Souhrn změn ve vydání 20120606

vydání: 20120606 - verze: 14

Export a import úhrad

V tomto vydání je nová dvojice exportu a importu pro výměnu úhrad. Výměna úhrad slouží pro aktualizaci úhrad faktur v případě, že faktury, které vystavuje pobočka, se hradí na centrále nebo u externí účetní a je potřeba přenést informaci o uhrazených částkách zpět na pobočku. Předpokládá se, že faktury jsou z pobočky na centrálu odeslány pomocí exportu dokladů k zaúčtování. Výměna úhrad nepřenáší žádné doklady, přenáší se pouze historie úhrad, a na jejich základě jsou dopočteny částky Uhrazeno a Zbývá uhradit na dotčených dokladech.

Vystavit daňový doklad o přijetí platby v Přijatých dokladech

V menu Agenda v agendě Přijaté doklady přibyl nový příkaz Vystavit daňový doklad o přijetí platby. Příkaz vystaví Daňový doklad o přijetí platby na základě uhrazené přijaté zálohové faktury. Funguje stejně, jako v agendě Vydaných dokladů, s tím rozdílem, že pracuje s přijatými doklady.

Dosud se musel přijatý Daňový doklad o přijetí platby opisovat podle přijatého dokladu a následně jej svázat s uhrazenou zálohovou fakturou. Pokud zálohová faktura obsahuje předpis DPH, lze místo opisování dokladu použít funkci, která vystaví Daňový doklad o přijetí platby podle zálohové faktury.

Usnadnění odpočtu DPH na zahraničních fakturách

Na přijatých fakturách z EU nebo z třetích zemí se zadávají položky za účelem zadání DPH na vstupu. Zpravidla je potřeba opsat hodnotu nakupovaného zboží bez DPH a uvést příslušnou sazbu a typ zdanitelného plnění.

Nový příkaz Vložit řádky DPH na vstupu v místní nabídce nad položkami dokladu automatizuje vytvoření řádků s DPH.

Použití:

  • Založí se přijatý doklad, kde DPH doklad je EU nebo Třetí země.
  • Zapíší se nakupované položky. Cena se uvádí bez DPH.
  • Po zadání všech položek se v místní nabídce nad položkami vybere příkaz Vložit řádky DPH na vstupu.
  • Do dokladu se přidá řádek s DPH, kde cena bez DPH je sumou ceny řádků, které mají sazbu DPH 0 %. Pokud jsou na dokladu uvedeny produkty, zjistí se z katalogu sazba DPH a typ produktu. Na základě těchto údajů se vloží suma ceny bez DPH a rozepíše se na služby/zboží a sníženou/základní DPH.
  • Uživatel zkontroluje a případně opraví uvedené částky, navržené sazby a typy zdanitelných plnění.

Místo plnění podle země dodavatele

Při vložení kontaktu do dokladu se nastavuje místo plnění podle DIČ. Pokud je DIČ u kontaktu zadané, zvolí se místo plnění tuzemsko nebo EU, podle země uvedené v DIČ. Nově se při vložení firmy bere v úvahu též údaj ISO Země (detail kontaktu, karta Obecné). Pokud kontakt nemá vyplněné DIČ a má uvedené ISO Země mimo EU, nastaví se místo plnění dokladu na Třetí země.

Adresář - vylepšené načítání údajů z rejstříků ARES

V menu Agenda bylo změněno pořadí příkazů tak, aby lépe korespondovaly s četností využití.

Příkaz Údaje kontaktu z rejstříku MFČR byl přejmenován na Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt) a přesunut na první místo nabídky. Tato funkce je nově primárně určena pro zakládání nových kontaktů. V předchozí verzi se po spuštění vyplnilo IČ podle aktuálního kontaktu v tabulce agendy a nastavila se volba Pouze zobrazit údaje. To mohlo mást uživatele, kteří chtěli zakládat nový kontakt načtením z rejstříků. Museli vždy vymazat IČ, zadat nové a přepnout volbu na Vytvořit nový kontakt do zvolené knihy. Nyní se dialog otevře vždy v módu pro přidávání nového kontaktu, takže stačí vyplnit údaj, podle kterého se má kontakt vyhledat a následovat pokynů průvodce.

