Souhrn změn ve vydání 20120404

vydání: 20120404 - verze: 14

Výroba a Zdroje - grafické zobrazení plánu

Do modulu Výroba a agendy Zdroje bylo přidáno nové grafické zobrazení plánu.

V agendě Zdroje se změnil příkaz v menu Agenda z Plánování zdroje na Plánování zdrojů. Namísto kontingenčního grafu zobrazujícího plán aktivit jednoho zdroje je zde nyní okno, které zobrazuje na vodorovné ose čas, na svislé ose zdroje a uprostřed se zobrazují naplánované aktivity.

V agendě Výroba se změnil příkaz menu Agendy z Plánovací tabule na Plánovací tabule - výrobní zakázky. V okně přibyl náhled Plán zakázek, který na vodorovné ose zobrazuje čas, na svislé ose výrobní zakázky a uprostřed se zobrazují naplánované aktivity.

V menu Agenda přibyl příkaz Plánovací tabule - zdroje, který otevře okno Plánování zdrojů z agendy Zdroje.

Grafické zobrazení plánu výrobních zakázek v okně Plánovací tabule v agendě Výroba

Grafické zobrazení plánu výrobních zakázek v okně Plánovací tabule v agendě Výroba.

Měsíční přehled obratů produktu

Na kartě Doklady v detailu Produktu a Skladové položky přibylo nové zobrazení Měsíční přehled obratů. Zobrazení sčítá počet jednotek produktu z nákupních a prodejních dokladů (faktury, dobropisy a pokladní doklady). Stav položky se nebere v potaz. Zobrazení v detailu produktu funguje také pro produkty typu Služba.

Měsíční přehled obratů zobrazuje množství nákupů a prodejů produktu

Měsíční přehled obratů zobrazuje množství nákupů a prodejů produktu.

Vedlejší náklady

Na kartě Souvislosti v detailu Dokladu přibylo nové zobrazení, které zobrazuje doklady vedlejších nákladů pořizovací ceny. Zobrazení se nabízí u dokladů typu Faktura přijatá, Dobropis přijatý, Pokladní výdajový a Příjemka.

Klávesová zkratka hledání Ctrl+F

Bylo upraveno výchozí zpracování klávesové zkratky Ctrl+F (hledat).

  • V datovém listu, který zobrazuje více než jeden záznam, se otevře okno Najít pro hledání záznamů v datovém listu.
  • V okně, které zobrazuje jeden záznam a kde je aktivní prvek Firma, Výrobce, Dodavatel, Odběratel, Produkt nebo Zakázka, který lze upravit, se otevře okno pro vyhledání a vložení záznamu agendy.
  • V ostatních případech (okno, které obsahuje jeden záznam a nelze jej upravovat) se okno pro hledání neotevře.
  • V zobrazení kontingenčních tabulek a grafů se okno hledání neotvírá.

Uvedená úprava se týká obecného zpracování klávesové zkratky. Některá okna mohou toto výchozí zpracování měnit.

Platební kalendář kontrolní součet

V okně platebního kalendáře se nově zobrazuje upozornění, pokud se součet splátek liší od celkové částky dokladu k úhradě. Zobrazuje se částka, která chybí nebo přebývá. Díky tomu může uživatel snadno opravit splátky.

Kontrola součtu částek platebního kalendáře

Kontrola součtu částek platebního kalendáře.

Stornování dokladu

V tomto vydání se mění funkce stornování dokladu. Doklad je nyní možné stornovat pouze v případě, že nemá žádnou položku ve stavu OK, VYDÁNO nebo PŘIJATO a nemá žádnou položku s vazbou na jiný doklad (vydává se, přijímá se, FAKTUROVÁNO).

Položky, které mají stav DODAT, rezervovat, přijmout, REZERVOVÁNO, objednat a podobně, se nastaví při stornování dokladu do stavu koncept. V případě, že se jedná o zakázku, nastaví se stav těchto položek na STORNOVÁNO.

Účtování DPH na analytický účet podle sazby DPH

Při zaúčtování DPH se kontroluje, zda k účtu nastavenému pomocí předkontace pro dané zdanitelné plnění existuje analytický účet, který končí číslem shodným se sazbou DPH. Pokud ano, použije se pro danou částku DPH. Například, jestliže předkontace určuje účet 343 019 a sazba je 20 %, bude se hledat účet 343 020.

Od tohoto vydání lze automatické vyhledávání účtů podle sazby DPH vypnout pomocí nové volby [x] Analytický účet DPH vyhledat podle sazby DPH, která se nachází v okně Možnosti zaúčtování.

