Mzdy - Důchodová reforma

vydání: 20130227 - verze: 14

Obsahem reformy je mj. možnost dobrovolného fondového penzijního spoření (tzv. optout) v podobě vyvedení 3 % sociálního pojištění na soukromé individuální účty občanů ČR vedené u penzijních společností za podmínky dodatečné vlastní platby ve výši 2 % ze základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění.

Účast na důchodovém spoření vznikne dnem registrace první smlouvy o důchodovém spoření v Centrálním registru smluv (CRS).

Vzhledem k tomu, že registrace prvních smluv proběhly už k 1. 2. 2013, uvolňujeme zpracování důchodového spoření. Byly přidané 3 nové mzdové složky:

  • Důchodové spoření
  • Důchodové spoření – oprava
  • Důchodové spoření – přeplatek

Všechny tyto složky již mají v detailu vyplněné pole Platba na odvod pojistného, tj. Důchodové spoření. Současně mají zatržené pole Účtovat, takže se zobrazí v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek v horní části mezi složkami k zaúčtování. Předkontaci na zaúčtování důchodového spoření si uživatel vytvoří podle svého uvážení (331/33.), přičemž se někteří daňoví poradci přiklánějí v použití např. účtu 337. Vytvořenou předkontaci si pak uživatel vybere v dialogu Zaúčtování mezd na kartě Nastavení složek, a to opět u všech třech nových mzdových složek.

Zadání ze strany uživatele je pouze na kartě Personální v dialogu Prohlášení, ve kterém je nutné vybrat poslední možnost Důchodové spoření a zapsat datum registrace v CRS do pole Od. Při výpočtu mzdy se automaticky na kartě Výsledné složky přidá složka Důchodové spoření, která se spočítá ve výši 5 % z VZ na SP, a zároveň se pojistné na SP pracovníka spočítá ve výši 3,5 % (namísto sazby 6,5 %, kterou budou mít zaměstnanci bez účasti na důchodovém spoření). Jelikož se jedná o zálohy pojistného na důchodové spoření, je možné zadat na kartě Měsíční složky další dvě z nově vytvořených mzdových složek (Důchodové spoření – oprava nebo Důchodové spoření – přeplatek), kde se částka zadává ručně mínusem. Při použití těchto opravných složek se může objevit hláška:

"V poměru XY ve složkách Důchodové spoření – oprava (nebo přeplatek) by měla být záporná částka a nesmí být nižší než odváděné důchodové spoření. Opravte částku!".

Složka Důchodové spoření – přeplatek se poprvé použije až v následujícím roce po roce, v němž vznikla účast na důchodovém spoření. Složka Důchodové spoření – oprava se může použít už ve stejném roce, v němž účast vznikla. Na kartě Výsledné složky se tyto opravné mzdové složky pro důchodové spoření nezobrazují, pouze pokud si uživatel zvolí v dialogu Zobrazit mzdové složky typu: Vstupující do čisté mzdy.

Pro správný odvod pojistného na důchodové spoření byl přidán nový typ v dialogu Platby agendy Mzdy, a to Důchodové spoření, ve kterém si uživatel musí doplnit bankovní spojení (číslo účtu, kód banky, variabilní symbol, případně specifický a konstantní symbol). Informace k placení pojistného na důchodové spoření naleznete na webu MFČR v článku Informace k placení pojistného na důchodové spoření v roce 2013.

V souvislosti s výpočtem důchodového pojištění má zaměstnavatel povinnost odesílat Hlášení k záloze na důchodové spoření, a to každý měsíc a navíc výhradně elektronicky. Tiskový formulář v agendě Mzdy bude připraven později, aby se dal odeslat nejpozději 20. 3. 2013. K exportu z Varia budou uživatelé potřebovat doplněk Elektronická podání. Odeslání hlášení je možné momentálně provést na portálu daňové správy. I další povinné formuláře, tj. Následné hlášení k záloze na důchodové spoření a Vyúčtování pojistného na důchodové spoření budou v systému Altus Vario k dispozici.

V tomto vydání je upraven tiskový formulář Sociální pojištění, ve kterém jsou rozděleni zaměstnanci na 2 části, tj. bez účasti na důchodovém spoření a s účastí na důchodovém spoření. Původní rozdělení dle druhu SP pojištění je zachované. Na tiskovém formuláři Výplatní lístek se Důchodové spoření zobrazí s mínusem nad Čistou mzdou. Zároveň byly upravené i další tiskové formuláře tak, aby se na nich údaje o důchodovém spoření tiskly, zejména Celkový přehled mezd nebo Malá rekapitulace, ve kterých se tisknou všechny tři nové mzdové složky pro důchodové spoření.