Aktualizace údajů kontaktu z rejstříku se nyní neprovádí z menu agendy, ale přímo v detailu kontaktu klepnutím na >> vedle pole IČ. Tím se otevře dialog v módu pro načtení údajů z rejstříku pro aktualizaci kontaktu.

Nově lze vyhledávat kontakty nejen podle IČ, ale i podle názvu kontaktu. Do vyhledávacího pole dialogu se nemusí psát pouze přesné IČ, ale například pouze část názvu kontaktu (lze též použít hvězdičkovou konvenci). Program stáhne z rejstříků všechny kontakty, které mohou odpovídat vyplněnému názvu a v případě nalezení více kontaktů vybere uživatel ze seznamu kontakt podle adresy.

Okno pro načtení údajů kontaktu z rejstříků se nyní otevírá v módu vytvoření nového kontaktu a vyhledává též podle názvu

Okno pro načtení údajů kontaktu z rejstříků se nyní otevírá v módu vytvoření nového kontaktu a vyhledává též podle názvu.

Při použití odkazu Rejstříky na WWW v detailu kontaktu je potřebné, pro většinu odkazů na poskytovatele služeb, předat IČ kontaktu. Pokud není IČ vyplněno, pokusí se Vario dohledat IČ podle DIČ. Pokud nelze IČ zjistit, zobrazí se dotaz, zda se má chybějící IČ dohledat z rejstříků podle názvu kontaktu. Pokud ano, dialog stáhne z rejstříků všechny kontakty se jménem odpovídajícím názvu firmy a v případě nalezení více kontaktů umožní uživateli výběr IČ kontaktu podle adresy. Jestliže bude IČ nalezeno podle DIČ nebo z rejstříku, doplní se vždy do pole IČ aktuálního kontaktu. Poté již Vario pokračuje standardním způsobem a zobrazí se stránka s odkazy na poskytovatele.

Volba údajů kopírovaných mezi ceníky

Při vytváření ceníku na základě jiného ceníku lze nyní volit, které údaje se budou přenášet ze zdrojového do cílového ceníku. Volba polí je dostupná jednak při úpravě výchozího ceníku v kroku načtení produktů a za druhé u počítaných ceníků, u kterých se při přepočtu načítá ze zdrojových ceníků také seznam produktů.

V obou případech se okno pro výběr přenášených údajů otevře odkazem Nastavit pole pro import u kroku, ve kterém se volí zdrojové ceníky pro načtení seznamu produktů.

Okno, ve kterém se vybírají kopírované údaje

Okno, ve kterém se vybírají kopírované údaje.

Tuto funkci využijete například při vytváření prodejního ceníku na základě ceníku nákupního. Nákupní ceník může obsahovat objednací číslo dodavatele, popis a jednotky v jazyce dodavatele. Tyto údaje není žádoucí přenášet do prodejního ceníku. Můžete však chtít například zachovat objednací číslo pro velkoobchodní zákazníky. Díky novému nastavení lze takový požadavek splnit.

Přepočet počítaných ceníků

Funkce pro přepočet ceníků byla upravena tak, aby byl u existujících položek zachován replikační identifikátor. V předchozích verzích se při přepočtu ceníku zaktualizovaly kompletně všechny položky ceníku i v případě, že položka nebyla přepočtem změněna. Nyní se aktualizují jen položky, které byly při přepočtu změněny. Cílem této úpravy je, aby se při replikaci ceníků na webových obchodech přenášely pouze změněné položky.

Oprávnění k ceníkům

Byly revidovány kontroly oprávnění k ceníkům tak, aby oprávnění k zobrazení a úpravám ceníku bylo vyhodnoceno jednotným způsobem. Oprávnění lze nastavit buďto pomocí položek v nastavení agendy Katalog a nebo samostatně pro jednotlivé ceníky. Některé funkce (například přepočet počítaných ceníků) však braly v úvahu pouze nastavení pro agendu a ne pro jednotlivé ceníky.

