že mzdové složky konkrétního pracovníka je nutné účtovat podle jiných předkontací než těch, které jsou nastaveny jako výchozí v dialogu Mzdové složky. Vhodným způsobem použití tohoto nastavení je účtování společníků a jednatelů. Předkontace je účetní souvztažnost, jejichž seznam je nutné vytvořit v modulu Účetnictví v agendě Interní doklady v knize, která je pro účtování mezd určena. V dialogu Nastavení na kartě Obecné v poli Kniha vyberte knihu dokladů, do které chcete doklad vytvořit a ve které jsou předkontace zadány.

Nastavení účtování jednotlivých mzdových složek a pracovních poměrů, včetně nastavení účtování na Střediska a Zakázky můžete provést hromadně v agendě Mzdy, v dialogu Zaúčtování, který spustíte z menu Nástroje agendy(Agenda)/Zaúčtování mezd…

Dialog Pracovní poměr, karta Účetnictví

Obrázek: Dialog Pracovní poměr, karta Účetnictví.

 

 • Na kartě Účetnictví je také tabulka Termíny poměru, ve které lze evidovat změny proměnlivých údajů v čase. Jedná se o pole Středisko, Zakázka, Funkce, Doplatek ZP do MVZSouběh, Rozvrh, Pracovní úvazek, Pracovní den a Plný denní pracovní úvazek. (Viz také zobrazení Termíny poměru v agendě Personalistika.)
 • Ve spodní části karty Účetnictví se zadávají údaje pro Rozúčtování nákladů dle podílu mzdových složek. Více informací naleznete v dokumentu Zaúčtování mezd.

Termíny poměru

Na kartě Účetnictví je možné evidovat platnost některých parametrů pracovního poměru v časových intervalech. Je možné nastavit tyto parametry:

 • Středisko
 • Zakázka
 • Funkce
 • Souběh
 • Doplatek ZP do MVZ
 • Rozvrh
 • Pracovní úvazek
 • Pracovní den
 • Plný denní pracovní úvazek

Nastavení střediska a zakázky se využívá k doplnění do mzdových složek, které v době výpočtu mzdy nemají tyto parametry nastaveny. Evidenci všech těchto parametrů je možné použít také pro promítnutí plánovaných hodnot do vytvářených mezd.

V druhém kroku „Průvodce vytvořením mzdy” uvidíte volbu:

Chcete při vytváření mezd podle Termínů poměru nastavit?

Volba Parametry mzdy v aktuálním období zajistí, že při nastavení parametrů mzdy pro aktuální období dostanou hodnoty nadefinované v Termínech poměru přednost před hodnotami pracovního poměru. Tím je umožněno provádět nastavení parametrů mzdy už ve chvíli, kdy jsou tyto skutečnosti známy, bez nutnosti čekání na dobu, kdy nastanou – resp. kdy se budou ve mzdách zpracovávat. Volba tedy umožňuje nezávislou práci personalistky a mzdové účetní.

Volba Hodnoty pracovního poměru zajistí promítnutí parametrů zadaných v „Termínech poměru” do hodnot pracovního poměru. Tím je umožněno aktualizovat postupně pracovní poměr při zpracování mezd tak, aby jeho parametry byly v souladu se zadaným nastavením v termínech poměrů.

Doporučujeme vám používat funkci následovně:

 1. Nové hodnoty mzdy nastavte v tabulce Termíny poměru v okamžiku, kdy se je dozvíte. Zadejte, od kdy hodnota platí.
 2. Před prvním vytvořením mezd a zatržením voleb zkontrolujte, zda i dříve zadané hodnoty všech parametrů u všech zaměstnanců v tabulce Termíny poměru odpovídají plánovaným změnám. Aktivace funkce platí na všechny parametry u všech poměrů.
 3. V průvodci vytvořením mezd vyberte obě volby a dále nebudete muset myslet na to, že před příštím výpočtem mzdy máte nové hodnoty.

Pro další vytváření mezd zůstanou obě volby automaticky vybrány a funkce bude aplikována, dokud zatržítka v průvodci nezrušíte.

Karty viz Deník, Dokumenty, Úkoly

Na kartě Dokumenty v dialogu Pracovní poměr je možné zobrazit přehled připojených dokumentů i v případě, že je pro agendu Personalistika nastavena výchozí složka dokumentů a současně je použit stejný identifikátor pro záznam pracovníka i pracovního poměru.

Aktuální informace o modulu Mzdy doporučujeme sledovat v sekci Uživatelé » Aktualizace » Novinky.

 

Související dokumenty