Mzdy - stanovení nároku na dovolenou - rozšíření

Funkce stanovení nároku na dovolenou byla rozšířena. Byla provedena kategorizace jednotlivých typů mzdových složek podle jejich vlivu na krácení nároku dovolené a poskytování náhrad za tyto doby (viz tabulka). Jednotlivé typy složek byly nově zapracovány do výpočtu nároku na dovolenou v dialogu Nárok na dovolenou pracovního vztahu (pole Typ, Nový nárok) a do funkce pro krácení dovolené (tlačítko Návrh na krácení nároku) a dialogu Dovolená pro roční uzávěrku dovolené. Pro evidenci pracovního volna, za které zaměstnavatel poskytuje náhradu mzdy, ale tato doba se nepovažuje pro účely dovolené za odpracovanou, byl vytvořen nový typ mzdové složky Prac.volno-zákonné s náhradou. Nově vytvořená je funkce pro kontrolu návaznosti pracovních poměrů pro stanovení nároku dovolené za odpracované dny.

 

Typy složek podle vlivu na nárok dovolené
Složky podle typu složek Charakteristika překážky v práci Příklady mzdových složek daného typu
Složky, které nekrátí nárok dovolené    
S náhradou mzdy    
   Dovolená    
   Náhrada denní Pro osobní překážky v práci uvedené v příloze nářízení vlády č. 590/2006 Sb., za které náleží náhrada mzdy Pohřeb, Svatba 1 den, Lékař
   Náhrada měsíční mzdou    
   Náhrada hodinová    
   Náhrada procentní    
   Překážky v práci    
     
Bez náhrady mzdy    
   PPM    
   PPM po porodu    
   Prac.volno-zákonné bez náhrady Pro osobní překážky v práci uvedené v příloze nářízení vlády č. 590/2006 Sb., za které nenáleží náhrada mzdy Přestěhování, Vyhledání nového zaměstnání
   Nemoc Pro pracovní neschopnost v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, za které zodpovídá zaměstnavatel Pracovní úraz, Nemoc z povolání s mzdovým typem Nemoc s kategorií Odpovědnost organizace
   Dlouhodobé ošetřovné    
   OČR od 1.6.2018   OČR, OČR bez nároku
     
Složky, které krátí nárok dovolené    
S náhradou mzdy    
   Prac.volno-zákonné s náhradou Překážky z důvodu obecního zájmu s náhradou mzdy
 
Dárce krve, Činnost ve volební komisi, Činnost člena odborového orgánu
   Překážky organizace - denní Překážky organizace s náhradou mzdy Překážky denní - odbyt, Překážky denní - prostoje, Překážky denní - přerušení, Překážky denní - výluka
     
Bez náhrady mzdy    
   Nemoc   Nemoc
   Nemoc bez nároku dávky   Nemoc bez nároku dávky
   Nemoc způsobená úmyslně   Nemoc způsobená úmyslně
   Neomluvená absence   Neomluvená absence
   Neplacené volno Pro ostatní osobní překážky v práci neuvedené v příloze nářízení vlády č. 590/2006 Sb., za které nenáleží náhrada mzdy Neplacené volno, ...
   Neplacené volno s doplatkem ZP Pro ostatní osobní překážky v práci neuvedené v příloze nářízení vlády č. 590/2006 Sb., za které nenáleží náhrada mzdy Neplacené volno s doplatkem ZP, ...
   Omluvená absence Pro ostatní osobní překážky v práci neuvedené v příloze nářízení vlády č. 590/2006 Sb., za které nenáleží náhrada mzdy Omluvená absence, ...
   Omluvená absence - doplatek ZP Pro ostatní osobní překážky v práci neuvedené v příloze nářízení vlády č. 590/2006 Sb., za které nenáleží náhrada mzdy Omluvená absence - doplatek ZP, ...
   Prac.volno-péče o dítě 3-4 let   Prac.volno-péče o dítě 3-4 let
   Pracovní volno - voj. cvičení   Pracovní volno - voj. cvičení
   Rodičovská dovolená   Rodičovská dovolená

   OČR, OČR bez nároku dávky do 31.5.2018

  OČR, OČR bez nároku dávky
   Otcovská   Otcovská

 