Oprávnění k polím Celkem_FIFO, Cena_prumerna a Celkem

V tomto vydání se rozšiřuje význam oprávnění pro čtení u uvedených polí v agendě Sklad a agendách dokladů. Tyto změny souvisí s připravovanou možností skrytí pořizovacích cen zboží.

V možnostech agendy Sklad lze nastavit oprávnění pro čtení k polím Celkem_FIFO a Cena_prumerna. Nastavení oprávnění pro tato pole má od tohoto vydání zvláštní význam. Kromě skrytí těchto polí jsou skryty též odvozené částky (např. Cena průměrná celkem) v tabulce agendy Sklad a v detailu skladové položky. Dále se skrývají částky u skladových dokladů a nákupních dokladů, na kartě Souvislosti v detailu kontaktu a dokladu, v oknech pro výběr dokladů, v okně inventury a na dalších místech.

V možnostech agend dokladů lze nastavit oprávnění pro čtení pole Celkem. Nastavení oprávnění pro toto pole má nově také zvláštní význam. Kromě skrytí tohoto pole v detailu dokladu jsou skryta všechna pole obsahující ceny jak v dokladu, tak v jeho položkách.

Kopírování čísla objednávky mezi zakázkami

Při vystavení nabídky podle zakázky se zkopíroval do nabídky údaj Číslo objednávky. Tento údaj nemá pro nabídku význam a v detailu nabídky není dostupný. Od tohoto vydání se nebude při vystavení nabídky podle zakázky kopírovat.

Mzdy – ELDP nově zahrnutých osob do okruhu pojištěných

V tomto vydání je umožněno tisknout ELDP na všechny osoby, které jsou od roku 2012 zahrnuty do okruhu pojištěných, což jsou poměry na základě dohody o provedení práce, členové kolektivních orgánů, prokuristé i likvidátoři.

Mzdy - nové typy poměrů pro krátkodobé zaměstnání

Do nastavení pracovních poměrů přibyly dva nové poměry:

  • KZ - pro poměry krátkodobého zaměstnání a
  • KZ DPC - pro krátkodobé zaměstnání na dohodu o pracovní činnosti.

Více informací naleznete v článku Krátkodobé zaměstnání.

Mzdy - pojištění odpovědnosti a Statutáři

V tomto roce došlo ke změnám u pracovních poměrů typu Statutáři a CD (Jednatelé). Nyní jsou tyto poměry nemocensky pojištěné, ale základ pro SP nevstupuje do základu pro výpočet pojištění odpovědnosti.

V tomto vydání je upraven tiskový formulář Pojištění odpovědnosti, funkce vystavení příkazu a funkce zaúčtování tak, aby nebyly zahrnuty poměry typu Statutáři a CD.

Mzdy - zaúčtování mezd na ZP zaměstnavatele u neplaceného volna

V dialogu Zaúčtování mezd se neúčtovalo ZP zaměstnavatele v případě, že bylo neplacené volno celý měsíc. Do tohoto vydání byla provedena oprava a ZP zaměstnavatele se v daném případě účtuje správně.

Mzdy – adresa zaměstnavatele na tiskové formuláře

V průvodci tisku tiskových formulářů Pracovní smlouva, Mzdový výměr, Dohoda o pracovní činnosti a Dohoda o provedení práce byla provedena úprava, která umožní vložit adresu zaměstnavatele podle toho, jakou si uživatel zvolí v dialogu Naše firma, tj. buď Korespondenční nebo při výběru „Vkládat adresu na doklad“. Tím se na požadovaný tiskový formulář vytisknou adresy dvě, tj. adresa sídla i korespondenční adresa.

Vedlejší náklady záporně

V tomto vydání je možné použít funkci pro rozpočítání vedlejších nákladů opačně - pro rozpočítání slevy. Za tímto účelem je povoleno použít funkce nejen nad přijatými fakturami, ale také nad přijatými dobropisy. Částka "vedlejšího nákladu" se v tomto případě zadává mínusem.

Průvodce plněním zakázek - dodat najednou a služby

Při doporučení plnění se automaticky vybíraly všechny služby a to i v případě, že zakázka měla nastaveno Dodat najednou a nebyly k dispozici všechny skladové položky. Výběr je opraven v tomto vydání tak, aby byla respektována volba Dodat najednou.

Manager - obchodní ukazatele

V zobrazení Obchod - Platební morálka - Obchodní ukazatele byl upraven výpočet ve sloupci Průměrná hodnota zakázky tak, aby se nezobrazovala hodnota #Chyba při nulovém počtu zakázek.

