Souhrn změn ve vydání 20120815

vydání: 20120815 - verze: 14

Pokud aktaulizujete z vydání staršího než 20120802, věnujte pozornost změnám datové strukury v popisu aktualizace na vydání 20120802.

Zaúčtování Vyžadovat středisko nebo zakázku

V účtové osnově přibyly u účtů dvě nové volby:

  • Vyžadovat středisko a
  • Vyžadovat zakázku.

Pomocí těchto voleb lze u daného účtu vynutit zadání střediska a/nebo zakázky při zaúčtování dokladu. Pokud je zatrženo vyžadování daného údaje a údaj není uveden na prvotním dokladu, nepodaří se doklad zaúčtovat.

Evidence majetku a údaj SKP nebo CZ-CC

V modulu Evidence majetku byl změněn popisek pole SKP na SK. V předchozích vydáních se popisek pole SKP měnil podle vyplněného údaje. Buďto bylo uvedeno

  • SKP nebo
  • CZ-CC.

V tabulce agendy byl nadpis sloupce vždy SKP. Od tohoto vydání je popisek pole i nadpis sloupce sjednocen na SK. SK je zkratka pro "Statistická klasifikace" a znamená, že pole je určeno pro zadání kódu statistické klasifikace, ať už se jedná o SKP ("Kód standardní klasifikace produkce"), CZ-CC nebo jakýkoli jiný, který se bude používat.

Prodejna - čárový kód vlastní

V modulu Prodejna se od tohoto vydání bude při nastavení vyhledávání podle kódu v poli Čárový kód, vyhledávat čárový kód také v poli Čárový kód vlastní.

Prodejna - klávesové zkratky

V možnostech nastavení klávesových zkratek v modulu Prodejna přibyly nové funkce:

  • Sleva dokladu,
  • Ceník dokladu a
  • Kategorie cen dokladu.

Tyto funkce nastaví kurzor do příslušného prvku v okně prodejny, aby do něj bylo možné zapsat příslušný údaj. Okno pro nastavení klávesových zkratek bylo upraveno tak, aby přidávání zkratek do seznamu bylo přehlednější.

Upozornění na dluhy kontaktu (firmy)

Při vložení kontaktu do dokladu se zobrazí upozornění (žlutý pruh) na případné dluhy. Od tohoto vydání se do dluhů kontaktu zahrnují též neuhrazené přijaté dobropisy.

Zobrazení Doklady úhrad a finanční rozdíl

Do zobrazení Doklady úhrad v agendách Přijaté a Vydané doklady byl přidán sloupec Finanční rozdíl z položky dokladu úhrady. Sloupec lze zobrazit pomocí příkazu menu Formát l Zobrazit skryté sloupce.

Kontrola kódů EAN 8

V okně pro sestavení čárových kódů byla upravena kontrola kódů EAN 8, které začínají kódem země 000. Tyto kódy jsou shodné s UPC a při pokusu o editaci se zobrazila hláška "Prvek obsahuje čárový kód typu UPC. Pokud chcete generovat nový kód ve formátu EAN, odstraňte prosím nejdřív stávající UPC kód". Od tohoto vydání bude uvedený kód rozpoznán jako EAN 8.

Rozpočítání nákladů a faktury staršího data

V průvodci rozpočítáním nákladů se vybírají faktury z rozbalovacího seznamu. Seznam je omezen na přijaté faktury, které nejsou starší než půl roku. Pokud však bylo potřeba použít starší doklad, nastal problém s jeho zadáním. Od tohoto vydání lze proto do seznamu vložit jakékoli číslo existujícího dokladu i v případě, že doklad není nabízen kvůli datu jeho pořízení.

Odeslání e-mailu pomocí akce a nastavení okrajů

Při odeslání tiskového výstupu jako přílohy e-mailu pomocí akce se nerespektovalo uložené nastavení tiskového formuláře (okraje a orientace stránky). Od tohoto vydání se uložené nastavení bude používat.

Úpravy zdaněné zálohy v položkách faktur

Na položce faktury bylo povoleno upravit výši odečtené daňové zálohy i smazat položku ve stavu Záloha. Ručním zásahem do položky Záloha uživatel může zanést chybu do účtování záloh. Z tohoto důvodu není úprava nebo mazání řádků záloh možná. Výši odpočtu zálohy lze nyní určit pouze standardním postupem při navazování zálohy k faktuře.

Přiznání k DPH a řádky 53 a 60

Při sestavení Přiznání k DPH se počítají hodnoty na řádku 53 a 60 v posledním zdaňovacím období roku. Uživatelé však mají možnost vypočtené hodnoty ručně upravit. V případě, že byly upraveny tyto hodnoty jindy, než v posledním zdaňovacím období roku, nevytiskly se na tiskovém formuláři, ale odeslaly se v elektronickém podání. Od tohoto vydání je uživatel upozorněn na to, že tyto hodnoty se v průběhu roku nevyplňují. Pokud přesto trvá na jejich zadání, zadané hodnoty se vytisknou na tiskový formulář a budou též uvedeny v elektronickém podání.

