Souhrn změn ve vydání 20131004

vydání: 20131004 - verze: 14

Adresář

Karta Souvislosti

Nabídka pole Zobrazit je určena k zobrazení seznamu souvisejících vztahů a dokladů vybraného záznamu vůči jiným záznamům z Varia. V agendě Adresář zprostředkuje pohled na související data ze strany právě zobrazeného kontaktu.

  • V detailu kontaktu u všech dokladových zobrazení přibylo pole Stav dokladu.
  • V detailu kontaktu u všech dokladových zobrazení po položkách přibyla pole Stav dokladu a Stav (z položky dokladu).

Nová pole vám ulehčí zobrazení dokladů nebo jejich položek v požadovaném stavu.

V agendách, které pracují s doklady (Vydané doklady, Přijaté doklady, Pokladna, Sklad, Zakázky, Objednávky, Bankovní výpisy ...), můžete zobrazit seznam souvisejících dokladů naopak - k vybranému záznamu.

Nový sloupec

Nový sloupec "Stav dokladu" v detailu kontaktu na kartě Souvislosti.

Poznámka

Pokud se nové sloupce nezobrazují, použijte příkaz zobrazovat skryté sloupce.

Banka

Rozdělení platby na dokladu úhrady

Například nad položkou bankovního výpisu (ale i příjmových a výdajových pokladních dokladů) lze z místní nabídky spustit funkci Rozdělit úhradu. Funkce otevře seznam dokladů k úhradě. Doklady lze vybrat a položka bude rozdělena mezi vybrané doklady.

Jestliže bankovní výpis obsahuje položku platby vázanou na konkrétní variabilní symbol (VS) a přijatá suma je vyšší, než částka faktury k úhradě (platba je s přebytkem) a částkou navíc chcete uhradit další fakturu, použijete funkci rozdělení platby. Po výběru druhého dokladu původní funkce nejdříve uhradila vybraný doklad a na položce s VS ponechala jen zbytek.

Protože popisované řešení bylo nešikovné, upravili jsme funkci rozdělení úhrady takto:

  • Pokud k rozdělované položce připojíte nějaký doklad, zobrazí se v okně průvodce výběrem dokladů k úhradě nová funkce:

CheckBox - Zatržítko Do výběru započítat částku souvisejícího dokladu (suma)

Volba je výchoze vybrána. V takovém případě se do součtu vybraných dokladů přidá částka souvisejícího dokladu. Ve výsledku je tedy k dispozici (k rozdělení) částka zbývající.

Další úpravy:

  • U dokladů v cizí měně se nově zobrazuje částka Rozdělit v CZK a v měně (dříve jen částka v měně).
  • Nově se zobrazuje textová informace, koik zbývá k rozdělení (Zbývá rozdělit). Jestliže je suma dokladu vyšší, než prostředky k její úhradě, zobrazí se, kolik nebude doplaceno (K úhradě chybí).

Aktuální vzhled Průvodce výběrem dokladů k úhradě při rozdělení platby

Aktuální vzhled Průvodce výběrem dokladů k úhradě při rozdělení platby.

Vystavení daňových dokladů o přijetí platby (DDoPP)

Jestliže používáte více knih pro zálohové faktury a knihy pro DDoPP k nim máte nastaveny jako související, a chcete uhradit na bankovním výpise položky z různých knih zálohových faktur, průvodce úhradou se dotáže, do jaké knihy se mají vystavit DDoPP. Po výběru se všechny DDoPP vystaví do vybrané knihy a nastavení souvisejících knih je ignorováno.

Z popisovaného důvodu jsme přikročili ke změnám ve funkci průvodce dokončením úhrady.

→ Při vystavení DDoPP pomocí Průvodce dokončením úhrady nyní nebude zobrazován dotaz na cílovou knihu v těchto případech:

 1. Existuje jen jedna kniha, ve které je povoleno vystavovat DDoPP.
 2. Je nastavena související kniha k souvislosti Záloha vydaná -> Daňový doklad o přijetí platby.

→ Pokud existuje více knih záloh a každá má nastavenou jinou související knihu DDoPP, bude každý DDoPP vystaven do jiné knihy (dle nastavení).

→ Jestliže není nastavena související kniha a existuje více knih, do kterých je povoleno vystavovat DDoPP, průvodce se dotáže při vystavení záloh na cílovou knihu jen jednou. Všechny DDoPP budou vystaveny do této jediné knihy (zachována stejná funkčnost jako v předchozím vydání).

