Souhrn změn ve vydání 20121114

vydání: 20121114 - verze: 14

Archivace dat

V doplňku Správce databáze je k dispozici funkce Archivace dat. Archivace slouží k přesunu starých dokladů z pracovních dat do dat archivu. Účelem archivace je zmenšení objemu pracovních databází. Archivace neslouží k zálohování dat. Pokud nemáte výkonnostní problémy, archivace není potřeba.

Při archivaci se zadá datum, ke kterému se mají přesunout (smazat) staré doklady. V praxi byste neměli archivovat doklady mladší než 3 roky (rozumné je archivovat doklady starší než 5 let). Je potřeba pamatovat na to, že archivované doklady jsou odstraněny z pracovních dat. Tím přijdete o rychlý náhled na historii zakázek, prodejů a nákupů u odběratelů a dodavatelů, protože tyto přehledy se získávají z dokladů.

Před archivací se provede kontrola neuhrazených dokladů, nerealizovaných zakázek a skladových pohybů. Tyto "nedokončené" doklady by se měly nejdříve uvést do pořádku a teprve potom archivovat. Uživatel může vybrat, které z "nedokončených" dokladů se nemají archivovat. Pokud existuje vazba mezi doklady (například Faktura-Výdejka) a jeden z dokladů nebude archivován, nebude kvůli zachování vazby archivován ani související doklad.

Po archivaci budou staré doklady dostupné v databázi archivu. V pracovních datech zůstanou pouze "nedokončené" doklady a všechny doklady, které mají vazbu na nearchivované doklady. Je potřeba pamatovat na to, že veškeré přehledy založené na historii dokladů budou po archivaci relevantní pouze od data, ke kterému byly archivovány doklady.

Sloupec Způsob úhrady v oknech fakturace zakázek

Do zobrazení

 • Zakázky k fakturaci po dokladech,
 • Nefakturované zakázky po dokladech,
 • Zakázky k fakturaci po položkách a
 • Nefakturované zakázky po položkách

v oknech pro fakturaci zakázek byl přidán sloupec Způsob úhrady.

Nové sloupce v zobrazení Ceník

Do zobrazení Ceník v agendě Katalog byly přidány sloupce

 • Číslo alternativní a
 • Jednotky alternativní.

Sloupec Poznámka položky v Průvodci plněním zakázek

Do tabulky zakázek v Průvodci plněním zakázek byl přidán sloupec Poznámka položky.

Výběr dokladů k úhradě a filtr

V okně Doklady k úhradě se při aplikování filtru na tabulku dokladů zrušilo zaškrtnutí vybraných dokladů. Nově se výběr neruší. Uživatelem zatržené doklady zůstávají zatržené i po aplikaci/zrušení filtru. Dialogové okno zpracovává pouze doklady, které jsou zatržené a zároveň jsou zobrazené.

Zatržené doklady, které nejsou zobrazené, protože uživatel aplikoval filtr, se nezahrnují do součtu vybraných dokladů (suma částky pod tabulkou).

Při dokončení se kontroluje, zda nejsou vybrané doklady, které by byly skryté kvůli filtru. Pokud ano, zobrazí se dotaz, zda se mají zpracovat jen vybrané zobrazené doklady nebo všechny vybrané doklady.

Druhý monitor v modulu Prodejna

Ze seznamu zboží na zákaznickém monitoru v modulu Prodejna byl odstraněn sloupec Varianta.

V příštím vydání budou ze zákaznického monitoru odstraněny i další prvky. Cílem je zjednodušit vzhled a zpřehlednit zobrazené údaje. Pokud používáte zákaznický monitor, bude vhodné vzhled nového zákaznického monitoru vyzkoušet při nasazení příštího vydání. To platí zejména v případě, že máte monitor přizpůsoben vloženou grafikou.

Tisk přehledu z okna pohybů v modulu Prodejna

V okně Pohyby a doklady v modulu Prodejna lze tisknout přehled stiskem tlačítka Tisknout přehled. Nově lze před tiskem zobrazit nastavení rozvržení pro tisk.

 • Kliknutím na tlačítko Tisknout přehled se otevře výběr cílové tiskárny a vytiskne se přehled.
 • Kliknutím na tlačítko Tisknout přehled za současného držení klávesy SHIFT se před výše uvedeným tiskem ještě zobrazí okno rozvržení pro tisk.
 • Stiskem kláves Ctrl+P se otevře výběr cílové tiskárny a vytiskne se přehled.
 • Stiskem kláves Ctrl+Shift+P se před výše uvedeným tiskem ještě zobrazí okno rozvržení pro tisk. 

Okno tisku přehledů

Okno tisku přehledů.

Převod záznamů z knihy do knihy

V okně pro přesun záznamů do jiné knihy byly provedeny změny.