Chyby vložení

Pokud se vkládají záznamy ze schránky do tabulky a dojde při tom k chybě (například kvůli pokusu vložit text do číselného údaje nebo kvůli pokusu vložit duplicitní záznam), zobrazí se chybová hláška informující, že záznamy, které nebylo možné vložit, byly vloženy do tabulky Chyby vložení.

Tyto záznamy lze zobrazit pomocí nového příkazu menu Úpravy l Chyby vložení... a zjistit tak, které řádky se nepodařilo vložit do cílové tabulky.

Objednávání - změna priority množství na sklad

Při sestavování objednacího plánu byla zvýšena priorita požadavku na minimální stav skladu tak, aby požadavek na doplnění na minimální stav skladu byl vyřízen před požadavky ze zakázek. Důvodem je, že požadavky ze zakázek mohou mít posunuté datum dodání do budoucnosti, ale požadavek na doplnění skladu se bere jako aktuální.

Mzdy - Potvrzení o zdanitelných příjmech

Na tiskovém formuláři Potvrzení o zdanit příjmech se chybně vyplňuje řádek č. 3 (Zúčtováno v měsících) v případě, kdy se zpravidla po ukončení pracovního poměru doplácí odměny, případně proplácí dovolená a částka nepodléhá zálohové, ale srážkové dani. Takové měsíce se na uvedený tiskový formulář nemají zahrnovat, což je s kolonkami s příjmy v pořádku, ale i takový měsíc se načítá chybně také do řádku č. 3. Chyba je opravena v tomto vydání.

Úhrada přijaté faktury pokladním dokladem

Pokud se vystavuje pomocí Průvodce výběrem dokladů k úhradě pokladní doklad k úhradě přijaté faktury, která je v cizí měně a zároveň má platební kalendář, není do pokladního dokladu vložena částka úhrady. Chyba je opravena v tomto vydání.

Vyskladnit doklady - chybová hláška

Při použití funkce menu Agenda | Zaskladnit / Vyskladnit doklady v agendě Skladové doklady se může v průvodci zobrazit chybová hláška "Invalid procedure call or argument". Chyba je opravena v tomto vydání.

Kampaně - hromadné odesílání e-mailů

Při odesílání e-mailů v kampaních se nově kontroluje správnost e-mailové adresy. Všechny nesprávné adresy jsou na konci odesílání vypsány na obrazovku. Nově je také možné při odesílání e-mailu nastavit stav kontaktu vůči kampani po odeslání e-mailu. Je tedy možno například nastavit stav "Odeslán email". Pokud se některým kontaktům e-mail neodešle, je možno spustit dialog znovu a vybrat jen kontakty, které mají jiný stav vůči kampani.

V detailu záznamu Kampaň lze zadat související dokumenty. Při odeslání hromadného e-mailu lze z těchto dokumentů vybrat přílohy, které se připojí k e-mailům. V předchozích vydáních se však tyto přílohy k e-mailu nepřipojily. Chyba je opravena v tomto vydání.

Dále bylo opraveno zaznamenání odeslání e-mailu do deníku událostí, v jehož záznamu chyběl odkaz na kontakt a předmět.

Změna kontaktu na dokladu a složka záznamu

Pokud se změnil kontakt na dokladu, neaktualizovala se cesta ke složce záznamu na kartě Dokumenty v případě, že karta Dokumenty byla použita před změnou kontaktu a že cesta ke složce záznamu obsahuje kontakt. Od tohoto vydání se cesta ke složce záznamu bude aktualizovat.

Složenka C117 úprava rozvržení

Bylo upraveno rozvržení prvků tiskového formuláře Složenka C117 tak, aby se adresní údaje přesněji tiskly do kolonek formuláře složenky.

Výkaz o majetku a závazcích

Ve výkazu o majetku a závazcích byly uvedeny úhrady faktur zálohou (pohledávky a závazky) závislé na datu vytvoření vazby mezi zálohou a fakturou. Od tohoto vydání se na datum vytvoření vazby nebere ohled a úhrada faktury zálohou se zohlední k datu faktury.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 1. 8. do 14. 8., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Přizpůsobení definované sestavy ROZVAHA účtovému rozvrhu firmy

Významně aktualizované dokumenty

Hromadný e-mail (Adresář)
Šablony e-mailů
Hromadný e-mail (Kampaně)
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy

Doplněné dokumenty
Definovaná sestava - popis funkce
Tiskové výstupy agendy Účetnictví
Karta Obecné - Doklad
Aplikace cen na doklad
Možnosti Altus Vario (popis dialogu)
Metody odesílání e-mailu
Nastavení odesílání e-mailů metodou CDO
Kontaktovat firmu nebo osobu
Adresy a detail záznamu Kontakt
Obecné informace o agendě Kampaně
Dialog Kampaň
Odeslání upomínek e-mailem
Tiskové výstupy agendy Evidence majetku
Předkontace knih
Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt)
Karta Sklad - Produkt
Ceníky a detail Ceníku (popis dialogu)
Vkládání a přidání položek na doklad
Výběr a vložení produktů pomocí dialogu Katalog a sklad
Nabídka - Zakázka - Objednávka (popis dialogu)
Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vrácení produktů
Složka pro ukládání dokumentů (záznamů)
Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.