Souhrn změn ve vydání 20130129

vydání: 20130129 - verze: 14

Ceny s DPH a zaokrouhlovací rozdíly

Pokud se používá ceník, ve kterém jsou uvedeny ceny včetně DPH, může dojít při změně množství v položce dokladu k výpočtu celkové ceny s DPH, která se liší od správné ceny o haléře.

Obdobné zaokrouhlovací rozdíly mohou vznikat při aplikaci slevy na cenu včetně DPH.

Problém souvisí se změnou sazby DPH z 20 na 21 %. V tomto vydání je způsob výpočtu cen přepracován tak, aby byla zachována ceníková cena včetně DPH. Problém se týká standardních "dokladových" modulů i modulu Prodejna.

Změna množství a načtení ceny z ceníku

Při změně množství u produktu na položce dokladu se vždy znovu načítala cena produktu uvedeného v ceníku. Důvodem je, že ceny produktů v ceníku mohou být uvedeny v závislosti na prodávaném množství.

Od tohoto vydání je aktualizace ceny po změně množství upravena tak, že se kontroluje, zda daný ceník obsahuje ceny za jiné množství, než od 1 mj. Pokud ne, má se za to, že cenu při změně množství není potřeba z ceníku načítat.

Důvodem je, že uživatelé mohou individuálně změnit cenu položky pro daného odběratele a chtějí tuto cenu zachovat i při změně množství. V případě, že uživatel potřebuje načíst aktuální cenu z ceníku, může použít příkaz místní nabídky Aktualizace cen.

Ceník s DPH pro Slovensko

Při vložení produktu na doklad s místem plnění SK (firmy s registrací k DPH na Slovensku) se vloží sazba 20 %. Pokud se současně použije ceník včetně DPH, vloží se cena snížená o 1 % DPH. Tato chyba je opravena v tomto vydání.

Odstranění duplicit převádí kontaktní údaje

Z odstraněného kontaktu se nově převedou všechny jeho kontaktní údaje z karty Obecné a to buď přímo do příslušných polí na kartě Obecné do kontaktu náhrady (pokud jsou tato pole prázdná), nebo do ostatních kontaktních údajů (karta Ostatní, seznam Kontaktní údaje).

Kontaktní údaje z karty Ostatní jsou rovněž převedeny z odstraňovaného kontaktu.

Dále se převádí adresy Adresa sídlo, Adresa zboží doručit a Adresa 2 z odstraňovaného kontaktu a to pouze v případě, pokud jsou tato pole v kontaktu náhrady prázdná.

Dále se převedou všechny ostatní adresy uvedené na kartě Ostatní odstraňovaného kontaktu.

Možnosti nastavení úvodní obrazovky

Úvodní obrazovka má nové možnosti nastavení. V režimu úprav je možné zobrazit okno možností úvodní obrazovky, které nově umožňuje:

  • zvolit, zda se nastavení váže jen k aktuální firmě nebo ke všem firmám,
  • nastavit umístění a velikost obrázku a
  • uložit nastavení do souboru skin.xml pro distribuci nebo pro načtení do jiné firmy (účetní jednotky).

Možnosti úvodní obrazovky

Možnosti úvodní obrazovky.

Rozdělení sdružené platby při načtení bankovního výpisu

Na příkazech je možné sdružit platby, posílané na stejný účet, na jeden řádek. Při načtení výpisu je sdružená platba opět rozdělena, aby bylo možno uhradit jednotlivé doklady.

V předchozím vydání je chyba, která způsobuje, že sdružené platby nejsou rozděleny. Chyba je opravena v tomto vydání.

Změna kontroly počtu povolených záznamů v modulu Mzdy

V modulu Mzdy byl změněn způsob kontroly povoleného počtu záznamů u cenově zvýhodněných kategorií.

V předchozích vydání byl omezen počet záznamů v agendě Personalistika. Pokud licence modulu byla omezena například na 25 zaměstnanců, nebylo možné do agendy Personalistika vystavit více než 25 záznamů.

Od tohoto vydání není počet záznamů v agendě Personalistika omezen. Místo toho je omezen počet pracovních poměrů, pro které lze spočítat mzdu v jednom měsíci (resp. vytvořit nějakou mzdovou složku). Díky tomu mohou uživatelé zvýhodněných kategorií evidovat ukončené pracovní poměry, bez ohledu na omezení dané licencí.

Pokud se při vytváření mezd blíží počet zpracovávaných pracovních poměrů limitu daného licencí, zobrazí se upozornění. Pokud je počet pracovních poměrů v daném měsíci překročen, mzdy nebudou vypočteny. V takovém případě je potřeba zvýšit kategorii Varia, případně odstranit přebytečné pracovní poměry z mezd.

Mzdy - legislativní změny v roce 2013

V souladu s legislativními změnami jsme do systému Altus Vario, do modulu Mzdy zařadili úpravy, jejichž přehled uvádíme v článku Mzdy - Změny ve mzdách v roce 2013. Současně si dovolujeme připomenout, že aktualizace Varia k nastavení roku 2013 byla vydána již dříve, souběžně s dokumentem Mzdy - Nastavení roku 2013.

Tisk čísel objednávek na fakturách a dodacím listu

Pokud bylo v poli Objednávky na faktuře nebo výdejce uvedeno více čísel objednávek, mohlo se stát, že se na tiskovém formuláři Faktura a Dodací list (včetně jejich jazykových a dalších variant) nevešla do příslušného prvku.

V tomto vydání se prvek pro tisk čísel objednávek přizpůsobuje tak, aby se vytiskla všechna uvedená čísla.

Účtový rozvrh a ukládání rozvržení tabulky

V okně Účtový rozvrh se bude ukládat rozvržení tabulky účtů.

Saldokonta

V tomto vydání je upraveno okno Saldokonta.

  • Okno se neotevírá modálně, takže je možné pracovat se záznamy v tabulce agendy.
  • Přibyla možnost otevírat záznamy deníku poklepáním na čísle dokladu.
  • Vedle řádku kritérií přibylo tlačítko pro obnovení tabulky saldokont. Důvodem je, že změny provedené v deníku se do okna nepromítnou automaticky. Tlačítkem se po ukončení úprav znovu načte saldo.
  • Je možné měnit velikost okna.

Aktualizace nápovědy Altus Vario 12

V dokumentaci Varia a v souboru nápovědy volaném klávesou F1 z aplikace Vario, v období od 18. 1. do 28. 1., byly realizovány následující změny:

Významně aktualizované dokumenty

Doplněné dokumenty

Dočasně nedostupné dokumenty

  • Podle ekonomické dávky (typ výrobní strategie)
  • Wagner-Whitin (typ výrobní strategie)
  • Údržba

Omlouváme se za nedostupnost této části nápovědy.