Tlačítko Oprávnění... v okně Ceníky nyní otevře oprávnění, které je daný uživatel oprávněn nastavit. Pokud má práva k nastavení oprávnění ceníku i agendy Katalog, zobrazí se dotaz, které z těchto oprávnění se má otevřít. Pokud má uživatel právo spravovat jen jedno z těchto dvou oprávnění, otevře se přímo okno pro nastavení práv agendy nebo ceníku.

Ceníkové ceny - zvýraznění platnosti

V okně, které zobrazuje přehled ceníkových cen, jsou v tomto vydání zvýrazněny ceny, kterým skončila platnost šedým písmem a ceny, jejichž platnost ještě nezačala, světle zeleným pozadím.

Načtení variant ze skladu do ceníku

Při přidání produktů ze skladu do ceníku se načtou produkty s variantami. Pokud do skladu přibyly nové varianty produktu a spustilo se znovu načtení produktů ze skladu, nové varianty se nepřidaly k produktům, které již byly v ceníku. V tomto vydání je přidání produktů ze skladu upraveno tak, aby se varianty přidaly i k produktům, které již v ceníku byly.

Poznámka: pokud nechcete v ceníku uvádět cenu pro jednotlivé varianty, nebude vhodné načítat produkty ze skladu, protože ke každému produktu by se načetly všechny varianty použité na skladu. Místo toho bude lepší přidávat produkty do ceníku z katalogu.

Odeslání chybových stavů do Helpdesku

V tomto vydání bylo dialogové okno rozšířeno o možnost odeslání chybové hlášky k řešení do Helpdesku. Při řešení chybových stavů pracovníci technické podpory potřebují znát přesné znění chybové hlášky a případně další informace. To se zpravidla řeší zkopírováním obrazovky a odesláním obrázku v příloze k požadavku v Helpdesku.

Nyní je odeslání chyby zautomatizované. V podrobnostech chybové hlášky je uveden odkaz Odeslat do Helpdesku. Klepnutím na odkaz se vytvoří zpráva, která obsahuje chybovou hlášku, podrobnosti chyby a několik systémových údajů (verze Varia, typ databáze apod.), které jsou potřeba při řešení problému. Otevře se nový požadavek v Helpdesku, ke kterému je připojena zpráva. Uživatel jen doplní text a uloží požadavek.

Nový odkaz Odeslat do Helpdesku automatizuje hlášení chyb technické podpoře

Nový odkaz Odeslat do Helpdesku automatizuje hlášení chyb technické podpoře.

Nastavení výchozího stavu neskladových položek

V možnostech knih agendy Zakázky lze nově nastavit výchozí stav položky zakázky také pro položky, které neobsahují skladový produkt.  Díky tomu lze nastavit například pro služby výchozí stav fakturovat nebo objednat.

V možnostech knihy agendy Zakázky lze nastavit Výchozí stav neskladové položky

V možnostech knihy agendy Zakázky lze nastavit Výchozí stav neskladové položky.

Výchozí stav položky v modulu Prodejna

V modulu Prodejna se při vystavení nového dokladu nově bude nastavovat výchozí stav položky dokladu podle nastavení knihy dokladu. Výchozí stav se nastaví pouze v případě, že není zvolena volba Vyskladňovat.

Reklamace - šarže

V modulu Reklamace lze nyní dohledávat výdeje nejen podle sériového čísla, ale též pomocí čísel šarží.

Evidence smluv

V modulu Evidence smluv bylo dopracováno vystavování dokladů v cizí měně. V seznamu kontaktů byly zpřístupněny i kontakty jiného typu než Organizace.

Strategie podle bodu objednání upravena

V případě použití strategie podle bodu objednání se objednané množství snížilo o aktuální stav skladu. V případě bodu objednání se však má objednat množství odpovídající rozdílu Množství maximální - Množství minimální. Stav skladu se nemá brát v úvahu. Objednání podle této strategie bylo opraveno.

Stav OK v příkazu a cizí měna

Při úhradě, která proběhla bankovním výpisem na základě příkazu, se v položce příkazu změní stav na OK. V případě, že se měna příkazu liší od měny příkazu, k této změně v některých případech nedošlo. Funkce, která zajišťuje dohledání položek příkazů, byla v tomto vydání upravena tak, aby se vypořádala i s rozdílnou měnou obou dokladů.