 • V agendě Katalog byl do seznamu produktů přidán sloupec Skladem. Ve sloupci je součet množství skladem na všech skladech. Díky tomu lze snáze vybrat produkty, které nejsou skladem.
 • V agendě Personalistika přibyly sloupce Datum nástupu, Datum ukončení a Datum ukončení předpokládané. Sloupce usnadňují výběr pracovníků s ukončeným pracovním poměrem. POZOR! Vzhledem k tomu, že pracovník může mít více pracovních poměrů, zobrazí se v poli Datum ukončení nejvyšší datum z posledního ukončeného pracovního poměru a Datum nástupu je datum posledního pracovního poměru, který trvá. 
 • V modulu Adresář bylo nahrazeno nestandardní okno pro přesun oknem standardním. 

Okno převodu produktů do jiné knihy

Okno převodu produktů do jiné knihy.

Zjednodušené logy kontroly databází

Funkce kontroly integrity dat zapisuje průběh a výsledek kontroly do log souboru. V minulých vydáních obsahoval soubor výpis celého průběhu kontroly a byl proto hodně obsáhlý. Vyhledání zpráv o chybách bylo proto zdlouhavé.

Na základě připomínky ve fóru námětů byl souboru logu zjednodušen. Nyní obsahuje pouze názvy kontrolovaných databází, nalezené chyby a zprávu o výsledku případné opravy. Díky tomu lze v logu rychle nalézt případné problémy.

Odeslání přílohy e-mailem bez adresáta

V minulých vydáních jsme rozšířili funkci okna pro odeslání příloh e-mailem o možnost odeslání přílohy pomocí Datových schránek. V souvislosti s tím došlo ke změnám ve funkci okna. Pokud nebyla vyplněna e-mailová adresa, nepokračovalo se v odeslání e-mailem. Někteří uživatelé však využívali okno k přípravě zprávy a e-mailovou adresu doplnili až ve svém e-mailovém programu. V tomto vydání je proto umožněno pokračovat v odesílání v případě, že není vyplněna e-mailová adresa a zároveň je zvolena volba [x] Před odesláním upravit zprávu.

Mazání aktivit

Na kartě Aktivity, v detailu výrobní zakázky, nebylo možné smazat více aktivit, pokud některá z nich byla ve stavu OK. V tomto vydání je mazání upraveno tak, aby bylo možno smazat aktivity, které ve stavu OK nejsou.

Mzdy – tiskové formuláře v agendě Personalistika

V agendě Personalistika se některé tiskové formuláře tiskly za období, které se řídilo obdobím aktuálně zvoleném v agendě Mzdy. Tyto tiskové formuláře byly upravené tak, že se objeví dialog pro vybrání požadovaného roku, případně i období. Jedná se o tyto tiskové formuláře:

 • Hromadné oznámení
 • Potvrzení o zdanit příjmech

Formát data a Windows 8

V operačním systému Windows 8 se mění výchozí formát data z D.M.RRRR na D. M. RRRR (tj. za tečkou je mezera).

V minulých vydáních Varia se z tohoto důvodu zobrazuje chybová hláška "Type mismatch" při otevření detailu ceníku na počítači s Windows 8. V tomto vydání je chyba opravena. Zároveň byl revidován kód u dalších funkcí, aby byly nezávislé na formátu data.

V modulu Mzdy jsou některé funkce stále závislé na formátu data. V případě použití modulu Mzdy na Windows 8 doporučujeme zatím změnit výchozí formát data v národním nastavení na původní variantu bez mezer za tečkami.

Spouštět průvodce objednáním materiálu

V modulu Výroba nebylo v předchozích vydáních funkční nastavení Spouštět průvodce objednáním materiálu. Toto nastavení umožňuje spustit Průvodce objednáním materiálu přímo po zadání výrobních zakázek přes Průvodce vystavením výrobních zakázek. Nastavení je funkční od tohoto vydání.

Výrobní sklady

Z možností knih agendy Sklad byla odstraněna volba Výrobní sklad. Tato volba nebyla funkční, výrobní sklady se nastavují tlačítkem Výrobní sklady v možnostech modulu Výroba.

V modulu Výroba, v Průvodci vystavením výrobních zakázek, se zobrazovala chyba "Invalid use of null", pokud nebyly nastavené výrobní sklady. Chyba je opravena v tomto vydání.

Průvodce objednáním a výrobní sklady

V minulém vydání byl v Průvodci objednání omezen seznam skladů na nevýrobní sklady. V tomto vydání jsou výrobní sklady opět dostupné.

Průvodce objednáním pracuje ve dvou režimech:

 • V modulu Objednávky se nabízí všechny sklady. Průvodce objednává typy produktů kromě výrobků a polotovarů na výrobních skladech.
 • V modulu Výroba při objednání materiálu pro výrobní zakázky se nabízí pouze výrobní sklady. Průvodce objednává produkty typu Výrobek a Polotovar.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 31. 10. do 13. 11., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Vrácení produktů

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.