Výpočet nároku na dovolenou

Pro účely výpočtu nároku na dovolenou se za odpracovanou dobu nepovažují doby zadané v následujících typech mzdových složek:
Neplacené volno, Neplacené volno s doplatkem ZP, OČR, OČR bez nároku dávky, Omluvená absence, Omluvená absence - doplatek ZP, Rodičovská dovolená, Prac.volno-péče o dítě 3-4 let, Pracovní volno - voj. cvičení, Neomluvená absence a Nemoc (pokud odpovědnost za Pracovní úraz nebo Nemoc z povolání nemá organizace) a Prac.volno-zákonné s náhradou. Pracovní dny zadané ve mzdových složkách s těmito mzdovými typy se odečítají od pracovních dní trvání pracovního poměru a neposuzují se jako odpracované dny potřebné k posouzení 60 dní určujících nárok na dovolenou za kalendářní rok nebo jeho poměrnou část. Obdobně se tyto dny posuzují při zjišťování nutnosti krácení dovolené z důvodu nepřítomnosti v práci. V případě zameškání 100 nebo více pracovních dní z důvodu trvání těchto složek je možné zadat krácení nároku dovolené.

Nový typ mzdové složky - Prac.volno-zákonné s náhradou

Byl vytvořen nový typ mzdové složky Prac.volno-zákonné s náhradou. Tento typ je určen pro evidenci pracovního volna, za které organizace sice poskytuje náhradu mzdy, ale jejíž trvání krátí nárok na dovolenou, protože tato doba není považována za výkon práce pro účely dovolené. Tento nový typ složky je stejného charakteru jako mzdový typ Náhrada denní. Rozdíl je pouze v dopadu na krácení nároku na dovolenou. K tomu mzdovému typu byla vytvořena také mzdová složka Prac.volno-zákonné s náhradou. Další mzdové složky s tímto typem lze uživatelsky zadávat podle potřeby v dialogu Mzdové složky - Složka, kde lze v poli Sazba zadat potřebnou sazbu náhrady podle účelu složky. Vhodným případem pro použití tohoto typu složky jsou například překážky v práci na straně zaměstnance z důvodu obecního zájmu s náhradou mzdy (dárce krve, činnost ve volební komisi, činnost člena odborového orgánu) nebo překážky organizace s náhradou mzdy (překážky v práci z důvodu nepřízně počasí). Nový typ složky byl zapracován do tiskových formulářů: Mzdové listy, Mzdové listy - období od - do, Celkový přehled mezd atd.

Uživatelům, kteří už mají složku Prac.volno-zákonné s náhradou s typem složky Náhrada denní vytvořenu uživatelsky, se nyní změní typ této složky na Prac.volno-zákonné s náhradou. Sazba náhrady tohoto typu složky je 100%. Pokud chcete vyplácet jinou výši náhrady, upravte sazbu v dialogu Mzdové složky - vyberte složku Prac.volno-zákonné s náhradou - tlačítko Upravit - v dialogu Mzdová složka v poli Sazba zadejte požadovanou sazbu náhrady. Doba trvání této složky bude krátit nárok na dovolenou. Pokud chcete nadále evidovat dobu, která je pro účely dovolené považována za výkon práce a nemá dovolenou krátit, vytvořte novou mzdovou složku s typem složky Náhrada denní.

Nová Kategorie mzdy - Odpovědnost organizace

Pro rozlišení pracovního volna z důvodu Pracovního úrazu a Nemoci z povolání, za které nese odpovědnost zaměstnavatel a které tedy nárok záměstnance na dovolenou nekrátí, byla přidána nová Kategorie mzdy Odpovědnost organizace. Tuto kategorii lze zadat v dialogu Mzda - karta Měsíční složky - dialog Měsíční složka - tlačítko Kategorie. V případě zadání této kategorie u mzdové složky pro pracovní úraz nebo nemoc z povolání s typem složky Nemoc, pak doba trvání této mzdové složky nekrátí nárok na dovolenou.

Kontrola návaznosti pracovních poměrů

Podmínkou vzniku nároku na dovolenou za kalendářní rok je odpracování 60 dnů v kalendářním roce za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli. Při výpočtu nároku se zjišťuje, zda v aktuálním roce pracovnímu poměru bezprostředně předcházel obdobný pracovní poměr a byl v něm stanoven nárok na dovolenou za kalendářní rok. V tom případě, je v navazujícím poměru také stanoven nárok na dovolenou za kalendářní rok bez nutnosti odpracování hranice 60 dnů.