Dialog Kampaň

Obsah:


Obrázky v dokumentu jsou ilustrační, neslouží jako závazný příklad nastavení.

Dialog Kampaň slouží pro vložení a správu informací o kampani (obr. 1, 1A).

Dialog Kampaň, karta Obecné

Obrázek 1: Dialog Kampaň, karta Obecné. Skryté nabídky a související funkce aktivujete pomocí tlačítek Přepínač polí a výběr z nabídky Dialog Kalendář Vyvolá dialog

 

Vario Online – Dialog Kampaň

Obrázek 1A: Vario Online – Dialog Kampaň.

Karta Obecné
POLE/FUNKCE POPIS
Kampaň Identifikátor automaticky generovaný systémem podle nastavení v Možnostech Varia.
Výběr z nabídky Typ

Označení vystihující zaměření kampaně. Typy kampaně definujete v uživatelském Číselníku.

Například „kampaň náboru nových zaměstnanců”, „prodejní” nebo „k získání nových dealerů”.

Popis Textový popis charakterizující kampaň. Prvotní informace.
Kniha Název knihy, do které byla kampaň založena.
Výběr z nabídky Referent Pole eviduje referenta kampaně. Aktuální uživatel Varia může být změněn výběrem ze jmen dalších oprávněných uživatelů, jsou-li definováni.
Datum vytvoření Aktuální datum odvozené od data systému. Lze měnit pomocí tlačítka Dialog Kalendář Kalendář.
Datum od – do Rozmezí trvání kampaně. Lze měnit pomocí tlačítka Dialog Kalendář Kalendář.
Výsledek kampaně
Výběr z nabídky Úspěšnost

Pole napojené na uživatelský Číselník. Definujete škálu – stupnici úspěšnosti kampaně. Podle úspěšnosti jednotlivého typu kampaně (např. Prodejní) analyzujete, která forma kampaně (např. TV reklama) byla nejproduktivnější.

Hodnocení Celkové textové hodnocení kampaně.
Kampaň
Výběr z nabídky Forma

Určuje, jakými nástroji budete kampaň prezentovat. Pole je navázané na uživatelský Číselník.

Příklady názvů: „direct mail, inzerát, TV reklama” apod.

Výběr z nabídky Stav

Vyjadřuje popis průběhu kampaně. Pole je navázáno na uživatelský Číselník.

Příklady stavů „Příprava”, „Zahájeno”, „Dokončeno”.

Náklady a výnosy na kampaň
Náklady a Výnosy
 • Slouží k evidenci předpokládaných (Plán) a skutečných (Skutečnost) nákladů a výnosů. Hodnoty jsou doplňovány a aktualizovány ručně uživatelem.
 • Náklady (Skutečnost) Vyvolá dialog zobrazí na kartě Prodeje Přehled
 • Výnosy (Skutečnost) Vyvolá dialog zobrazí na kartě Prodeje Přehled
Záložky
Koruny/Cizí měna
Jsou-li zadány hodnoty nákladů a výnosů v cizí měně, přepíná pohled na Koruny/Cizí měna.
Cizí měna
Měna

Nabídka ComboBox - Nabídka pro výběr měny, tlačítko  vyvolá dialog Měna vybrané měny.

 • Například pro kampaň: inzerce na Slovensku, která se platí v EUR.
Kurs Jestliže je zadána cizí měna, je automaticky dopočítán kurs. Tlačítko Vyvolá dialog otevře dialog Měna a kurs.
Množství měny Množství pro přepočet vztahující se k definované kampani.
Primární měna Primární měna viz nápověda Karta Obecné – Doklad.

Vario Online – Kampaně – karta Obecné

 • Klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat.
 • V editačním režimu doplňte údaje o kampani v polích sekcí Obecné, Datum, Cizí měna, Kampaň, Náklady a výnosy na kampaň a Výsledek kampaně (obr. 1B).
 • Údaje uložte klepnutím na tlačítko Adresy – Uložení záznamu.
 • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.

Vario Online – Kampaně – karta Obecné

Obrázek 1B: Vario Online – Kampaně – karta Obecné.

 

Karta Poznámky
POLE/FUNKCE POPIS
Výběr z nabídky Údaj 1,2 Určené pro záznam interních údajů o zákaznicích.
Textové pole Pro záznam libovolných poznámek o Kampani.
Tlačítko Kategorie Kampaně můžete řadit do uživatelsky vytvořených skupin.

