Souhrn změn ve vydání 20121205

vydání: 20121205 - verze: 14

Nové přehledy lidských zdrojů v modulu Manager

V přehledu Nemocnost zaměstnanců lze nově sledovat Náklady na PN celkem, Pracovní dny nemoci celkem, Kalendářní dny nemoci celkem, Průměrná délka trvání 1 PN a Průměrný náklad na 1 PN, to vše za jednotlivé roky a období.

Nový přehled Nemocnost zaměstnanců v sekci Lidské zdroje

Nový přehled Nemocnost zaměstnanců v sekci Lidské zdroje.

Platební kalendář k částečně uhrazenému dokladu

U vydaných faktur lze vygenerovat platební kalendář. Platební kalendář se generuje na částku, která zbývá k úhradě. Platební kalendář zároveň zobrazuje kontrolní součet splátek a v případě, že nesouhlasí s celkovou částkou dokladu, je uživatel upozorněn. Tato kontrola pomáhá při ručních úpravách platebního kalendáře.

Pokud se vygeneroval platební kalendář na částečně uhrazený doklad, byly v kalendáři uvedeny jen splátky na zbývající částku dokladu. V kontrolním součtu se potom objevilo varování na zbývající částku, která odpovídala částečné úhradě faktury. Abychom uvedli částky v platebním kalendáři do souladu s celkovou částkou dokladu, přidá se od tohoto vydání do platebního kalendáře již uhrazená částka a uvede se u ní stav OK.

Například doklad na 100 000, uhrazeno 35 000, zbývá uhradit 65 000.

Rozhodneme se vygenerovat kalendář na 5 splátek:

Okno Více datumů - vygenerovat kalendář na 5 splátek

Je vygenerováno 5 splátek a uhrazená částka 35 000 je uvedena souhrnně ve stavu OK:

Okno Více datumů a vygenerovaná částka ve stavu OK

Celkový součet položek platebního kalendáře 100 000 odpovídá celkové částce dokladu.

Tisk účetních výkazů bez barevného podtisku

V okně možností tisku účetních výkazů

 • Rozvaha 2010,
 • Rozvaha 2010 Anglicky,
 • Rozvaha 2010 Německy,
 • Výkaz zisku a ztrát 2004,
 • Výkaz zisku a ztrát 2004 Anglicky a
 • Výkaz zisku a ztrát 2004 Německy

přibyla volba [x] Černobílý tisk. Pokud je vybraná, tisknou se uvedené výkazy bez barevného podtisku. Nastavení černobílého tisku je vlastnost sdílená společně pro všechny tiskové formuláře Rozvaha 2010 v rámci profilu. Nastavení černobílého tisku je vlastnost sdílená společně pro všechny tiskové formuláře Výkaz zisku a ztrát 2004 v rámci profilu.

Hlavní kniha a popis konta 2

V tomto vydání je opraven nefunkční tisk alternativního popisu (volba [ ] Tisknout popis konta 2) v tiskovém formuláři Hlavní kniha.

Doplňování čísla zakázky

V položkách dokladu lze dodatečně doplnit číslo zakázky. Číslo zakázky může mít dvojí význam:

 • jednak slouží jako identifikátor vazby položky vydané faktury na položku zakázky a
 • také může sloužit pro účetní rozlišení nákladů a výnosů zakázky.

Pro snazší doplňování čísel zakázky byl prvek Zakázka v položkách dokladu obohacen o funkci doplňování existujících čísel zakázek při psaní.

Stiskem klávesy F4 se nově otevře seznam zakázek. Vybraná zakázka ze seznamu se vloží stiskem klávesy Enter.

Rezervace při změně množství

Na položkách dokladu je v některých případech možné změnit množství položky, která je rezervovaná. V minulých vydáních se v takovém případě mohla zrušit rezervace na položce a uživatel musel potom nové množství rezervovat. V tomto vydání se po změně množství nastaví stav tak, aby odpovídal stavu požadovanému před změnou množství. Díky tomu nedochází ke zrušení rezervace po změně množství.

Nejmenší měrná jednotka v okně Katalog a sklad

U produktů, které mají nejmenší měrnou jednotku menší než 1 (například 0,1), se při vložení produktu do dokladu vloží jako výchozí množství nejmenší měrná jednotka (0,1).

Při vkládání produktů pomocí okna Katalog a sklad se jako výchozí množství použila 1 měrná jednotka. Od tohoto vydání bude při výběru produktu použit stejný princip jako u dokladu - bude se vkládat nejmenší měrná jednotka. Při opakovaném přidání produktu "do koše" se bude navyšovat množství také o nejmenší měrnou jednotku.

Při vyhledání produktu čárovým kódem (zadání čtečkou) se bude nadále vkládat 1 měrná jednotka.

Nastavení tisku obálky

Po aktualizaci Varia se ztratí vlastní nastavení tiskového formuláře Obálka. V tomto vydání je tiskový formulář upraven tak, aby se jeho nastavení při aktualizaci uchovalo.

Nastavení přípony souborů ABO

Soubory výpisů pro homebanking ve formátu ABO mají standardně příponu .gpc. V poslední době se však začínají používat různé přípony pro tyto soubory. V tomto vydání proto bylo v nastavení profilů homebankingu pro banky:

 • Česká spořitelna a.s.,
 • Československá obchodní banka a.s. a
 • Raiffeisenbank a.s.

přidáno nastavení přípony souborů. Výchozí nastavení je .gpc.

Raiffeisenbank a účty v měně

Raiffeisenbank umožňuje vedení účtu se stejným číslem v různých měnách. V tom případě se ve Variu nastaví ke každému účtu samostatná kniha a v přiřazení účtu ke knize se uvede číslo účtu a měna účtu. V případě současného načítání výpisů k takovým účtům mohlo dojít k zobrazení chybové hlášky o různých měnách a výpisy bylo potřeba načíst pro každou měnu samostatně. V tomto vydání je načítání opraveno tak, aby byla měna správně zpracována i při současném načtení výpisů pro různé měny.

Nezobrazovat podpis PDF dokumentů

Při podpisu PDF dokumentu lze zvolit, že se podpis nemá zobrazovat. V některých případech se podpis přesto mohl na podepsaném dokumentu zobrazit. V tomto vydání je funkce opravena tak, aby se podpis při zvolené možnosti nezobrazoval.

Duplicitní zobrazení služeb ve vedlejších nákladech

Pokud se do vedlejších nákladů příjmu na sklad rozpočítá položka za služby z dokladu, který obsahuje více položek služeb, může se v zobrazení přehledu rozpočítaných nákladů zobrazit rozpočítaná položka služby vícekrát. V tomto vydání je zobrazení přehledu rozpočítaných nákladů opraveno. Chyba v zobrazení neměla vliv na výši vedlejšího nákladu.

SDK - uložit jako Exporty a Importy

V doplňku SDK pro vývojáře přibyl na kartách Exporty a Importy příkaz uložit Export (Import) pod novým názvem. Příkaz vytvoří kopii vybraného exportu (importu), čímž se zjednoduší vytváření nových exportů (importů) na základě existujících.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 30. 11. do 5. 12., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

 • Zobrazení agendy Deník událostí
 • Zobrazení agendy Sklad
 • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
 • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
 • Údržba
 • Vrácení produktů

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.