Kontrola DPH a interní položky

V případě, že na přijatém dokladu je použita interní položka, může se při výpočtu DPH zobrazit hláška "Byly nalezeny doklady, u kterých není uveden typ zdanitelného plnění.". V tomto vydání je kontrola při výpočtu opravena tak, aby se interní položky nebraly v úvahu.

Ukládání šířky sloupců v tiskovém formuláři Rozvaha

V tiskovém formuláři Rozvaha lze upravit šířky sloupců. Upravené rozvržení se použilo pouze při následujícím tisku. Při příštím tisku se vytiskly sloupce s výchozí šířkou. V tomto vydání se budou uživatelem nastavené šířky obnovovat při načtení uloženého rozvržení.

Katalog a sklad - aktuální položka dokladu

Po vložení produktů do dokladu prostřednictvím okna Katalog a sklad se přesunul aktuální záznam v položkách dokladu na první položku. Od tohoto vydání se bude aktuální záznam nastavovat na poslední položku dokladu.

Mzdy - zrušena striktní kontrola rodného čísla

V agendě Personalistika bylo nutné zadat platné rodné číslo nebo alespoň prvních 6 čísel odvozených z data narození. Od tohoto vydání je umožněno zadat i číslo, které není platným rodným číslem, aby bylo možné zadat místo rodného čísla dočasné evidenční číslo přidělené cizinci.

Okno strukturovaného kusovníku zvětšeno

V modulu Výroba bylo zvětšeno okno Strukturovaný kusovník a byl přidán prvek pro změnu velikosti okna.

Intrastat - přípona souboru

Export výkazu Intrastat byl aktualizován. Nyní jsou k dispozici dvě volby Instat online a InstatDesk. Oba exporty generují soubor s příponou CSV (namísto původního STA/STB), v případě InstatDesk je soubor komprimován do ZIP archivu.

Tiskový formulář Majetek

V tiskovém formuláři Majetek byl rozšířen titulek údaje SKP tak, aby se správně tiskl alternativní název údaje CZ-C a CZ-CC.

Tisk rekapitulace DPH na záloze v cizí měně

Tiskový formulář Faktura byl upraven tak, aby se netiskla rekapitulace DPH u záloh vystavených v cizí měně. Důvodem je, že rekapitulace DPH se uvádí v korunách, ale k vykázání DPH dojde až po uhrazení dokladu. Protože úhrada je provedena jiným kurzem, je tisk DPH v korunách na záloze zavádějící.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 16. 5. do 5. 6., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Výměna úhrad (Vydané doklady)
Výměna úhrad (Přijaté doklady)
Výměna úhrad (Interní doklady)
Plánování zdroje (Zdroje)
Plánovací tabule - zdroje (Výroba)
Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu

Významně aktualizované dokumenty

Aktualizace kursů časovanou úlohou
Výběr pracovních poměrů pro vytvoření mezd, hromadné zadávání složek, výpočet mezd ...

Doplněné dokumenty

Agenda Úkoly
Vytvoření výchozí šablony k příslušné knize pro HPP a DPP
Založení nového pracovníka
Založení nového pracovního poměru
Návod na zadání Dohody o pracovní činnosti (DPČ)
Vytvoření měsíčních mzdových složek
Hromadné zadávání mzdových složek
Uzávěrka (Mzdy)
Uzavření (otevření) období v modulu Mzdy
Vystavení nového přijatého dokladu
Vystavit fakturu podle (Přijaté doklady)
Vložení položek do přijatého dokladu z tabulky MS Excel
Interní položka dokladu
Množství produktu (popis dialogu)
Zobrazení a rozvržení - základní pojmy
Nastavení, rozvržení, export a tisk v modulu Manager
Panely nástrojů
Přidání nové mzdové složky
Hromadné úpravy výchozích mzdových složek a pracovních poměrů
Karta Obecné dialogu Mzda
Tiskové výstupy agendy Mzdy
Úprava měsíčních mzdových složek
Obecné informace o modulu Mzdy
Průvodce plněním zakázky (popis dialogu)
Průvodce vystavením objednávek
Ceník zdrojů
Řešení přečerpané dovolené
Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Dokumenty
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vrácení produktů
Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.