Vario Online – Kampaně – karta Poznámky

 • Klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat.
 • V editačním režimu doplňte údaje o kampani v polích sekcí Údaj 1, 2, Poznámky a Kategorie (obr. 1C).
 • Údaje uložte klepnutím na tlačítko Adresy – Uložení záznamu.
 • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.

Vario Online – Kampaně – karta Poznámky

Obrázek 1C: Vario Online – Kampaně – karta Poznámky.

 

Karta Text

Obsahuje text kampaně zaměřený na popis produktu, nabídky služeb, podobně jako karta Text v agendě Katalog. Vkládat můžete Radio button - Přepínač prostý text nebo Radio button - Přepínač text ve formátu HTML. V textu kampaně lze vytvořit HTML e-mail a v něm použít proměnné známé ze šablon. Obsah se tedy bude vkládat např. do e-mailu. Obsahem vlastní nabídky ale může být také například dopis zvolený na kartě Dokumenty. Popis, jak odeslat hromadný e-mail z agendy Kampaně naleznete v dokumentu Hromadný e-mail (Kampaně).

Vario Online – Kampaně – karta Text

 • Klepněte na tlačítko Tlačítko Editovat.
 • V editačním režimu doplňte údaje o kampani v poli sekce Text kampaně (obr. 1D).
 • Údaje uložte klepnutím na tlačítko Adresy – Uložení záznamu.
 • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.

Vario Online – Kampaně – karta Text

Obrázek 1D: Vario Online – Kampaně – karta Text.

 

Karta Kontakty

Na kartě Kontakty shromažďujete buď kontakty, kterým bude kampaň adresována, nebo kontakty získané konkrétní kampaní.

Kontakty v zobrazení Určené pro kampaň lze vložit třemi způsoby:

 1. Tlačítkem Hromadný výběr lze zobrazit seznam kontaktů z adresáře, vybrat jednotlivé kontakty a vložit je. Dialog Přidání kontaktů do kampaně dovoluje vybrat více kontaktů tažením kursorem myši přes volič záznamů v seznamu. Seznam kontaktů obsahuje množství různých sloupců, které umožňují vybírat kontakty filtrováním.
 2. Výběrem kontaktů z nabídky ComboBox - Nabídka pole sloupce Související kontakt.
 3. Pomocí funkce Přidat kontakty do kampaně… v agendě Adresář. Díky tomu můžete použít pro výběr kontaktů libovolné zobrazení a filtry Adresáře.

Kontakty vybrané těmito třemi postupy zobrazíte pomocí nabídky pole Zobrazit kontakty.

Zobrazit kontakty: Určené pro kampaň ComboBox - Nabídka (obr. 2)

 • Ke kontaktu na kartě Kontakty lze v poli sloupce Poznámka připsat poznámku, která se týká konkrétního kontaktu a kampaně a jinam se nepromítne.
 • Pole sloupce Stav jsou navázána na uživatelský Číselník. Hodnoty číselníku (názvy stavů kontaktu) je třeba definovat. Pokud je číselník definován, lze v průvodci Hromadný e-mail kampaně omezit počet kontaktů kampaně, kterým bude e-mail odeslán, podle vybraného stavu kontaktu (pole Omezit kontakty ve stavu vůči kampani). Příklady hodnot stavu kontaktu kampaně: Pasivní, Aktivní, E-mail odeslán, E-mail nezasílat, E-mail zasílat vždy, Pouze promotion apod. Stav kontaktu vůči kampani po odeslání e-mailu lze v dialogu Hromadný e-mail kampaně taktéž nastavit.
 • Pole Údaj 1, Údaj 2, Počet 1 a Počet 2 slouží k uložení uživatelských údajů pro každý kontakt kampaně. Sloupce jsou ve výchozím zobrazení skryté. Zapnete je pomocí funkce Zobrazit skryté sloupce.
 • Pomocí sloupce Nadřízený kontakt lze rychle rozlišit osoby od firem.
 • Pole sloupce Datum zobrazuje datum přidání souvisejícího kontaktu.
 • Tlačítkem Otevřít vyvoláte detail vybraného záznamu Kontakt.
 • Tlačítkem Nový založíte nový záznam: Kontakt.
 • Tlačítkem E-mail… otevřete dialog Hromadný e-mail kampaně.

