Souhrn změn ve vydání 20131120

vydání: 20131120 - verze: 14

Novinky

Adresář

Údaje kontaktu z rejstříku MFČR (Nový kontakt)

Zadání existujícího IČ do pole dialogu Údaje kontaktu z živnostenského a obchodního rejstříku vyvolá okno s informací o kontaktu, který má stejné IČ (již existuje v adresáři). Poté dojde k načtení údajů z rejstříků a dokončením je založen nový kontakt do výchozí knihy agendy Adresář.

Nyní bude popsaná situace vyhodnocena jinak. Po zadání existujícího IČ se automaticky přepne dialog do módu načtení údajů z rejstříku pro aktualizaci kontaktu a v poli Kontakt se vyplní identifikátor nalezeného kontaktu.

Zobrazení nedokončených zakázek kontaktu

V detailu Kontakt na kartě Souvislosti naleznete nové zobrazení "Zakázky po položkách - nedokončené". Zobrazí se zakázky a všechny jejich položky, které nejsou ve stavu STORNOVÁNO a OK.

Plátce DPH

Při vložení kontaktu (nebo zapsání DIČ) do přijatého daňového dokladu s místem plnění v tuzemsku, se ověří spolehlivost plátce DPH. Plátce DPH je ověřován pomocí webové služby, kterou provozuje Finanční ředitelství.

Služba zjistí stav plátce:

 • Spolehlivý plátce
 • Nespolehlivý plátce
 • Plátce nenalezen (neznámé DIČ nebo neplátce DPH).

Jestliže otevřete již vystavený doklad, nyní se nově kontroluje každý neuhrazený doklad. Pokud doklad není uhrazený, provede se kontrola proti rejstříku na internetu.

 • Pokud je doklad uhrazený, provede se kontrola proti záznamu v databázi. Informace se načtou z databáze (kvůli úspoře času se nevolá webová služba). V možnostech modulu Přijaté doklady lze nastavit počet dní, po které budou používány údaje z databáze.
 • Je-li při kontrole proti databázi nalezen záznam o poslední kontrole (proti internetu), zobrazí se výsledek kontroly a datum, kdy byla kontrola proti internetu provedena.
 • Není-li při kontrole proti databázi nalezen záznam o poslední kontrole proti internetu, zobrazí se žluté varování, že plátce nebyl zkontrolován (Spolehlivost plátce DPH nebyla ověřována).

Banka

BUSINESS 24 Databanking České spořitelny, a.s.

Novinka, která usnadní práci podnikatelům. Česká spořitelna ve spolupráci se společností Altus software s.r.o., výrobcem ekonomicko-informačního systému ALTUS Vario, spustila službu BUSINESS 24 Databanking, která umožňuje efektivní obsluhu účtu přímo z prostředí programu Altus Vario. Díky nové funkčnosti není pro zpracování faktur nutné přihlášení do služby BUSINESS 24 Internetbanking.

 • Služba BUSINESS 24 Databanking tak zapadá do celkové obsluhy bankovních produktů, jako je např. provázanost na účetní systém klienta.
 • BUSINESS 24 Databanking umožňuje odesílat tuzemské i zahraniční platební příkazy do banky a získávat výpisy z banky přímo z prostředí software Altus Vario.
 • Službu BUSINESS 24 Databanking mohou využít všichni klienti České spořitelny, kteří mají aktivovanou službu BUSINESS 24 a zároveň používají systém Altus Vario. Služba je klientům poskytována zcela automaticky a bez zvláštního poplatku.

V minulém souhrnu změn k vydání 20131104 jsme vás informovali o implementaci nové služby přímého bankovnictví do Varia. Nyní přinášíme ještě dokumentaci nastavení v článku BUSINESS 24 Databanking České spořitelny, který popisuje:

 • Nastavení pluginu pro ČS
 • Stažení výpisu
 • Nastavení příkazu ČS
 • Odeslání příkazu
 • Důležité informace pro odeslání příkazů

Interní doklady

Datum úhrady z interního dokladu

Interní doklady jsou doklady vytvářené ze své podstaty vždy dodatečně. Z toho důvodu se na nich častěji vyplňuje datum účetního případu, nebo se pole Datum antidatuje. Druhá varianta ale není vhodná vždy (např. závěrkové účtování, zápočet). Problém nastane u úhradového dokladu.

Doposud se datum úhrady na dokladech úhrady (Bankovní výpis, Pokladní doklad příjmový a výdajový) vyhodnocovalo následně:

 1. Datum převodu z položky,
 2. Datum Dokladu (tj. pokud není vyplněn převod v položce, je použito za datum úhrady datum dokladu).

Jestliže je doklad úhrady typu ID, pak se datum úhrady nově vyhodnocuje takto:

 1. Datum převodu z položky,
 2. Datum účetního případu,
 3. Datum Dokladu.

Mzdy

Příloha k žádosti o nemocenské dávky – elektronické podání

Od tohoto vydání je již možné odesílat prostřednictvím doplňku Elektronická podání také tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky z agendy Mzdy (od 1. 1. 2014 povinné). Více informací naleznete v dokumentech Tiskový formulář Příloha k žádosti o nemocenské dávky a Elektronická podání.

Prodejna

Přiřazení nového čárového kódu k existujícímu produktu

Po zadání kódu čtečkou Prodejna vyhledá produkt a vloží jej do řádku v seznamu položek. Pokud je načten čárový kód, který nemá žádný produkt přiřazený, lze kód přidat k existujícímu produktu. Doposud se čárový kód vkládal do tabulky dalších čárových kódů, ačkoliv pole "Čárový kód" a "Čárový kód vlastní" byly prázdné.

V novém vydání je úprava, která uživateli umožňuje v prvním kroku rozhodnout, zda neznámý kód k produktu přiřadí a pokud ano, ve druhém kroku vybírá pole pro vložení.

Přejete si přidat kód k existujícímu produktu?

Přejete si přidat kód k existujícímu produktu?

 

Jestliže máte oprávnění k agendě a knihám Katalogu, otevře se další nový dialog, ve kterém vyberete produkt (případně variantu a baleni). Dále zvolíte, do kterého pole chcete nový čárový kód přidat. Potvrzením voleb se produkt s čárovým kódem vloží do okna prodeje.

Přiřazení nového čárového kódu

Výběr produktu pro nový čárový kód a upřesnění pole, do kterého bude kód přidán.

Jednotky a balení

Produktům používajícím množstevní skupinu Balení s aktivní funkcí "Na skladu evidovat produkty podle balení" lze v okně prodeje vybrat v poli "Jednotky" typ balení ze seznamu.

V Prodejně lze nyní používat jednotky nebo balení, i když se neevidují balení skladem. Pokud produkt používá jednotky nebo balení, do pole Jednotky se nově vstupuje Tabelátorem (pokud nemá nastaveno, přeskočí se). Po výběru jednotky nebo balení se pokračuje v zadávání další položky dokladu.

Přijaté doklady

Přepočet položek po výběru metody počítání DPH

Hodnota v poli DPH doklad definuje doklad z hlediska DPH. Označuje, odkud byl doklad přijat nebo kam je vystaven (tuzemsko, EU, třetí země). Vyplňuje se na daňových dokladech (fakturách, pokladních dokladech), kde je nezbytný pro správné zaúčtování a výpočet DPH. Pomocí kombinace Místa plnění na kartě Obecné, Sazby DPH a Zdanitelného plnění na jednotlivých položkách dokladu, Vario danou částku započte na příslušný řádek přiznání k DPH.

Do nového vydání byla přidána nová funkce, která přepočítá doklad po změně na Tuzemsko Zdola/Shora v poli DPH doklad.

Poznámka: Doklad bez položek nový dotaz na přepočet nezobrazuje a přepnutí mezi plněním Tuzemsko/EU/Třetí země přepočet nenabízí.

Skladové doklady

Použití "skladu" produktu do dokladu funkcí Katalog a sklad

Vkládání produktů do dokladů ze Seznamu produktů k vložení se chová rozdílně pro a) doklady prodeje a pro b) doklady nákupu.

a) Prodej: Při prodeji se předpokládá, že uživatel v tabulce vidí sklad a množství. Vybere si položku, u které vidí dostupnost a vloží jí. Z toho vyplývá, že při prodeji se musí vložit sklad z aktuálního řádku tabulky s výpisem produktů.

b) Nákup: U nákupu je stav skladu doplňkovou informací. Předpokládá se, že příjem se uskutečňuje na sklad produktu nebo na výchozí sklad.

U dokladů nákupu se doposud na sklad uvedený v tabulce vyhledaných produktů nebral ohled. Nové vydání obsahuje úpravu, která má za cíl sjednotit použití "skladu" při prodeji i nákupu takto:

Při otevření seznamu produktů k vložení se sklad nově zjišťuje v pořadí:

 1. sklad podle šablony položky dokladu
 2. sklad podle předvoleného skladu na dialogu
 3. sklad podle souvislosti "Sklad" (XS) knihy skladových dokladů
 4. sklad podle pobočky
 5. jakýkoliv sklad

Při vložení produktu do dokladu se sklad nově zjišťuje v pořadí:

 1. sklad podle výchozího skladu produktu
 2. sklad podle šablony položky dokladu
 3. sklad podle předvoleného skladu na dialogu
 4. sklad podle souvislosti "Sklad" (XS) knihy skladových dokladů
 5. sklad podle pobočky
 6. jakýkoliv sklad

Účetnictví

Účtový rozvrh a osnova

Funkcí "Účtový rozvrh" volané z místní nabídky nad položkou dokladu se vybírá konto do předkontace. Stejnou funkci nabízí také volba Účtový rozvrh a osnova, kterou lze navíc účet i založit. Nabídka funkcí z místní nabídky byla zredukována:

 • V detailu dokladu na kartě Obecné, v místní nabídce nad polem Konto dokladu je nově již jen jedna položka Účtový rozvrh. Položka Účtový rozvrh a osnova byla zrušena.
 • V detailu dokladu na kartě Položky, v místní nabídce nad polem Předkontace je k dispozici jen položka Účtový rozvrh.

Vydané doklady

Faktura s QR kódem

V minulém souhrnu změn jsme vás informovali o možnosti používat nový tiskový formulář Faktura s QR kódem. Aby QR kód byl čitelný i pro smartphony s méně kvalitním fotoaparátem, rozměr kódu jsme zvětšili.

Zakázky

Stornování zakázek

Do tabulky dialogu Stornování zakázek byl přidán sloupec Stav dokladu. Poklepáním na identifikátor ve sloupci Kontakt lze nově otevírat detail záznamu.

Smazání položky zakázky

Položky ve stavu OK dokladu Zakázka lze smazat bez varování. V tomto vydání Vario zobrazí doplněné upozornění "Odstraňujete položky ve  stavu OK. Chcete/Nechcete?".

Opravy

Adresář

Rejstříky na WWW

Pokud kontakt má vyplněno IČ, funkce Rejstříky na WWW zobrazí v prohlížeči webovou stránku s nabídkou odkazů na registry ekonomických subjektů. V zápatí je adresa na webovou prezentaci kontaktu (je-li URL vyplněno v poli Internet záznamu Kontakt). Odkazy jsou v tomto vydání zrevidované a funkční.

Opraveno také bylo předávání informace o DIČ prověřovaného kontaktu při použití služby Ares plátce DPH. Údaje o nespolehlivém plátci DPH z webové služby MFČR se načtou přímo a zobrazují se na stránce prohlížeče bez nutnosti zadávat DIČ ve formuláři webové služby.

Kopírování osoby do kampaně

Vložení identifikátoru Osoba, zkopírovaného z detailu kontaktu na kartě Osoby, do detailu záznamu Kampaně, do tabulky na kartě Osoby, nebylo možné, protože pole Související kontakt bylo navázáno na funkci Nabízet v dokladech, kterou ale u Osob nelze aktivovat. Úprava funkce nově umožňuje vkládat identifikátory osob bez ohledu na stav "Nabízet".

Evidence majetku

Název "Naše firma" v záhlaví tiskových formulářů

V tiskových formulářích:

 • Daňové odpisy
 • Daňový odpisový plán
 • Inventura
 • Porovnání odpisů
 • Roční přehled
 • Účetní odpisový plán
 • Účetní odpisy

byla opravena funkce automaticky doplňující název Naše firma v záhlaví tiskového formuláře.

Objednávky

Alternativní číslo a vkládání produktů s volbou Nenabízet v dokladech

Jestliže do dokladů zadáváte produkty podle identifikátorů dodavatele, máte zřejmě vytvořený speciální ceník. Jestliže ceník obsahuje dva produkty se stejnými alternativními čísly a jeden z nich má v ceníku odškrtnutou volbu "Nabízet v dokladech" (a druhý opačně), při vložení alternativního čísla do dokladu se automaticky vybere první produkt s upozorněním "Vkládaný produkt nemá v katalogu označenou volbu Nabízet v dokladech". V tomto vydání je úprava, která zajistí primárně načtení položky s volbou "Nabízet".

Prodejna

Odstranění prodeje

Opravena byla chyba "Invalid use of null", která se objevila při odstranění okna prodeje s vloženým produktem, ceníkem a slevou.

Zadání slevy k položce dokladu

V minulém souhrnu změn jsme vás informovali o změnách v práci s jednotkovou cenou s DPH jak v okně slev, tak přímo v položkách prodejny. V okně Sleva položky však nebylo možné rovnou zadat částku položky po slevě. V novém vydání je možnost zadat částku slevy za jednotku nebo za celkovou cenu (obojí s/bez DPH) doplněna. Zadat procento slevy zůstalo samozřejmě zachováno.

Přijaté doklady

Rozpočítání vedlejších nákladů

V dialogu Přehled vedlejších nákladů, v kroku rozpočítání nákladů do pořizovací ceny, v poli sloupce Číslo dokladu, bylo zrušeno omezení, které znemožňovalo vložit doklad jinak, než ze seznamu nebo pomocí funkce tlačítka Přidat položky.

Sklad

Strom produktů

K produktům můžete pomocí funkce Strom produktů vytvářet systém kategorií. Kategorie lze členit do stromové struktury a produkty do navržených kategorií zařazovat. Po vložení názvu kategorie pomocí kopírování jiné kategorie a úpravě názvu nové kategorie Vario zobrazí hlášení "Záznam, který jste upravili, byl odstraněn jiným procesem". Chyba je opravena.

Hromadné nastavení polí Používat

Funkce slouží k hromadnému nastavení používání VariantBalení/JednotekSériových číselTrvanlivostí a Šarží produktů v Katalogu. Opravili jsme chybu bránící uživateli nastavit hodnoty pro množstevní skupinu Balení/Jednotek v dialogu Hromadné nastavení Používat...

Varianta položky

Při opomenutí vložení varianty k produktu v přijaté faktuře a naskladnění, Vario připomene absenci varianty hlášením "Není zadaná varianta produktu, nelze pokračovat". Po doplnění varianty a opětném naskladnění jsou na vytvořené příjemce položky dvě místo jedné. První je ve stavu koncept.

Chybě nově předcházíme aplikací kontroly před vytvořením příjemky, analogicky také pro případ skladová výdejka => faktura vydaná (do kontrol jsou doplněny i doklady vrácení). Revizí prošla také hlášení Varia pro jednotlivé druhy událostí a dokladů a texty jsou nyní sjednocené.

Vrácení převodu produktu s definovaným umístěním

Při pokusu o zrušení převodu produktu s definovaným umístěním mezi sklady s nastaveným umístěním Podle nastavení produktu a Nepoužívá, Vario vypsalo hlášení "Nepodařilo se vrátit položku převodky. Není určeno umístění." Nová úprava dovolí uživateli v dialogu Množstevní skupiny zadat správné umístění.

Tiskový formulář Dodací list

Opravili jsme chybu v součtech celkem za množství,  která vznikala u produktů s velkým počtem množstevních skupin, které těsně přesáhly konec stránky tiskového formuláře (oprava se týká i jazykových verzí).

Vlastnosti okna Množstevní skupiny

Dialog slouží k vyplnění množstevních skupin položky skladového produktu a k zadání jejich množství. Při vložení produktu s definovanou množstevní skupinou do dokladu (například Zakázky, Výdejky nebo Převodky), je nutné při zápisu množství zadat k jednotlivým položkám upřesnění pro Umístění, Sériové číslo, Šarži nebo Trvanlivosti pomocí dialogu Množstevní skupiny.

