Mzdy - souhrn změn ve vydání 20120201

vydání: 20120201 - verze: 14

V tomto vydání jsou dokončeny další změny související s legislativou roku 2012.

Prosím, věnujte pozornost následujícím informacím:

1) Toto vydání při instalaci změní nastavení pracovních poměrů typu DPP a Statutáři tak, aby správně fungoval výpočet a tisk výkazů v roce 2012. Pokud budete počítat mzdy nebo tisknout výkazy těchto poměrů zpětně (za rok 2011), bude potřeba dočasně změnit nastavení složek. Jedná se o typ mzdové složky Mzda DPP, kde je třeba v detailu zrušit zatržení polí Zdravotní pojištění, Sociální pojištění a DNP, dále typu složky Statutární odměny, kde je nutné zrušit zatržení pole Sociální pojištění. Současně je třeba v dialogu Nastavení agendy Mzdy na kartě Prac.poměry, u poměru DPP v Detailu, zrušit zatržení polí SP a ZP, u poměru Statutáři zrušit zatržení SP. Týkat se to bude tiskových formulářů Sociální pojištění, Přehled o výši pojistného, Zdravotní pojištění a Přehled o platbě pojistného. S výše uvedenými změnami by se měly uvedené tiskové formuláře vytisknout správně. Samozřejmě je nutné vrátit vše na původní nastavení pro správný výpočet a tisk od roku 2012.

2) Toto vydání změní automaticky údaj Druh SP pojištění u pracovních poměrů typu DPP na Dohoda o provedení práce. Tato změna je potřebná pro správný výpočet mezd a tisk tiskových formulářů týkajících se pojištění (a ELDP) v roce 2012. Může však zároveň způsobit, že poměry typu DPP se budou zahrnovat do tisku pojištění za rok 2011. V takovém případě bude potřeba dočasně nastavit Druh SP pojištění zpět na Nepojištěné zaměstnání.

3) Pokud máte ve mzdách za období 1/2012 pracovní poměry typu DPP, počítejte mzdy až po instalaci tohoto (nebo vyššího vydání). V předchozích vydáních se nepočítá správně základ pojištění a srážky, pokud má pracovník sjednán pracovní poměr typu DPP a souběžně poměr dalšího typu (např. HPP).

4) V tomto vydání ještě není definitivní výpočet srážek pro pracovní poměry typu DPP a upravený tiskový formulář ELDP - roční pro DPP. Funkci a tiskový formulář budeme publikovat v některém z příštích vydáních.

 

Výpočet pojistného při souběhu HPP a DPP

V tomto vydání je upraven výpočet pojistného při souběhu HPP a DPP. Úprava zajistí použití základu u DPP pro pojistné samostatně (vydání 20120104 obsahovalo chybu, kvůli které se základy sčítaly a tudíž se u DPP s příjmem 10000 Kč a nižším chybně počítalo pojistné).

 

Výpočet exekuce u DPP

Jelikož z čistého příjmu na základě Dohody o provedení práce (DPP) nelze automaticky provádět srážky na soudní a úřední exekuce, které jsou zadané u Hlavního pracovního poměru (HPP), byla provedena úprava, která zajistí, aby se příjmy z DPP nezahrnovaly vůbec.

 

DPP a Druh SP pojištění

Do konce roku 2011 se u DPP zadávalo v dialogu Pracovní poměr na kartě Obecné, v poli Druh SP pojištění, Nepojištěné zaměstnání. Pokud tyto DPP přecházejí do roku 2012, bude Druh SP pojištění v rámci aktualizace automaticky nastaven na Dohoda o provedení práce. Uživatelé si pak ručně musí zadat pole Činnost pro SP (kódy T – Z).

 

Odměny členům kolektivních orgánů

Jelikož se od roku 2012 rozšířil okruh nemocensky pojištěných osob také o členy kolektivních orgánů (zpravidla členové představenstev a dozorčích rad akciových společností), pro které se dosud používala zpravidla mzdová složka Statutární odměny, byla mzdová složka upravena tak, aby se sráželo pojistné i na sociální pojištění (v detailu mzdové složky provedeno zatržení pole Sociální pojištění). Současně bylo v dialogu Nastavení agendy Mzdy na kartě Prac.poměry, u typu poměru Statutáři v Detailu provedeno zatržení pole SP.

Pro správný výpočet pojistného na sociální pojištění je třeba v dialogu Pracovní poměr, na kartě Obecné, v poli Druh SP pojištění, vybrat Nemocenské pojištění, případně Zaměstnání malého rozsahu, pokud není sjednán rozhodný příjem. Také pole Činnost pro SP si musí uživatel zadat sám (pro členy kolektivních orgánů je určen kód Q).

 

Upravené tiskové formuláře

 

Malá rekapitulace

V oddíle odvodu Sociálního pojištění je už od roku 2012 pouze jeden vyměřovací základ (zrušeno Důchodové pojištění).

 

Příloha k žádosti o nemocenské dávky

Tiskový formulář byl upraven podle nejnovějšího vzoru zveřejněného na www.cssz.cz.

 

Sociální pojištění

Nově se tiskne i na Druh SP pojištění Dohoda o provedení práce.

 

Přehled o platbě pojistného a Zdravotní pojištění

Od roku 2012 umožňuje tisknout i údaje z Dohod o provedení práce s rozhodným příjmem.

 

Dohoda o provedení práce

V agendě Personalistika byl upraven tento tiskový formulář, a to v odstavci 4. Rozsahu úkolu, kde byla změněna hodnota z původních 150 na 300 hodin. V odstavci 6. Další ujednání byl přidán bod:

a) Při vzniku dočasné pracovní neschopnosti a nároku na náhradu při dočasné pracovní neschopnosti bude poskytnuta náhrada odměny při dočasné pracovní neschopnosti podle fiktivního harmonogramu směn, který je stanoven takto: na uživateli je zadat rozpis změn.

Pro načtení tohoto bodu je třeba kliknout na Obnovit a výchozí.

 

Potvrzení  - vyplacení odstupného

V agendě Personalistika byl přidán tento nový tiskový formulář, který platí od 1. 1. 2012 a vydává se pro Úřad práce.