Pokladna

Zobrazení Přehled tržeb

Po zadání časového rozmezí k zjištění tržeb se otevře pohled na data realizovaný kontingenční tabulkou. Do minulého vydání se bohužel vloudila chybička, kterou systém ohlásil upozorněním: "Zdroj zaznamů Kniha Pokladna zadaný v tomto formuláři nebo sestavě neexistuje". Chybu jsme opravili a zobrazení tržeb prodejny je opět funkční.

Prodejna

Tiskové formuláře a počet kopií

V posledním souhrnu změn jsme popisovali vylepšení, které zajišťuje, aby tiskový formulář tisknutý z prodejny zohledňoval počet kopií na něm nastavených v modulu Pokladna (odstavec Nastavení počtu kopií k tisku). K tomu ještě dodáváme, že nastavený počet kopií se tiskne pouze uživateli, který si počet kopií nastavil. Nastavení tisku je obecné nastavení Varia a nastavení prodejny na něj nemá vliv. Každý uživatel si musí nastavit počet kopií individuálně.

Ošetřili jsme také vzhled titulků tiskových formulářů tak, aby se při tisku v prodejně zobrazovaly celé. Jedná se o formuláře, které lze nastavit v dialogu Možnosti prodejny ze seznamu pole Tisk.

Reklamace

Hledání a vložení kontaktu

Někteří uživatelé evidují kontakty v Adresáři pod číselným identifikátorem (například z důvodu propojení Varia na e-shop). Jestliže potřebují vyplnit záznam reklamace odběratelů, dohledání kontaktu ze seznamu je v takovém případě nesnadné. V novém vydání přinášíme výrazné ulehčení výběru kontaktu v detailu záznamu Reklamace.

  • Kontakt lze vložit postupným zapisováním identifikačního čísla (IČ) nebo
  • Vedle prázdného pole Kontakt klepnete na tlačítko  a kontakt vyhledáte pomocí funkce Najít.
  • Prvkem Spustí dialog Najít zobrazíte detail vloženého kontaktu.

Sklad

Slevy položek dokladu

Příkazem Sleva položek... (Ctrl+S) z místní nabídky nad položkou dokladu, vyvoláte dialog Slevy položek dokladu. Funkce slouží pro zadávání slev z jednotkové ceny včetně nebo bez DPH a pro kontrolu rabatů.

Jestliže jste do vydaného dokladu v cizí měně (ale i do zakázky i objednávky) vybrali ceník v Kč s cenami včetně DPH, poté vložili položku a z místní nabídky spustili funkci "Sleva položek dokladu", zadali slevu a okno uzavřeli, do položky dokladu se vložila chybná hodnota, která se navíc nedala změnit. Vložením ceníku bez DPH popisovaný stav nenastal. Chybu, která se projevovala na datech MDB i SQL, jsme opravili. Současně byla provedena revize a oprava funkce, která zajišťuje zaokrouhlení slevy v dialogu Sleva v případě použití ceníku s DPH v Kč, a chyby zaokrouhlení při zpětném výpočtu ceny po odstranění slevy v případech (ne)použití ceníku s DPH v Kč.

Rozpočítání vedlejších nákladů

V agendě Přijaté doklady a agendě Skladové doklady naleznete funkci, která rozpočítá na položky vedlejší náklady k příjmu. V dialogu Rozpočítání nákladů do pořizovací ceny jsme přidali do pole "Rozpočítat částku" kontrolu částky. Ta nově nesmí překročit sumu, která je k dispozici (zbývá rozpočítat).

Import skladových dokladů z Vario 11 do Vario 12

Ošetřili jsme funkci importu. Nyní se přenáší také údaj Nefakturovat, který ve Vario 11 zapíšete do pole Kategorie. Pomocí správce výměny dat doklad exportujete a následně jej načtete do Vario 12. Přenesený doklad má nově kategori Nefakturovat a zároveň nastavený příznak CheckBox - Zatržítko Nefakturovat na kartě Obecné.

Načtení (import) inventury

Pokus načtení položek inventury z uloženého souboru (např. CSV) vytvořeného exportní funkcí jiného systému, vyvolal upozornění: "Stejné pole lze definovat jen jednou". Chyba je opravena v tomto vydání.

Sada - smazání vazby na materiál

Produkt typu Sada lze vložit pouze na doklad typu Zakázka, Faktura nebo Příjmový pokladní doklad. Do nového vydání jsme zařadili opravu, která řeší nastavení správného stavu položek dokladu po odstranění položek sady na zakázce (faktuře) ve stavu OK.

Klamavé texty kontrol

Opravili jsme matoucí výpisy kontrol, které při převodu dat pomocí průvodce založením firmy systém hlásí při nalezení produktů, které mají ve skladu nebo katalogu mezeru na konci identifikátoru.

Zobrazení Obrátkovost

Při spuštění zobrazení Obrátkovost ve Vario instalovaném na MS Access 2007 a 2010, se zobrazila chybová hláška "Zadaný výraz obsahuje název funkce, který nemůže aplikace najít." Nekompatibilitu jsme opravili a zároveň revidovali zobrazení v agendě Pohledávky a Manager.

Účetnictví

Možnosti předkontací

Jestliže máte data umístěna na SQL, možná jste si všimli při kopírování předkontací z jedné knihy do druhé pomocí klávesových zkratek, v okně Možnosti předkontací, na kartě Knihy dokladů, hlášení systému "Časový limit vypršel". Funkci jsme opravili a kopírování Ctrl+C (Ctrl+V) je opět funkční.

Nastavení zaokrouhlování

K nastavení zaokrouhlování součtů dokladů používáte v možnostech modulu funkci pole "Celkové čátky zaokrouhlovat na". Pole sice seznam přednastavených zaokrouhlení nabízí, ale bylo možné zapsat i jakoukoliv jinou číselnou hodnotu. Aby nedocházelo k chybám v zaokrouhlení dokladů, znemožnili jsme zadání libovolného čísla, k dispozici je pouze výběr hodnot z nabídky pole.

Saldokonta

Ošetřili jsme chyby v tisku účtu z okna Saldokonta použitím volby "S rozdílem menším nebo rovným +/-" a výběrem položky z nabídky tlačítka Tisk. Uživatelům doporučujeme aktualizovat na nové vydání.

Vydané doklady

Průvodce výběrem dokladů k úhradě a platební kalendář

Ve vydaném dokladu vygenerujete splátky faktury pomocí funkce platebního kalendáře. V průvodci úhrad, v prvním kroku, vidíte za skupinami dokladů v závorce uvedený počet dokladů. Ten se, v případě existence splátek některého z kontaktů, liší od počtu záznamů v druhém kroku průvodce. Tzn., že počet splátek navyší počet záznamů v kroku Vyberte doklady k úhradě.

Ostatní

ISO třetí země na dokladu

Jestliže jste po minulé aktualizaci vystavili doklad kontaktům, které mají v detailu záznamu uvedené ISO třetí země, nedoplnila se na dokladu v poli "DPH doklad" hodnota "Třetí země", ale "Nedaňový doklad". Po změně na správnou hodnotu se sice automaticky DUZP doplnilo, ale sazba DPH byla nepřístupná. Uživatelům se za nepříjemnost omlouváme, chyba je odstraněna v tomto vydání.

Formát názvu odesílaného dokladu e-mailem

Jestliže používáte exporty tiskových formulářů do souboru (např. z menu Soubor l Export do souboru), víte, že lze nastavit v možnostech agendy pro každý tiskový formulář výchozí složku a název exportovaného souboru. Nastavená cesta se nabídne při exportu jako výchozí.

Toto nastavení se nově uplatní také při odesílání tiskového formuláře e-mailem. Pokud soubor odesíláte e-mailem jako přílohu, bude mít vždy takový název, jaký předvolíte v možnostech Vario v nastavení tiskového formuláře (pole Soubor exportu). Cesta k souboru se nepoužije a soubor se vytvoří dočasně do systémové složky TEMP. Po odeslání e-mailu je soubor odstraněn.

Jestliže soubor pouze ukládáte, je automaticky vybrána složka nastavená v možnostech tiskového formuláře, případně se Vario zeptá na její vytvoření a doplní požadovaný název souboru.

ISDOC - funkce Import

Jestliže uživatel vybral soubor s příponou ISDOC, zvolil se automaticky výchozí import ISDOC a nebylo možné jej změnit. Nyní se nabídnou všechny importy, které podporují daný formát a uživatel má možnost zvolit si jiný import. 

Altus Vario Integration Services

Služba slouží pro komunikaci externích systémů s informačním systémem Altus Vario 12. Formát adresy byl opraven tak, aby ve složené adrese v kontaktu se "země" zapisovala v angličtině, stejně jako ve standardu Varia.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 17. 9. do 30. 9., byly realizovány následující změny:

Nové dokumenty

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

  • Saldokonta (aktualizujeme)

Za nedostupnost nápovědy se omlouváme.