Dialog Kampaň, karta Kontakty, zobrazení Určené pro kampaň

Obrázek 2: Dialog Kampaň, karta Kontakty, zobrazení „Určené pro kampaň”. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

Zobrazit kontakty: Získané kampaní ComboBox - Nabídka (obr. 2)

Aby byl kontakt (na kartě Kontakty dialogu Kampaň) viditelný v zobrazení Získané kampaní, musíte kontakt v adresáři otevřít a na kartě Obchodní vyberete v poli Odkud přišel identifikátor kampaně (obr. 3). Podrobný popis naleznete v dokumentu: Karta Obchodní.

Dialog Kontakt, karta Obchodní, pole Odkud přišel (Odběratel, Dodavatel)

Obrázek 3: Dialog Kontakt, karta Obchodní, pole Odkud přišel (Odběratel, Dodavatel).

Vario Online – Kampaně – karta Kontakty

Přidání souvisejícího kontaktu ke kampani

 • Nový související kontakt ke kampani ve Variu Online vytvoříte klepnutím na tlačítko Vario Online – Nový záznam nebo Vario Online – Nový záznam (obr. 1E).
  • Jedná se o ekvivalent funkce Přidat kontakty do kampaně… dostupné z agendy Adresář (v desktopové verzi).

Vario Online – Kampaně – karta Kontakty

Obrázek 1E: Vario Online – Kampaně – karta Kontakty.

 

 • V dalším kroku klepněte na Tlačítko Přidat související kontakt vedle pole Související kontakt v sekci Kontakt (obr. 1F) a záznam vyberte ze seznamu agendy Adresář.
  • Pole v sekci Kontakt se doplní automaticky.
  • Pokud je potřeba, vyplňte údaje v sekci Ostatní (obr. 1F).
 • Související kontakt ke kampani uložte klepnutím na tlačítko Tlačítko Editovat.
 • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.

Vyhledání souvisejícího kontaktu kampaně

 • V seznamu přidaných kontaktů do kampaně můžete tyto kontakty vyhledávat pomocí pole Najít.

Editace souvisejícího kontaktu kampaně

 • Existující související kontakt ke kampani upravíte tak, že klepnete na tlačítko Tlačítko Editovat.
  • V editačním režimu změňte údaje o souvisejícím kontaktu (obr. 1E).
  • V editačním režimu se mezi jednotlivými záznamy přesunete pomocí šipky vlevo nebo vpravo Listuj doprava (obr. 1F).
 • Změny uložte klepnutím na tlačítko Tlačítko Editovat.
 • Tlačítkem Tlačítko Prohlížet opustíte editační režim bez uložení změn.

Odstranění souvisejícího kontaktu kampaně

 • Související kontakt ke kampani odstraníte klepnutím na tlačítko Tlačítko Editovat (obr. 1F).
  • Záznam souvisejícího kontaktu ke kampani odstraníte tlačítkem Smazat kontaktní údaj (nebo zavřete tlačítkem Zavřít bez uložení vpravo nahoře, obr. 1F).

Vario Online – Kampaně – karta Kontakty

Obrázek 1F: Vario Online – Kampaně – karta Kontakty.

 

Karta Prodeje

Nabídka pole Zobrazit ComboBox - Nabídka slouží k zobrazení obratů celkových, po kontaktech nebo po skladových položkách ve vazbě na kontakty kampaně, ale jen pro kontakty uvedené na kartě Kontakty jako Určené pro kampaň (nabídka pole Zobrazit kontakty).

Další zobrazení přehledů prodejů zahrnují prodeje určených i získaných kontaktů (pole Odkud přišel v detailu Kontaktu na kartě Obchodní) před nebo od začátku kampaně. Grafy (obr. 4) zobrazují trend tržeb před začátkem kampaně až po konec kampaně. Pro správnou funkčnost je potřeba evidovat pole Datum od na kartě Obecné záznamu Kampaň.

Dialog Kampaň, karta Prodeje

Obrázek 4: Dialog Kampaň, karta Prodeje.

Vario Online – Kampaně – karta Prodeje

 • Na kartě Prodeje ve Variu Online otevřete nabídku zobrazení (obr. 1G).
 • Vyberte položku zobrazení ze seznamu ComboBox.
 • Pro vybrané zobrazení použijte funkce Filtrovat > Zrušit filtr > Navigovat.
 • Pro změnu zobrazení použijte funkci Zobrazení.

Vario Online – Kampaně – karta Prodeje

Obrázek 1G: Vario Online – Kampaně – karta Prodeje.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty