Změna sazeb od 1. 1. 2013

vydání: 20121220 - verze: 14

Tento popis platí pouze pro Vario verze 12.

Od 1. ledna 2013 se mění sazby DPH ze 14 a 20 % na 15 a 21 %. V souvislosti s touto změnou jsme připravili aktualizaci Varia, která zohledňuje změnu sazby DPH a upravuje nastavení číselníků.

Kdy instalovat aktualizaci?

Aktualizaci doporučujeme nainstalovat nyní nebo nejpozději do konce roku 2012.

Změna nastavení - sazby DPH

Aktualizace Varia na vydání 20121220 a vyšší přidá do číselníku DPH nové sazby 15 a 21 % s platností od 1. 1. 2013 a ukončí platnost sazeb 14 a 20 % k 31. 12. 2012. Pokud chcete toto nastavení ověřit, naleznete číselník Sazby DPH v menu Nástroje l Možnosti, volba Číselníky, číselník Sazby DPH, tlačítko Hodnoty číselníku...

Změna sazby DPH v katalogu produktů

Sazba DPH je uvedena v katalogu na produktu. Při vložení produktu do dokladu sazbu Vario automaticky změní na platnou podle data zdanitelného plnění dokladu. Pokud máte v katalogu sazbu DPH zadanou napevno číselem (tj. 14 nebo 20), můžete tuto hodnotu změnit funkcí Najít a nahradit (Ctrl+H):

  • Agenda Katalog, zvolit zobrazení Katalog.
  • Umístit kurzor do pole Sazba DPH (pokud není sloupec zobrazen, tak použít příkaz menu Formát l Zobrazit skryté sloupce...).
  • Příkazem menu Úpravy l Nahradit... zobrazit okno Najít a nahradit.
  • Do pole Co hledat zadat hodnotu (např. 20).
  • Do pole Nahradit zadat hodnotu 21 nebo Základní (pokud nepotřebujete číselnou hodnotu z důvodu exportu na e-shop apod.)
  • Tlačítkem Nahradit provést nahrazení sazeb.
  • Totéž proveďte pro sníženou sazbu. 

Změna nastavení - analytika

Pokud používáte analytické účty 343 podle našeho přednastavení (tedy 343020, 343120) a budete chtít v členění analytiky podle sazby pokračovat, musíte provést následující úpravy účtového rozvrhu a předkontací:

  • V účtovém rozvrhu pro rok 2013 založte účty 343021 a 343121.
  • V modulu Účetnictví v dialogu Možnosti předkontací na kartě Zdanitelná plnění změňte účty pro základní sazbu z 343020 na 343021 u přijatých plnění a z 343120 na 343121 u uskutečněných plnění.
  • Totéž proveďte pro sníženou sazbu. 

Změna nastavení - šablony

Pokud máte v některé ze šablon nového záznamu v některé z agend daňových dokladů výchozí sazbu 14 nebo 20 %, je vhodné šablony upravit a sazbu změnit na 15 nebo 21 %.

Vario 12 však opravuje sazbu zadanou prostřednictvím šablon na platnou sazbu, takže šablony budou fungovat i bez opravy.

Postupy

Vyúčtování zdaněné zálohy z roku 2012

Pokud bude na faktuře započtena zálohová faktura s DDPP se sazbou 14 nebo 20 %, je třeba příslušně rozepsat i základ daně. Tedy část základu daně, který má být zúčtovaný původní sazbou (ve výši DDPP) a zbývající část základu, který bude zatížen novou sazbou DPH.

Po navázání zálohové faktury s DDPP se na položkách zobrazí řádek ve stavu Záloha a vyúčtováním DPH se sazbou z roku 2012.

Při uzavírání dokladu vás Vario upozorní, že na dokladu je použita neplatná sazba DPH, a vyzve vás ke kontrole. Po zaúčtování dokladu Vario předpokládá, že už byl zkontrolován a upozornění již nezobrazí.

Zálohy k zakázkám

Zálohy vystavené k zakázkám přebírají sazbu vyplněnou na položkách zakázky. Pokud je zakázka vystavena se starou sazbou, použijte nejdřív volbu místní nabídky (přes pravé tlačítko myši) Aktualizace sazeb DPH.

Vario zachová buďto cenu bez DPH nebo cenu s DPH v závislosti na tom, jaký ceník byl použit při vložení ceny na doklad. Pokud byl použit ceník s cenami bez DPH, bude zachována cena bez DPH a naopak.

Fakturace zakázek

Při fakturaci zakázek se starými sazbami DPH Vario automaticky sazby zamění za platné.

Vario zachová buďto cenu bez DPH nebo cenu s DPH v závislosti na tom, jaký ceník byl použit při vložení ceny na doklad. Pokud byl použit ceník s cenami bez DPH, bude zachována cena bez DPH a naopak.

Fakturace zakázek s uhrazenou zálohou

Při fakturaci zakázek se starými sazbami DPH Vario automaticky sazby zamění za platné, tedy i v tomto případě. Záloha, resp. daňový doklad o přijetí platby se odečte tak, jak byl vystaven, tzn. se starou sazbou.

V tomto případě je nutné fakturovanou položku upravit podle toho, jestli chcete zachovat základ daně a částku faktury tak zvýšit o rozdíl sazeb DPH, nebo zachovat částku k úhradě a přepočítat částku bez DPH. Doplněnou sazbu 15 nebo 21 % zaměňte za 14 nebo 20 %.

Zadání jiné sazby DPH

Pokud z nějakého důvodu potřebujete zadat jinou sazbu DPH, než se nabízí v seznamu sazeb, můžete tak učinit ručně. Vario se zeptá, zda si přejete použít jinou sazbu DPH, než odpovídá datu dokladu a jestliže sazbu potvrdíte, seznam zobrazí všechny sazby z číselníku DPH bez ohledu na datum. Díky tomu můžete použít "historickou" sazbu DPH.