 • Okno se automaticky otevře při zadávání požadovaného množství do dokladu v poli sloupce Množství. To nastane v případě, že vyžadujete zadání množství konkrétní množstevní skupiny na dokladu.

Jestliže ještě před tímto krokem vyvoláte dialog Množstevní skupiny klávesovou zkratkou Ctrl+E, otevře se dialog k zadání množstevní skupiny dvakrát. Konflikt byl ošetřen a ke dvěma otevření funkce již v tomto specifickém případě nedochází.

Rezervování množstevních skupin

Byla opravena chyba při zadávání stavu Rezervováno bez upřesnění množstevních skupin (tzv. anonymní blokace).

Změna názvu skladu

Přejmenování knihy "skladu" v možnostech Varia se nepromítlo do názvu skladu zadaného v detailu produktu typu Výrobek. V poli Sklad výroba zůstal původní sklad. Chyba je opravena v tomto vydání.

Povolit úpravy v tabulce agendy Katalog

Kopírování produktů z tabulky MS Excel současně se zapnutým sledováním úprav v Deníku způsobovalo zdvojení zápisu typu události "úprava záznamu" a vznik zápisu typu "vytvoření záznamu" v položkách událostí na kartě Deník v detailu Produktu. Nedostatek je v novém vydání odstraněn.

Inventura produktů s nastaveným umístěním pro sklad

Pro každý sklad lze zvolit, zda bude nebo nebude vyžadovat Umístění. Nastavení se provádí v dialogu se seznamem možností umístění. Při inventuře skladu, který využívá Umístění, docházelo k nesprávnému výpočtu hodnot Skladem. V tomto vydání je ošetřeno tak, aby automaticky bralo v úvahu rozpad produktů dle umístnění (resp. dle kódu umístění).

Do nastavení v agendě Sklad - menu Agenda - Umístnění - byla přidána volba "Uvést jednotlivě při inventuře skladu" a při zaškrtnutí je aplikováno stejné nastavení, jako by bylo nastaveno u jednotlivých produktů.

Povolené úpravy ve výchozím zobrazení agendy Sklad

Funkcí Povolit úpravy v tabulce agendy CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) (ve výchozím zobrazení Sklad) je možné editovat (krom jiných) pole Nákupní (objednací) strategie. Protože do pole bylo možné zapsat cokoli, omezili jsme vkládání možných hodnot jen na definované ze seznamu.

Účetnictví

Manažerská předvaha

Tiskový formulář slouží ke zjednodušenému tisku předvahy s logickým vyjádřením zisku či ztráty. Formulář prošel rozsáhlou revizí a k dispozici je nyní v nové, aktualizované verzi.

Vydané doklady

Splátkový kalendář v měně

V náhledu (tisku) Faktura se splátkovým kalendářem se u dokladů v cizí měně nezobrazoval vygenerovaný platební kalendář. Chyba je opravena v tomto vydání. Při generování platebního kalendáře pro doklad v měně se dopočítávají i částky v korunách. K přepočtu se používá kurz a množství měny na dokladu.

Ostatní

Import prvotních dokladů k zaúčtování (SQL)

Chybu, která způsobovala při importu dokladů vypršení ODBC Timeout, jsme opravili.

Doplněk Čárové kódy (SQL)

Pomocí doplňku Čárové kódy můžete kontrolovat již existující doklady proti dávce získané načítáním do čtečky. Při porovnávání dávky oproti zakázce se objeví chyba "Invalid procedure call or argument" pokud jedna z položek uprostřed zakázky je služba a doplněk přestane pracovat. Závadná funkce byla opravena.

Doklad a množstevní skupiny

Vkládání produktů s definovanými množstevními skupinami ze schránky do položek dokladu vyvolalo dialog Množstevní skupiny, ale bohužel i řadu chybových hlášení.  Tento postup jsme vyhodnotili jako nekorektní. V tomto vydání je při vkládání ze schránky dialog množstevních skupin potlačen.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 1. 11. 2013 do 14. 11. 2013, byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Aktualizujeme dokumenty

 • Saldokonta
 • Úhrada několika faktur jednou částkou – rozdělení úhrady v CZK

Podle relevantnosti obsahu jsou dokumenty, které právě aktualizujeme, na webu zobrazené v původní verzi, nebo jsou dočasně nedostupné.