Do sloupce Prodej celkem za poslední rok se započítávaly také částky za úhradu faktur v hotovosti. Od tohoto vydání se počítají jen prodeje.

Ve sloupci Počet zakázek se od tohoto vydání započítávají pouze Zakázky. V předchozím vydání se započítávaly také Nabídky.

Dále bylo doplněno řazení kontaktů v okně pro zobrazení Analýza odběratele.

Evidence smluv - datum splatnosti a splatnost ve dnech

Na fakturách vystavených z modulu Evidence smluv mohlo dojít k nesouladu mezi hodnotami Datum splatnosti a Splatnost dní. Splatnost ve dnech byla v tom případě uvedena podle smlouvy a datum splatnosti podle podmínek nastavených u kontaktu v Adresáři. Chyba je opravena v tomto vydání.

Tiskový formulář Vzájemný zápočet

V tiskovém formuláři se v přehledu zápočtů zobrazovaly částky Celkem s DPH. Tato částka se může lišit od částky Celkem, protože neobsahuje zaokrouhlení. Od tohoto vydání se bude tisknout částka Celkem.

Tisk faktury v cizí měně v korunách

Fakturu vystavenou v cizí měně lze vytisknout v korunách. V minulých vydáních se při tisku prostřednictvím náhledu v tomto případě zobrazily částky položek v korunách, ale při tisku se položky vytiskly v měně. Při tisku bez náhledu se vytiskly položky v korunách. Chyba je opravena v tomto vydání.

Tiskový formulář Faktura s kontací

Tiskový formulář Faktura s kontací byl upraven. Při tisku nedaňových faktur mohlo dojít k překrytí textu faktury a tabulky kontace.

Tiskový formulář Banka

Byl opraven tisk názvu firmy místo titulku Firma.

Tiskový formulář Objednávky podle firem

Ve formulářích Objednávky podle firem a Objednávky podle produktů byl opraven formát tisku DPH na procenta. Sloupec sazby DPH se nyní bude tisknout šedou barvou.

Tiskový formulář Rozvaha 2010

Při tisku ve zkráceném rozsahu se na řádku 12 tiskly jen 2 sloupce místo 4.

Tiskový formulář Účetní kontrola

V tiskovém formuláři Účetní kontrola v Evidenci majetku byl rozšířen sloupec Číslo majetku tak, aby se zobrazovala čísla zhruba do 20 znaků dlouhá.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 22. 3. do 3. 4., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Vystavit výrobní zakázky
Dialog Výrobní zakázka
Uživatelé a Skupiny uživatelů

Doplněné dokumenty

Balení
Výběr a vložení produktů pomocí dialogu Katalog a sklad
Nastavení, rozvržení, export a tisk v modulu Manager
Vystavení skladového dokladu na základě jiného dokladu
Převod mezi sklady, dialog Obchodní případ a rozdělení položky
Karta Banky - Kontakt
Karta Obecné - Doklad
Vystavit vratku na základě jiného dokladu (Skladové doklady)
Roční účetní uzávěrka
Zobrazení agendy Mzdy
Pracovní rozvrhy
Logo na doklad
Příkazy místní nabídky nad položkou
Karta Obecné - Produkt
Obratová a zůstatková předvaha
Tiskové výstupy agendy Vydané doklady
Tiskové výstupy agendy Přijaté doklady
Tiskové výstupy agendy Pokladna
Vyhledání a odstranění duplicit v Adresáři
Možnosti akce (popis dialogu)
Stavy položek výrobní zakázky
Karta Obecné - Prodejna

Dočasně nedostupné a připravované dokumenty
Zobrazení agendy Banka
Zobrazení agendy Příkazy
Zobrazení agendy Deník událostí
Zobrazení agendy Dokumenty
Zobrazení agendy Pokladna
Zobrazení agendy Sklad
Zobrazení agendy Katalog
Zobrazení agendy Úkoly
Zobrazení agendy Zakázky
Zobrazení agendy Objednávky
Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
Podle objednacího cyklu (typ strategie)
Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
Údržba
Vytvoření objednávky, stav položky a datum dodání
Vystavit příjemky k objednávkám (Objednávky)
Vystavit převodky podle zakázek
Vystavit převodky podle objednávek
Vrácení produktů
Rozpočítání vedlejších nákladů (Skladové doklady)
Panely nástrojů
Zobrazení kontingenční tabulky a kontingenčního grafu
Omlouváme se za dočasnou nedostupnost této části nápovědy.